Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 вересня 1997 р. N 1069
м.Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 461 від 25.03.
99 )

Відповідно до статті 26 Кодексу торговельного мореплавства України (176/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, що додається.

2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку покласти на Міністерство транспорту.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 1069

Порядок
ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до реєстрації та обліку торговельних суден в Україні.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

військові кораблі та судна;

катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому судну.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, передбаченому Кодексом торговельного мореплавства України.

4. Загальне керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку суден в Україні здійснює Інспекція Головного державного реєстратора флоту (далі - Інспекція), яка входить до сфери управління Мінтрансу.

Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора флоту затверджується Мінтрансом. Інспекцію очолює Головний державний реєстратор флоту, який призначається Мінтрансом.

5. Реєстрацію суден в Україні здійснюють:

капітани морських портів;

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України). ( Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461 від 25.03.99 )

Реєстрації в морських портах підлягають морські торговельні судна.

Реєстрації в Держфлотінспекції України підлягають річкові та маломірні судна, не зазначені у пункті 12 цього Порядку. ( Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 461 від 25.03.99 )

6. Реєстрація судна в Україні означає внесення відомостей про нього до одного з відповідних реєстраційних документів:

а) Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком N 1;

б) Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком N 2.

7. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах (судновласник, фрахтувальник).

8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом державної реєстрації.

Орган державної реєстрації судна може бути змінено за бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

З моменту внесення записів про постійну реєстрацію судна до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.

Так само в Україні не визнаються записи про судно, постійно зареєстроване в Україні, у судновому реєстрі іншої держави, якщо судно не виключене з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом IV цього Порядку.

9. За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових документів справляються збори, порядок та розмір яких встановлюється Мінтрансом за погодженням з Мінекономіки.

10. Записи у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України, суднових та реєстраційних документах ведуться українською, а у деяких випадках, зазначених у цих документах, - англійською мовами.

II. Реєстрація суден у Державному судновому
реєстрі України

11. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України здійснюється виключно капітанами морських портів України за погодженням з Інспекцією.

12. Реєстрації у Державному судновому реєстрі України підлягають:

а) пасажирські, наливні судна, судна, призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

б) самохідні судна, не зазначені в підпункті "а" цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

в) судна, не зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

13. Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в Інспекції письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінтрансом, що подається капітанові морського порту.

До заяви додаються такі документи:

а) заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансом;

б) копія документа, що підтверджує право власності на судно;

в) копія обмірного свідоцтва;

г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання;

д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна);

е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу;

є) копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна;

ж) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося;

з) копія договору морської іпотеки або довідки про підтвердження відсутності заставних зобов'язань на судно;

й) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

14. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати відповідний сертифікат.

У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання сертифіката про припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не виконуватися.

15. Для реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до документів, зазначених у пункті 13, крім копій документів, що підтверджують право власності на судно, додаються:

а) копія договору фрахтування;

б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу держави іноземної реєстрації судна;

г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.

16. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна.

17. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації (постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації зазначається термін дії договору фрахтування.

18. В анкеті Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансом, зазначається:

а) ідентифікаційний номер згідно з Порядком про присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції супутникового зв'язку, що визначається Мінтрансом;

б) тип судна згідно з класифікацією, передбаченою Міжнародним кодексом щодо управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню, а саме:

пасажирське судно:

пасажирське високошвидкісне судно;

вантажне високошвидкісне судно;

навалочне судно;

нафтовий танкер;

танкер-хімовоз;

пересувна морська бурова споруда;

газовоз;

інше вантажне судно;

в) юридична адреса судновласника, зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності.

19. Визнається чинною також копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених Міжнародною конвенцією про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1992 року

20. Мінімальний склад екіпажу, що забезпечує безпеку морського торговельного судна, яке здійснює міжнародні рейси, встановлюється Мінтрансом (Держрибгоспом) відповідно до вимог законодавства України.

21. На підставі поданих документів Інспекція готує висновок про реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або відмову у його реєстрації з обгрунтуванням причин.

Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 10 днів з дня одержання заяви і необхідних документів.

22. Державний судновий реєстр України повинен бути прошнурованим і пронумерованим, а записи скріплені підписом Головного державного реєстратора флоту і гербовою печаткою Інспекції.

23. Записи у Державному судновому реєстрі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах.

Записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повинні підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися підписом працівника, відповідального за ведення Державного суднового реєстру України.

24. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому реєстрі України відводиться окрема сторінка. У разі виключення судна із реєстру його номер для реєстрації нового судна не використовується.

25. Для реєстрації судна та отримання суднових реєстраційних документів судновласник повинен подати документи, що свідчать про сплату зборів за реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України та видачу суднових документів. Після одержання висновку Інспекції капітан порту у триденний термін видає судновласнику такі реєстраційні документи:

свідоцтво на право плавання під Державним прапором України;

свідоцтво про право власності на судно. У разі тимчасової реєстрації судна свідоцтво про право власності на судно не видається.

Інспекція видає судновласнику:

а) свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

б) свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою;

в) свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

г) свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

26. У разі реєстрації судна, що експлуатується на умовах бербоут-чартеру, свідоцтво на право плавання під Державним прапором України (судновий патент) видається незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення терміну договору підлягає поверненню власникові. Свідоцтво про право власності на судно видається тільки після переходу цього права на законних підставах до судновласника України і постійної реєстрації судна.

До цього моменту на судні зберігаються документи на право власності, видані компетентним іноземним органом, і належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу судновласнику України права на користування судном.

27. Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації та одержання документів, передбачених пунктом 25 цього Порядку.

28. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття Державного прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.

29. З отриманням суднових реєстраційних документів на судно наносяться назва судна та найменування порту реєстрації.

У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру, капітан морського порту на підставі письмового погодження Інспекції видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається капітанові цього порту.

30. Видача дублікатів втрачених суднових реєстраційних документів здійснюється після розгляду заяви про їх втрату до Інспекції та опублікування за рахунок судновласника в газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про втрату цих документів та визнання їх недійсними. Заява про видачу дубліката втрачених документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування зазначеного оголошення.

31. Відповідальність за збереження та ведення Державного суднового реєстру України покладається на капітана морського порту.

III. Реєстрація суден у Судновій книзі України

32. Реєстрація судна у Судновій книзі України здійснюється як капітанами морських портів України, так і Держфлотінспекцією України. ( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461 від 25.03.99 )

33. У Судновій книзі України реєстрації підлягають судна, не зазначені в пункті 12 цього Порядку.

34. Реєстрація у Судновій книзі України здійснюється на підставі письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінтрансом, що подається до органу державної реєстрації суден.

До заяви додаються такі документи:

а) копія документа, що підтверджує право власності на судно;

б) копія свідоцтва про придатність судна до плавання (акт технічного огляду);

в) копія договору іпотеки або довідка про відсутність заставних зобов'язань на судно;

г) документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та видачу суднових документів.

35. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Судновій книзі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну дії такого договору, якщо на момент реєстрації воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави та якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати письмове посвідчення компетентного органу цієї держави.

36. У разі реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до документів, зазначених у пункті 34 цього Порядку, крім копій документів, що підтверджують право власності на судно, додаються:

а) копія договору фрахтування;

б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу іноземної держави реєстрації судна;

г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.

37. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна.

38. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації: постійний чи тимчасовий. У разі тимчасової реєстрації судна зазначається термін дії договору фрахтування.

39. На підставі поданих документів відповідний орган державної реєстрації вносить до Суднової книги України дані про судновласника та судно, що реєструється (додаток N 2).

Зареєстрованому в Судновій книзі України судну присвоюється реєстраційний номер з літерою К (наприклад 14-К). У разі виключення судна із Суднової книги України його номер для реєстрації нового судна не використовується.

40. Суднова книга України повинна бути прошнурована, пронумерована, записи в ній скріплюються підписом Головного державного реєстратора флоту та печаткою Інспекції.

41. Записи у Судновій книзі України повинні бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих судновласником документах.

Записи виконуються ручкою. Виправлення у записах повинні підтверджуватися словами "Виправленому вірити" і скріплюватися підписом працівника, відповідального за ведення Суднової книги України.

Дані про судна повинні вноситися до Суднової книги України послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації.

42. За наявності документа, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна у Судновій книзі України та за видачу суднових документів, після державної реєстрації у п'ятиденний термін з моменту прийняття заяви судновласникові видаються такі суднові документи:

а) судновий білет, зразок якого затверджується Мінтрансом;

б) довідка про зареєстровані іпотеки за наявності звернення про це судновласника, заставодавця або заставодержателя.

У разі реєстрації судна, отриманого на умовах, визначених пунктом 35 цього Порядку, судновий білет видається судну незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення терміну дії договору підлягає поверненню власникові, але у судновому білеті зазначається термін дії договору фрахтування. Після того як право власності на законних підставах переходить до судновласника України, судно підлягає постійній реєстрації із заміною суднового білета.

До цього моменту на судні зберігається документ на право власності, виданий компетентним органом іноземної держави і належним чином засвідчені документи чи їх копії, які підтверджують передачу судновласнику України права на користування судном.

43. Судно набуває права плавання під Державним прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета.

44. Судно, придбане за кордоном, судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні з оформленням передачі цього права за кордоном, може набувати права підняття Державного прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Судновій книзі України, але не більше одного року.

45. У разі виникнення змін, що викликають необхідність виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, орган державної реєстрації судна за місцем його реєстрації видає нові документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України. При цьому документ, що підлягає заміні, здається до відповідного органу державної реєстрації судна.

Дублікати втрачених суднових реєстраційних документів видаються після розгляду заяви про їх втрату відповідним органом державної реєстрації судна та опублікування за рахунок судновласника в газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про втрату цих документів та визнання їх недійсними. Заява на видачу дублікатів втрачених документів розглядається протягом не більше 30 діб від дня опублікування зазначеного оголошення.

46. Відповідальність за збереження та ведення Суднової книги України покладається на керівника відповідного органу державної реєстрації суден.

IV. Виключення суден з Державного суднового
реєстру України та Суднової книги України

47. Виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України здійснюється шляхом припинення записів про його реєстрацію і вилучення суднових реєстраційних документів, передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку.

Виключення може бути постійним або тимчасовим.

48. Постійне виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється:

а) у разі втрати судном права плавання під Державним прапором України;

б) у разі загибелі судна або зникнення його безвісно;

в) у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;

г) у разі закінчення дії договору бербоут-чартеру іноземного судна.

У разі постійного виключення судна, за бажанням судновласника, орган реєстрації у п'ятиденний термін видає свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України, зразок якого затверджується Мінтрансом.

49. Підставою для постійного виключення судна є письмова заява, яку судновласник чи фрахтувальник подає до відповідного органу державної реєстрації суден, яким воно було зареєстроване.

Заява подається за довільною формою із зазначенням причини, яка викликає необхідність виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України. При цьому до заяви додаються суднові реєстраційні документи, передбачені пунктами 25 і 42 цього Порядку, та документ, що підтверджує сплату встановлених зборів.

50. У разі постійного виключення з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України іноземного судна орган державної реєстрації, що його виключає, повідомляє про це компетентний орган іноземної держави реєстрації судна.

51. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України здійснюється в разі його передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземній державі, юридичній або фізичній особі, а також особі без громадянства, з тимчасовою заміною Державного прапора України на прапор іноземної держави, за умови, що:

а) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;

б) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;

в) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора.

У разі тимчасового виключення судна з Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України орган державної реєстрації видає свідоцтво про тимчасове виключення судна із Державного суднового реєстру або Суднової книги України, зразок якого затверджується Мінтрансом.

52. Тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України проводиться на підставі:

а) письмової заяви судновласника до відповідного органу державної реєстрації із зазначенням причин, які викликають необхідність тимчасового виключення судна із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також доданих до неї суднових документів, передбачених пунктами 25 та 42 цього Порядку (за винятком свідоцтва про право власності на судно);

б) письмового дозволу компетентного органу іноземної держави нової реєстрації судна на тимчасову реєстрацію судна в її суднових реєстрах та на заміну на ньому прапора;

в) копії договору фрахтування;

г) письмового дозволу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

д) документа, що підтверджує сплату встановлених зборів.

53. У разі зміни органу державної реєстрації судна в межах України судновласник одночасно подає до відповідного органу державної реєстрації судна за місцем його реєстрації заяву про перереєстрацію судна із зазначенням органу державної реєстрації, в якому він має намір зареєструвати судно, та заяву до органу державної реєстрації судна, в якому має намір перереєструвати його, з додаванням документів, передбачених пунктами 13 або 34 цього Порядку. Після видачі нових документів, які засвідчують факт державної реєстрації судна, орган державної реєстрації судна, в якому судно перереєстровано, повідомляє у триденний термін орган попередньої реєстрації судна.

54. Після постійного виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі документи, пов'язані з його реєстрацією, зберігаються органом державної реєстрації суден не менше трьох років, після чого знищуються в установленому порядку.

55. Документи, одержані від судновласника згідно з вимогами про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, зберігаються органом державної реєстрації упродовж терміну передачі судна в бербоут-чартер іноземній фізичній або юридичній особі.

56. У разі повернення судна під Державний прапор України органу державної реєстрації судна в Україні повертається свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, а також додається документ, виданий органом іноземної реєстрації судна про припинення його реєстрації в іноземному судновому реєстрі.

Замість цих документів судновласнику видаються суднові реєстраційні документи про судно, що зберігалися органом державної реєстрації, в якому воно було зареєстроване згідно з пунктом 55 цього Порядку.

V. Облік суден, зареєстрованих у Державному
судновому реєстрі України і Судновій книзі України

57. Загальний облік суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, здійснюється безпосередньо Інспекцією.

58. З метою здійснення заходів, що забезпечують ефективний контроль за обліком суден, зареєстрованих в Україні, Інспекція:

а) веде журнал обліку суден, які плавають під Державним прапором України, використовуючи при цьому друковані та електронно-комп'ютерні засоби збирання і накопичення даних про судна за формою, що затверджується Мінтрансом;

б) надає необхідну інформацію заінтересованим організаціям;

в) своєчасно інформує органи державної реєстрації суден про всі зміни встановлених норм і правил;

г) готує за дорученням Мінтрансу зведені дані з обліку суден, зареєстрованих в Україні, станом на початок кожного року;

д) за дорученням Мінтрансу здійснює співробітництво з міжнародними та українськими організаціями у питаннях удосконалення нормативно-правової, організаційної та інформаційної бази реєстрації та обліку суден в Україні;

е) здійснює централізоване забезпечення органів державної реєстрації суден бланками типових реєстраційних суднових документів.

59. Для здійснення контролю за обліком суден України органи державної реєстрації 2 рази на рік - станом на 1 серпня і 31 грудня, а також на запит - у термін, що не перевищує трьох діб, подають відомості до Інспекції за формою, затвердженою Мінтрансом. ( Пункт 59 в редакції Постанови КМ N 461 ( 461-99-п ) від 25.03.99 )

60. Поряд з веденням записів і видачею документів, що оформляються друкарським способом, у системі державної реєстрації та обліку суден в Україні допускається використання електронних засобів реєстрації, систематизації та обліку суден, передача інформації електронною поштою та системою зв'язку ІНТЕРНЕТ, видача документів встановленого зразка, виготовлених електронним способом і засвідчених органами державної реєстрації суден.

61. Друковані бланки типових форм усіх реєстраційних документів є бланками суворої звітності, які нумеруються і розподіляються Інспекцією на адресу кожного органу державної реєстрації залежно від реальних потреб.

Порядок видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів та знищення зіпсованих встановлюється Інспекцією.

Додаток N 1
до Порядку ведення
Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України

Державний судновий реєстр України

      ------------------------------------------------------------------
1 |Номер по порядку | |
---+------------------------------------+------------+------------
2 |Дата реєстрації | |
---+------------------------------------+------------+------------
З |Характер реєстрації | |
---+------------------------------------+------------+------------
4 |Термін дії договору про | |
|фрахтування | |
---+------------------------------------+------------+------------
5 |Назва судна | |
---+------------------------------------+------------+------------
6 |Позивні судна | |
---+------------------------------------+------------+------------
7 |Ідентифікаційний номер ІМО | |
---+------------------------------------+------------+------------
8 |Призначення та тип судна. | |
|Район плавання | |
---+------------------------------------+------------+------------
9 |Час та місце побудови судна | |
---+------------------------------------+------------+------------
10|Власник судна та його юридична | |
|адреса | |
---+------------------------------------+------------+------------
11|Фрахтувальник судна та його | |
|юридична адреса | |
---+------------------------------------+------------+------------
12|Організація, яка |класифікаційний | |
---|здійснює |------------------+------------+------------
13|технічний нагляд |конвенційний | |
---+-----------------+------------------+------------+------------
14| |довжина | |
|Основні |найбільша | |
---|розміри |------------------+------------+------------
15|судна, метрів |ширина | |
---| |------------------+------------+------------
16| |висота борту | |
---+------------------------------------+------------+------------
17|Осадка до літньої вантажної | |
|марки, метрів | |
---+------------------------------------+------------+------------
18|Місткість, |валова | |
---|одиниць |------------------+------------+------------
19| |чиста | |
---+-----------------+------------------+------------+------------
20|Головні |тип | |
---|механізми |------------------+------------+------------
21| |кількість | |
---| |------------------+------------+------------
22| |загальна | |
| |потужність | |
---+-----------------+------------------+------------+------------
23|Головні |тип, кількість | |
---|парові |------------------+------------+------------
24|котли |загальна паропро- | |
| |дуктивність | |
| |(тонн/годину) | |
---+-----------------+------------------+------------+------------
25|Вантажні |тип, кількість | |
---|трюми (танки) |------------------+------------+------------
26| |загальна місткість| |
| |(тис.куб.метрів) | |
---+-----------------+------------------+------------+------------
27|Рефрижераторні |кількість | |
---|трюми |------------------+------------+------------
28| |загальна місткість| |
| |(куб. метрів) | |
---+------------------------------------+------------+------------
29|Матеріал корпусу | |
---+------------------------------------+------------+------------
30|Кількість палуб | |
---+------------------------------------+------------+------------
31|Кількість | |
|водонепроникних | |
|переділок | |
---+------------------------------------+------------+------------
32|Кількість мачт | |
---+------------------------------------+------------+------------
33|Пасажиромісткість | |
|(чол.) | |
---+------------------------------------+------------+------------
34|Екіпаж (чол.) | |
---+------------------------------------+------------+------------
35|Заставні |місце видачі | |
---|зобов'язання |------------------+------------+------------
36|щодо судна |дата видачі | |
---| |------------------+------------+------------
37| |сума застави | |
---| |------------------+------------+------------
38| |термін погашення | |
| |застави | |
---| |------------------+------------+------------
39| |найменування | |
| |і юридична адреса | |
| |заставодержателя | |
---| |------------------+------------+------------
40| |відмітка про | |
| |погашення застави | |
---+-----------------+------------------+------------+------------
41|Відмітка про |постійне | |
---|виключення |------------------+------------+------------
42|судна з |тимчасове | |
|Державного | | |
|реєстру | | |
---+------------------------------------+------------+------------
43|Відмітка про поновлення реєстрації | |
---+------------------------------------+------------+------------
44|Відмітка про одержання | |
|реєстраційних документів | |
|судновласника (фрахтувальника) | |
---+------------------------------------+------------+------------
45|Сума реєстраційного збору | |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. У графі 3 зазначається, постійно чи тимчасово зареєстровано судно.

2. У графах 5-10, 12-34 записи виконуються на підставі даних, викладених у відповідних графах анкети Державного суднового реєстру України, доданої до заявки на реєстрацію.

3. У графі 11 дані про фрахтувальника вносяться згідно з договором про фрахтування.

4. У графах 35-40 записи виконуються згідно з договором морської іпотеки.

Додаток N 2
до Порядку ведення Державного суднового
реєстру України і Суднової книги України

Державна суднова книга України

    ------------------------------------------------------------------
|N | Дата |Назва судна|Тип та |Час та |Власник судна та|
|п/п|реєстрації|(нинішня і |призначення|місце |його юридична |
| | |колишня) |судна |побудови|адреса |
| | | | |судна | |
|---+----------+-----------+-----------+--------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Мате-|Основні розміри, |Осадка|Вантажо-|Ванта- |Швид-|Екіпаж,|
|ріал | метрів |у ван-|підйом- |жоміс- |кість|чоловік|
|кор- | |тажі, |ність, |ткість |ходу,| |
|пусу |--------------------|метрів|тонн |валова,|вуз- | |
| |довжина|шири-|висота| | |рег. |лів | |
| |найбі- |на |борту | | |тонн | | |
| |льша | | | | | | | |
|-----+-------+-----+------+------+--------+-------+-----+-------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Район та| Двигун |Організа-|Загальна|Відмітка |
| умови | |ція, що |площа |про виклю-|
|плавання| |здійснює |вітрил, |чення з |
| |-------------------------|технічний|кв. |Державного|
| |тип|кількість|потужність,|нагляд |метрів |реєстру |
| | | |кВт(е.к.с.)| | |України |
|--------+---+---------+-----------+---------+--------+----------|
| 16 | 17| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Заставні зобов'язання щодо судна |Термін |
|------------------------------------------------------|дії дого-|
|місце | дата | сума |термін |найменування|відмітка |вору |
|видачі|видачі|застави|погашення|та адреса |про пога-|фрахту- |
| | | |застави |заставодер- |шення |вання |
| | | | |жателя |застави | |
|------+------+-------+---------+------------+---------+---------|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. У графах 3-21 записи виконуються на підставі відомостей, викладених у відповідних графах заяви судновласника про реєстрацію.

2. У графах 23-28 записи виконуються згідно з договором морської іпотеки.

3. У графі 29 (якщо судно зафрахтоване) зазначається термін дії договору про фрахтування, а також характер реєстрації.