Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.11.2002 N 989

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2002 р. за N 962/7250

Про внесення змін до деяких положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

Внести до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", 7 "Основні засоби" , 8 "Нематеріальні активи" , 9 "Запаси" , 11 "Зобов'язання" , 12 "Фінансові інвестиції", 14 "Оренда" , 15 "Дохід", 16 "Витрати", 19 "Об'єднання підприємств" , 20 "Консолідована фінансова звітність", 21 "Вплив змін валютних курсів" , 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" , 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та Приміток до річної фінансової звітності зміни і доповнення, що додаються.

Міністр I.О.Юшко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
25.11.2002 N 989

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2002 р. за N 962/7250

Зміни
до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684:

1.1. У пункті 2 слова "банків і" виключити.

1.2. В абзаці дванадцятому пункту 3 слова "і результати діяльності" замінити словами "результати діяльності та рух грошових коштів".

1.3. Пункт 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк".

1.4. Абзац п'ятий пункту 19 викласти в такій редакції:

"відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689:

2.1. У пункті 14 та рядку 012 додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 слово "знос" у всіх відмінках замінити словами "накопичена амортизація" у відповідних відмінках.

2.2. Пункт 20 доповнити словами "крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні".

2.3. Пункт 23 доповнити словами "і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами".

2.4. Пункт 35 доповнити другим реченням такого змісту: "У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" і 643 "Податкові зобов'язання".

2.5. У першому реченні пункту 42 слово "прибутку" замінити словами "нерозподіленого прибутку".

2.6. Пункт 60 доповнити другим реченням такого змісту: "У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690:

3.1. У пункті 24 слова "сумнівні (безнадійні) борги та" замінити словами "відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018".

3.2. Пункт 38 доповнити другим реченням такого змісту: "Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться".

3.3. Пункт 39 доповнити другим реченням такого змісту: "У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені пунктами 42 і 43 цього Положення (стандарту)".

3.4. Пункти 41-43 викласти в такій редакції:

"41. У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

42. У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

43. У статті "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу".

3.5. У пункті 44 слова "який належить власникам простих акцій" замінити словами "(збитку) на одну просту акцію".

3.6. У Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 у назві рядків 320 і 330 слова "що припадає" замінити словом "(збиток)".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 398/3691:

4.1. Пункт 17 доповнити словами "(без урахування витрат на сплату відсотків)".

4.2. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображаються витрати, наведені в статті "Фінансові витрати" Звіту про фінансові результати".

4.3. Пункт 20 доповнити третім реченням такого змісту: "Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток".

4.4. Пункт 22 доповнити третім реченням такого змісту: "При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зміна суми зобов'язання з поточного податку на прибуток і зменшення зобов'язань за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування дебіторської заборгованості за поточним податком на прибуток".

4.5. У пункті 25 слова "за користування кредитами і позиками" замінити словами "за користування позиковим капіталом".

4.6. У пункті 34 слова "аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою)" замінити словами "позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою)".

5. У пункті 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 392/3685, слово "періодах" замінити словом "роках" та доповнити словами "якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)".

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509:

6.1. У пункті 1 слова "та інші" замінити словами "інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в".

6.2. У пункті 3 слово "відтворювані" замінити словом "невідтворювані".

6.3. Пункт 4:

6.3.1. Абзац шостий викласти в такій редакції: "Знос основних засобів сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання".

6.3.2. Абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством".

6.3.3. Абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Сума очікуваного відшкодування необоротного активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість".

6.3.4. Доповнити абзацами шістнадцятим і сімнадцятим такого змісту:

"Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

Чиста вартість реалізації необоротного активу - справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію".

6.4. Пункт 5 доповнити підпунктом 5.3 такого змісту:

"5.3. Незавершені капітальні інвестиції".

6.5. Абзац сьомий пункту 8 після слів "витрати на" доповнити словом "транспортування".

6.6. Абзац другий пункту 10 доповнити словами "з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7".

6.7. Пункт 16:

6.7.1. Перше речення викласти в такій редакції: "16. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу".

6.7.2. Доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюється за методами, викладеними в другому реченні пункту 27 Положення (стандарту) 7".

6.8. Пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів (окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій)".

6.9. У пункті 26:

6.9.1. У підпункті 1 слова "очікуваний період часу" замінити словами "строк корисного".

6.9.2. У підпункті 4 слова "очікуваного строку" замінити словами "строку корисного".

6.10. У пункті 27 слова "інших необоротних матеріальних активів" замінити словами "об'єктів, зазначених у підпункті 5.2 пункту 5 Положення (стандарту) 7".

6.11. У пункті 29:

6.11.1. Друге речення абзацу першого виключити.

6.11.2. В абзаці другому слова "методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, прямолінійного та кумулятивного" замінити словами "прямолінійного методу".

6.11.3. Абзац другий доповнити другим реченням такого змісту: "Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12".

6.11.4. Абзац четвертий доповнити словами "переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію".

6.12. В абзаці першому пункту 30 слова "необоротних активів" замінити словами "основних засобів".

6.13. У пункті 37:

6.13.1. У підпунктах 37.1 і 37.2 слово "Вартість" замінити словами "Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу".

6.13.2. Підпункт 37.3 викласти в такій редакції:

"37.3. Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік".

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 750/4043:

7.1. Пункт 1 після слів "нематеріальні активи" доповнити словами "і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі нематеріальні активи)".

7.2. У пункті 3 слова "що виникає внаслідок об'єднання підприємств" виключити.

7.3. Пункт 4 доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:

"Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.

Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання".

7.4. Абзац сьомий пункту 5 викласти в такій редакції:

"незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи".

7.5. В абзаці шостому пункту 9 слово "(гудвіл)" виключити і доповнити абзац словами "і витрати на створення торгових марок (товарних знаків)".

7.6. Пункти 13 і 14 доповнити словами "з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту)."

7.7. У пунктах 21, 32, 33 і 36 слово "знос" у всіх відмінках замінити словами "накопичена амортизація" у відповідних відмінках.

7.8. У підпунктах 37.1 і 37.2 пункту 37 слово "Вартість" замінити словами "Первісну (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію".

8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044:

8.1. Пункти 11 і 12 доповнити словами "з урахуванням витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення (стандарту)".

8.2. Пункт 18 доповнити другим реченням такого змісту: "Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції".

8.3. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" у таблицях прикладів 1 і 2 текст у дужках у рядку 3 за графою 1 викласти в такій редакції:

"(витрачено, реалізовано та інше вибуття - природний убуток, нестачі, псування, уцінка, безоплатна передача тощо)".

9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 85/4306:

9.1. У пункті 13 слова "можуть створюватись для відшкодування наступних (майбутніх) витрат" замінити словами "створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат".

9.2. Пункт 16 доповнити третім реченням такого змісту: "Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються у сумі їх теперішньої вартості".

10. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року N 91 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 284/4505:

10.1. У пункті 1 слова "інвестиції та" замінити словами "інвестиції, операції із спільної діяльності та".

10.2. В абзаці другому пункту 8 слова "інших фінансових доходів" замінити словами "інших доходів".

10.3. Пункт 12 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання. Амортизація суми такої різниці здійснюється у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

10.4. У пунктах 13 і 14 слова "материнське (холдингове) підприємство", "дочірньому", "дочірнього" і "дочірнім" виключити.

10.5. У назві розділу перед пунктом 19 слова "фінансових інвестицій для провадження" виключити. 10.6. Пункт 19 доповнити абзацом другим такого змісту: "Активи, задіяні в спільній діяльності без створення юридичної особи, не відображаються фінансовими інвестиціями учасників такої діяльності".

11. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року N 181 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708:

11.1. Пункт 9:

11.1.1. Після слів "обліку 16 "Витрати" доповнити словами "на прямолінійній основі протягом строку оренди або".

11.1.2. Доповнити другим реченням такого змісту: "На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової орендної угоди зменшуються протягом строку оренди його витрати з орендної плати".

11.2. Пункт 17:

11.2.1. Після слова "періоду" доповнити словами "на прямолінійній основі протягом строку оренди або".

11.2.2. Доповнити другим реченням такого змісту: "На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової орендної угоди орендодавцем зменшуються протягом строку оренди доходи від орендної плати".

12. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153:

12.1. Пункт 19 викласти в такій редакції: "19. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу".

13. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248:

13.1. У пункті 3 слово "Довгострокові" замінити словом "Будівельні".

13.2. В абзаці третьому пункту 4 слова "Непрямі витрати - витрати, що не" замінити словами "Прямі витрати - витрати, що".

13.3. Пункт 11 доповнити абзацом сьомим такого змісту: "Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві". У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

13.4. Пункт 12 доповнити другим реченням такого змісту: "Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 цього Положення (стандарту)".

13.5. У пункті 14 текст після слова "амортизація" замінити словами "втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку".

13.6. Пункт 19 доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:

"витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим.

13.7. В абзаці третьому пункту 20 слова "є еквівалентом, виражена в грошовій одиниці" виключити.

13.8. Пункт 22 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат "Матеріальні затрати".

14. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року N 163 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за N 499/3792:

14.1. Абзац десятий пункту 4 виключити.

14.2. Пункт 5 викласти в такій редакції: "Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. Гудвіл та/або негативний гудвіл відображаються за залишковою вартістю у вписуваному рядку Балансу 065 "Гудвіл" позитивною або від'ємною величиною".

14.3. Абзац п'ятий пункту 13 виключити.

14.4. У підпункті 20.3.2 пункту 20 слово "або" замінити словом "та".

14.5. У графі 1 рядка 9 додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 слово "Несприятливі" замінити словом "Обтяжливі".

15. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року N 176 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 серпня 1999 року за N 553/3846:

15.1. В абзаці першому пункту 5 слово "умови" замінити словами "наявності однієї з таких умов".

15.2. Друге речення пункту 12 доповнити словами "зменшеного (збільшеного) на суму нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій".

15.3. У пункті 13 друге речення доповнити словами "від'ємною величиною у дужках".

15.4. Пункт 16:

15.4.1. Друге речення викласти в такій редакції: "При цьому вартість негативного гудвілу вираховується при визначенні показника цього рядка".

15.4.2. Доповнити абзацом другим такого змісту: "Різниця між балансовою та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання відображається у консолідованій фінансовій звітності у складі витрат (доходів) протягом періоду корисного використання відповідного активу або терміну погашення зобов'язання".

16. У пункті 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736:

16.1. Абзац перший доповнити другим реченням такого змісту: "У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів".

16.2. Абзац другий доповнити другим реченням такого змісту: "У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів".

17. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року N 303 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за N 539/5730:

17.1. У підпункті 3.2 пункту 3 слово "особи" замінити словами "підприємства і фізичні особи" та доповнити цей підпункт словами "а також близькі члени родини такої фізичної особи".

17.2. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції: "Близькі члени родини - чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства".

17.3. У підпункті 5.8 пункту 5 слова "передбачені контрактом (трудовим договором)" виключити.

17.4. Пункт 6 після слова "здійснюється" доповнити словом "зокрема".

17.5. У пункті 14 слово "між" замінити словом "з".

18. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382:

18.1. Пункт 10 доповнити словами "валова заборгованість замовників за будівельними контрактами".

18.2. Пункт 17 доповнити другим реченням такого змісту: "У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку "Податкові зобов'язання" рахунку 64 "Розрахунки з бюджетом".".

18.3. Пункт 32 доповнити словами "сальдо субрахунку "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки з бюджетом" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами".

18.4. Пункт 39 викласти в такій редакції:

"39. У статті "Інші операційні витрати" наводяться: собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників. Конкретна назва податку і відповідна сума наводяться у рядку 131".

18.5. У пункті 41 слова "(крім фінансових витрат)" виключити.

19. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року N 302 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за N 904/5125:

19.1. Розділ I "Нематеріальні активи":

19.1.1. З рядка 060 слово "Гудвіл" виключити.

19.1.2. Доповнити текстом такого змісту: "Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) _______".

19.1.3. У графах 4, 7, 9, 13 і 15 слово "знос" у всіх відмінках замінити словами "накопичена амортизація" у відповідних відмінках.

19.2. Розділ II "Основні засоби" доповнити текстом такого змісту: "Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _______".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко