Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 1012 від 09.12.2002

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2002 р. за N 991/7279

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
фінансів України з питань бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій і до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 і N 893/4186 відповідно (додаються).

2. Перше і друге речення пункту 3 Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 березня 2000 року N 61 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2000 року за N 222/4443, викласти у такій редакції:

"3. Учасники ПФГ відображають виручку від реалізації проміжної продукції (робіт, послуг) на субрахунках 701 "Дохід від реалізації готової продукції" і 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" із забезпеченням аналітичного обліку доходів від реалізації проміжної продукції (робіт, послуг). В аналогічному порядку головне підприємство ПФГ відображає виручку від реалізації кінцевої продукції із забезпеченням аналітичного обліку доходів від реалізації кінцевої продукції (робіт, послуг)".

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
09.12.2002 N 1012

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2002 р. за N 991/7279

Зміни
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій і до
Інструкції про його застосування

I. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, затвердженому наказом
Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 року N 291
і зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 року за N 892/4185:

1. Субрахунки "126 Гудвіл", "978 Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" і "979 Перестрахування" виключити.

2. Назву рахунку 13 після слова "Знос" доповнити словом "(амортизація)".

3. У назві субрахунку 133 слово "Знос" замінити словами "Накопичена амортизація".

4. Назву рахунку 19 викласти в такій редакції: "Гудвіл при придбанні".

5. Доповнити:

5.1. Рахунок 19 субрахунками "191 Гудвіл" і "192 Негативний гудвіл".

5.2. Рахунок 36 субрахунком "363 Розрахунки з учасниками ПФГ".

5.3. Рахунок 63 субрахунком "633 Розрахунки з учасниками ПФГ".

5.4. Рахунок 70 субрахунком "705 Перестрахування".

5.5. Рахунок 90 субрахунком "904 Страхові виплати".

6. Субрахунки рахунку 49 викласти в такій редакції:

"491 Технічні резерви 492 Резерви із страхування життя 493 Частка перестраховиків у технічних резервах 494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя 495 Результат зміни технічних резервів 496 Результат зміни резервів із страхування життя".

7. Назву субрахунку 718 викласти в такій редакції: "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів".

8. У назві субрахунку 791 слово "основної" замінити словом "операційної".

9. У назві рахунку 98 і субрахунків 981 і 982 слово "Податки" замінити словом "Податок".

II. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій ,
затвердженій наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 року N 291
і зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 року за N 893/4186:

10. Назву рахунку 13 викласти в такій редакції: "Знос (амортизація) необоротних активів".

11. Назву рахунку 19 викласти в такій редакції: "Гудвіл при придбанні".

12. Назву рахунку 98 викласти в такій редакції: "Податок на прибуток".

13. У тексті до рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи": 13.1. Абзац п'ятий (субрахунок 112) доповнити словами "та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів". 13.2. В абзаці десятому (субрахунок 117): 13.2.1. Слово "нематеріальних" замінити словом "матеріальних".

13.2.2. Доповнити текст абзацу другим реченням такого змісту: "На цьому субрахунку, зокрема, орендар відображає вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо)".

13.3. Абзац одинадцятий доповнити другим і третім реченнями такого змісту: "Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно. Вартість об'єкта таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що обліковується на субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і 112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132".

14. У тексті до рахунку 12 "Нематеріальні активи" в абзаці п'ятому текст "126 "Гудвіл" і абзац одинадцятий (субрахунок 126) виключити.

15. У тексті до рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів":

15.1. Абзаци перший, третій і сьомий після слова "зносу" доповнити словами "(накопиченої амортизації)".

15.2. В абзацах другому і шостому текст "133 "Знос нематеріальних активів" замінити текстом "133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

15.3. В абзаці шостому (субрахунок 133) слово "зносу" замінити словами "накопиченої амортизації".

16. В абзаці шостому (субрахунок 163) тексту до рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" слово "судами" замінити словом "позиками".

17. У тексті до рахунків 17 "Відстрочені податкові активи", 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" і 98 "Податок на прибуток" слово "Податки" замінити словом "Податок".

18. Абзаци перший - п'ятий тексту до рахунку 19 "Гудвіл при придбанні" викласти в такій редакції:

"Рахунок 19 "Гудвіл при придбанні" призначено для узагальнення інформації про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають при придбанні відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".

Рахунок 19 "Гудвіл при придбанні" має такі субрахунки: 191 "Гудвіл" 192 "Негативний гудвіл" За дебетом субрахунку 191 "Гудвіл" відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - сума нарахованої амортизації гудвілу і сума списаного гудвілу.

За кредитом субрахунку 192 "Негативний гудвіл" відображається вартість негативного гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за дебетом - зменшення його вартості при визнанні доходу.

Аналітичний облік гудвілу і негативного гудвілу ведеться за об'єктами придбання".

19. У тексті до рахунку 20 "Виробничі запаси" абзац двадцять перший (субрахунок 209) після слова "обліковуються" доповнити словами "бланки суворого обліку (за вартістю придбання)".

20. В абзаці четвертому тексту до рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі":

20.1. У частині першій слова "(за роками народження); бички (за роками народження)" замінити словами "і бички на випоюванні, телички і бички на дорощуванні".

20.2. У частині другій слова "до двох місяців" і "молодняк свиней на відгодівлі" виключити, слова "від двох до чотирьох місяців" замінити словами "на дорощуванні".

21. У тексті до рахунку 23 "Виробництво": 21.1. В абзаці другому слова "підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів" і "на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об'єктів)" виключити.

21.2. Абзац третій викласти в такій редакції:

"За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин, за кредитом

- вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо)".

22. У тексті до рахунку 26 "Готова продукція": 22.1. Абзац третій доповнити словами "або за нормативною вартістю".

22.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів".

23. У тексті до рахунку 28 "Товари": 23.1. В абзаці восьмому (субрахунок 283) слова "оплати їх вартості" замінити словами "їх продажу"; 23.2. В абзаці десятому (субрахунок 285): 23.2.1. У першому реченні слова "торгівельні, постачальницькі та збутові підприємства" замінити словами "підприємства роздрібної торгівлі".

23.2.2. У третьому реченні слова "субрахунків 281 і 282" замінити словами "субрахунку 282 або способом сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків".

24. У першому реченні абзацу другого розділу "КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ" слова після слів "Національного банку України" виключити.

25. У тексті до рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками":

25.1. Абзац перший доповнити словами "а також узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи".

25.2. Абзац другий доповнити текстом "363 "Розрахунки з учасниками ПФГ".

26. Абзац четвертий тексту до рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" виключити.

27. У тексті до рахунку 42 "Додатковий капітал":

27.1. В абзаці першому слова "дооцінки активів" замінити словами "дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів".

27.2. В абзаці шостому (субрахунок 423):

27.2.1. Слова "(уцінки) активів" замінити словами "(уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів".

27.2.2. Доповнити текст абзацу другим реченням такого змісту: "Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності".

27.3. Абзац сьомий (субрахунок 424) доповнити другим реченням такого змісту: "Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі".

28. В абзаці шостому тексту до рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)":

28.1. Слова "виплати за облігаціями" виключити.

28.2. Доповнити текст абзацу другим реченням такого змісту: "Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків".

29. У тексті до рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження":

29.1. В абзаці першому слова "коштів, отриманих для здійснення" замінити словами "коштів фінансування".

29.2. В абзаці третьому слова "отримані як джерело" замінити словом "для".

29.3. В абзаці четвертому слово "витрат" замінити словами "їх витрачання".

30. Абзаци перший - десятий у тексті до рахунку 49 "Страхові резерви" викласти в такій редакції:

"Рахунок 49 "Страхові резерви" призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів. Рахунок 49 використовується підприємствами, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і в передбаченому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки:

491 "Технічні резерви" 492 "Резерви із страхування життя" 493 "Частка перестраховиків у технічних резервах" 494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя" 495 "Результат зміни технічних резервів" 496 "Результат зміни резервів із страхування життя"

На субрахунках 491 "Технічні резерви", 493 "Частка перестраховиків у технічних резервах", 495 "Результат зміни технічних резервів" узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших технічних резервів.

На субрахунках 492 "Резерви із страхування життя", 494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя", 496 "Результат зміни резервів із страхування життя" узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум.

Аналітичний облік резервів здійснюється за їх видами.

Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у страхових резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах відображається сума часток перестраховиків у страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів.

Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" або дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності", за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

31. У тексті до рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками":

31.1. Абзац перший доповнити другим реченням такого змісту: "На цьому рахунку учасник промислово-фінансової групи веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги)".

31.2. Абзац третій доповнити текстом "633 "Розрахунки з учасниками ПФГ".

32. Абзац перший тексту до рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" доповнити другим реченням такого змісту: "На цьому рахунку також узагальнюється інформація про інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та іншими асигнуваннями".

33. В абзаці першому тексту до рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" слова "прибутку (дивіденди тощо)" замінити словами "власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо)".

34. У тексті до рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями":

34.1. В абзаці другому слово "різними" замінити словом "іншими".

34.2. В абзаці сьомому (субрахунок 685) слова "з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів" виключити.

35. У тексті до рахунку 70 "Доходи від реалізації":

35.1. Абзац другий доповнити текстом "705 "Перестрахування".

35.2. В абзаці третьому слова "суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)" замінити словами "результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 "Перестрахування")".

35.3. У першому реченні абзацу восьмого (субрахунок 704) слово "відображається" замінити словами "відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів;".

35.4. Доповнити текст абзацом дев'ятим такого змісту:

"На субрахунку 705 "Перестрахування" підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом - частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

36. У тексті до рахунку 71 "Інший операційний дохід":

36.1. В абзаці другому слова "одержаних штрафів" замінити словом "штрафів", слово "арбітражного" замінити словом "господарського" і слово "грантів" замінити словами "безоплатно оборотних активів".

36.2. В абзацах четвертому і дванадцятому текст "718 "Одержані гранти та субсидії" замінити текстом "718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів".

36.3. Абзац десятий (субрахунок 716) після слів "вартості раніше списаних" доповнити словом "оборотних".

36.4. В абзаці дванадцятому (субрахунок 718) слова після слів "інформація про" замінити словами "доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю".

36.5. Абзац тринадцятий (субрахунок 719):

36.5.1. Після слова "інвентаризації" доповнити словами "від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства".

36.5.2. Доповнити другим реченням такого змісту: "Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші доходи від страхової діяльності, зокрема комісійні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, належні до сплати перестраховиками, повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж резерв незароблених премій".

37. В абзацах четвертому (субрахунок 721), п'ятому (субрахунок 722) і шостому (субрахунок 723) у тексті до рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" слова "інвестування, зокрема внаслідок" замінити словами "інвестування внаслідок", а текст після слова "прибутків" виключити.

38. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи":

38.1. Абзац восьмий (субрахунок 745) викласти в такій редакції: "На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті".

38.2. Абзац дев'ятий (субрахунок 746) доповнити словами "сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

39. У тексті до рахунку 79 "Фінансові результати":

39.1. В абзаці четвертому текст "791 "Результат основної діяльності" замінити текстом "791" Результат операційної діяльності".

39.2. В абзаці п'ятому текст "791 "Фінансовий результат від основної діяльності" замінити текстом "791 "Результат операційної діяльності" і слово "основної" замінити словом "операційної".

39.3. В абзаці дев'ятому текст після слів "Готова продукція" замінити словами "27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" і з кредитом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" у порядку закриття цих рахунків".

40. Абзац другий тексту до рахунку 84 "Інші операційні витрати" викласти в такій редакції:

"Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", на цьому рахунку також відображають собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції і фінансових інвестицій)".

41. У тексті до рахунку 90 "Собівартість реалізації":

41.1. Абзац другий після слів "(без торгових націнок)" доповнити словами "страхові виплати відповідно до договорів страхування".

41.2. Абзац четвертий доповнити текстом "904 "Страхові виплати".

41.3. Доповнити текст абзацом восьмим такого змісту:

"На субрахунку 904 "Страхові виплати" підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), узагальнюють інформацію про страхові суми і страхові відшкодування за умовами договору страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку".

42. У тексті до рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності":

42.1. В абзаці десятому (субрахунок 947) слова "якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено" виключити.

42.2. Абзац дванадцятий (субрахунок 949) доповнити другим реченням такого змісту: "Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у випадках, передбачених чинним законодавством".

43. В абзаці першому тексту до рахунку 95 "Фінансові витрати" слова "фінансової діяльності підприємства" замінити словами "процентів та інших витрат підприємства, пов'язаних із залученням позикового капіталу".

44. В абзацах четвертому (субрахунок 961), п'ятому (субрахунок 962) і шостому (субрахунок 963) тексту до рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" слова "інвестування, зокрема внаслідок" замінити словами "інвестування внаслідок", а текст після слова "збитків" виключити.

45. У тексті до рахунку 97 "Інші витрати":

45.1. В абзаці третьому текст "978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" і "979 "Перестрахування" виключити.

45.2. Абзаци одинадцятий (субрахунок 978), дванадцятий, тринадцятий (субрахунок 979) і чотирнадцятий виключити.

46. В абзаці шостому тексту до позабалансового рахунку 07 "Списані активи" слова "встановлення конкретних" замінити словами "вирішення питання про" та доповнити абзац словами "в сумі, що належить до відшкодування винуватцями".

47. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

47.1. За дебетом рахунків: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 12 "Нематеріальні активи" з кредитом рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів";

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" з кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи";

17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" з кредитом рахунку 98 "Податок на прибуток";

19 "Гудвіл при придбанні" з кредитом рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і 68 "Розрахунки за іншими операціями";

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами";

31 "Рахунки в банках" з кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці";

33 "Інші кошти" з кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід";

37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

42 "Додатковий капітал" з кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання ";

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики";

49 "Страхові резерви" з кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід";

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами";

70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 70 "Доходи від реалізації";

90 "Собівартість реалізації" з кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками";

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати на збут" з кредитом рахунку 23 "Виробництво";

94 "Інші витрати операційної діяльності" з кредитом рахунків 23 "Виробництво" і 49 "Страхові резерви";

97 "Інші витрати" з кредитом рахунків 19 "Гудвіл при придбанні", 23 "Виробництво", 65 "Розрахунки за страхуванням" і 66 "Розрахунки з оплати праці";

98 "Податок на прибуток" з кредитом рахунку 79 "Фінансові результати";

99 "Надзвичайні витрати" з кредитом рахунку 19 "Гудвіл при придбанні".

47.2. За кредитом рахунків: 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 12 "Нематеріальні активи";

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" з дебетом рахунку 19 "Гудвіл при придбанні";

19 "Гудвіл при придбанні" з дебетом рахунків 97 "Інші витрати" і 99 "Надзвичайні витрати";

23 "Виробництво" з дебетом рахунків 20 "Виробничі запаси", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" і 97 "Інші витрати";

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" з дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації";

33 "Інші кошти" з дебетом рахунків 50 "Довгострокові позики" і 68 "Розрахунки за іншими операціями"; 37 "Розрахунки з різними дебіторами" з дебетом рахунків 19 "Гудвіл при придбанні" і 39 "Витрати майбутніх періодів";

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з дебетом рахунків 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і 50 "Довгострокові позики";

49 "Страхові резерви" з дебетом рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності";

54 "Відстрочені податкові зобов'язання" з дебетом рахунку 42 "Додатковий капітал";

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" з дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації";

65 "Розрахунки за страхуванням" і 66 "Розрахунки з оплати праці" з дебетом рахунку 97 "Інші витрати";

68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунків 19 "Гудвіл при придбанні", 33 "Інші кошти", 70 "Доходи від реалізації" і 97 "Інші витрати";

70 "Доходи від реалізації" з дебетом рахунків 67 "Розрахунки з учасниками" і 70 "Доходи від реалізації";

71 "Інший операційний дохід" з дебетом рахунків 33 "Інші кошти" і 49 "Страхові резерви";

74 "Інші доходи" з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

98 "Податок на прибуток" з дебетом рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

48. З кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію рахунків:

48.1. За дебетом рахунків: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" з кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід";

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 15 "Капітальні інвестиції", 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" і 28 "Товари" з кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи";

12 "Нематеріальні активи" з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями";

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" з кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації";

15 "Капітальні інвестиції" з кредитом рахунків 94 "Інші витрати операційної діяльності" і 95 "Фінансові витрати";

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" з кредитом рахунку 10 "Основні засоби";

24 "Брак у виробництві" з кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках";

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і 70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 97 "Інші витрати";

37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 15 "Капітальні інвестиції";

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з кредитом рахунку 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";

49 "Страхові резерви" з кредитом рахунку 79 "Фінансові результати";

50 "Довгострокові позики" з кредитом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

79 "Фінансові результати" з кредитом рахунку 49 "Страхові резерви";

84 "Інші операційні витрати" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 15 "Капітальні інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість";

97 "Інші витрати" з кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації" і 76 "Страхові платежі".

48.2. За кредитом рахунків:

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 15 "Капітальні інвестиції" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами";

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" з дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати";

31 "Рахунки в банках" з дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві";

49 "Страхові резерви" з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати";

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" з дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";

68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи";

70 "Доходи від реалізації" і 76 "Страхові платежі" з дебетом рахунку 97 "Інші витрати";

70 "Доходи від реалізації" з дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

71 "Інший операційний дохід" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції" і 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість";

73 "Інші фінансові доходи" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 15 "Капітальні інвестиції", 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари" і 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

79 "Фінансові результати" з дебетом рахунку 49 "Страхові резерви";

97 "Інші витрати" з дебетом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і 70 "Доходи від реалізації".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко