Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 липня 1998 р. N 1099
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 368 від 24.03.20
04 )

Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 від 15.05.20
03 )

З метою створення єдиної системи класифікації надзвичайних ситуацій та визначення їх рівнів, забезпечення оперативного і адекватного реагування на такі ситуації Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій (додається).

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, які згідно із затвердженим цією постановою Положенням є відповідальними за визначення класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій і напрямів (заходів) реагування на них, розробити і до 30 серпня 1998 р. подати Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи класифікаційні карти конкретних видів надзвичайних ситуацій.

3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

до 30 грудня 1998 р. затвердити класифікаційні карти конкретних надзвичайних ситуацій, підготувати видання галузевого класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні, забезпечити необхідною кількістю його примірників міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування та довести до їх відома регламент оповіщення про надзвичайні ситуації;

разом з Державним комітетом статистики до кінця 1998 року розробити і затвердити в установленому порядку форми статистичної звітності з використанням даних зазначеного класифікатора;

за результатами практики застосування галузевого класифікатора підготувати до 30 грудня 1999 р. в установленому порядку Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації проект Державного класифікатора надзвичайних ситуацій для експертизи та затвердження.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1998 р. N 1099

Положення
про класифікацію надзвичайних ситуацій

Загальна частина

1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;

небезпечне природне явище - подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об'єкти економіки та довкілля;

потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення НС;

економічні збитки від НС - оцінені відповідним чином втрати, спричинені цією ситуацією;

катастрофа - великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків;

класифікація НС - система, згідно з якою НС поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру;

класифікаційна ознака НС - технічна або інша характеристика аварійної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної;

порогове значення класифікаційної ознаки НС - визначене в установленому порядку значення технічної або іншої характеристики конкретної аварійної ситуації, перевищення якого відносить ситуацію до рангу надзвичайних і потребує відповідного рівня реагування.

2. Це Положення є обов'язковим для органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ і організацій, військових частин, пошуково-рятувальних, аварійних та диспетчерських служб незалежно від форм власності та підпорядкування.

3. Дія цього Положення поширюється на всі НС, що сталися або можуть статися на території України, а також у зонах відповідальності України на акваторіях Чорного та Азовського морів, річок, за якими потерпілою стороною виступають громадяни та майно інших держав.

4. Класифікація НС, які можуть статися за участю громадян та майна України на території інших держав, провадиться згідно із законодавством відповідної держави або нормами міжнародного права.

5. Попередня оцінка події, що сталася або може статися, і визначення її як надзвичайної ситуації здійснюється оперативним черговим персоналом об'єкта, місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виходячи з первинної інформації та керуючись відповідними інструкціями і цим Положенням.

6. Метою класифікації НС є створення ефективного механізму оцінки події, що стала або може статися у прогнозований термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління.

7. Загальними ознаками НС є: наявність або загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності; заподіяння економічних збитків; істотне погіршення стану довкілля.

Класифікація надзвичайних ситуацій

8. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України, розрізняються:

НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

9. Відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

10. У процесі визначення рівня НС послідовно розглядаються три групи факторів:

територіальне поширення;

розмір заподіяних (очікуваних) економічних збитків та людських втрат;

класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій.

11. Відповідно до територіального поширення та обсягів технічних та матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків НС:

до загальнодержавного рівня відноситься НС, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;

до регіонального рівня відноситься НС, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;

до місцевого рівня відноситься НС, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкта, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів;

до об'єктового рівня відносяться всі НС, які не підпадають під зазначені визначення.

12. У разі коли наслідки аварії (катастрофи) можуть бути віднесені до різних галузей, або конкретних видів НС, остаточне рішення щодо її класифікації приймає Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на тому рівні, до якого відноситься ця ситуація. При цьому послідовно розглядаються усі критерії групи 1, що відносяться до цих напрямів (галузей), а з параметрами критерію групи 2 порівнюється розмір сумарних економічних збитків (додаток 1), після чого розглядається сумарний набір порогових значень класифікаційних ознак.

13. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються законодавством, окремими нормативами і відповідними оперативними і мобілізаційними планами.

14. Для кожного виду надзвичайних ситуацій міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що зазначені у додатку 2, розробляють конкретні класифікаційні ознаки (фізичні, хімічні, технічні, статистичні та інші) і спеціальні ознаки, що характеризують загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також три значення кожної ознаки, що визначають:

порогове значення ознаки, перевищення якої відносить ситуацію до рангу надзвичайних і вимагає від оперативного чергового персоналу потенційно небезпечного об'єкта або диспетчерської служби населеного пункту чи адміністративного району сповістити про це (без зупинки робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла) оперативних чергових і штаби ЦО району та області для прийняття першого рішення щодо віднесення ситуації до відповідного рівня;

порогове значення ознаки, у разі досягнення чи перевищення якої регіональні органи повинні негайно сповіщати про факт надзвичайної ситуації галузеві міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, на об'єкті яких виникла ця ситуація, а також оперативного чергового МНС терміново залучати до ліквідації надзвичайної ситуації необхідні сили та засоби, включаючи аварійно-рятувальні формування з інших адміністративних районів (міст);

порогове значення ознаки, у разі досягнення чи перевищення якої вимагається термінове залучення до реагування на надзвичайну ситуацію необхідних сил та засобів, матеріальних та технічних ресурсів або резервів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на об'єктах яких виникла ця ситуація, включаючи аварійно-рятувальні формування з інших регіонів та підприємств, а також МНС, яке, у разі потреби залучає до ліквідації надзвичайної ситуації необхідні сили та засоби військ і спеціалізованих формувань цивільної оборони, координує зусилля всіх залучених організацій, несе відповідальність за своєчасне, повне і адекватне реагування на надзвичайну ситуацію.

15. На кожну конкретну надзвичайну ситуацію органи виконавчої влади, що визначені у додатку 2, розробляють класифікаційні карти (додаток 3), які після необхідних узгоджень передаються на затвердження МНС.

16. МНС несе відповідальність за своєчасне затвердження класифікаційних ознак і карт окремих видів надзвичайних ситуацій, узагальнення матеріалів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, видання Державного класифікатора надзвичайних ситуацій, забезпечення ним всіх міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, своєчасне його доповнення і періодичне, не рідше одного разу на два 2 роки, коригування.

Додаток 1
до Положення про класифікацію
надзвичайних ситуацій

Загальні ознаки
віднесення надзвичайних ситуацій до відповідного рівня
за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків

Постраждалий напрям, галузь Критерії
Одиниця виміру
Сільське
господарство
1. А. Вилучення території з сільськогосподарського обороту гектар

Б. Зменшення загальної чисельності тварин
або птиці (риби)
відсоток загальної чисельності стада

В. Загибель посівів сільськогосподарських культур
відсоток загальної площі посіву
  2. Економічний збиток  
Лісове
господарство
1. Вилучення ділянок з лісогосподарського
обороту (однієї чи кількох)
гектар
Рекреаційні,
заповідні
території.
Об'єкти особливого
природоохоронного
значення
2. Заподіяні
(очікувані) збитки


1. А. Значення об'єкта
відсоток загальної вартості господарської  деревини


Б. Площа пошкодження відсоток загальної площі
В. Депопуляція рослинного світу відсоток депопуляції
  2. Економічні збитки  
Водойми
1. А. Значення поверхневого чи
підземного водного об'єкта
Б. Обсяг забруднення


відсоток забруднення водного об'єму
(у замкнутих водоймах чи площі
водної поверхні
  2. Економічні збитки 
Матеріальні
об'єкти -
об'єкти
інфраструктури,
промисловості,
транспорту,
житлово-комунального
господарства
1. Питома вага зруйнованих
(очікуване руйнування)
основних фондів
2. Економічні збитки
відсоток загального обсягу основних фондів об'єктів, що пов'язані з надзвичайною ситуацією
Населення
(персонал
підприємств
та установ,
мешканці
житлових
будинків,
пасажири
транспортних
засобів тощо)
1. А. Кількість постраждалих
(постійно або тимчасово
непрацездатних)


осіб

Б. Кількість людей, які загинули
(крім випадків аварій на автодорогах)
-"-


В. Істотне погіршення
умов проживання на
тривалий час
-"-

2. Розмір компенсаційних відшкодувань

Продовження таблиці

Порогове значення для рівня надзвичайної ситуації

об'єктового місцевого регіонального загальнодержавного
до 50 від 50 до 500 від 500 до 50 тис. від 50 тис.
до 10 від 10 до 20 від 20 до 40 від 40
-"- -"- -"- -"-

до 1 від-
сотка
зведеного
річного
місцевого
бюджетудо 1 відсотка
зведеного
річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим,
областей,
міст Києва та
Севастополя
понад 1 від-
соток зведе-
ного річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
до 50 від 50 до 200 від 200 до 5 тис. понад 5 тис.
  до 20 від 20 до 30 понад 30
об'єкт
місцевого
значення

об'єкт
місцевого
чи облас-
ного зна-
чення
об'єкт
обласного чи
міжобласного
значення
значення
об'єкт
загально-
державного чи
міжнародного
значення
-"- -"- від 20 до 30 понад 30
-"- -"- від 20 до 40 понад 40

до 1 від-
сотка
зведеного
річного
місцевого
бюджетудо 1 відсотка
зведеного
річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
понад 1 від-
соток зведе-
ного річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим,
областей,
міст Києва та
Севастополя
об'єкт
місцевого
значення

об'єкт
місцевого
чи об-
ласного
значення
об'єкт
обласного чи
міжобласного
значення
об'єкт
загально-
державного чи
міжнародного
значення
до 5 від 5 до 10 від 10 до 15 понад 15

до 1 від-
сотка
зведеного
річного
місцевого
бюджетудо 1 відсотка
зведеного
річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
понад 1 від-
соток зведе-
ного річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
до 10 від 10 до 15 від 15 до 25 понад 25

до 1
відсотка
зведеного
річного
місцевого
бюджетудо 1 відсотка
зведеного
річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
понад 1 від-
соток зведе-
ного річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
до 20 від 20 до 50 від 50 до 300 понад 300
1 1-2 від 3 до 5 понад 5
до 100
від 100
до 300
від 300 до
3000
понад 3 тис.

до 1 від-
сотка
зведеного
річного
місцевого
бюджетудо 1 відсотка
зведеного
річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя
понад 1 від-
соток зведе-
ного річного
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, облас-
тей, міст
Києва та
Севастополя

Примітки: 1. Для віднесення надзвичайної ситуації до відповідного рівня необхідно враховувати факт досягнення одного з контрольних значень критеріїв групи 1 і одночасне підтвердження розміру економічних збитків, наведених у критерії групи 2.

2. Рівень НС за критерієм групи 2 визначається сумарним показником економічних збитків за різними постраждалими напрямами та галузями.

Додаток 2
до Положення про класифікацію
надзвичайних ситуацій

Перелік
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за визначення класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій

Код сфери виникнення
Найменування надзвичайних ситуацій

 Міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, відповідальні за визначення класифікаційних ознак та інформування
10000 ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ  
10100 Транспортні аварії (катастрофи)  
10101

Аварії товарних поїздів

Мінтранс, МВС, МНС,
Мінекобезпеки, Міноборони, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці
10102

Аварії пасажирських потягів,
потягів метрополітену
Мінтранс, МВС, МНС,
Мінекобезпеки, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці
10103
Аварії вантажних суден, у тому
числі нафтоналивних
Мінтранс, МВС, МНС,
Мінекобезпеки, МОЗ
10104
Аварії (катастрофи) пасажирських
суден
Мінтранс, Міноборони, МВС, МНС,
Мінекобезпеки, МОЗ
10105

Авіаційні катастрофи в аеропортах
та населених пунктах
Мінтранс, Міноборони, МВС, МНС,
Мінекобезпеки, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці
10106

Авіаційні катастрофи поза
аеропортами та населеними пунктами
Мінтранс, МВС, МНС,
Мінекобезпеки, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці
10107

Аварії транспорту на мостах, у
тунелях, на залізничних переїздах
МВС, МНС, Мінтранс, Міноборони,
Мінагропром, МОЗ, Мінекобезпеки,
Держнаглядохоронпраці
10108
Аварії на транспорті з викидом
(загрозою викиду) БНР*
Мінекобезпеки, МВС, МНС,
Міноборони, Мінтранс, МОЗ
10109

Аварії на транспорті з викидом
(загрозою викиду) РР**
Мінекобезпеки, МВС, МНС,
Міненерго, МОЗ, Міноборони,
Мінтранс, СБУ
10110

Аварії на транспорті з викидом
(загрозою викиду) СДОР***
Мінекобезпеки, МВС, МНС,
Міноборони, Мінтранс,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10111

Аварії, в які потрапили керівники
держави та народні депутати
України
МВС, МОЗ, МНС

10112
Катастрофи на міському
електротранспорті
Держжитлокомунгосп, МВС, МНС,
МОЗ, Держнаглядохоронпраці
10113

Катастрофи на автомобільному та
іншому транспорті
МВС, Мінтранс, МНС, Міноборони,
Мінекобезпеки, Держбуд,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10200 Пожежі, вибухи  
10201
Пожежі (вибухи) в спорудах, на
комунікаціях та технологічному
обладнанні промислових об'єктів


МВС, МНС, Мінпромполітики,
Держкомлісгосп, Мінагропром,
Мінтранс, Мінвуглепром, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці,
Міноборони, Національна гвардія,
Держкомкордон
10202Пожежі (вибухи) на об'єктах
розвідки, видобування, переробки,
транспортування та зберігання
легкозаймистих, горючих, а також
вибухових речовин
МВС, Держнафтогазпром, МНС,
Держкомлісгосп, Мінтранс,
Мінвуглепром, Мінпромполітики,
Мінагропром, МОЗ
10203

Пожежі (вибухи) на транспорті

МВС, МНС, Мінтранс,
Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10204

Пожежі (вибухи) в шахтах,
підземних та гірничих виробках
Мінвуглепром, МВС, МНС,
Держнаглядохоронпраці, Мінтранс,
Мінпромполітики, МОЗ
10205
Пожежі (вибухи) в
будівлях та спорудах
громадського призначення


МВС, Держбуд,
Держжитлокомунгосп, МНС,
Держкомлісгосп, Мінтранс,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10206


Пожежі на радіаційно-, хімічно- та
біологічно небезпечних об'єктах

МВС, Мінекобезпеки, МНС,
Міненерго, Мінпромполітики,
Мінвуглепром, Держкомлісгосп,
Держкоммедбіопром, МОЗ
10300

Аварії з викидом (загрозою викиду)
СДОР на об'єктах економіки (крім
транспортних)


10301Аварії з викидом (загрозою
викиду), утворення та
розповсюдження СДОР під час
виробництва, переробки або
зберігання (захоронення)
Мінпромполітики, МВС, МНС,
Міноборони, Мінагропром,
Держкомкордон, МОЗ,
Держкомгідромет, Мінекобезпеки,
Держнаглядохоронпраці
10302


Аварії з викидом (загрозою викиду)
БНР на підприємствах промисловості
і науково-дослідних установах
Мінекобезпеки, МВС, МНС,
Міноборони, МОЗ, Мінагропром,
Держкоммедбіопром,
Держнаглядохоронпраці
10400

Наявність у навколишньому
середовищі шкідливих речовин понад
ГДК****


10401

Наявність в грунті шкідливих
речовин понад ГДК
Мінекобезпеки, МВС, МНС, МОЗ,
Мінагропром, Держкомгеології,
Держкомкордон, Держкомгідромет
10402


Наявність в атмосферному повітрі
шкідливих речовин понад ГДК

Мінекобезпеки, МВС, МНС,
Міноборони, Мінагропром,
Держкомкордон, МОЗ,
Держкомгідромет
10403


Наявність у поверхневих водах
шкідливих речовин понад ГДК

Мінекобезпеки, МВС, МНС,
Міноборони, Мінагропром,
Держкомгеології, Держкомкордон,
МОЗ, Держводгосп, Держкомгідромет
10404Наявність у питній воді
шкідливих речовин
понад ГДК

Держжитлокомунгосп,
Мінекоресурсів, МВС, МНС,
Міноборони, Мінагрополітики,
Держкомкордон, МОЗ,
Держводгосп
10405

Наявність у підземних водах
шкідливих речовин понад ГДК
Мінекобезпеки, Держкомгеології,
МВС, МНС, Міноборони,
Мінагропром, Держкомкордон, МОЗ
10500
Аварії з викидом (загрозою викиду)
РР (крім аварій на транспорті)

10501Аварії на атомних станціях,
атомних енергетичних установках
виробничого або дослідного
призначення з викидом (загрозою
викиду) РР
Міненерго, Мінекобезпеки, МНС,
МВС, Міноборони, Держкомкордон,
МОЗ, Мінтранс, Держкомгідромет

10502


Аварії з викидом (загрозою викиду)
РР на підприємствах
ядерно-паливного циклу (окрім
атомних електростанцій)
Міненерго, МНС, МВС, Міноборони,
Мінтранс, Держкомгідромет,
Держкомкордон, МОЗ
10503Аварії з джерелами іонізуючого
випромінювання (виключаючи
ядерно-паливний цикл)

Мінекобезпеки, Міненерго, МНС,
МВС, Міноборони, Мінтранс,
Мінагропром, Мінпромполітики,
Держкомгідромет, Держкомкордон,
Мінагропром, МОЗ
10504


Аварії з радіоактивними відходами,
які не виробляються атомними
станціями
МНС, Міненерго, Мінекобезпеки,
МВС, Міноборони, Мінтранс,
Мінагропром, Держкомгідромет,
Держкомкордон, МОЗ
10505


Ядерні та радіологічні аварії за
межами України із загрозою
забруднення території України
Мінекобезпеки, Міненерго, МНС,
МВС, Міноборони, Мінтранс,
Держкомгідромет, Держкомкордон,
МОЗ
10600 Раптове руйнування споруд  
10601

Руйнування елементів
транспортних комунікацій
Мінтранс, МВС, МНС, Держбуд,
Держжитлокомунгосп, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці
10602


Руйнування будівель та споруд
виробничого призначення

Мінпромполітики, МВС, МНС,
Міноборони,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ,
Держбуд, Мінагропром
10603

Руйнування будівель та
споруд громадського
призначення
Держбуд, Держжитлокомунгосп,
МВС, МОЗ, МНС,
Держнаглядохоронпраці
10700
Аварії на електроенергетичних
системах

10701
Аварії атомних електричних станцій
Міненерго, МВС, МНС, Міноборони,
МОЗ, Мінпромполітики
10702

Аварії на гідроелектростанціях

Міненерго, МВС, МНС, СБУ,
Міноборони, МОЗ, Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці
10703

Аварії на теплоелектростанціях

Міненерго, МВС, МНС, Міноборони,
МОЗ, Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці
10704
Аварії на автономних
електроенергетичних станціях
Мінпромполітики, МВС, МНС, МОЗ,
Міноборони, Держнаглядохоронпраці
10705
Аварії на інших
електроенергетичних станціях
Міненерго, МВС, МНС, Міноборони,
МОЗ, Мінпромполітики
10706

Аварії на електроенергетичних
мережах
Міненерго, МВС, МНС, Міноборони,
МОЗ, Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці
10707Вихід з ладу транспортних
електричних контактних мереж


Мінтранс, МВС, МНС,
Міноборони, МОЗ,
Держжитлокомунгосп,
Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці
10708

Порушення стійкості або поділ
об'єднаної енергосистеми України
на частини
Міненерго, МВС, МНС, Міноборони,
МОЗ, Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці
10800
Аварії на системах
життєзабезпечення

10801
Аварії на каналізаційних
системах з масовим
викидом забруднюючих
речовин

Держжитлокомунгосп,
Держводгосп, Мінпаливенерго,
Міноборони, МВС,
Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз
України", Мінтранс, МНС,
Держнаглядохоронпраці
10802
Аварії на теплових
мережах (у системах гарячого
водопостачання) в холодну
пору року

Держжитлокомунгосп, МНС,
Держводгосп, МОЗ,
Мінпаливенерго, Міноборони,
МВС, Мінпромполітики, НАК
"Нафтогаз України", Мінтранс,
Держнаглядохоронпраці
10803


