Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.07.2003 N 352

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2003 р. за N 701/8022

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про внесення змін до Інструкції
про прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64 (із змінами і доповненнями) (додається).

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Мороз З.Й.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Управлінню справами (Ніку В.О.) у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2004 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.I.

Голова Ю.Ф.Кравченко

Затверджено
Наказ Державної
податкової адміністрації
України
16.07.2003 N 352

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2003 р. за N 701/8022

Зміни
до Інструкції про прибутковий податок з громадян,
затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 року за N 64
(із змінами і доповненнями)

1. Назву Інструкції про прибутковий податок з громадян викласти в такій редакції: "Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю".

2. Розділ I "Загальні положення" вилучити.

3. Розділ II "Оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання) і прирівняних до них доходів" вилучити.

4. Розділ III "Оподаткування доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання)" вилучити.

5. У розділі IV:

назву розділу викласти в такій редакції: "Оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Об'єкти оподаткування.

Оподаткуванню підлягають доходи, одержані за звітний податковий період фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності отримує інші доходи, ніж визначені у частині першій цього пункту, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб для платників податку, що не є такими суб'єктами підприємницької діяльності.

Загальним оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними в додатку N 6 до цієї Інструкції.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать документально підтверджені витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

14. Порядок обчислення і сплати податку.

14.1. З доходів, зазначених у цьому розділі Інструкції, податок обчислюється:

14.1.1. Підприємствами, установами, організаціями (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами або їх представництвами), фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі податковими агентами) при виплаті ними протягом року доходів фізичним особам, зазначеним у цьому розділі Інструкції.

Податкові агенти зобов'язані:

нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету у порядку, встановленому законом з питань оподаткування фізичних осіб;

надавати у строки, встановлені законом для податкового кварталу (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь таких платників податку, а також сум утриманого з них податку податковому органу за місцем свого розташування за встановленою формою.

Податок утримується від суми такого доходу за його рахунок, за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (15 відсотків від об'єкта оподаткування (з 1 січня 2004 року та до 31 грудня 2006 року ставка становить 13 відсотків).

Податок, утриманий податковим агентом у джерела виплати доходу, враховується податковим органом при обчисленні податку за відповідний податковий період.

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності вважається податковим агентом найманої нею за трудовим договором особи або фізичної особи, що перебуває з нею у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь такої особи у відповідності до вимог закону з питань оподаткування доходів фізичних осіб, та несе відповідальність за порушення його норм.

При цьому порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, відповідальна за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) податок до бюджету за місцем її реєстрації у податкових органах.

14.1.2. Податковими органами за місцем реєстрації фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у податкових органах на підставі податкових декларацій, поданих такими фізичними особами за відповідний звітний податковий період, використовуючи при цьому інші відомості про їх доходи, отриманими відповідно до законодавства.

Податок, обчислений з таких доходів, сплачується платником до бюджету у порядку, встановленому законом з питань оподаткування доходів фізичних осіб.

14.2. Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом придбання патенту за умови, якщо:

кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;

валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів;

фізична особа здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством. Доходи такої фізичної особи, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у порядку, визначеному пунктом 13.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Фіксований податок сплачується громадянином - платником податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його реєстрації у податкових органах.

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності за своїм бажанням може придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України.

Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є підставою для видачі податковим органом за місцем реєстрації у податкових органах фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності патенту, в якому зазначаються: прізвище та ім'я цієї особи; її ідентифікаційний номер; строк дії патенту; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності; місце здійснення підприємницької діяльності; назва органу, що видав патент.

Форма патенту встановлюється центральним податковим органом України.

Для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Податковий орган зобов'язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку, оформленої належним чином. Попередня перевірка достовірності даних, зазначених у заяві про доходи такої особи від здійснення підприємницької діяльності, або даних про їх неотримання податковим органом не здійснюється. Відповідальність за достовірність таких даних несе платник податку відповідно до законодавства України.

Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 гривень та більше ніж 100 гривень за календарний місяць для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

Для одержання патенту на здійснення підприємницької діяльності на всій території України фіксований податок встановлюється у розмірі 100 гривень.

У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 відсотків від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до патенту в строки, передбачені для його видачі.

Доходи фізичних осіб, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, встановлених відповідно до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ), податку на промисел, збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страхування, збору до Фонду України соціального захисту інвалідів, а також придбання торгового патенту згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ).

Здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної (дрібнооптової) торгівлі платником фіксованого податку, а також особами, які перебувають з ним у трудових відносинах, або членами його сім'ї, які беруть участь у такій діяльності, не потребує отримання ліцензії.

Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі, коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії в разі, якщо:

за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту. У цьому випадку фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту;

платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності притягається до відповідальності згідно з законодавством України.

14.3. Оподаткування доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності податковими органами здійснюється на підставі:

податкових декларацій за звітний податковий період, які надаються наростаючим підсумком з початку року (за квартал, півріччя, три квартали, рік);

матеріалів перевірок діяльності таких осіб, проведених податковими органами;

отриманих від податкових агентів податкових розрахунків про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь таких платників податків, а також суми утриманих з них податків за встановленою формою.

14.4. Податок, обчислений податковими органами, сплачується в такому порядку:

протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету по 25 відсотків річної суми податку, обчисленої за доходами за попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати податку, - 25 відсотків суми, обчисленої їм податковими органами за оціночним доходом на поточний рік.

Для сплати авансових платежів податку встановлюються такі строки протягом року: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. У разі значного збільшення або зменшення протягом року доходу платника податку податковими органами може бути проведено перерахунок сум податку за строками сплати податку, що не настали.

Суми податку, сплачені у вигляді авансових платежів, пред'явлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті до відповідного бюджету не пізніше 30 календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Повернення зайво сплачених коштів платнику податку здійснюється відповідно до законодавства.

14.5. Фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, надають податковому органу податкові декларації наростаючим підсумком з початку року (за квартал; півріччя, три квартали, рік), у строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня - за I квартал, 9 серпня - за перше півріччя, 9 листопада - за 9 місяців, 9 лютого наступного року - за звітний рік). У декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний податковий період, за який здійснюється оподаткування.

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадиться податковими органами у 15-денний строк з дня одержання податкової декларації.

Фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, загальний оподатковуваний дохід розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості осіб, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування".

6. Розділ V "Оподаткування доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні" вилучити.

7. Розділ VI "Оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства" вилучити.

8. Розділ VII "Забезпечення дотримання вимог Інструкції про прибутковий податок з громадян" вилучити.

9. Додаток N 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян вилучити.

10. Додаток N 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян втрачає чинність з 1 березня 2004 року.

11. У додатку N 7:

в абзаці п'ятому слова "декларації про доходи, одержані за звітний" замінити на слова "податкової декларації за звітний податковий період".

12. У додатку N 10: слово "громадяни" замінити на слова "фізичні особи".

13. Додаток N 11 до Інструкції про прибутковий податок з громадян втрачає чинність з 1 березня 2004 року.

Заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб З.Й.Мороз