Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 87 від 31.03.
99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. за N 396/3689

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87

(Положення втратило чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 73 від 07.02.20
13)

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 131 від 14.06.
2000
N 304 від 30.11.
2000
N 989 від 25.11.20
02 )

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. ( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

6. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

8. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу

10. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

11. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

12. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

13. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Зміст статей балансу

14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002 )

15. У статті "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. ( Пункт 15 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

16. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. ( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

17. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

18. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

19. У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

20. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

21. У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

22. У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

23. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002)

24. У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

25. У статті "Товари" показується без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

26. У статті "Векселі одержані" показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. (Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

27. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках. ( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

28. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

29. У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

30. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.

31. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

32. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

33. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

35. У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" і 643 "Податкові зобов'язання". (Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002)

36. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

37. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. ( Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

38. У статті "Пайовий капітал" наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

39. У статті "Додатковий вкладений капітал" акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал. ( Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

40. У статті "Інший додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. ( Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 131 від 14.06.2000 )

41. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

42. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. ( Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000, N 989 від 25.11.2002 )

43. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

44. У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

45.1. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у вписуваному рядку 416 наводять у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу. (Пункт 45 доповнено підпунктом 45.1 згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

46. У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

47. У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

48. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

49. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".

50. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

51. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

52. У статті "Векселі видані" показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.

53. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

54. У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

55. У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

56. У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

57. У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

57.1. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату. ( Пункт 57 доповнено підпунктом 57.1 згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

58. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.

59. У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

60. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами. ( Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002 )

61. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Оцінка та розкриття статей балансу

62. Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

                            ---------------
| КОДИ |
|-------------|
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-------------|
Підприємство за ЄДРПОУ |_____________|
Територія за КОАТУУ |_____________|
Форма власності за КФВ |_____________|
Орган державного управління за СПОДУ |_____________|
Галузь за ЗКГНГ |_____________|
Вид економічної діяльності за КВЕД |_____________|
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума | |
---------------
Адреса __________________________________________________________
Баланс
на ____________________ 20__ р.

                               ---------
Форма N 1 Код за ДКУД |1801001|
---------
------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| | рядка | звітного | звітного |
| | | періоду | періоду |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| I. Необоротні активи | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | | |
| Первісна вартість | 011 | | |
| Накопичена амортизація | 012 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Незавершене будівництво | 020 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | | |
| Первісна вартість | 031 | | |
| Знос | 032 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Довгострокові фінансові | | | |
|інвестиції: | | | |
|які обліковуються за | 040 | | |
|методом участі в капіталі | | | |
|інших підприємств | | | |
|інші фінансові інвестиції | 045 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Довгострокова дебіторська | 050 | | |
|заборгованість | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Відстрочені податкові активи | 060 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інші необоротні активи | 070 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Усього за розділом I | 080 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| II. Оборотні активи | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | | |
| тварини на вирощуванні | 110 | | |
| та відгодівлі | | | |
| незавершене виробництво | 120 | | |
| готова продукція | 130 | | |
| товари | 140 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Векселі одержані | 150 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Дебіторська заборгованість | | | |
|за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість| 160 | | |
| первісна вартість | 161 | | |
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Дебіторська заборгованість | | | |
|за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | | |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інша поточна дебіторська | 210 | | |
|заборгованість | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Грошові кошти та їх | | | |
|еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | |
| в іноземній валюті | 240 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інші оборотні активи | 250 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Усього за розділом II | 260 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|III. Витрати майбутніх | 270 | | |
| періодів | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Баланс | 280 | | |
------------------------------------------------------------------

Продовження додатка

   ------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| | рядка | звітного | звітного |
| | | періоду | періоду |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| I. Власний капітал | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Статутний капітал | 300 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Пайовий капітал | 310 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інший додатковий капітал | 330 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Резервний капітал | 340 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Нерозподілений прибуток | 350 | | |
|(непокритий збиток) | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Усього за розділом I | 380 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| II. Забезпечення наступних | | | |
| витрат і платежів | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Забезпечення виплат персоналу| 400 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інші забезпечення | 410 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Цільове фінансування | 420 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Усього за розділом II | 430 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| III. Довгострокові | | | |
| зобов'язання | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Довгострокові кредити банків | 440 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інші довгострокові фінансові | 450 | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Відстрочені податкові | 460 | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інші довгострокові | 470 | | |
|зобов'язання | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Усього за розділом III | 480 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Короткострокові кредити | 500 | | |
|банків | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Поточна заборгованість за | 510 | | |
|довгостроковими | | | |
|зобов'язаннями | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Векселі видані | 520 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Кредиторська заборгованість | 530 | | |
|за товари, роботи, послуги | | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Поточні зобов'язання | | | |
|за розрахунками: | | | |
|з одержаних авансів | 540 | | |
|з бюджетом | 550 | | |
|з позабюджетних платежів | 560 | | |
|зі страхування | 570 | | |
|з оплати праці | 580 | | |
|з учасниками | 590 | | |
|із внутрішніх розрахунків | 600 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Інші поточні зобов'язання | 610 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Усього за розділом IV | 620 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
| V. Доходи майбутніх періодів| 630 | | |
|-----------------------------+-------+-------------+------------|
|Баланс | 640 | | |
------------------------------------------------------------------

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 від 25.11.2002)

Керівник
Головний бухгалтер