Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 661-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, № 27, ст.208 )

Про Прикордонні війська України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 2, ст.7 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1780-XII від 04.11.91, ВВР, 1992, N
2, ст.8 )

N 245/96-ВР від 18.06.96, ВВР, 1996, N 37, ст.167
N 1134-XIV від 08.10.99, ВВР, 1999, N 48, ст
.419
N 2920-III від 10.01.
2002
N 3111-III від 07.03.20
02 )

I. Загальні положення

Стаття 1. Завдання Прикордонних військ України

Головним завданням Прикордонних військ України є забезпечення недоторканності державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охорона виключної (морської) економічної зони України. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 2. Загальна структура Прикордонних військ України

Центральний орган управління Прикордонних військ України - Державний комітет у справах охорони державного кордону України є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України. До складу Державного комітету у справах охорони державного кордону України входить розвідувальний орган, який відповідно до закону України здійснює розвідувальну діяльність для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі. (Частина перша статті 2 в редакції Закону N 3111-III від 07.03.2002 )

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України є Командувачем Прикордонних військ України. Він призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) Президентом України.

Регіональними органами управління Прикордонних військ України є напрями Прикордонних військ України, які очолюються командувачами військ напрямів.

Органами охорони державного кордону є з'єднання та частини Прикордонних військ України, які виконують поставлені перед Прикордонними військами України завдання щодо захисту державного кордону України та охорони її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні.

Органами забезпечення Прикордонних військ України є відповідні з'єднання, частини, установи, підприємства та навчальні заклади, через які безпосередньо здійснюються матеріально-технічне, медичне, кадрове та інші види забезпечень діяльності Прикордонних військ України. ( Стаття 2 в редакції Закону N 1134-XIV від 08.10.99 )

Стаття 3. Законодавство про Прикордонні війська України

Правовою основою діяльності Прикордонних військ України є Конституція України, Закон "Про державний кордон України" ( 1777-12 ), цей Закон, інші законодавчі акти, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

Стаття 4. Головні принципи діяльності Прикордонних військ
України

Діяльність Прикордонних військ України будується на принципах законності, гласності, додержання прав і свобод громадян, взаємодії з органами державної влади і управління, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами і населенням. При виконанні службових обов'язків військовослужбовці Прикордонних військ України керуються Конституцією і законами України. Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Прикордонних військах України забороняється. Гласність у діяльності Прикордонних військ України забезпечується систематичним інформуванням органів державної влади і управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону і заходи щодо його зміцнення.

Стаття 5. Забезпечення додержання законодавства у
діяльності Прикордонних військ України

Прикордонні війська України свою діяльність здійснюють відповідно до Конституції та законів України. Ніякі надзвичайні обставини чи вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності прикордонників. Використання Прикордонних військ України не за призначенням забороняється. У взаємовідносинах із громадянами військовослужбовці Прикордонних військ України повинні виявляти високу культуру, витримку і тактовність. Прикордонні війська України в інтересах охорони та захисту державного кордону можуть на основі чинного законодавства тимчасово обмежувати права і свободи громадян і зобов'язані давати їм відповідні пояснення з цього приводу. Прикордонні війська України додержують вимог закону щодо права на юридичний захист та інших прав затриманих і взятих під варту за підозрою у вчиненні дій, пов'язаних з порушенням державного кордону України. У встановлених законодавством випадках протягом двадцяти чотирьох годин про місце перебування затриманих і взятих під варту повідомляють близьких родичів, в разі необхідності вживають заходів до негайного подання затриманим медичної, юридичної та іншої необхідної допомоги.

II. Обов'язки і права Прикордонних військ України

Стаття 6. Обов'язки Прикордонних військ України

При виконанні покладених на них завдань Прикордонні війська України зобов'язані:

1) припиняти будь-які спроби незаконної зміни проходження державного кордону України на місцевості;

2) відбивати вторгнення на територію України озброєних формувань, припиняти збройні та інші провокації на державному кордоні України, захищати від злочинних посягань населення і власність у всіх її формах;

3) відвертати і не допускати перетинання державного кордону України особами і транспортними засобами поза пунктами пропуску або іншими незаконними способами; виявляти і затримувати порушників державного кордону України;

4) здійснювати у встановлених пунктах і у встановленому порядку при наявності належно оформлених документів пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

5) забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, з питань режиму державного кордону України та виключної (морської) економічної зони України; ( Пункт 5 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

6) здійснювати спільні заходи із Службою національної безпеки України в межах наданої їм компетенції з питань охорони державного кордону України, а також контролювати самостійно чи разом з органами внутрішніх справ підтримання прикордонного режиму;

7) контролювати спільно з органами внутрішніх справ, керівництвом аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів, прикордонних залізничних станцій, морських і річкових портів, служб міжнародних автомобільних перевезень додержання встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;

8) здійснювати контроль за додержанням усіма невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування в територіальному морі України, внутрішніх водах України, а також частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні;

9) подавати в районах проходження служби спеціально уповноваженим на те державним органам і посадовим особам необхідну допомогу в їх діяльності по контролю за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності, по охороні природного середовища і континентального шельфу;

10) здійснювати охорону дипломатичних представництв України, постійних представництв України при міжнародних організаціях і консульських установ України в іноземних державах; ( Статтю 6 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

11) у відповідності з чинним законодавством України забезпечувати систему особливих заходів щодо захисту військовослужбовців Прикордонних військ України, які беруть безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності та здійсненні контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих військовослужбовців; ( Статтю 6 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

12) здійснювати взаємодію при охороні державного кордону з відповідними органами, військовими формуваннями іноземних держав у порядку, який встановлюється міжнародними договорами та актами законодавства України. ( Статтю 6 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 7. Права Прикордонних військ України

У межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон України, а також на території, де прикордонну смугу та контрольований прикордонний район не встановлено, але Прикордонні війська України здійснюють охорону державного кордону України або прилеглої до охоронюваного Прикордонними військами України узбережжя моря території району, міста, селища, сільради, в територіальному морі України, внутрішніх водах, що належать Україні, Прикордонні війська України мають право: ( Абзац перший статті 7 в редакції Закону N 245/96-ВР від 18.06.96 )

1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися при виконанні службових обов'язків по будь-яких ділянках місцевості, користуватися безоплатно всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів; ( Пункт 1 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

2) вести дізнання у справах про порушення державного кордону України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність відповідно до чинного законодавства;

3) здійснювати адміністративне затримання осіб, які порушили режим державного кордону України, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, які посвідчують їх особу, піддавати затриманих особистому оглядові, а також оглядати і при необхідності вилучати наявні при них речі;

4) здійснювати на строки, передбачені пунктом 3 цієї статті, адміністративне затримання громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства, які порушили державний кордон України, при відсутності достатніх підстав для порушення проти них кримінальних справ, а якщо щодо цих осіб прийнято у встановленому порядку рішення про передачу їх прикордонним властям суміжної держави, з санкції прокурора затримувати цих осіб на час, необхідний для їх передачі;

5) тримати осіб, підданих адміністративному затриманню, в ізоляторах тимчасового тримання або в інших приміщеннях, спеціально обладнаних для цих цілей. Про кожний випадок адміністративного затримання, особистого огляду затриманого, огляду і вилучення речей, що є при ньому, складається протокол і повідомляється прокурору;

6) запрошувати осіб у підрозділи Прикордонних військ України для з'ясування обставин порушення державного кордону України, його режиму, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України. У необхідних випадках з'ясування обставин зазначених порушень може здійснюватись і в інших місцях;

7) перевіряти у осіб, які прямують через державний кордон України, документи про право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в них відповідні відмітки і при необхідності тимчасово їх вилучати; не пропускати через державний кордон України осіб, які не мають дійсних документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, до належного оформлення ними документів на право перетинання державного кордону України або до уточнення обставин втрати документів громадянами України в період перебування за кордоном і встановлення їх особи;

8) здійснювати у встановленому порядку самостійно або спільно з митними установами огляд вантажів та іншого майна осіб, які прямують через державний кордон України;

9) вилучати у встановленому порядку заборонені до ввезення в Україну або вивезення з України предмети, а також предмети контрабанди, які переміщаються через державний кордон України;

10) проводити у встановленому порядку огляд транспортних засобів, що прямують через державний кордон України, і вантажів, що на них перевозяться, супроводжувати транспортні засоби прикордонними нарядами;

11) визначати спільно з заінтересованими підприємствами, установами та організаціями місця і тривалість зупинок (стоянок) транспортних засобів закордонного прямування в пунктах пропуску через державний кордон України;

12) забороняти сходити на берег і перебувати на березі членам екіпажів іноземних невійськових суден та іншим особам, які перебувають на них і які допустили правопорушення при плаванні та перебуванні в територіальному морі України, внутрішніх водах України, а також під час стоянки суден у портах України;

13) обмежувати у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними з забезпеченням охорони державного кордону України, провадження різних робіт у прикордонній смузі, за винятком робіт на будовах, здійснюваних відповідно до міжнародних договорів України, на будовах державного значення і проведення заходів, зв'язаних із стихійним лихом та особливо небезпечними інфекційними хворобами;

14) використовувати засоби електричного зв'язку міністерств, інших органів державного управління, транспортні засоби підприємств, установ, організацій під час відбиття вторгнень на територію України, припинення збройних та інших провокацій на державному кордоні України, розшуку і затримання порушників державного кордону України, а також в інших випадках, спричинених обставинами, на умовах, погоджених у встановленому порядку;

15) здійснювати інші дії щодо охорони державного кордону України, виключної (морської) економічної зони відповідно до законодавства України, її міжнародних договорів. У необхідних випадках, зв'язаних з розшуком і затриманням порушників державного кордону України, Прикордонні війська України можуть здійснювати на території України надані їм права і за межами зазначених у цій статті територій, прикордонної смуги і пунктів пропуску через державний кордон України; ( Пункт 15 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

16) у випадках, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матеріали про правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів; ( Статтю 7 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96, в редакції Закону N 2920-III від 10.01.2002 )

17) у випадках і в порядку, встановлених законодавством України, не допускати в'їзду в Україну іноземних громадян, а також виїзду з неї громадян України та іноземних громадян; ( Статтю 7 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

18) використовувати в порядку, передбаченому законодавством України, земельні ділянки; ( Статтю 7 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

19) одержувати безоплатно за письмовими запитами начальника розвідувального органу Державного комітету у справах охорони державного кордону України командирів військових частин та начальників оперативно-розшукових підрозділів від державних органів, підприємств, установ і організацій, а також об'єднань громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на війська обов'язків, за винятком випадків, коли законодавством України встановлено спеціальний порядок одержання інформації; ( Статтю 7 доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3111-III від 07.03.2002 )

20) використовувати у порядку, встановленому законодавством України, водний і повітряний простір України, морські та річкові порти, аеропорти та аеродроми (посадочні майданчики), розташовані на території України, незалежно від їх відомчої належності і призначення; одержувати навігаційну, метеорологічну, гідрографічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення польотів і кораблеводіння, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; ( Статтю 7 доповнено пунктом 20 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

21) здійснювати спеціальні заходи забезпечення безпеки військовослужбовців Прикордонних військ України та їх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їх майна згідно з чинним законодавством України. ( Статтю 7 доповнено пунктом 21 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 8. Застосування зброї, бойової техніки та спеціальних
засобів під час охорони державного кордону України
і виключної (морської) економічної зони

Прикордонні війська України і Війська повітряної оборони України у порядку, передбаченому законодавством України, під час охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони мають право застосовувати зброю, бойову техніку та спеціальні засоби для:

1) відбиття збройного нападу і вторгнення на територію України військових груп і банд, припинення збройних провокаційних дій на державному кордоні України;

2) відбиття нападу та припинення опору неозброєних осіб, коли життю прикордонників або населенню загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;

3) запобігання викраденню повітряних, морських та річкових суден, що належать Україні;

4) захисту населення від збройних нападів та інших дій, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей, а також майну, коли інші засоби захисту виявилися марними;

5) запобігання спробі втечі осіб, затриманих за порушення державного кордону України, у разі неможливості перешкодити цьому іншим способом;

6) запобігання спробі порушників державного кордону України переховатися на території суміжної держави або прорватися вглиб території України, коли всі інші засоби для їх затримання вичерпано;

7) подання допомоги кораблям Прикордонних військ України під час відбиття збройного нападу на них, припинення ворожих дій іноземних суден щодо українського узбережжя, українських підводних та надводних об'єктів або для припинення збройного опору суден - порушників державного кордону України.

У разі необхідності можуть застосовуватися зброя і бойова техніка Військово-Морських Сил України та інших видів Збройних Сил України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Зброя, бойова техніка та спеціальні засоби застосовуються під час охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 8 в редакції Закону N 245/96-ВР від 18.06.96 )

III. Проходження служби і робота за договором у
Прикордонних військах України

Стаття 9. Особовий склад Прикордонних військ України

Особовий склад Прикордонних військ України складається з військовослужбовців та працівників за трудовим договором. Чисельність Прикордонних військ України затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Особи, які проходять службу в Прикордонних військах України, є військовослужбовцями, приймають присягу на вірність Україні, мають єдині для Збройних Сил України військові звання і знаки розрізнення. Формений одяг військовослужбовців Прикордонних військ України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Військовослужбовцям і працівникам за трудовим договором Прикордонних військ України видаються посвідчення встановленого зразка, військовослужбовцям строкової служби військові квитки. Проходження служби у Прикордонних військах України здійснюється відповідно до Положення про проходження військової служби громадянами України, та військових статутів. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

На строкову військову службу в Прикордонні війська України призиваються громадяни України відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ). На період служби у Прикордонних військах України членство військовослужбовців у будь-якій політичній партії, організації чи русі не допускається. ( Частина друга статті 9 в редакції Закону N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації військовослужбовців для Прикордонних військ України здійснюються відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших актів законодавства України. ( Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Для забезпечення професійної освіти кадрів Прикордонних військ України створюються відповідні навчальні заклади. ( Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 10. Робота за договором у Прикордонних військах
України

Робота за договором працівників у Прикордонних військах України регулюється законодавством України про працю.

IV. Соціальний захист і відповідальність
військовослужбовців Прикордонних військ України

Стаття 11. Соціальний і правовий захист військовослужбовців
Прикордонних військ України

Військовослужбовці Прикордонних військ України під час виконання покладених на них обов'язків діють як представники влади від імені держави і перебувають під її захистом. Їх життя, честь і гідність охороняються законом.

Держава гарантує соціальний і правовий захист військовослужбовців Прикордонних військ України та членів їх сімей відповідно до законодавства України.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Прикордонними військами України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю України. ( Стаття 11 в редакції Закону N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 12. Відповідальність військовослужбовців
Прикордонних військ України

Військовослужбовці Прикордонних військ України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства України. За протиправні дії вони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

V. Контроль за діяльністю Прикордонних військ України

Стаття 13. Контроль Верховної Ради України за діяльністю
Прикордонних військ України

Парламентський контроль за діяльністю Прикордонних військ України, дотриманням ними чинного законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України систематично інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради України та Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про виконання Прикордонними військами України покладених на них завдань та чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини.

Державний комітет у справах охорони державного кордону України у порядку, встановленому законодавством України, зобов'язаний відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України щорічно подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Прикордонних військ України.

Стаття 14. Контроль Президента України за діяльністю
Прикордонних військ України

Контроль за діяльністю Прикордонних військ України здійснюється Президентом України.

Постійний контроль за дотриманням законодавства України в діяльності Державного комітету у справах охорони державного кордону України, управлінь, з'єднань і частин Прикордонних військ України та конституційних прав громадян здійснюється Президентом України.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України систематично інформує Президента України, Раду національної безпеки України з основних питань своєї діяльності. Порядок подання такої інформації встановлюється Президентом України.

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Прикордонних військ України.

Стаття 15. Відомчий контроль за адміністративно-господарською
і фінансовою діяльністю Прикордонних військ України

Відомчий контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Державного комітету у справах охорони державного кордону України, управлінь, з'єднань і частин Прикордонних військ України здійснюється у порядку, визначеному Президентом України.

( Закон доповнено розділом V згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 16. Нагляд за додержанням законності у діяльності
Прикордонних військ України

Нагляд за додержанням законності у діяльності Прикордонних військ України здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. ( Статтю 13 вважати статтею 16 розділу п'ятого згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 листопада 1991 року
N 1779-XII