Аварії в системах
забезпечення населення
питною водою
Держжитлокомунгосп,
Держводгосп, МНС,
Мінпаливенерго, МОЗ, МВС,
Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз
України", Мінтранс,
Мінекоресурсів,
Держнаглядохоронпраці,
Міноборони
10804


Аварії на комунальних газопроводах


Держбуд, Держнафтогазпром,
Міненерго, Міноборони,
Мінпромполітики, МНС, МВС, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці
10805

Аварії на магістральних
газопроводах
Держнафтогазпром, Держбуд, МВС,
МНС, Міненерго, Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10806Аварії на нафтопроводах та
продуктопроводах


Держнафтогазпром, Держбуд,
Держкомгеології, МНС, МВС,
Держводгосп, Міненерго,
Мінпромполітики, Міноборони,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ
10900
Аварії систем зв'язку та
телекомунікації

11000 Аварії на очисних спорудах  
11001
Аварії на очисних
спорудах стічних вод з
масовим викидом
забруднюючих речовин

Держжитлокомунгосп,
Мінпромполітики, Держводгосп,
Мінпаливенерго,
Мінагрополітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ,
Мінекоресурсів, МНС, МВС
11002


Аварії на очисних спорудах
промислових газів з масовим
викидом забруднюючих речовин в
атмосферу
Мінекобезпеки, Держводгосп,
Міненерго, Держкомгідромет, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці, МНС, МВС
11100 Гідродинамічні аварії  
11101

Прориви гребель (дамб, шлюзів
тощо) з утворенням хвиль прориву
та катастрофічних затоплень
Держводгосп, Міненерго,
Держкомгідромет, МОЗ, МВС, МНС,
Мінтранс
11102


Прориви гребель (дамб, шлюзів
тощо) з утворенням проривного
паводку
Держводгосп, Міненерго,
Держкомгідромет, МВС, МНС,
Мінтранс, Держнаглядохоронпраці,
МОЗ
11103

Аварійні спрацювання водосховищ
ГЕС у зв'язку з загрозою прориву
гідроспоруди
Держводгосп, Міненерго,
Держкомгідромет, МВС, МНС, МОЗ
20000 ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ  
20100 Геологічні  
20101
Землетруси
Держкомгеології, Держбуд, МНС,
МВС, МОЗ
20102
Виверження грязьових вулканів
Держкомгеології, Мінтранс, МНС,
МВС, МОЗ
20103

Зсуви

Мінекоресурсів,
Держжитлокомунгосп, МНС, МВС,
Мінтранс, МОЗ
20104 Обвали, осипи -"-
20105

Осідання (провал) земної
поверхні
Мінекоресурсів,
Держжитлокомунгосп, МНС, МВС,
МОЗ
20106
Карстові провалля
Держкомгеології, Держбуд, МНС,
МВС
20200 Метеорологічні  
20201
Сильний вітер, включаючи шквали та
смерчі
Держкомгідромет, Мінагропром,
Міненерго, МНС, МВС
20202
Сильні пилові бурі
Держкомгідромет, Мінагропром,
МНС, МВС
20203 Крупний град -"-
20204 Дуже сильний дощ (злива) -"-
20205 Дуже сильний снігопад -"-
20206
Сильне налипання (відкладення)
мокрого снігу
Держкомгідромет, Мінагропром,
Міненерго, МНС, МВС
20207 Сильна ожеледь -"-
20208
Снігові замети
Держкомгідромет, Мінтранс,
Мінагропром, МНС, МВС
20209
Сильна хуртовина
Держкомгідромет, Мінтранс, МНС,
МВС
20210
Дуже сильний мороз
Держкомгідромет, МОЗ,
Мінагропром, МНС, МВС
20211 Дуже сильна спека -"-
20212
Сильний туман
Держкомгідромет, Мінтранс, МНС,
МВС
20213 Засуха -"-
20214 Заморозки -"-
20300 Гідрологічні (морські)  
20301
Сильне (високе) хвилювання у морі
і водосховищах
Держкомгідромет, Мінтранс, МНС,
Держводгосп
20302 Високі або низькі рівні моря -"-
20303 Сильний тягун у портах -"-
20304 Ранній льодостав або припай -"-
20305
Відрив прибережного льоду
Держкомгідромет, Мінтранс, МНС,
Держводгосп
20306 Швидке обледеніння суден -"-
20307 Інтенсивний льодохід -"-
20400 Гідрологічні (прісноводні)  
20401
Високі рівні води (повінь,
паводки)
Держкомгідромет, Мінтранс, МНС,
Держводгосп, Міненерго
20402 Маловоддя -"-
20404 Затори -"-
20405 Селі -"-
20406 Низькі рівні води -"-
20407
Ранній льодостав та поява льоду на
судноплавних водоймах і річках
-"-
20408
Підвищення рівня грунтових вод
(підтоплення)
Держкомгеології, Мінтранс, МНС,
Держводгосп, МОЗ, Міненерго
20409
Снігові лавини
Держкомгідромет, Мінтранс, МНС,
Міненерго
20500 Пожежі в природних екосистемах  
20501
Лісові пожежі
Держкомлісгосп, МВС, МНС,
Мінагропром, Міноборони
20502 Пожежі степових та хлібних масивів Мінагропром, МВС, МНС
20503
Торф'яні пожежі
Мінагропром, МНС, Мінвуглепром,
Держнафтогазпром, Мінпромполітики
20504
Підземні пожежі горючих копалин
Мінвуглепром, Держнафтогазпром,
Держкомгеології
20600 Інфекційна захворюваність людей  
20601

Окремі випадки екзотичних та
особливо небезпечних інфекційних
хвороб
МОЗ, МВС, МНС

20602
Групові випадки небезпечних
інфекційних хвороб
-"-
20603
Епідемічний спалах небезпечних
інфекційних хвороб
-"-
20604 Епідемія -"-
20605 Пандемія -"-
20606
Інфекційні захворювання людей
невиявленої етіології
-"-
20700 Отруєння людей  
20701
Отруєння людей в результаті
споживання продуктів харчування
МОЗ, МВС, Мінагропром,
Мінекобезпеки, МНС
20702


Отруєння людей унаслідок
споживання води

МОЗ, МВС, Мінагрополітики,
Держводгосп,
Держжитлокомунгосп,
Мінекоресурсів, МНС
20704

Отруєння людей токсичними та
іншими речовинами (групові
випадки)
МОЗ, МВС, Мінагропром,
Мінекобезпеки, МНС
20705

Отруєння людей токсичними та
іншими речовинами (масові
отруєння)
МОЗ, МВС, Мінагропром, Держбуд,
Мінекобезпеки, МНС
20800
Інфекційні захворювання
сільськогосподарських тварин

20801

Окремі випадки екзотичних та
особливо небезпечних інфекційних
хвороб
Мінагропром, МВС, МНС, МОЗ

20802 Ензоотії -"-
20803 Епізоотії -"-
20804 Панзоотії -"-
20805

Інфекційні захворювання
сільськогосподарських тварин
невиявленої етіології
-"-

20850
Масові отруєння
сільськогосподарських тварин
-"-
20900
Масова загибель диких тварин
Держкомлісгосп, Мінекобезпеки,
Мінагропром, МОЗ, Міноборони, МНС
20950
Ураження сільськогосподарських
рослин хворобами та шкідниками

20951
Панфітотія
Мінагропром, МВС, МНС, МОЗ,
Держкомлісгосп
20952
Прогресуюча епіфітотія
Мінагропром, МВС, МОЗ, МНС,
Держкомлісгосп
20953
Хвороби сільськогосподарських
рослин невиявленої етіології
Мінагропром, МВС, МНС, МОЗ
20954
Масове розповсюдження шкідників
рослин
-"-
30000 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ  
30100


Збройні напади, захоплення і
утримання важливих об'єктів або
реальна загроза вчинення таких
акцій щодо:30101
органів державної влади
СБУ, Національна гвардія, МВС,
МНС, Міноборони, Держкомкордон
30102

дипломатичних та консульських
установ
Національна гвардія, СБУ, МВС,
МЗС, Міноборони, Держкомкордон,
МНС
30103
правоохоронних органів
МВС, СБУ, Національна гвардія,
Міноборони, Держкомкордон, МНС
30104
телерадіоцентрів та вузлів зв'язку
МВС, СБУ, Національна гвардія,
Міноборони, Держкомкордон, МНС
30105
військових гарнізонів
Міноборони, СБУ, МВС, Національна
гвардія, Держкомкордон, МНС
30106
державних закладів
МВС, СБУ, Національна гвардія,
Міноборони, Держкомкордон, МНС
30107

атомних електростанцій або інших
об'єктів атомної енергетики
Міненерго, СБУ, МВС, Національна
гвардія, Міноборони,
Держкомкордон, МНС
30200
Замах на керівників держави та
народних депутатів України
СБУ, МВС, Національна гвардія,
Міноборони, Держкомкордон, МНС
30300

Напад, замах на членів екіпажу
повітряного або швидкісного
морського (річкового) судна,
викрадення або спроба викрадення,
знищення або спроба знищення таких
суден, захоплення заложників з
числа членів екіпажу чи пасажирів
СБУ, МВС, Мінтранс, Національна
гвардія, Держмитслужба,
Держкомкордон, Міноборони30400


Встановлення вибухового пристрою в
громадському місці, установі,
організації, підприємстві,
житловому секторі, на транспорті
МВС, СБУ, Національна гвардія,
Міноборони, МНС

30500


Зникнення або викрадення з
об'єктів зберігання, використання,
переробки та під час
транспортування:30501
вогнепальної зброї
Міноборони, МВС, Держкомкордон,
Національна гвардія, МНС
30502 боєприпасів -"-
30503 бронетехніки -"-
30504 артозброєння -"-
30505


вибухових матеріалів


Міноборони, МВС, Держкомкордон,
Національна гвардія,
Мінвуглепром, Мінпромполітики,
Мінтранс, МНС
30506

радіоактивних речовин

Мінекобезпеки, Міненерго, МОЗ,
Міноборони, МВС, Держкомкордон,
Національна гвардія, МНС
30507

сильнодіючих отруйних речовин

МНС, Міноборони, МВС, МОЗ,
Держкомкордон, Національна
гвардія
30508

наркотичних речовин, препаратів і
сировини
МВС, МОЗ, Держкоммедбіопром,
Міноборони, Держкомкордон,
Національна гвардія, МНС
30600 Виявлення застарілих боєприпасів МНС, Міноборони, МВС
30700Аварії на арсеналах, складах
боєприпасів та інших об'єктах
військового призначення з викидом
уламків, реактивних та звичайних
снарядів
Міноборони, МВС, МНСПримітка. Першим у переліку зазначено центральний орган виконавчої влади, який відповідає за розроблення та узгодження в установленому порядку ознак рівнів загрози НС чи ознак НС, а також відповідних інструкцій проведення попередньої оцінки рівнів і регламентів подання інформації відповідними структурами.

_____________________

* Біологічно небезпечні речовини.

** Радіоактивні речовини.

*** Сильнодіючі отруйні речовини.

**** Гранично допустима концентрація.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717 від 15.05.2003 )

Додаток 3
до Положення про класифікацію
надзвичайних ситуацій

Класифікаційна карта
конкретної надзвичайної ситуації
(приклад заповнення)

Код сфери виникнення

Найменування надзвичайної ситуації
Ознаки


За пороговими значеннями віднесено до
до НС
термінового сповіщення  державного реагування
10101

Аварії
товарних
поїздів
1.Конкретні:

1) зупинка руху за
головним напрямком
1 година
2 години
24 години


2) руйнування вагонів,
платформ, цистерн
5 одиниць
20 одиниць
50 одиниць


3) руйнування мостів,
тунелів
факт
факт
факт
4) розлив нафтопродуктів
чи викид вибухоне-
безпечних речовин
факт

20 т нафто-
продуктів
60 т нафто-
продуктів
5) розлив (викид)
сильнодіючих отруйних
речовин
факт

200 кг
вибухівки
факт
5 т
вибухівки
факт
2.Спеціальні:
1) напрямок залізниці
2) кількість колій на
головному напрямку

Для міжнародних напрямків
та одноколійних ділянок залізниць
порогові значення
скорочуються вдвічі

Міністр транспорту України (підпис)

Погоджено із: МВС МНС Мінекобезпеки СБУ

Примітка. Класифікаційні картки передаються до МНС у вигляді електронних копій (Word 6.0-7.0, Excel 5.0-7.0).