Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1430/2005 від 10.10.20
05
)

Питання Державного комітету України
з нагляду за охороною пра
ці

1. Затвердити Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці (додається).

2. Установити, що Державний комітет України з нагляду за охороною праці є правонаступником Державного департаменту з нагляду за охороною праці.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 9 березня 1998 року N 182 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України";

статтю 19 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України".

4. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 січня 2003 року
N 29/2003

Затверджено
Указом Президента України
від 16 січня 2003 року N 29/2003

Положення
про Державний комітет України
з нагляду за охороною праці

1. Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Держнаглядохоронпраці України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та органом державного гірничого нагляду.

3. Держнаглядохоронпраці України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Держнаглядохоронпраці України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держнаглядохоронпраці України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

4. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони праці щодо промислової безпеки, страхування ризиків виробничої безпеки, а також у галузі, використання та охорони надр;

здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці в частині безпечного ведення робіт, державного гірничого нагляду, здійснення державного управління з питань, що належать до його компетенції, у галузі геологічного вивчення, використання та охорони надр;

комплексне управління охороною праці;

координація здійснення органами виконавчої влади заходів з питань безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, інших питань охорони праці.

5. Держнаглядохоронпраці України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної політики у сфері охорони праці, в галузі використання та охорони надр, а також механізму її реалізації;

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

4) бере участь у розробленні проектів державних програм економічного розвитку в частині видобування корисних копалин та їх використання, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств та підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

5) формує державне замовлення на проведення науково-дослідних робіт з питань охорони праці, використання і охорони надр, координує і контролює їх виконання;

6) у межах своєї компетенції опрацьовує і затверджує правила, норми, стандарти, інші нормативно-правові акти з питань охорони праці;

7) здійснює в установленому порядку державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, в тому числі з питань:

будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і виробництв;

застосування у виробництві технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами колективного та індивідуального захисту;

виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

виготовлення, транспортування, зберігання та використання вибухових матеріалів і виробів на їх основі;

безпечного проведення робіт з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки;

8) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в частині виконання ним заходів профілактики виробничого травматизму, підготовки, фінансування та реалізації національної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

9) здійснює державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд), в тому числі перевіряє:

повноту вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, умов будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва в надрах, своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин, правильність розробки родовищ корисних копалин, повноту видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обгрунтованість і своєчасність їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції;

правильність та своєчасність проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

10) погоджує питання ліквідації і консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок, контролює правильність віднесення вугільних шахт до категорій їх небезпечності за метаном;

11) здійснює з питань, що належать до його компетенції, нагляд за проведенням робіт з розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, здійсненням заходів щодо запобігання та усунення небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан будинків і споруд, а також за додержанням установленого порядку ведення обліку і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та її втрат;

12) реєструє об'єкти підвищеної небезпеки енергетики, нафтогазового комплексу, металургійних, коксохімічних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних і будівельних виробництв, підйомні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води;

13) проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів незалежно від форм власності, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування;

14) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці;

15) здійснює державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

16) надає в установленому порядку гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

17) організовує в межах своїх повноважень розслідування аварій, групових нещасних випадків та нещасних випадків із смертельними наслідками на виробництві; веде облік аварій і нещасних випадків на виробництві, пов'язаних з безпечним веденням робіт, аналізує їх причини, розробляє пропозиції щодо запобігання таким випадкам;

18) впроваджує через свої експертно-технічні центри системи експертної оцінки стану безпеки промислових виробництв, технологій та об'єктів підвищеної небезпеки і системи управління якістю випробувань (атестація випробувальних і діагностичних лабораторій, апаратури та засобів випробувань і технічного діагностування);

19) організовує відповідно до законодавства роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, підготовки, атестації та сертифікації персоналу неруйнівного контролю;

20) бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення;

21) видає у випадках, передбачених законодавством, дозволи на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

22) здійснює в межах своєї компетенції дозвільну діяльність у сфері проведення вибухових робіт, виготовлення засобів механізації вибухових робіт, видає свідоцтва на придбання і зберігання вибухових речовин;

23) видає дозволи на проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці, а також професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки;

24) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності;

25) погоджує з питань, що належать до його компетенції:

стандарти, нормативно-правові акти з питань вивчення, використання та охорони надр, переробки мінеральної сировини;

проекти на проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти та щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд у частині додержання вимог законодавства про охорону праці та надр;

документацію на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення та перевіряє виконання передбачених у ній умов;

навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;

проекти планів розвитку гірничих робіт в частині їх безпечного ведення, а також норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що здійснюють видобування твердих, рідких та газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів;

26) організовує проведення технічного розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматизму, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за результатами зазначеного розслідування з питань, що належать до його компетенції, відповідні рішення;

27) призначає (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють) проведення центральними органами виконавчої влади, суб'єктами господарської діяльності контрольних випробувань устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

28) готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

29) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері охорони праці, використання і охорони надр; здійснює міжнародне співробітництво у зазначених сферах;

30) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

31) здійснює в установленому порядку внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств та установ, що належать до сфери його управління;

32) організовує виконання робіт щодо науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері охорони праці і промислової безпеки;

33) координує роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони праці;

34) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених у таких зверненнях питань;

35) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

36) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

37) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;

38) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Посадові особи Держнаглядохоронпраці України відповідно до своїх повноважень мають право:

безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;

видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці, охорони надр, безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;

забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, у тому числі пов'язаних з користуванням надрами, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт та охорони надр;

надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.

7. Держнаглядохоронпраці України має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;

провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері охорони праці;

заслуховувати звіти з питань охорони праці, використання та охорони надр посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

8. Держнаглядохоронпраці України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

9. Держнаглядохоронпраці України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

10. Держнаглядохоронпраці України в межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держнаглядохоронпраці України в разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держнаглядохоронпраці України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держнаглядохоронпраці України є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

11. Держнаглядохоронпраці України очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Голова має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до законодавства. Голова розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці України.

Голова Держнаглядохоронпраці України здійснює керівництво Комітетом і несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держнаглядохоронпраці України завдань і виконання ним своїх функцій.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держнаглядохоронпраці України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держнаглядохоронпраці України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Голови Держнаглядохоронпраці України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держнаглядохоронпраці України.

13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності Держнаглядохоронпраці України, обговорення найважливіших питань застосування досягнень науки і техніки у сфері охорони праці, безпечного ведення робіт, промислової безпеки, використання надр, забезпечення додержання вимог законодавства з цих питань, навчання з питань охорони праці, удосконалення державного нагляду за охороною праці в Держнаглядохоронпраці України можуть утворюватися науково-технічна, науково-методична ради, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує Голова Держнаглядохоронпраці України.

14. Для координації робіт, пов'язаних з вибуховою справою та використанням вибухових матеріалів у виробництві, при Держнаглядохоронпраці України утворюється Міжвідомча рада з вибухової справи.

15. У складі Держнаглядохоронпраці України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

16. Гранична чисельність працівників Держнаглядохоронпраці України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держнаглядохоронпраці України та положення про його структурні підрозділи затверджує Голова Комітету.

Штатний розпис і кошторис видатків Держнаглядохоронпраці України затверджує його Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

17. Держнаглядохоронпраці України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК