Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.05.2003 N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 2003 р. за N 462/7783

Про внесення змін до деяких положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

Внести до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 5 "Звіт про власний капітал", 10 "Дебіторська заборгованість", 12 "Фінансові інвестиції", 13 "Фінансові інструменти", 17 "Податок на прибуток", 18 "Будівельні контракти", 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" зміни, що додаються.

Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
23.05.2003 N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 2003 р. за N 462/7783

Зміни
до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689, доповнити пунктом 32.1 такого змісту:

"32.1. Показники дебіторської заборгованості (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги) у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться у балансі за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається у порядку, наведеному в пункті 27 цього Положення (стандарту)".

2. Абзац дванадцятий пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690, викласти в такій редакції:

"Асоційоване підприємство - підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора".

3. У пункті 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 399/3692, слова "капіталу, наведені в балансі підприємства, відповідно на початок і кінець звітного періоду" замінити словами "капіталу на початок (нескоригований залишок) і кінець року".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018:

4.1. У пункті 4:

4.1.1. В абзаці сьомому слова "за продукцію, товари, роботи, послуги" виключити.

4.1.2. В абзаці восьмому слова "товари, роботи, послуги з" виключити.

4.2. У першому реченні пункту 7 слова "заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" замінити словами "заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу)".

4.3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату".

4.4. У пункті 11:

4.4.1. Слова "за продукцію, товари, роботи, послуги" виключити.

4.4.2. Доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат".

4.5. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості".

4.6. Пункт 13 доповнити підпунктом 13.6 такого змісту:

"13.6. Залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання у звітному році".

4.7. У додатку до Положення (стандарту) 10:

4.7.1. Назву граф 5-7 таблиці з Прикладу, який вважати Прикладом 1, після слова "кінець" доповнити словом "попереднього".

4.7.2. Доповнити додаток прикладами 2, 3 і 4 такого змісту:

"Приклад 2

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 31 грудня 2003 року становить 966 000 грн., з наступним розподілом за строками її непогашення:

1-ша група - 700000;

2-га група - 240000;

3-тя група - 26000.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2003 року становить 3020 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31 грудня 2003 року підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

      ----------------------------------------------------------------
| Дата | Сальдо дебіторської | Заборгованість, що |
|балансу | заборгованості за | визнана безнадійною |
| | продукцію, товари, | в наступному році, у |
| | роботи, послуги | складі сальдо |
| | відповідної групи* | дебіторської |
| | (грн.) | заборгованості за |
| | | продукцію, товари, |
| | | роботи, послуги |
| | | відповідної групи на |
| | |кінець попереднього року |
| |-------------------------+-------------------------|
| |Група 1 | Група 2|Група 3|Група 1|Група 2|Група 3 |
|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|
|31.12.2000|2000000 | 50000 | 5000 | 1000 | 800 | 1000 |
|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|
|31.12.2001|4000000 | 70000 | 3000 | 2000 | 200 | 590 |
|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|
|31.12.2002|6000000 | 100000 | 7000 | 3000 | 1000 | 1410 |
|----------+--------+--------+-------+-------+-------+---------|
|Разом |12000000| 220000 | 15000 | 6000 | 2000 | 3000 |
----------------------------------------------------------------

* Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості та періоди спостереження.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості визначається за такою формулою:

Кс = (SБзн : SДзн),

де S -знак суми;

Бзн - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи в складі дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги цієї групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді;

Дзн - дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

групи 1 - 6000 : 1200000 = 0,005;

групи 2 - 2000 : 220000 = 0,009;

групи 3 - 3000 : 15000 = 0,2.

Величина резерву сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року має становити:

700 000 х 0,005 + 240 000 х 0,009 + 26000 х 0,2 = 10860.

З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів слід донарахувати ще 7840 грн. ( 10860 - 3020 ) з уключенням до витрат грудня 2003 року.

Приклад 3

Підприємство визначає величину сумнівних боргів, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

За 2003 рік чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати становить 18 000 000 грн.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2003 року становить 1000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

     ------------------------------------------------------------------
| Рік | Чистий дохід від | Сума дебіторської |
| |реалізації продукції,| заборгованості за |
| | товарів, робіт, | продукцію, товари, |
| | послуг на умовах | роботи, послуги, що |
| | наступної оплати | визнана безнадійною |
|--------------+---------------------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------+---------------------+---------------------------|
| 2000 | 8 000 000 | 5000 |
|--------------+---------------------+---------------------------|
| 2001 | 10 000 000 | 7000 |
|--------------+---------------------+---------------------------|
| 2002 | 15 000 000 | 9000 |
|--------------+---------------------+---------------------------|
| Разом | 33 000 000 | 21000 |
------------------------------------------------------------------

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить 0,0006 (21000 : 33000000).

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2003 рік становить 10800 (18 000 000 х 0,0006).

Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року становить 11800 (10800 + 1000).

Приклад 4

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі платоспроможності окремих дебіторів.

На 31 грудня 2003 року в складі статті "Векселі одержані" відображено вексель, виданий векселедавцем 5 березня 2003 року, на суму 10 000 грн. за реалізовані основні засоби. Підприємству стала відома інформація про порушення судом справи про банкрутство векселедавця. На підставі цієї інформації погашення векселя є сумнівним. Величина сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року за статтею "Векселі одержані" має бути визнана в сумі 10 000 грн., на таку саму суму створюється резерв з уключенням до витрат грудня 2003 року".

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року N 91 зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 284/4505:

5.1. Абзац дев'ятий пункту 3 доповнити другим реченням такого змісту: "Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:

1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;

2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;

3) участь у прийнятті рішень;

4) взаємообмін управлінським персоналом;

5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією".

5.2. Друге речення пункту 23 виключити.

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року N 559 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за N 1050/6241:

6.1. У пункті 4:

6.1.1. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт ефективності хеджування - частка від ділення відповідно зміни справедливої вартості або грошових потоків об'єкта хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від інструмента хеджування".

6.1.2. Доповнити пункт абзацами двадцять четвертим, двадцять п'ятим і двадцять шостим такого змісту:

"Хеджування справедливої вартості - хеджування змін справедливої вартості визнаного активу чи зобов'язання або ідентифікованої частини такого активу чи зобов'язання, яка відноситься до конкретного ризику і впливатиме на чистий прибуток (збиток).

Хеджування грошових потоків - хеджування зміни грошових потоків щодо ризику, пов'язаного з визнаним активом чи зобов'язанням або з прогнозованою операцією, що впливатиме на чистий прибуток (збиток).

Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України - хеджування зміни вартості активів та зобов'язань господарської одиниці за межами України внаслідок зміни валютних курсів".

6.2. У пункті 16 слово "собівартістю" замінити словами "собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування".

6.3. Абзац перший пункту 17 вважати пунктом 17.

6.4. Абзаци другий - шостий пункту 17 вважати пунктом 18.

6.5. У зв'язку з цим пункт 18 виключити.

6.6. Пункт 36 після слова "хеджування" доповнити словами "(крім хеджування грошових потоків)".

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за N 47/5238:

7.1. У пункті 3:

7.1.1. В абзаці другому слова "обчислена з облікового прибутку (збитку) і" виключити.

7.1.2. Абзац дев'ятий виключити.

7.2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Сума зменшення податку на прибуток, що визначається з суми податкового збитку поточного або попереднього періоду, визнається відстроченим податковим активом".

7.3. У пункті 15:

7.3.1. У першому реченні слова після слова "можуть" замінити словами "наводитися у балансі в сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності".

7.3.2. У другому реченні слова "прибуток, виходячи з облікового прибутку (збитку)" замінити словами "прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань".

8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 року N 205 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 травня 2001 року за N 433/5624:

8.1. В абзаці десятому пункту 2 слова "продукції, що випускатиметься на об'єкті будівництва" замінити словами "продукції будівництва (кв.м, кількість місць тощо)".

8.2. Пункт 7 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі відсутності імовірності відшкодування витрат дохід не визнається".

8.3. Абзац другий пункту 8 доповнити словами "з уключенням фактичних витрат на виконання цього будівельного контракту до собівартості реалізації".

8.4. У пункті 14 слова після слів "об'єктами будівництва" замінити словами "з використанням бази розподілу при нормальній потужності (пропорційно прямим витратам; обсягам доходів; прямим витратам на оплату праці; відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо)".

8.5. Пункт 15 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Адміністративні витрати можуть бути визнані витратами за будівельним контрактом, якщо:

а) ці витрати безпосередньо пов'язані з виконанням цього будівельного контракту;

б) окреме відшкодування цих витрат за умовами цього будівельного контракту покладено на замовника".

8.6. Третє речення пункту 16 викласти в такій редакції: "Витрати, зазнані при укладенні будівельного контракту, які були визнані витратами звітного періоду, не включаються надалі до витрат за будівельним контрактом, який підписано в наступних звітних періодах".

8.7. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Сума визнаних доходу і витрат за будівельним контрактом відображається відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186. Одночасно визнаний дохід за будівельним контрактом без суми непрямих податків відображається за дебетом субрахунку 238 "Завершені етапи по незакінчених будівельних контрактах" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки" рахунку 23 "Виробництво". Після завершення будівельного контракту сальдо на зазначених субрахунках списується зворотною кореспонденцією субрахунків.

Якщо сума проміжного рахунку за звітний період перевищує суму визнаного в цьому періоді доходу за будівельним контрактом без суми непрямих податків, то різниця відображається за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки", в іншому разі зазначений запис виконується способом сторно.

Приклад відображення доходів, витрат і розрахунків за будівельним контрактом наведено в додатку до Положення (стандарту) 18".

8.8. Доповнити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 додатком такого змісту:

"Додаток
до Положення (стандарту) 18

Приклад
відображення доходів, витрат і розрахунків
за будівельним контрактом

Підрядник здійснює визнання доходів з урахуванням ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом, який визначається співвідношенням фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної суми загальних витрат за будівельним контрактом.

Контрактна вартість будівництва без непрямих податків становить 800 тис.грн. Очікувані загальні витрати за будівельним контрактом складають 700 тис.грн. Тривалість контракту - три періоди.

У таблиці наводиться вартісна оцінка та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій під час виконання будівельного контракту (тис. грн.).

 --------------------------------------------------------------------------
| Зміст |Кореспонденція |1-й |2-й |3-й |Разом|
| господарської |рахунків(субрахунків) |період |період |період | |
| операції |бухгалтерського | | | | |
| |обліку | | | | |
| |----------------------+--------+-------+-------+-----|
| | Дебет | Кредит | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|1. Фактичні | 230 | 20,65,66...| 140 | 450 | 110 | 700 |
|витрати при | | | | | | |
|виконанні | | | | | | |
|будівельного | | | | | | |
|контракту | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|2. Фактичні | | | 140 | 590 | 700 | |
|витрати з | | | | | | |
|початку | | | | | | |
|виконання | | | | | | |
|будівельного | | | | | | |
|контракту | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|3. Визнані | 36 | 70 | 192 | 616,8 | 151,2 | |
|доходи з | | | | | | |
|урахуванням | | | | | | |
|непрямих | | | | | | |
|податків | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|4. Визнані | 238 | 239 | 160 | 514 | 126 | 800 |
|доходи без | | | | | | |
|суми непрямих | | | | | | |
|податків | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|5. Податок на | 70 | 64 | 32 | 102,8 | 25,2 | 160 |
|додану вартість | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|6. Собівартість | 90 | 230 | 140 | 450 | 110 | 700 |
|реалізації | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|7. Прибуток за | | | 20 | 64 | 16 | 100 |
|звітний період | | | | | | |
|(ряд.4-ряд.6) | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|8. Прибуток з | | | 20 | 84 | 100 | |
|початку | | | | | | |
|виконання | | | | | | |
|будівельного | | | | | | |
|контракту | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|9. Проміжні | | | 150 | 600 | 50 | 800 |
|рахунки | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|10. Коригування | 36 | 239 |способом| |пособом| |
|проміжних | | | сторно | |сторно | |
|рахунків | | | 10 | 86 | 76 | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|11. Валова | | | 10 | | 0 | |
|заборгованість | | | | | | |
|замовників | | | | | | |
|[(ряд 2 + ряд 7) -| | | | | | |
|- ряд. 9] | | | | | | |
|------------------+---------+------------+--------+-------+-------+-----|
|12. Валова | | | | 76 | 0 | |
|заборгованість | | | | | | |
|замовникам | | | | | | |
|[ряд 9 - (ряд 2 + | | | | | | |
|+ 7)] | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------"

9. Пункт 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382, доповнити другим реченням такого змісту: "Показники цієї статті наводяться за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається у порядку, наведеному у пункті 12 цього Положення".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко