Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 2398-VI від 01.07.20
10)

Про органи реєстрації актів громадянського стану

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 14, ст.78 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3817-XII від 24.12.
93, ВВР, 1994, N 14, ст.79 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1366-XIV від 11.01.20
00, ВВР, 2000, N 9, ст.67
N 1709-III від 11.05.20
00, ВВР, 2000, N 32, ст.257
N 3047-III від 07.02.20
02 )

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності органів реєстрації актів громадянського стану.

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Акти громадянського стану

Акти громадянського стану - це засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення відповідних прав та обов'язків.

Акти громадянського стану підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 2. Система органів реєстрації актів
громадянського стану

Систему органів реєстрації актів громадянського стану складають:

відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;

виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Реєстрацію актів громадянського стану громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи та дипломатичні представництва України. ( Стаття 2 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 3. Правова основа діяльності органів реєстрації
актів громадянського стану

Правову основу діяльності органів реєстрації актів громадянського стану визначають Конституція України ( 888-09 ), цей Закон та інші акти законодавства України.

Стаття 4. Принципи діяльності органів реєстрації
актів громадянського стану

Діяльність органів реєстрації актів громадянського стану грунтується на принципах додержання законності, захисту прав і законних інтересів громадян та держави, додержання таємниці реєстрації актів громадянського стану, своєчасного і належного документального оформлення проведеної реєстрації.

Інформація, яка міститься в акті громадянського стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає. ( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 5. Завдання органів реєстрації актів
громадянського стану

Завданнями органів реєстрації актів громадянського стану є: забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів громадянського стану;

внесення до актових записів необхідних змін, доповнень та виправлень;

поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записів;

видача громадянам свідоцтв про реєстрацію;

збереження архівного фонду.

Стаття 6. Керівництво відділами реєстрації актів
громадянського стану

Керівництво відділами реєстрації актів громадянського стану здійснюють Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. ( Стаття 6 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 7. Одержання документів і відомостей, необхідних для реєстрації актів громадянського стану

Органи реєстрації актів громадянського стану мають право безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи і відомості, пов'язані з реєстрацією актів громадянського стану. ( Стаття 7 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 8. Відмова в реєстрації актів громадянського стану

У реєстрації акта громадянського стану може бути відмовлено, якщо:

реєстрація суперечить законові;

реєстрація повинна провадитися в іншому органі реєстрації актів громадянського стану;

з проханням про реєстрацію звернулася недієздатна особа або представник, який не має на це необхідних повноважень.

Стаття 9. Оскарження дій органу реєстрації актів
громадянського стану

Зміст актів громадянського стану, а також відмова в реєстрації актів громадянського стану, в тому числі у переміні прізвища, імені та по батькові, внесенні змін, доповнень, виправлень до записів актів громадянського стану, їх поновленні та анулюванні, можуть бути оскаржені до вищестоящого органу та до суду.

Стаття 10. Вимоги до працівників відділів реєстрації
актів громадянського стану

( Стаття 10 набирає чинності через 5 років після введення Закону в дію згідно з Постановою ВР N 3817-12 від 24.12.93 )

Керівником та спеціалістом відділу реєстрації актів громадянського стану може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи у відділах реєстрації актів громадянського стану. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 11. Обмеження в діяльності працівників органів
реєстрації актів громадянського стану

Працівники органів реєстрації актів громадянського стану не мають права реєструвати акти громадянського стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та родичів.

Керівник та спеціалісти відділів реєстрації актів громадянського стану не можуть перебувати у штаті інших підприємств будь-якої форми власності та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької та наукової у вільний від роботи час. ( Частина друга статті 11 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 12. Кваліфікаційні комісії

Для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів громадянського стану на посадах керівника та спеціалістів, у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції утворюється кваліфікаційна комісія, Положення про яку затверджується Міністерством юстиції України. ( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 13. Статус відділу реєстрації актів
громадянського стану

Відділ реєстрації актів громадянського стану є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Стаття 14. Фінансування відділів реєстрації актів
громадянського стану

Фінансування відділів реєстрації актів громадянського стану здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. ( Стаття 14 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 15. Діловодство і звітність у відділах реєстрації
актів громадянського стану

Порядок ведення діловодства у відділах реєстрації актів громадянського стану встановлюється Міністерством юстиції України за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Відділи реєстрації актів громадянського стану ведуть статистичну звітність, встановлену спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики та Міністерством юстиції України і складають адміністративні дані. ( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3047-III від 07.02.2002 ) ( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 16. Мова діловодства в органах реєстрації
актів громадянського стану

Діловодство в органах реєстрації актів громадянського стану ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

Стаття 17. Оплата реєстрації актів громадянського стану

За реєстрацію актів громадянського стану, а також за видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадянського стану справляється державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

За надання працівниками відділів реєстрації актів громадянського стану додаткових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України ( Частина друга статті 17 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1709-III від 11.05.2000 )

Розділ II

Реєстрація актів громадянського стану

Стаття 18. Органи реєстрації актів громадянського стану

Відділи реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають актові книги.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства.

Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи і дипломатичні представництва України. Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану. ( Стаття 18 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 19. Порядок реєстрації актів громадянського стану

Реєстрація народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені та по батькові провадиться органами реєстрації актів громадянського стану в книгах спеціального зразка, які є єдиними доказами засвідчених у них фактів. Зразки книг реєстрації актів громадянського стану затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок реєстрації актів громадянського стану встановлюється цим Законом і Правилами, що затверджуються Міністерством юстиції України.

Порядок реєстрації актів громадянського стану дипломатичними представництвами і консульськими установами визначається Консульським статутом та Інструкцією про реєстрацію актів громадянського стану, яка затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

Стаття 20. Документи, що подаються при реєстрації актів
громадянського стану

При реєстрації актів громадянського стану подається паспорт або паспортний документ заявника, а також документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Перелік цих документів визначається правилами реєстрації відповідних актів громадянського стану. ( Стаття 20 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Розділ III

Бланки свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану. Видача повторних свідоцтв

Стаття 21. Свідоцтва про реєстрацію актів
громадянського стану

Про кожний факт реєстрації акта громадянського стану органами реєстрації актів громадянського стану видаються відповідні свідоцтва про народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміну прізвища, імені та по батькові на бланках суворої звітності, виготовлених за єдиними зразками.

Забезпечення бланками свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану провадиться Міністерством юстиції України.

Порядок обліку, зберігання та звітності про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану встановлюється Міністерством юстиції України.

Стаття 22. Видача повторних свідоцтв

Повторне свідоцтво видається відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі запису акта громадянського стану за заявами громадян, щодо яких складено запис. ( Частина перша статті 22 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Повторне свідоцтво про народження може бути видане також батькам, опікуну, піклувальнику, представникові дитячого (навчального) закладу, в якому перебуває дитина, і органу опіки та піклування.

Повторне свідоцтво про смерть видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви.

Розділ IV

Зберігання книг реєстрації актів
громадянського стану і метричних книг

( Назва розділу IV в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 23. Архіви відділів реєстрації актів громадянського стану

( Назва статті 23 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Книги реєстрації актів громадянського стану складаються у двох примірниках.

Перші примірники книг реєстрації актів громадянського стану, складені на території даного району (міста), а також метричні книги, складені до утворення органів запису актів громадянського стану, зберігаються в архіві відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем їх складання.

Другі примірники книг реєстрації актів громадянського стану і метричні книги, складені на території області (міста), зберігаються в архівах відділів реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції. ( Частина третя статті 23 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Порядок, умови і терміни зберігання книг реєстрації актів громадянського стану та метричних книг у відділах реєстрації актів громадянського стану, а також порядок передачі книг в державний архів встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. ( Частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Стаття 24. Зберігання записів актів громадянського стану, складених у консульських установах та дипломатичних представництвах України

Перші примірники записів актів громадянського стану, складені в консульських установах та дипломатичних представництвах України, передаються на зберігання до відділу реєстрації актів громадянського стану Київського міського управління юстиції, а другі примірники - до відділу реєстрації актів громадянського стану Київського обласного управління юстиції. ( Стаття 24 в редакції Закону N 1366-XIV від 11.01.2000 )

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 24 грудня 1993 року
N 3807-XII