Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за N 892/4185

Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку
та Інструкції про його застосування

( Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів
N 1012 від 09.12.20
02 )

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.

2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за N 892/4285

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій

     --------------------------------------------------------------------
Синтетичні рахунки | Субрахунки | Сфера |
(рахунки першого | (рахунки другого порядку) |застосування |
порядку) | | |
-----------------------+----------------------------| |
Код| Назва | Код| Назва | |
---+-------------------+----+-----------------------+--------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 1. Необоротні активи |
-------------------------------------------------------------------|
10 |Основні засоби |101 |Земельні ділянки |Усі види |
| |102 |Капітальні витрати на |діяльності |
| | |поліпшення земель | |
| |103 |Будинки та споруди | |
| |104 |Машини та обладнання | |
| |105 |Транспортні засоби | |
| |106 |Інструменти, прилади та| |
| | |інвентар | |
| |107 |Робоча і продуктивна | |
| |108 |худоба | |
| |109 |Багаторічні насадження | |
| | |Інші основні засоби | |
| | | | |
11 |Інші необоротні |111 |Бібліотечні фонди |Усі види |
|матеріальні активи |112 |Малоцінні необоротні |діяльності |
| | |матеріальні активи | |
| |113 |Тимчасові (нетитульні) | |
| | |споруди | |
| |114 |Природні ресурси | |
| |115 |Інвентарна тара | |
| |116 |Предмети прокату | |
| |117 |Інші необоротні | |
| | |матеріальні активи | |
| | | | |
12 |Нематеріальні |121 |Права користування |Усі види |
|активи | |природними ресурсами |діяльності |
| |122 |Права користування | |
| | |майном | |
| |123 |Права на знаки для | |
| | |товарів і послуг | |
| |124 |Права на об'єкти | |
| | |промислової власності | |
| |125 |Авторські та суміжні з | |
| | |ними права | |
| |127 |Інші нематеріальні | |
| | |активи | |
| | | | |
13 |Знос (амортизація) |131 |Знос основних засобів |Усі види |
|необоротних активів|132 |Знос інших необоротних |діяльності |
| | |матеріальних активів | |
| |133 |Накопичена амортизація | |
| | |нематеріальних активів | |
| | | | |
14 |Довгострокові |141 |Інвестиції пов'язаним |Усі види |
|фінансові | |сторонам за методом |діяльності |
|інвестиції | |обліку участі в | |
| |142 |капіталі | |
| | |Інші інвестиції | |
| |143 |пов'язаним сторонам | |
| | |Інвестиції непов'язаним| |
| | |сторонам | |
| | | | |
15 |Капітальні |151 |Капітальне будівництво |Усі види |
|інвестиції |152 |Придбання (виготовлення|діяльності |
| | |основних засобів | |
| |153 |Придбання (виготовлення| |
| | |інших необоротних | |
| | |матеріальних активів | |
| |154 |Придбання (створення) | |
| | |нематеріальних активів | |
| |155 |Формування основного | |
| | |стада | |
| | | | |
16 |Довгострокова |161 |Заборгованість за |Усі види |
|дебіторська | |майно, що передано у |діяльності |
|заборгованість | |фінансову оренду | |
| |162 |Довгострокові векселі | |
| | |одержані | |
| |163 |Інша дебіторська | |
| | |заборгованість | |
| | | | |
17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Усі види |
|податкові активи | |податкових активів |діяльності |
| | | | |
18 |Інші необоротні | |За видами активів |Усі види |
|активи | | |діяльності |
| | | | |
19 |Гудвіл при придбан-| |За видами об'єктів |Усі види |
|ні | |інвестування |діяльності |
| |191 |Гудвіл | |
| |192 |Негативний гудвіл | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 2. Запаси |
-------------------------------------------------------------------|
20 |Виробничі запаси |201 |Сировина й матеріали |Усі види |
| |202 |Купівельні напівфабри- |діяльності |
| | |кати та комплектуючі | |
| | |вироби | |
| |203 |Паливо | |
| |204 |Тара й тарні матеріали | |
| |205 |Будівельні матеріали | |
| |206 |Матеріали, передані в | |
| | |переробку | |
| |207 |Запасні частини | |
| |208 |Матеріали | |
| | |сільськогосподарського | |
| | |призначення | |
| |209 |Інші матеріали | |
| | | | |
21 |Тварини на |211 |Молодняк тварин на |Сільське |
|вирощуванні та | |вирощуванні |господарство, |
|відгодівлі |212 |Тварини на відгодівлі |підприємства |
| |213 |Птиця |інших галузей |
| |214 |Звірі |з підсобним |
| |215 |Кролі |сільсько- |
| |216 |Сім'ї бджіл |господарським |
| |217 |Доросла худоба, що |виробництвом |
| | |вибракувана з основного| |
| | |стада | |
| |218 |Худоба, що прийнята від| |
| | |населення для реалізаці| |
| | | | |
22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Усі види |
|швидкозношувані | | |діяльності |
|предмети | | | |
| | | | |
23 |Виробництво | |За видами виробництва |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
24 |Брак у виробництві | |За видами продукції |Галузі |
| | | |матеріального |
| | | |виробництва |
| | | | |
25 |Напівфабрикати | |За видами |Промисловість |
| | |напівфабрикатів | |
| | | | |
26 |Готова продукція | |За видами готової |Промисловість,|
| | |продукції |сільське |
| | | |господарство |
| | | |та ін. |
| | | | |
27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |
|сільськогосподарсь-| | |господарство, |
|кого виробництва | | |підприємства |
| | | |інших галузей |
| | | |з підсобним |
| | | |сільсько- |
| | | |господарським |
| | | |виробництвом |
| | | | |
28 |Товари | |281 Товари на складі |Усі види |
| | |282 Товари в торгівлі |діяльності |
| | |283 Товари на комісії | |
| | |284 Тара під товарами | |
| | |285 Торгова націнка | |
29 |.................. | | | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |
-------------------------------------------------------------------|
30 |Каса |301 |Каса в національні |Усі види |
| | |валюті |діяльності |
| |302 |Каса в іноземній валюті| |
| | | | |
31 |Рахунки в банках |311 |Поточні рахунки в |Усі види |
| | |національній валюті |діяльності |
| |312 |Поточні рахунки в | |
| | |іноземній валюті | |
| |313 |Інші рахунки в банку в | |
| | |національній валюті | |
| |314 |Інші рахунки в банку в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
32 |................. | | | |
| | | | |
33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в |Усі види |
| | |національній валюті |діяльності |
| |332 |Грошові документи в | |
| | |іноземній валюті | |
| |333 |Грошові кошти в дорозі | |
| | |в національній валюті | |
| |334 |Грошові кошти в дорозі | |
| | |в іноземній валюті | |
| | | | |
34 |Короткострокові |341 |Короткострокові |Усі види |
|векселі одержані | |векселі, одержані в |діяльності |
| | |національні валюті | |
| |342 |Короткострокові | |
| | |векселі, одержані в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
35 |Поточні фінансові |351 |Еквіваленти грошових |Усі види |
|інвестиції | |коштів |діяльності |
| |352 |Інші поточні фінансові | |
| | |інвестиції | |
| | | | |
36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з |Усі види |
|покупцями та | |вітчизняними покупцями |діяльності |
|замовниками |362 |Розрахунки з іноземними| |
| | |покупцями | |
| |363 |Розрахунки з учасниками| |
| | |ПФГ | |
| | | | |
37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими |Усі види |
|різними дебіторами | |авансами |діяльності |
| |372 |Розрахунки з | |
| | |підзвітними особами | |
| |373 |Розрахунки за | |
| | |нарахованими доходами | |
| |374 |Розрахунки за | |
| | |претензіями | |
| |375 |Розрахунки за | |
| | |відшкодуванням завданих| |
| | |збитків | |
| |376 |Розрахунки за позиками | |
| | |членам кредитних спілок| |
| |377 |Розрахунки з іншими | |
| | |дебіторами | |
| | | | |
38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Усі види |
|боргів | | |діяльності |
| | | | |
39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Усі види |
|періодів | | |діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань |
-------------------------------------------------------------------|
40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |
| | | |організації, |
| | | |кредитні |
| | | |спілки |
| | | | |
42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Усі види |
|капітал |422 |Інший вкладений капітал|діяльності |
| |423 |Дооцінка активів | |
| |424 |Безоплатно одержані | |
| | |необоротні активи | |
| |425 |Інший додатковий | |
| | |капітал | |
43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види |
| прибутки |442 |Непокриті збитки |діяльності |
|(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний | |
| | |у звітному періоді | |
| | | | |
45 |Вилучений капітал |451 |Вилучені акції |Усі види |
| |452 |Вилучені вклади й паї |діяльності |
| |453 |Інший вилучений капітал| |
| | | | |
46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Усі види |
|капітал | | |діяльності |
| | | | |
47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат |Усі види |
|майбутніх витрат і | |відпусток |діяльності |
|платежів |472 |Додаткове пенсійне | |
| | |забезпечення | |
| |473 |Забезпечення | |
| | |гарантійних зобов'язань| |
| |474 |Забезпечення інших | |
| | |витрат і платежів | |
| | | | |
48 |Цільове | |За об'єктами |Усі види |
|фінансування і | |фінансування |діяльності |
|цільові | | | |
|надходження | | | |
| | | | |
49 |Страхові резерви |491 |Технічні резерви |Страхова |
| |492 |Резерви із страхування |діяльність |
| | |життя | |
| |493 |Частка перестраховиків | |
| | |у технічних резервах | |
| |494 |Частка перестраховиків | |
| | |у резервах із страху- | |
| | |вання життя | |
| |495 |Результат зміни техніч-| |
| | |них резервів | |
| |496 |Результат зміни резер- | |
| | |вів із страхування | |
| | |життя | |
| |497 |Частка перестраховиків | |
| | |в інших страхових | |
| | |резервах | |
| |498 |Результат зміни | |
| | |резервів незароблених | |
| | |премій | |
| |499 |Результат зміни | |
| | |резервів збитків | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 5. Довгострокові зобов'язання |
-------------------------------------------------------------------|
50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити |Усі види |
|позики | |банків у національній |діяльності |
| | |валюті | |
| |502 |Довгострокові кредити | |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |503 |Відстрочені | |
| | |довгострокові кредити | |
| | |банків у національній | |
| | |валюті | |
| |504 |Відстрочені | |
| | |довгострокові кредити | |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |505 |Інші довгострокові | |
| | |позики в національній | |
| | |валюті | |
| |506 |Інші довгострокові | |
| | |позики в іноземній | |
| | |валюті | |
| | | | |
51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, |Усі види |
|векселі видані | |видані в національній |діяльності |
| | |валюті | |
| |512 |Довгострокові векселі, | |
| | |видані в іноземній | |
| | |валюті | |
| | | | |
52 |Довгострокові |521 |Зобов'язання за |Усі види |
|зобов'язання за | |облігаціями |діяльності |
|облігаціями |522 |Премія за випущеними | |
| | |облігаціями | |
| |523 |Дисконт за випущеними | |
| | |облігаціями | |
| | | | |
53 |Довгострокові |531 |Зобов'язання з |Усі види |
|зобов'язання з | |фінансової оренди |діяльності |
| оренди |532 |Зобов'язання з оренди | |
| | |цілісних майнових | |
| | |комплексів | |
54 |Відстрочені | |За видами зобов'язань |Усі види |
|податкові | | |діяльності |
|зобов'язання | | | |
| | | | |
55 |Інші довгострокові | |За видами зобов'язань |Усі види |
|зобов'язання | | |діяльності |
| | | | |
56 |...................| | | |
57 |...................| | | |
58 |...................| | | |
59 |...................| | | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 6. Поточні зобов'язання |
-------------------------------------------------------------------|
60 |Короткострокові |601 |Короткострокові кредити|Усі види |
|позики | |банків у національній |діяльності |
| | |валюті | |
| |602 |Короткострокові кредити| |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |603 |Відстрочені | |
| | |короткострокові кредити| |
| | |банків у національній | |
| | |валюті | |
| |604 |Відстрочені | |
| | |короткострокові кредити| |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |605 |Прострочені позики в | |
| | |національній валюті | |
| |606 |Прострочені позики в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
61 |Поточна |611 |Поточна заборгованість |Усі види |
|заборгованість за | |за довгостроковими |діяльності |
|довгостроковими | |зобов'язаннями в | |
|зобов'язаннями | |національній валюті | |
| |612 |Поточна заборгованість | |
| | |за довгостроковими | |
| | |зобов'язаннями в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
62 |Короткострокові |621 |Короткострокові |Усі види |
|векселі видані | |векселі, видані |діяльності |
| | |в національній валюті | |
| |622 |Короткострокові | |
| | |векселі, видані | |
| | |в іноземній валюті | |
| | | | |
63 |Розрахунки з |631 |Розрахунки з |Усі види |
|постачальниками та | |вітчизняними |діяльності |
|підрядниками | |постачальниками | |
| |632 |Розрахунки з іноземними| |
| | |постачальниками | |
| |633 |Розрахунки з учасниками| |
| | |ПФГ | |
| | | | |
64 |Розрахунки за |641 |Розрахунки за податками|Усі види |
|податками й |642 |Розрахунки за |діяльності |
|платежами | |обов'язковими платежами| |
| |643 |Податкові зобов'язання | |
| |644 |Податковий кредит | |
| | | | |
65 |Розрахунки за |651 |За пенсійним |Усі види |
|страхуванням | |забезпеченням |діяльності |
| |652 |За соціальним | |
| | |страхуванням | |
| |653 |За страхуванням на | |
| | |випадок безробіття | |
| |654 |За індивідуальним | |
| | |страхуванням | |
| |655 |За страхуванням майна | |
| | | | |
66 |Розрахунки з |661 |Розрахунки за |Усі види |
|оплати праці | |заробітною платою |діяльності |
| |662 |Розрахунки з | |
| | |депонентами | |
| | | | |
67 |Розрахунки з |671 |Розрахунки за |Усі види |
|учасниками | |нарахованими |діяльності |
| | |дивідендами | |
| |672 |Розрахунки за іншими | |
| | |виплатами | |
| | | | |
68 |Розрахунки за |681 |Розрахунки за авансами |Усі види |
|іншими операціями | |одержаними |діяльності |
| |682 |Внутрішні розрахунки | |
| |683 |Внутрішньогосподарські | |
| | |розрахунки | |
| |684 |Розрахунки за | |
| | |нарахованими відсотками| |
| |685 |Розрахунки з іншими | |
| | |кредиторами | |
| | | | |
69 |Доходи майбутніх | |За видами доходів |Усі види |
|періодів | | |діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 7. Доходи і результати діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
70 |Доходи від |701 |Дохід від реалізації |Усі види |
|реалізації | |готової продукції |діяльності |
| |702 |Дохід від реалізації | |
| | |товарів | |
| |703 |Дохід від реалізації | |
| | |робіт і послуг | |
| |704 |Вирахування з доходу | |
| |705 |Перестрахування | |
| | | | |
71 |Інший операційний |711 |Дохід від реалізації |Усі види |
|дохід | |іноземної валюти |діяльності |
| |712 |Дохід від реалізації | |
| | |інших оборотних активів| |
| |713 |Дохід від операційної | |
| | |оренди активів | |
| |714 |Дохід від операційної | |
| | |курсової різниці | |
| |715 |Одержані штрафи, пені, | |
| | |неустойки | |
| |716 |Відшкодування раніше | |
| | |списаних активів | |
| |717 |Дохід від списання | |
| | |кредиторської | |
| | |заборгованості | |
| |718 |Дохід від безоплатно | |
| | |одержаних оборотних | |
| | |активів | |
| |719 |Інші доходи від | |
| | |операційної діяльності | |
| | | | |
72 |Дохід від участі в |721 |Дохід від інвестицій в |Усі види |
|капіталі | |асоційовані |діяльності |
| | |підприємства | |
| |722 |Дохід від спільної | |
| | |діяльності | |
| |723 |Дохід від інвестицій в | |
| | |дочірні підприємства | |
| | | | |
73 |Інші фінансові |731 |Дивіденди одержані |Усі види |
|доходи |732 |Відсотки одержані |діяльності |
| |733 |Інші доходи від | |
| | |фінансових операцій | |
| | | | |
74 |Інші доходи |741 |Дохід від реалізації |Усі види |
| | |фінансових інвестицій |діяльності |
| |742 |Дохід від реалізації | |
| | |необоротних активів | |
| |743 |Дохід від реалізації | |
| | |майнових комплексів | |
| |744 |Дохід від неопераційної| |
| | |курсової різниці | |
| |745 |Дохід від безоплатно | |
| | |одержаних активів | |
| |746 |Інші доходи від | |
| | |звичайної діяльності | |
| | | | |
75 |Надзвичайні доходи |751 |Відшкодування збитків |Усі види |
| | |від надзвичайних подій |діяльності |
| |752 |Інші надзвичайні доходи| |
| | | | |
76 |Страхові платежі | |За видами страхування |Страхова |
| | | |діяльність |
77 |.................. | | | |
78 |.................. | | | |
| | | | |
79 |Фінансові |791 |Результат операційної |Усі види |
|результати | |діяльності |діяльності |
| |792 |Результат фінансових | |
| | |операцій | |
| |793 |Результат іншої | |
| | |звичайної діяльності | |
| |794 |Результат надзвичайних | |
| | |подій | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 8. Витрати за елементами |
-------------------------------------------------------------------|
80 |Матеріальні |801 |Витрати сировини й |Усі види |
|витрати | |матеріалів |діяльності |
| |802 |Витрати купівельних | |
| | |напівфабрикатів та | |
| | |комплектуючих виробів | |
| |803 |Витрати палива й | |
| | |енергії | |
| |804 |Витрати тари й тарних | |
| | |матеріалів | |
| |805 |Витрати будівельних | |
| | |матеріалів | |
| |806 |Витрати запасних частин| |
| |807 |Витрати матеріалів | |
| | |сільськогосподарського | |
| | |призначення | |
| |808 |Витрати товарів | |
| |809 |Інші матеріальні | |
| | |витрати | |
| | | | |
81 |Витрати на оплату |811 |Виплати за окладами й |Усі види |
|праці | |тарифами |діяльності |
| |812 |Премії та заохочення | |
| |813 |Компенсаційні виплати | |
| |814 |Оплата відпусток | |
| |815 |Оплата іншого | |
| | |невідпрацьованого часу | |
| |816 |Інші витрати на оплату | |
| | |праці | |
| | | | |
82 |Відрахування на |821 |Відрахування на |Усі види |
|соціальні заходи | |пенсійне забезпечення |діяльності |
| |822 |Відрахування на | |
| | |соціальне страхування | |
| |823 |Страхування на випадок | |
| | |безробіття | |
| |824 |Відрахування на | |
| | |індивідуальне | |
| | |страхування | |
| | | | |
83 |Амортизація |831 |Амортизація основних |Усі види |
| | |засобів |діяльності |
| |832 |Амортизація інших | |
| | |необоротних | |
| | |матеріальних активів | |
| |833 |Амортизація | |
| | |нематеріальних активів | |
| | | | |
84 |Інші операційні | |За видами затрат |Усі види |
|витрати | | |діяльності |
| | | | |
85 |Інші затрати | |За видами витрат |Усі види |
| | | |діяльності |
86 |................. | | | |
87 |................. | | | |
88 |................. | | | |
89 |.................. | | | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 9. Витрати діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
90 |Собівартість |901 |Собівартість |Усі види |
|реалізації | |реалізованої готової |діяльності |
| | |продукції | |
| |902 |Собівартість | |
| | |реалізованих товарів | |
| |903 |Собівартість | |
| | |реалізованих робіт | |
| | |і послуг | |
| |904 |Страхові виплати | |
| | | | |
91 |Загальновиробничі | |За видами витрат |Усі види |
|витрати | | |діяльності |
| | | | |
92 |Адміністративні | |За видами витрат |Усі види |
|витрати | | |діяльності |
| | | | |
93 |Витрати на збут | |За видами витрат |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
94 |Інші витрати |941 |Витрати на дослідження |Усі види |
|операційної | |і розробки |діяльності |
|діяльності |942 |Собівартість | |
| | |реалізованої іноземної | |
| | |валюти | |
| |943 |Собівартість | |
| | |реалізованих виробничих| |
| | |запасів | |
| |944 |Сумнівні та безнадійні | |
| | |борги | |
| |945 |Втрати від операційної | |
| | |курсової різниці | |
| |946 |Втрати від знецінення | |
| | |запасів | |
| |947 |Нестачі і втрати від | |
| | |псування цінностей | |
| |948 |Визнані штрафи, пені, | |
| | |неустойки | |
| |949 |Інші витрати | |
| | |операційної діяльності | |
| | | | |
95 |Фінансові витрати |951 |Відсотки за кредит |Усі види |
| |952 |Інші фінансові витрати |діяльності |
| | | | |
96 |Втрати від участі |961 |Втрати від інвестицій в|Усі види |
|в капіталі | |асоційовані |діяльності |
| | |підприємства | |
| |962 |Втрати від спільної | |
| | |діяльності | |
| |963 |Втрати від інвестицій в| |
| | |дочірні підприємства | |
| | | | |
97 |Інші витрати |971 |Собівартість |Усі види |
| | |реалізованих фінансових|діяльності |
| | |інвестицій | |
| |972 |Собівартість | |
| | |реалізованих | |
| | |необоротних активів | |
| |973 |Собівартість | |
| | |реалізованих майнових | |
| | |комплексів | |
| |974 |Втрати від | |
| | |неопераційних курсових | |
| | |різниць | |
| |975 |Уцінка необоротних | |
| | |активів і фінансових | |
| | |інвестицій | |
| |976 |Списання необоротних | |
| | |активів | |
| |977 |Інші витрати звичайної | |
| | |діяльності | |
| | | | |
98 |Податок на |981 |Податок на прибуток від|Усі види |
|прибуток | |звичайної діяльності |діяльності |
| |982 |Податок на прибуток від| |
| | |надзвичайних подій | |
| | | | |
99 |Надзвичайні |991 |Втрати від стихійного |Усі види |
|витрати | |лиха |діяльності |
| |992 |Втрати від техногенних | |
| | |катастроф і аварій | |
| |993 |Інші надзвичайні | |
| | |витрати | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 0. Позабалансові рахунки |
-------------------------------------------------------------------|
01 |Орендовані | |За видами активів |Усі види |
|необоротні активи | | |діяльності |
| | | | |
02 |Активи на |021 |Устаткування, прийняте |Усі види |
|відповідальному | |для монтажу |діяльності |
|зберіганні |022 |Матеріали, прийняті для| |
| | |переробки | |
| |023 |Матеріальні цінності на| |
| | |відповідальному | |
| | |зберіганні | |
| |024 |Товари, прийняті на | |
| | |комісію | |
| |025 |Майно в довірчому | |
| | |управлінні | |
| | | | |
03 |Контрактні | |За видами зобов'язань |Усі види |
|зобов'язання | | |діяльності |
| | | | |
04 |Непередбачені |041 |Непередбачені активи |Усі види |
|активи й |042 |Непередбачені |діяльності |
|зобов'язання | |зобов'язання | |
| | | | |
05 |Гарантії та | |За видами гарантій та |Усі види |
|забезпечення | |забезпечень наданих |діяльності |
|надані | | | |
| | | | |
06 |Гарантії та | |За видами гарантій та |Усі види |
|забезпечення | |забезпечень отриманих |діяльності |
|отримані | | | |
| | | | |
07 |Списані активи |071 |Списана дебіторська |Усі види |
| | |заборгованість |діяльності |
| |072 |Невідшкодовані нестачі | |
| | |і втрати від псування | |
| | |цінностей | |
| | | | |
08 |Бланки суворого | |За видами бланків |Усі види |
|обліку | | |діяльності |
--------------------------------------------------------------------

(План із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 1012 від 09.12.2002 )

Начальник управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко