Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 липня 2002 р. N 870
Київ

Про затвердження Програми забезпечення
пожежної безпеки на період
до 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції передбачати щороку в проектах Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України видатки на реалізацію Програми.

3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, які визначені виконавцями Програми:

здійснювати в установленому порядку фінансування передбачених Програмою заходів;

щороку до 20 лютого подавати Міністерству внутрішніх справ інформацію про стан виконання Програми.

4. Міністерству внутрішніх справ щороку в березні починаючи з 2004 року подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2002 р. N 870

Програма
забезпечення пожежної безпеки
на період до 2010 року

Ця Програма на основі комплексного підходу до розв'язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків визначає шляхи вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційні засади її функціонування, зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері.

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в державі та її розвиток;

забезпечення життєво важливих інтересів держави і суспільства у сфері пожежної безпеки;

розроблення організаційно-правових засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки в державі;

ефективне розв'язання, завдань із забезпечення протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку;

створення в системі пожежної охорони структури, завдання та функції якої відповідають напряму ринкових перетворень в Україні та вимогам Європейського Союзу;

посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах незалежно від форми власності, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж, розроблення та впровадження нових вітчизняних засобів пожежогасіння, екологічно безпечних вогнегасних речовин;

гармонізацію державних стандартів у сфері пожежної безпеки з відповідними міжнародними стандартами та європейськими нормами;

розроблення технічних регламентів та розвиток випробувальної бази для забезпечення функціонування системи підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки, викладеним у Європейських Директивах;

подальший розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері пожежної безпеки;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної безпеки;

зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони;

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки.

Організаційне забезпечення

1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі на них людей.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Щороку.

2. Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення в державі єдиної системи забезпечення пожежної безпеки та розмежування повноважень суб'єктів, причетних до її функціонування.

МВС, Мінекономіки, Мін'юст, інші
центральні органи виконавчої влади
згідно з компетенцією.
2003-2004 роки.

3. З метою подальшого удосконалення механізму державного управління системою забезпечення пожежної безпеки з урахуванням нових організаційно-правових засад її функціонування визначити переліки:

нормативно-правових актів, що потребують перегляду;

нормативно-правових актів, які необхідно розробити.

МВС, Мін'юст, Державний комітет з
будівництва та архітектури, Держстандарт.
2003 рік.

4. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення діяльності пожежної охорони разом з проектами відповідних нормативно-правових актів.

МВС, інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
згідно з компетенцією.
2003-2005 роки.

5. Проаналізувати діючі протипожежні норми та у разі потреби внести до них відповідні зміни з урахуванням сучасних вимог протипожежного захисту будинків та споруд.

Державний комітет з будівництва
та архітектури, МВС.
2003-2010 роки.

6. Завершити формування у системі МВС державної пожежної охорони як основного виду протипожежної служби.

МВС, інші центральні органи виконавчої влади.
2003-2005 роки.

7. Запровадити класифікацію підрозділів державної пожежної охорони за категоріями залежно від покладених завдань, рівня пожежної небезпеки об'єктів та розмірів територій, що ними обслуговуються або охороняються.

МВС, Мінпраці.
2003-2005 роки.

8. Здійснювати координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів та територій.

МВС, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації.
2003-2010 роки.

9. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення та функціонування добровільної пожежної охорони як складової частини єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в державі.

МВС, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю Добровільного пожежного товариства.
2003-2005 роки.

10. Розробити комплекс заходів для підвищення рівня протипожежного захисту в сільській місцевості, подати до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

МВС, Мінагрополітики, інші центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Севастопольська міська держадміністрації згідно з компетенцією.
2003-2004 роки.

11. Забезпечити створення та функціонування служб пожежної безпеки в апараті міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.
Починаючи з 2003 року.

12. Забезпечити утворення та функціонування підрозділів місцевої (сільської) пожежної охорони.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Севастопольська міська держадміністрації.
2003-2005 роки.

13. Розробити галузеві та регіональні програми, спрямовані на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної охорони, відповідно до вимог нормативних документів, організувати їх виконання.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
Починаючи з 2003 року.

14. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу та здійснити комплекс заходів щодо забезпечення нормативних витрат води на пожежогасіння.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації.
2003-2010 роки.

15. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення порядку обліку пожеж та їх наслідків разом з проектом відповідної постанови.

МВС, Держкомстат.
2003-2004 роки.

16. Забезпечити ведення щорічної державної статистичної звітності про кількість пожеж та їх наслідки в населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях.

МВС, Держкомстат, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади.
Починаючи з 2003 року.

17. Розробити і затвердити порядок проведення Держпожбезпекою реєстрації служб пожежної безпеки, підрозділів відомчої, місцевої (сільської) та добровільної пожежної охорони.

МВС.
Починаючи з 2003 року.

18. Здійснити заходи щодо удосконалення функціонування системи підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки та сертифікації виробів протипожежного призначення.

Держстандарт, МВС.
2003-2010 роки.

19. Організувати згідно із законодавством проведення періодичного контролю продукції, що реалізується через торговельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної безпеки.

Держстандарт, МВС.
2003-2010 роки.

20. Забезпечувати подальший розвиток методичної та експериментальної бази для дослідження питань, пов'язаних з виникненням пожеж, випробувальними пожежними лабораторіями державної пожежної охорони та відповідними підрозділами експертної служби МВС.

МВС.
2003-2010 роки.

21. Забезпечувати організацію інспекційного контролю за діяльністю випробувальних лабораторій (центрів), які здійснюють випробування продукції на підтвердження її відповідності вимогам пожежної безпеки.

Держстандарт за участю
Національного органу з акредитації, МВС.
2003-2010 роки.

22. Привести в робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, забезпечити їх належне функціонування, створити спеціалізовані дільниці з ремонту та технічного обслуговування цих систем.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації.
2003-2006 роки.

23. Забезпечити функціонування системи централізованого пожежного спостереження, зокрема виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на пункти зв'язку чергових частин пожежної охорони.

МВС, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
2003-2010 роки.

24. Організовувати проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з проблем пожежної безпеки.

МВС, інші центральні органи
виконавчої влади згідно з компетенцією.
Починаючи з 2003 року 1 раз на 2 роки.

25. Проводити для працівників органів виконавчої влади щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
2003-2010 роки.

26. Організовувати проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників.

МВС, МОН за участю Добровільного
пожежного товариства, Мінкультури,
Держкомсім'ямолодь, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська, Севастопольська міські
та районні держадміністрації.
2003-2010 роки.

27. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, пов'язаних з проведенням Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників та Всеукраїнської гри-випробування "Котигорошко".

Держкомінформ, МВС, МОН, Мінкультури,
Держкомсім'ямолодь за
участю Добровільного пожежного товариства.
2003-2010 роки.

28. Утворити при Держпожбезпеки робочу групу з фахівців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із залученням представників громадських організацій з метою координації діяльності щодо виконання заходів Програми, організувати її роботу.

МВС, інші центральні органи виконавчої влади за участю
Добровільного пожежного товариства.
2003 рік.

Удосконалення нормативно-правового
забезпечення у сфері пожежної безпеки

29. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про пожежну безпеку" (у новій редакції) та відповідні пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства у сфері пожежної безпеки.

МВС, Мін'юст, інші центральні
органи виконавчої влади.
2003 рік.

30. Розробити і затвердити нормативно-правові акти з питань організації несення служби, проведення оперативно-тактичних дій з гасіння пожеж та здійснення пожежно-рятувальних робіт підрозділами державної пожежної охорони.

МВС.
2003-2004 роки.

31. Розробити та затвердити правила пожежної безпеки:

для об'єктів Мінекоресурсів.

Мінекоресурсів, МВС.
2004-2006 роки;

для об'єктів агропромислового комплексу.

Мінагрополітики, МВС.
2003 рік;

у лісах України.

Держкомлісгосп, МВС, інші
центральні органи виконавчої влади
згідно з компетенцією.
2003-2004 роки;

для об'єктів видобутку нафти і газу.

Мінпаливенерго, МВС.
2004 рік;

для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів.

Мінпаливенерго, МВС.
2005 рік;

для культових споруд.

Держкомрелігій, МВС.
2004 рік;

для підземних об'єктів електрозв'язку.

Держкомзв'язку, МВС.
2004-2006 роки;

для військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил (для різних родів військ).

Міноборони, МВС.
2003-2006 роки.

32. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо умов та порядку відрахування страховими компаніями коштів на здійснення протипожежного захисту в Україні.

МВС, Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст.
2003-2004 роки.

33. Розробити і затвердити відомчі протипожежні норми проектування:

для складів і баз спеціального пального Збройних Сил.

Міноборони, МВС.
2003-2004 роки;

для об'єктів, на яких здійснюється зберігання, обслуговування, ліквідація та утилізація ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів.

Міноборони, МВС.
2004-2005 роки;

для військових містечок, будівель та фортифікаційних споруд Збройних Сил.

Міноборони, МВС.
2005-2006 роки.

34. Розробити галузеві нормативні акти з питань пожежної безпеки для підприємств з виготовлення ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів, засобів ініціювання, а також іншої продукції військового призначення, які виробляються на їх основі.

Мінпромполітики, Міноборони.
2003-2005 роки.

35. Розробити гармонізовані з європейськими та міжнародними державні стандарти щодо методів визначення показників пожежної небезпеки речовин і матеріалів, електротехнічних виробів, вогнестійкості будівельних конструкцій, показників якості вогнегасних речовин, вогнезахисних покриттів, просочувальних розчинів, пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, засобів пожежної сигналізації та іншої продукції протипожежного призначення.

Держстандарт, Державний комітет з
будівництва та архітектури, МВС,
інші центральні органи виконавчої
влади згідно з компетенцією.
2003-2010 роки.

36. Розробити технічні регламенти з підтвердження відповідності продукції обов'язковим вимогам пожежної безпеки, а також відповідності вимогам нормативної документації виробів протипожежного призначення та засобів захисту пожежників від впливу небезпечних факторів пожежі.

Держстандарт, Державний комітет з
будівництва та архітектури, МВС,
інші центральні органи виконавчої
влади згідно з компетенцією.
2003-2005 роки.

37. Розробити і затвердити національні стандарти щодо:

вимог пожежної безпеки для тролейбусів і трамваїв та методик їх випробувань.

Державний комітет з
будівництва та архітектури.
2005 рік;

електричних характеристик покриттів для підлоги та їх класифікації.

Державний комітет з будівництва та
архітектури за участю ВАТ
"Український науково-дослідний
інститут паперу".
2004 рік;

методів випробувань електричних властивостей неметалевих ємностей.

Державний комітет з будівництва та
архітектури за участю ВАТ
"Український науково-дослідний
інститут паперу".
2005 рік;

визначення ступеня електризації під час переміщення людини по килимових та синтетичних покриттях для підлоги.

Державний комітет з будівництва та
архітектури за участю ВАТ
"Український науково-дослідний
інститут паперу".
2006 рік;

методу визначення пожежної небезпеки гірничошахтного устаткування.

Мінпаливенерго.
2004 рік;

вимог пожежної безпеки до кабельної продукції електрозв'язку.

Держкомзв'язку.
2003-2006 роки;

установок автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації, призначених для військових частин, що здійснюють зберігання, обслуговування та утилізацію ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів.

Міноборони.
2003-2005 роки.

38. Розробити і затвердити нормативний акт щодо протипожежного захисту шахт, підприємств із збагачення та брикетування вугілля.

Мінпаливенерго.
2004 рік.

39. Розробити і затвердити нормативні акти, спрямовані на вдосконалення організації гасіння пожеж:

інструкцію з гасіння пожеж на електроустановках електростанцій та підстанцій.

Мінпаливенерго, МВС.
2003-2004 роки;

положення про лісові пожежні станції.

Держкомлісгосп.
2003 рік;

інструкцію з гасіння пожеж у резервуарах з нафтою та нафтопродуктами.

Мінпаливенерго, МВС.
2004 рік;

інструкцію з гасіння пожеж на підземних об'єктах електрозв'язку.

Держкомзв'язку.
2003-2005 роки;

інструкцію з гасіння пожеж на телевізійних вежах.

Держкомзв'язку, МВС.
2003-2005 роки.

40. Підготувати пропозиції щодо обмеження використання озоноруйнівних вогнегасних речовин для протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів.

МВС, Мінекоресурсів.
2003-2005 роки.

41. Розробити нормативні акти з питань забезпечення пожежної безпеки об'єктів ядерної енергетики під час їх зняття з експлуатації.

Мінпаливенерго, МВС.
2003-2010 роки.

42. Розробити і затвердити нові галузеві переліки об'єктів, що підлягають обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією та автоматичними установками пожежогасіння.

Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади згідно з
компетенцією.
2003-2005 роки.

43. Розробити за участю Добровільного пожежного товариства та затвердити Положення про дружини юних пожежників (у новій редакції).

МВС, МОН.
2004 рік.

Пріоритетні науково-технічні дослідження
і розробки у сфері пожежної безпеки

44. Провести наукові дослідження з питань теорії горіння і взаємодії вогнегасних речовин із полум'ям.

МВС за участю Національної
академії наук.
2003-2010 роки.

45. Провести наукові дослідження щодо виявлення способів флегматизації горючих газових сумішей із застосуванням нових технологій без використання озоноруйнівних газових вогнегасних речовин.

МВС, Мінпромполітики,
Мінекоресурсів.
2003-2005 роки.

46. Провести наукові дослідження, спрямовані на розроблення багатофункціональних композиційних матеріалів із зниженим рівнем горючості.

МОН, МВС.
2003-2005 роки.

47. Провести наукові дослідження з питань розроблення нових екологічно безпечних, у тому числі з нульовим озоноруйнівним потенціалом, та модернізації існуючих вогнегасних речовин, у тому числі з більшим терміном зберігання їх вогнегасної здатності, загального і спеціального призначення (водних, порошкових, газових, газоаерозольних, водопінних, а також тих, що не завдають шкоди паперовим та іншим носіям документів, тощо) з використанням вітчизняної сировинної та виробничої бази.

МВС, Мінпромполітики, МОЗ, інші
центральні органи виконавчої влади
згідно з компетенцією.
2003-2010 роки.

48. Створити банк даних щодо наявності в системах автоматичного пінного пожежогасіння об'єктів нафтогазового комплексу біологічно жорстких піноутворювачів типу ПО-1, ПО-Д, ПО-6К та їх водних розчинів, розробити програму їх утилізації та заміни біологічно м'якими плівкоутворювальними піноутворювачами з підвищеною вогнегасною ефективністю.

Мінпаливенерго, МВС.
2003-2004 роки.

49. Забезпечити розроблення пристроїв осадження диму та зниження температури в приміщеннях під час пожеж.

МОН, Мінпаливенерго, МВС.
2004-2010 роки.

50. Провести наукові дослідження і впровадити технології гасіння пожеж у резервуарах з нафтопродуктами та іншими легкозаймистими горючими рідинами шляхом підшарового подавання водних розчинів біологічно м'яких плівкоутворювальних піноутворювачів.

Мінпаливенерго, МВС.
2003-2005 роки.

51. Розробити спеціальні технічні засоби пожежогасіння та індивідуального захисту працівників об'єктів видобутку, транспортування, переробки та зберігання нафти і газу.

Мінпаливенерго за участю ЗАТ
"Укрпожсервіс".
2003-2010 роки.

52. Розробити рецептури і технології виробництва вогнегасних речовин спеціального призначення для металів та сплавів (натрію, калію, магнію тощо).

Мінпромполітики.
2003-2008 роки.

53. Розробити нові або модернізувати існуючі вогнезахисні речовини для металевих та дерев'яних конструкцій на вітчизняній сировинній і виробничій базі.

Мінпаливенерго, МОН, МВС.
2003-2010 роки.

54. Розробити методологію визначення ефективності вогнезахисних засобів для деревини, металевих конструкцій, кабельної продукції.

Державний комітет з будівництва та
архітектури, МВС.
2003-2010 роки.

55. Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення марок пожежних автомобілів на вітчизняних шасі та їх впровадження в серійне виробництво.

Мінпромполітики, МВС за участю ЗАТ
"Укрпожсервіс".
2003-2004 роки.

56. Розробити і впровадити у виробництво засоби пожежогасіння, у тому числі автоматичні установки, на базі вогнегасних речовин, що є замінниками озоноруйнівних галонів.

Мінекоресурсів, Мінпромполітики,
МВС.
2004-2007 роки.

57. Удосконалити методичну та експериментальну базу для проведення випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість, речовин, матеріалів та електротехнічних виробів на пожежну небезпеку, виробів протипожежного призначення на відповідність вимогам нормативної документації.

МВС, Державний комітет з
будівництва та архітектури.
2003-2008 роки.

58. Розробити і впровадити на об'єктах ядерної енергетики сучасну методологію аналізу рівня їх пожежної небезпеки.

Мінпаливенерго за участю
Національної академії наук.
2003-2005 роки.

59. Провести комплексні дослідження з визначення рівня пожежної небезпеки кабельної продукції.

МВС, Державний комітет з
будівництва та архітектури.
2003-2010 роки.

60. Провести дослідження вогнестійкості сталебетонних конструкцій, розробити рекомендації щодо її підвищення.

МВС, Державний комітет з
будівництва та архітектури, МОН.
2003-2005 роки.

61. Розробити розрахунково-експериментальний метод пошуку оптимальних конструктивних рішень для забезпечення необхідної вогнестійкості будівельних конструкцій і кабельних трас атомних електростанцій.

Державний комітет з будівництва та
архітектури за участю Національної
академії наук, Мінпаливенерго,
МВС.
2003-2006 роки.

62. Провести дослідження щодо обгрунтування оптимальної чисельності працівників органів управління та підрозділів пожежної охорони та у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

МВС.
2003-2005 роки.

63. Розробити базову систему пожежної сигналізації для своєчасного сповіщення про виникнення пожеж у штабелях боєприпасів та інших вибухових речовин, розташованих на майданчиках відкритого зберігання.

Міноборони.
2003-2005 роки.

64. Провести дослідження з питань визначення у сховищах розмірів екранів, виготовлених з інертних матеріалів, між окремими штабелями боєприпасів та інших вибухових речовин, які б запобігали поширенню полум'я та детонації.

Міноборони.
2003-2005 роки.

65. Розробити спеціальні технічні засоби пожежогасіння та індивідуальні засоби захисту особового складу військових частин, що здійснюють зберігання, обслуговування та утилізацію ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів.

Міноборони.
2003-2005 роки.

Розвиток матеріально-технічної
бази пожежної охорони

66. Розробити регіональні програми розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони (будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, придбання та створення нових зразків протипожежної техніки, забезпечення засобами пожежогасіння, індивідуального захисту пожежників, зв'язку тощо).

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2003-2010 роки.

67. Здійснити комплекс заходів щодо створення належної матеріально-технічної бази Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки і забезпечення його необхідними приладами та обладнанням для проведення досліджень і випробувань речовин, матеріалів на пожежну небезпеку, виробів протипожежного призначення на відповідність вимогам нормативної документації.

МВС, інші центральні органи
виконавчої влади згідно з
компетенцією.
2003-2010 роки.

68. Створити автоматизовану інформаційну систему управління підрозділами державної пожежної охорони, у тому числі:

систему оперативно-диспетчерського управління з використанням геоінформаційних технологій.

МВС.
2004-2005 роки;

програмний комплекс для обробки статистичних даних про кількість і наслідки пожеж.

МВС.
2003-2004 роки;

систему автоматизованих робочих місць за визначеними напрямами.

МВС.
2005 рік.

69. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення Національної компанії, яка здійснює виробництво та реалізацію пожежної і спеціальної техніки, рятівного обладнання та індивідуальних засобів захисту особового складу.

МВС, Мінпромполітики.
2003 рік.

70. Провести модернізацію матеріально-технічної бази загонів технічної служби державної пожежної охорони, в тому числі станцій діагностики, для потреб пожежної охорони.

МВС.
2004-2010 роки.

71. Спорудити необхідні об'єкти та поліпшити матеріально-технічне забезпечення підрозділів пожежної охорони Збройних Сил, у тому числі пожежною технікою та обладнанням для гасіння пожеж.

Міноборони.
2003-2010 роки.

Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

72. Започаткувати постійно діючі цикли теле- і радіопередач для ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної безпеки.

Держкомінформ, МВС.
Починаючи з 2003 року.

73. Організовувати щорічне проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Дня знань щодо обережного поводження з вогнем.

МОН, МВС.
2003-2010 роки.

74. Розробити для дітей та юнацтва сценарії театральних, циркових вистав і розважальних програм з протипожежної тематики, включити їх до репертуарів театрів ляльок, юного глядача, цирків, програм естрадних концертів, теле- та радіопередач.

Мінкультури, Держкомінформ.
2003-2010 роки.

75. Ввести до навчальних програм у загальноосвітніх навчальних закладах окремий курс з вивчення правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі.

МОН.
2003-2004 роки.

76. Підготувати і видати для вищих навчальних закладів програми та підручники з вивчення основ забезпечення пожежної безпеки.

МОН, МВС.
2003-2004 роки.

77. Створити міжвузівську інформаційну систему вищих пожежно-технічних навчальних закладів з метою обміну інформацією стосовно навчальної, методичної, науково-дослідної роботи.

МВС.
2004-2005 роки.

78. Організовувати на базі Національного комплексу "Експоцентр України" проведення виставок з питань пожежної безпеки.

МВС за участю Національного
комплексу "Експоцентр України".
2003-2010 роки.

Удосконалення роботи з персоналом

79. Розробити і впровадити нові навчальні плани та програми за напрямом "Пожежна безпека".

МВС, МОН.
2003-2005 роки.

80. Вжити заходів до удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

МВС.
2003-2005 роки.

81. Забезпечити подальший розвиток навчально-тренувальної бази підрозділів пожежної охорони.

МВС, інші центральні і місцеві
органи виконавчої влади згідно з
компетенцією.
2003-2005 роки.

82. Забезпечити соціальний захист працівників пожежної охорони з урахуванням рівня Їх професійного ризику.

МВС, інші центральні органи
виконавчої влади згідно з
компетенцією.
2003-2010 роки.

83. Провести аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері підготовки та перепідготовки кадрів, впровадити його в практику професійної підготовки вітчизняних фахівців пожежної охорони.

МВС.
2003-2006 роки.

84. Організувати стажування фахівців пожежної охорони в установах зарубіжних країн, які провадять діяльність у сфері пожежної безпеки.

МВС.
2003-2010 роки.

85. Удосконалити систему підготовки фахівців пожежної охорони для Збройних Сил на базі військово-будівельного факультету при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури.

Міноборони.
2003-2005 роки.

Міжнародне співробітництво з питань забезпечення
пожежної безпеки

86. Брати участь у роботі міжнародних організацій пожежної безпеки відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

МВС.
2003-2010 роки.

87. Забезпечувати представництво фахівців пожежної охорони України на міжнародних виставках, конференціях та семінарах з питань пожежної безпеки, у міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту.

МВС.
2003-2010 роки.

88. Вивчати і впроваджувати в практику передовий досвід пожежної охорони зарубіжних країн.

МВС.
2003-2010 роки.