Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік"
та деяких інших
законодавчих актів

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1068-IV від 09.07.20
03 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними законами України від 6 березня 2003 року N 630-IV та від 3 квітня 2003 року N 653-IV такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та "10.557.453,9" замінити відповідно цифрами "52.959.040,4", "41.916.465" та "11.042.575,4";

у частині другій цифри "52.055.801,1", "40.373.422" та "11.682.379,1" замінити відповідно цифрами "54.993.965,6", "42.826.465" та "12.167.500,6";

2) у статті 2:

пункт 10 після слів "природний газ" доповнити словами "газовий конденсат";

після пункту 29 доповнити двома пунктами такого змісту:

"30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету".

У зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32;

3) статтю 3 викласти у такій редакції:

"Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну";

4) у статті 4:

абзац третій частини першої доповнити словами "крім української частини Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний"-Броди-Західний кордон України";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Установити, що тимчасові пільги із сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азійського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термінал "Південний"-Броди-Західний кордон України діють до 31 грудня 2003 року";

5) у статті 5 цифри "700.000" замінити цифрами "1.255.000";

6) у статті 10:

пункти 1 та 7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 24 вважати пунктом 1 та пункт 23 вважати пунктом 7;

7) абзац другий частини четвертої статті 25 доповнити словами "крім збільшення фонду оплати праці на виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 );

8) у статті 36:

пункт 1 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, але не більше 225.000 тис. гривень)";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 10 цього Закону)";

у пункті 18 цифри і слово "90 відсотків" виключити;

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону, а після проведення видатків, визначених пунктом 5 цієї статті, у повному обсязі - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 10 цього Закону)";

пункт 20 викласти у такій редакції:

"20) накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 10 цього Закону)";

у пункті 21 цифру "24" замінити цифрою "1";

пункт 34 вважати пунктом 1;

9) у статті 40:

пункт 5 частини першої після слів "ветеранам внутрішніх справ" доповнити словами "реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами";

доповнити частинами п'ятою - шостою такого змісту:

"Затвердити на 2003 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) - у сумі 438.070 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами";

10) статтю 52 викласти у такій редакції:

"Стаття 52. Установити, що згідно із статтею 18 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) державні некорпоратизовані та корпоратизовані, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2002 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2003 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Для державних сільськогосподарських підприємств, які постраждали у 2003 році від стихійного лиха, Кабінетом Міністрів України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязі не менше 400.000 тис. гривень";

11) у частині п'ятій статті 55:

після слів "в частині щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України" доповнити словами "крім тих закладів, до яких ця норма не застосовується за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";

після цифр "5-1" доповнити словами "(в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)";

12) пункт 3 статті 63 викласти у такій редакції:

"3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92)";

13) абзаци другий - п'ятий частини четвертої статті 65 доповнити словами "без урахування залишку за попередній рік";

14) доповнити статтями 10-1, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 52-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 72-9, 72-10, 72-11 такого змісту:

"Стаття 10-1. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701 11) ( 2371а-14 ) 200 тис. тонн із ставкою ввізного мита 60 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2003 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 37-1. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснити викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумі не більше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

Установити, що викуп майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" здійснюється Кабінетом Міністрів України без нарахування та сплати податку на додану вартість.

Кабінету Міністрів України після викупу нерухомого майна Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України приміщення Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.

Стаття 37-2. Встановити, що в 2003 році кошти від реалізації продукції Державного комітету України з державного матеріального резерву в обсязі 70 млн. гривень спрямовуються на інтервенційні операції із зерном на ринку України.

Стаття 37-3. Видатки, передбачені цим Законом на фінансову підтримку заставних та інтервенційних операцій із зерном, здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2003 року.

Стаття 37-4. Установити, що 50 відсотків виконавчого збору, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"Стаття 52-1. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів використовується за переліком об'єктів, який затверджується Кабінетом Міністрів України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на підставі пропозицій народних депутатів України, в межах обсягів згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень з урахуванням пропозицій народних депутатів України. З них на:

комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області - в сумі 8.000 тис. гривень;

реконструкцію та капітальний ремонт приміщення клубу Кабінету Міністрів України - в сумі 10.000 тис. гривень;

будівництво адміністративного будинку Верховної Ради України - в сумі 60.000 тис. гривень;

придбання обладнання для діагностичного центру в місті Полтаві - в сумі 8.000 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі - в сумі 14.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України при затвердженні переліку об'єктів та обсягів їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень передбачити, зокрема, такі напрями спрямування цих коштів: будівництво метрополітену, вирішення екологічних проблем, завершення будівництва регіональних онкологічних закладів системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судоходних судноплавних компаній";

"Стаття 72-1. Кабінету Міністрів України за погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету і з питань аграрної політики та земельних відносин до 10 червня 2003 року здійснити розподіл коштів, передбачених на здійснення заходів з подолання наслідків стихійного лиха в сільському господарстві та розвитку аграрного ринку, у тому числі на створення Земельного банку відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

Стаття 72-2. З метою проведення розрахунків за вкладами фізичних осіб кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом місяця здійснити погашення бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість перед підприємствами - боржниками Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" (у тому числі їх дебіторами), заборгованість яких перед банком підтверджена виконавчими документами або щодо яких Комерційним Акціонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ліквідатора Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський" в сумі до 30,5 млн. гривень.

Кошти, отримані ліквідатором внаслідок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб - кредиторів Комерційного Акціонерного Банку "Слов'янський".

Стаття 72-3. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) минулих років цієї компанії за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязі 70 млн. гривень з реалізації проекту будівництва першої черги установки конгенерації на компресорній станції Богородичани Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" державної компанії "Укртрансгаз" та в обсязі 130 млн. гривень з будівництва магістральних газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелік таких об'єктів.

Стаття 72-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ та нафту, які видобуваються в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства.

Стаття 72-5. Заборонити підприємствам державної форми власності, в тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 72-6. Установити, що кошти від продажу акцій, які належать державним акціонерним товариствам, зараховуються в повному обсязі до доходів загального фонду державного бюджету як доходи від операцій з капіталом.

Стаття 72-7. З метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числі з додатковою обробкою та захистом, здійснюється державними підприємствами на власному обладнанні відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Стаття 72-8. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети "Кримська світлиця" у розмірі, встановленому цим Законом.

Стаття 72-9. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським виробникам та іншим суб'єктам господарювання (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи з операцій фінансового лізингу (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2806040) та часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (код програмної класифікації видатків державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 72-10. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2003 році кошти у сумі 28.007,5 тис. гривень на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб.

Стаття 72-11. З метою погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив, фінансування якої передбачалося здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України 1999 - 2000 років ( 378-14, 1458-14 ) та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 року N 1953 ( 1953-98-п ), дозволити Кабінету Міністрів України здійснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 січня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумі 40 млн. гривень в погашення заборгованості Міністерства аграрної політики України за виконані роботи щодо виробництва мінеральних добрив перед підприємствами хімічної галузі";

15) внести зміни у додатки N 1, 3, 4 і 5, виклавши їх у новій редакції (Додатки готуються до введення).

II. У статті 1 Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 6, ст. 54) цифри і слова "з 1 липня 2003 року" замінити цифрами і словами "з 1 грудня 2003 року".

III. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18, N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365):

1) у назві слова "і ввізного мита" виключити;

2) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої:

      ---------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14, | | у гривнях з
2371б-14, | | одиниці товару
2371в-14 | |
2371г-14 ) | |
----------------------------------------------------------------------

      2204              Вина  виноградні  натуральні,  0,25 грн. за 1 л
      (крім 2204 10,    включаючи  вина  з   доданням
      2204 21 10 00,    спирту     та    міцні     (з
      2204 29 10 00)    урахуванням  статті  2  цього
                        Закону)

      2204              Тільки     вина    виноградні  0,92 грн. за 1 л
      (крім 2204 10,    натуральні з доданням цукру
      2204 21 10 00,
      2204 29 10 00)

      2204 30           Тільки          виноматеріали        0
                        (виноградне    сусло)     для
                        виробництва коньячного спирту
                        та ігристих вин

      2204 10,          Вина ігристі                   1,6 грн. за 1 л
      2204 21 10 00,    Вина газовані
      2204 29 10 00

      2205              Вермути    та    інші    вина  2,6 грн. за 1 л
                        виноградні    натуральні    з
                        доданням    рослинних     або
                        ароматизувальних екстрактів

      2206              Інші  зброджені  напої  (сидр  2,6 грн. за 1 л
                        яблучний     та     грушевий,
                        грушівка    (перрі),    напій
                        медовий), напої змішані,  які
                        містять  алкоголь  та  суміші
                        алкогольних     напоїв      з
                        безалкогольними

      2207              Спирт                етиловий  16 грн. за 1 л
                        неденатурований,            з       100-
                        концентрацією   алкоголю   не   відсоткового
                        менш  як 80 відсотків об'єму,      спирту
                        спирт етиловий та інші спирти
                        денатуровані        будь-якої
                        концентрації

      2208              Спирт                етиловий  16 грн. за 1 л
      (крім 2208 20)    неденатурований             з       100-
                        концентрацією спирту менш  як   відсоткового
                        80 відсотків об'єму, спиртові      спирту
                        настоянки,  лікери  та   інші
                        спиртові напої:

      2208 20           Спиртові    напої,   одержані  16 грн. за 1 л
      (крім             перегонкою виноградного  вина       100-
      2208 20 12 00,    або вичавок винограду           відсоткового
      2208 20 29 00 -                                      спирту
      тільки бренді,
      2208 20 89 00 -
      тільки спирт
      коньячний)

      2208 20 12 00     Коньяк                         3 грн. за 1 л
                                                            100-
                                                        відсоткового
                                                           спирту

      2208 20 29 00     Тільки бренді                  3 грн. за 1 л
                                                            100-
                                                        відсоткового
                                                           спирту

      2208 20 89 00     Тільки спирт коньячний              0";

3) статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:

на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) ( 2371а-14 ), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції 1,0 гривні за 1 літр;

тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривні за 1 літр" ( 2371а-14 );

4) у статті 3:

а) у частині першій слова "та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі" виключити;

б) у частині другій слово "пектину" виключити;

в) частину четверту викласти у такій редакції:

"Встановити на спирт етиловий, що використовується Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, для виготовлення марочних виноградних вин, ставку акцизного збору у розмірі 2,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту";

г) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 180 календарних днів".

У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - шістнадцятою;

є) після частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При отриманні спирту етилового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату та Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" для виготовлення марочних виноградних вин, призначених для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".

У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту і шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою і сімнадцятою;

д) доповнити статтю частиною вісімнадцятою такого змісту:

"Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами";

5) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Установити тимчасово до вступу України у Світову організацію торгівлі ставки акцизного збору на алкогольні напої, що імпортуються в Україну:

     ------------------------------------------------------------------
Код товару | | Ставки
згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору
( 2371а-14, | | у гривнях з
2371б-14, | | одиниці товару
2371в-14 | |
2371г-14 ) | |
------------------------------------------------------------------

   2204             Вина   виноградні  натуральні,  3 грн. за 1 л
    (крім 2204 10,   включаючи   вина  з   доданням
    2204 21 10 00,   спирту та міцні
    2204 29 10 00)

    2204 10,         Вина ігристі                    5 грн. за 1 л
    2204 21 10 00,   Вина газовані
    2204 29 10 00

    2204 30          Тільки           виноматеріали        0
                     (виноградне     сусло)     для
                     виробництва коньячного  спирту
                     та ігристих вин

    2205             Вермути    та    інші     вина  5 грн. за 1 л
                     виноградні    натуральні     з
                     доданням     рослинних     або
                     ароматизувальних екстрактів

    2206             Інші   зброджені  напої  (сидр  5 грн. за 1 л
                     яблучний та грушевий, грушівка
                     (перрі), напій медовий), напої
                     змішані,  які містять алкоголь
                     та суміші алкогольних напоїв з
                     безалкогольними

    2208 20          Спиртові    напої,    одержані  16 грн. за 1 л
                     перегонкою  виноградного  вина       100-
                     або вичавок винограду            відсоткового
                                                        спирту";

6) статтю 8 виключити.

IV. У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125):

1) назву викласти у такій редакції:

"Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби";

2) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:

     ------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
з УКТ ЗЕД | | збору у | збору у
( 2371а-14, | | твердих |процентах
2371б-14, | | сумах з |до обороту
2371в-14 | | одиниці | з
2371г-14 ) | |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------

  2401           Тютюнова сировина              0            0
                    Тютюнові відходи

     2402 10 00 00  сигари, включаючи  сигари  20 гривень       5%
                    з   відрізаними  кінцями,  за 100 шт.
                    та     сигарили    [тонкі
                    сигари],    з     вмістом
                    тютюну

     2402 20 90 10  сигарети  без  фільтру  з  5 гривень        5%
                    тютюну (цигарки)           за 1000 шт.

     2402 20 90 20  сигарети  з  фільтром  з   11,5 гривні      5%
                    тютюну                     за 1000 шт.

     2403 (крім     Тютюн      та      замін-      0            0
     2403 99 10 00  ники     тютюну,    інші,
     2403 10)       промислового виробництва;
                    тютюн   "гомогенізований"
                    або        "відновлений";
                    тютюнові  екстракти    та
                    есенції

     2403 10        Тютюн   для  паління,   з  10 гривень       5%
                    вмістом  або  без  вмісту  за 1 кг
                    замінників  у   будь-якій
                    пропорції

     2403 99 10 00  Жувальний   і   нюхальний  10 гривень       5%";
                    тютюн                      за 1 кг

3) статтю 3 виключити.

V. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" ( 18-92 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356, N 52, ст. 469; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36, N 10, ст. 44, N 20, ст. 97; 2002 р., N 33, ст. 236):

1) у пункті "в" частини першої статті 3 слово "митна" виключити;

2) у частині першій статті 4 абзаци другий - шостий замінити двома абзацами такого змісту:

"товарів, що вироблені на митній території України, - виходячи з їх вартості, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на додану вартість та акцизного збору;

товарів, що імпортуються на митну територію України, - виходячи з їх вартості, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на додану вартість та акцизного збору (але не менше митної вартості таких товарів з урахуванням сум ввізного мита без податку на додану вартість та акцизного збору)";

3) доповнити статтю 4 пунктом "в" такого змісту:

"в) одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)";

4) частину першу статті 5 замінити трьома частинами такого змісту:

"Стаття 5. Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.

Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку із звільненням, передбаченим для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банківської гарантії чи інша вимога, така вимога застосовується і для цілей акцизного збору. Акцизний збір справляється органами митної служби України з таких товарів, якщо пізніше щодо них виникає зобов'язання із сплати податку на додану вартість".

У зв'язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою;

5) статтю 6 доповнити частинами такого змісту:

"Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін.

Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари подається відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України у формі, спільно визначеній цими органами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики.

У декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари, що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари, що імпортуються ним в Україну, а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни.

Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у декларації максимальних роздрібних цін.

У прийнятті декларації відмовляється виключно, якщо:

декларація подається пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження встановлених у ній максимальних роздрібних цін;

декларація подається у формі іншій, ніж та, що спільно визначена центральним органом державної податкової служби України та центральним органом державної митної служби України.

Декларація подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера, при цьому один з примірників декларації у день її подання повертається виробнику або імпортеру з відміткою про дату прийняття та реєстраційний номер прийнятої декларації, засвідчені печаткою центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари запроваджуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідну декларацію було подано відповідно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, і діють до їх зміни у порядку, передбаченому цим Законом.

У разі необхідності зміни будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, виробник або імпортер повинен подати до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України нову декларацію.

Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, поданій їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, може здійснюватися не частіше одного разу протягом календарного місяця.

У суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами на видному місці повинні бути розміщені засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, що були подані їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари можуть наноситись на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва".

VI. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 50, ст. 365):

1) абзац третій статті 1 викласти у такій редакції:

"плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 3:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ( 18-92 );

у частині другій слова "митна вартість" замінити словами "вартість та обсяги";

3) статтю 4 виключити;

4) частини другу, третю, четверту та шосту статті 6 виключити;

5) у статті 7:

а) у частині шостій слова "фактичних обсягів та цін реалізації" замінити словами "фактичних обсягів реалізації та максимальних роздрібних цін";

б) у абзаці першому частини десятої слово "контрактної" виключити;

в) у абзаці першому частини чотирнадцятої слово "митної" виключити;

г) частину п'ятнадцяту доповнити словами "і засвідченої імпортером копії декларації про встановлені ним чинні максимальні роздрібні ціни на алкогольні напої або тютюнові вироби".

VII. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 30, ст. 240, N 50, ст. 365):

1) у частині першій статті 4:

а) у абзаці другому цифри "10 000" та "2 100" замінити відповідно цифрами "25 000" та "5 000";

б) у абзаці третьому цифри "10 000" замінити цифрами "25 000";

в) у абзаці четвертому цифри "1 700" замінити цифрами "4 000";

2) абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 після цифр "0,25" доповнити цифрами "0,33";

3) у статті 15:

а) у частині другій:

у абзаці другому цифри "170 000" замінити цифрами "250 000";

у абзаці третьому цифри "1 700" замінити цифрами "3 000";

у абзаці четвертому цифри "5 000" замінити цифрами "50 000";

б) у частині сьомій цифри "1 700", "850", "340", "170" замінити відповідно цифрами "4 000", "2 000", "500", "250";

4) у частині другій статті 17:

а) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі, - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень";

б) доповнити абзацом такого змісту:

"роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта підприємницької діяльності тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень".

VIII. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2000 р., N 30, ст. 240):

1) статтю 8 доповнити пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів";

2) статтю 10 доповнити пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів".

IX. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25, ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13, ст. 92):

1) пункт 8 статті 1 виключити;

2) пункт 7 статті 2 виключити;

3) пункт 9 статті 4 виключити.

X. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 967-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):

1) у пункті 1:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити;

2) у пункті 2:

а) у абзаці четвертому цифру "7" виключити;

б) абзаци п'ятий - сьомий виключити;

3) у пункті 4:

а) у абзаці першому цифру "8" виключити;

б) абзац другий виключити.

XI. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365) доповнити цифрами і словами:

                                                "3811 19 00 00

Високооктанові кисневмісні
домішки
до бензинів
(ТУУ
30183376.001-
2000)
0"

XII. У Законі України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 5-6, ст. 39, ст. 42, N 7, ст. 47, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

1) у статті 1:

а) перше речення частини третьої після слів "за винятком особливих видів мита" доповнити словами "та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію";

б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

XIII. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88):

1) абзац десятий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 доповнити словами "а також сум збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію";

2) абзац перший підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 після слів "та рентні платежі" доповнити словами "а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію".

XIV. Абзац другий частини першої статті 2, статтю 3-2, частину другу статті 6, статтю 7-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 36, ст. 231; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345; 2002 р., N 14, ст. 93) виключити.

XV. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців третього - шостого пункту 2, абзацу другого пункту 6 і пункту 12 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2003 року; розділів III, IV (крім пункту 2), XI, які вводяться в дію з 1 липня 2003 року; пункту 2 розділу IV, розділів V, VI (крім пункту 1), пункту 4 розділу VII (в частині наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі), розділів VIII, IX і X, які вводяться в дію з 1 січня 2004 року, розділу XIV, який вводиться в дію з 1 жовтня 2003 року. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV від 09.07.2003 )

Зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" діють відповідно до терміну дії Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ). Зміни до інших законів України є складовою частиною цих законів і діють відповідно до терміну дії цих законів.

2. Установити, що:

1) тимчасово з 1 липня 2003 року до 1 січня 2004 року ставка акцизного збору на сигарети з фільтром становить 11,5 гривні за 1000 штук;

2) максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, на які з 1 січня 2004 року встановлюються ставки у відсотках до обороту, повинні бути задекларовані не пізніше 15 грудня 2003 року.

3. З метою забезпечення виконання Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" ( 372-15 ) Кабінету Міністрів України щомісячно інформувати Верховну Раду України про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх видів.

4. Центральному органу державної податкової служби України спільно з центральним органом державної митної служби України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики, до 1 грудня 2003 року прийняти та оприлюднити форму декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 849-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003
рік"
та деяких інших законодавчих актів"

"Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( 380-15 )

Доходи Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

---------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний
|згідно з бюджетною | | фонд | фонд
|класифікацією | | |
---------------------------------------------------------------------------

100000 Податкові надходження    34 132 413,1  32 270 421,7  1 861 991,4
110000 Податки на доходи,       11 667 740,0  11 667 740,0          0,0
       податки на прибуток,
       податки на збільшення
       ринкової вартості
110200 Податок на прибуток      11 667 740,0  11 667 740,0          0,0
       підприємств

130000 Збори за спеціальне         754 445,0     754 445,0          0,0
       використання природних
       ресурсів
130100 Збір за  спеціальне          60 000,0      60 000,0          0,0
       використання лісових
       ресурсів та користування
       земельними ділянками
       лісового фонду
130101 Збір за спеціальне           60 000,0      60 000,0          0,0
       використання лісових
       ресурсів державного
       значення
130200 Збір за спеціальне          320 300,0     320 300,0          0,0
       використання водних
       ресурсів та збір за
       користування водами для
       потреб гідроенергетики і
       водного транспорту
130300 Платежі за користування      72 900,0      72 900,0          0,0
       надрами
130301 Платежі за користування      72 900,0      72 900,0          0,0
       надрами
       загальнодержавного
       значення
130400 Збір за                     300 000,0     300 000,0          0,0
       геологорозвідувальні
       роботи, виконані за
       рахунок державного
       бюджету
130700 Плата за використання         1 245,0       1 245,0          0,0
       інших природних ресурсів

140000 Внутрішні податки на     18 559 474,0  16 947 045,7  1 612 428,3
       товари та послуги
140100 Податок на додану        13 652 000,0  13 652 000,0          0,0
       вартість
140200 Акцизний збір із          4 226 804,0   2 978 790,8  1 248 013,2
       вироблених в Україні
       товарів
140300 Акцизний збір із            552 900,0     188 484,9    364 415,1
       ввезених на територію
       України товарів
140600 Плата за ліцензії на        127 770,0     127 770,0          0,0
       певні види господарської
       діяльності
140602 Плата за видачу ліцензій     34 500,0      34 500,0          0,0
       та сертифікатів
140605 Плата за ліцензії на         12 570,0      12 570,0          0,0
       виробництво спирту
       етилового, коньячного і
       плодового, алкогольних
       напоїв та тютюнових
       виробів
140606 Плата за ліцензії на            600,0         600,0          0,0
       право експорту, імпорту
       та оптової торгівлі
       спирту етилового,
       коньячного та плодового
140607 Плата за ліцензії на         13 000,0      13 000,0          0,0
       право експорту, імпорту
       алкогольними напоями та
       тютюновими виробами
140608 Плата за видачу дозволу         100,0         100,0          0,0
       на здійснення діяльності
       з випуску та обігу
       цінних паперів
140610 Плата за ліцензії на         35 500,0      35 500,0          0,0
       право оптової торгівлі
       алкогольними напоями та
       тютюновими виробами
140612 Грошовий (ліцензійний)        4 000,0       4 000,0          0,0
       збір за видачу ліцензій
       за кабельне мовлення,
       ретрансляцію, проводове
       (кабельне) мовлення і
       час мовлення
140614 Плата за видачу ліцензій     20 000,0      20 000,0          0,0
       на використання
       радіочастот
140615 Плата за ліцензії,            7 500,0       7 500,0          0,0
       видані Національною
       комісією регулювання
       електроенергетики

150000 Податки на міжнародну     2 975 454,1   2 855 891,0    119 563,1
       торгівлю та зовнішні
       операції
150100 Ввізне мито               2 582 500,0   2 483 100,0     99 400,0
150101 Мито на товари, що        2 290 500,0   2 290 500,0          0,0
       ввозяться суб'єктами
       підприємницької
       діяльності
150102 Мито на товари, які         150 000,0     150 000,0          0,0
       ввозяться
       (пересилаються)
       громадянами
150105 Мито на нафтопродукти,      142 000,0      42 600,0     99 400,0
       транспортні засоби та
       шини до них, що
       ввозяться суб'єктами
       підприємницької
       діяльності та
       громадянами

150200 Вивізне мито                180 594,1     180 594,1          0,0
150201 Мито на товари, що          180 594,1     180 594,1          0,0
       вивозяться суб'єктами
       підприємницької
       діяльності
150300 Кошти, отримані за          204 360,0     184 196,9     20 163,1
       вчинення консульських
       дій
150400 Інші надходження від          8 000,0       8 000,0          0,0
       зовнішньоекономічної
       діяльності

160000 Інші податки                175 300,0      45 300,0    130 000,0
160200 Надходження плати за         10 300,0      10 300,0          0,0
       надання послуг з
       оформленням документів
       на право виїзду за
       кордон
160300 Податки, не віднесені до     35 000,0      35 000,0          0,0
       інших категорій
160600 Збір на розвиток            130 000,0           0,0    130 000,0
       виноградарства,
       садівництва і хмелярства

200000 Неподаткові надходження  15 603 102,4   7 113 131,3  8 489 971,1
210000 Доходи від власності та   5 933 190,0   5 397 520,0    535 670,0
       підприємницької
       діяльності
210100 Частина прибутку            400 000,0     400 000,0          0,0
       (доходу) державних
       підприємств, що
       вилучається до бюджету
210200 Надходження від           1 255 000,0   1 255 000,0          0,0
       перевищення валових
       доходів над видатками
       Національного банку
       України
210300 Надходження від грошово-     75 000,0      75 000,0          0,0
       речових лотерей
210500 Дивіденди (доход),          310 000,0     310 000,0          0,0
       нараховані на акції
       (частки, паї)
       господарських товариств
210501 Дивіденди (доход),          310 000,0     310 000,0          0,0
       нараховані на акції
       (частки, паї)
       господарських товариств,
       які є у державній
       власності
210600 Рентна плата              3 312 520,0   3 312 520,0          0,0
210601 Рентна плата за нафту,      306 420,0     306 420,0          0,0
       що видобувається
       в Україні
210602 Рентна плата за             554 350,0     554 350,0          0,0
       природний газ та
       газовий конденсат, що
       видобуваються в Україні
210605 Рентна плата за транзит   2 243 250,0   2 243 250,0          0,0
       природного газу через
       територію України
210606 Рентна плата за             190 000,0     190 000,0          0,0
       транспортування нафти
       магістральними
       нафтопроводами
210607 Рентна плата за              18 500,0      18 500,0          0,0
       транспортування аміаку
       через територію України
       аміакопроводом
210800 Інші надходження            580 670,0      45 000,0    535 670,0
220000 Адміністративні збори та  1 015 151,3     967 151,3     48 000,0
       платежі, доходи від
       некомерційного та
       побічного продажу
220600 Плата за надання послуг       2 600,0       2 600,0          0,0
       службою дозвільної
       системи органів
       внутрішніх справ
220700 Виконавчий збір              96 000,0      48 000,0     48 000,0
220800 Плата за оренду цілісних    265 551,3     265 551,3          0,0
       майнових комплексів та
       іншого державного майна
220900 Державне мито                66 000,0      66 000,0          0,0
221000 Митні збори                 540 000,0     540 000,0          0,0
221100 Єдиний збір, який            45 000,0      45 000,0          0,0
       справляється у пунктах
       пропуску через державний
       кордон України
230000 Надходження від штрафів     283 800,0     283 800,0          0,0
       та фінансових санкцій
230100 Суми, стягнені з винних       1 000,0       1 000,0          0,0
       осіб за шкоду, заподіяну
       державі, підприємству,
       установі, організації
230200 Перерахування                   200,0         200,0          0,0
       підприємцями частки
       вартості виготовленої
       нестандартної продукції,
       з дозволу на тимчасове
       відхилення від вимог
       відповідних стандартів
       щодо якості продукції,
       виданого Державним
       комітетом України по
       стандартизації,
       метрології та
       сертифікації
230300 Адміністративні штрафи      281 000,0     281 000,0          0,0
       та інші санкції
230400 Надходження штрафних          1 600,0       1 600,0          0,0
       санкцій за порушення
       правил пожежної безпеки
240000 Інші неподаткові          3 686 922,2     464 660,0  3 222 262,2
       надходження
240100 Надходження коштів від       30 000,0      30 000,0          0,0
       реалізації
       конфіскованого майна
240300 Надходження сум              10 000,0      10 000,0          0,0
       кредиторської та
       депонентської
       заборгованості
       підприємств, організацій
       та установ, щодо яких
       минув строк позовної
       давності
240400 Надходження коштів від        6 500,0           0,0      6 500,0
       реалізації матеріальної
       частини виробів
       військового призначення,
       що належать
       Національному космічному
       агентству України
240500 Надходження коштів від      722 431,6     196 350,0    526 081,6
       реалізації надлишкового
       озброєння, військової
       та спеціальної техніки,
       іншого майна Збройних
       Сил України та інших,
       утворених згідно з
       законодавством
       військових формувань
240600 Інші надходження            151 650,0     118 310,0     33 340,0
240602 Збори за послуги,             6 050,0       6 050,0          0,0
       пов'язані з охороною
       прав на інтелектуальну
       власність
240603 Інші надходження             83 000,0      83 000,0          0,0
240605 Відрахування від суми         2 000,0       2 000,0          0,0
       коштів, витрачених на
       рекламу тютюнових
       виробів та/або
       алкогольних напоїв
240614 Збір за використання         22 000,0      22 000,0          0,0
       радіочастотного ресурсу
240615 Надходження до               15 000,0       3 000,0     12 000,0
       Державного
       спеціалізованого фонду
       фінансування
       загальнодержавних витрат
       на авіаційну діяльність
       та участь України у
       міжнародних авіаційних
       організаціях
240617 Портовий                     22 600,0       2 260,0     20 340,0
       (адміністративний) збір
240618 Надходження до                1 000,0           0,0      1 000,0
       страхового фонду безпеки
       авіації
240800 Відрахування від сум         80 000,0      80 000,0          0,0
       перевищення
       розрахункової величини
       фонду оплати праці
240810 Відрахування від сум         80 000,0      80 000,0          0,0
       перевищення
       розрахункової величини
       фонду оплати праці на
       підприємствах-
       монополістах
241100 Доходи від операцій з        30 340,6      30 000,0        340,6
       кредитування та надання
       гарантій
241102 Плата за користування        30 000,0      30 000,0          0,0
       позиками, наданими за
       рахунок коштів,
       залучених державою
241104 Відсотки за користування        340,6           0,0        340,6
       пільговим довгостроковим
       державним кредитом,
       наданим молодим сім'ям
       та одиноким молодим
       громадянам на
       будівництво
       (реконструкцію)
       та придбання житла
241200 Кошти, нараховані у          70 000,0           0,0     70 000,0
       складі ціни продажу
       електричної енергії
       у вигляді цільової
       надбавки в розмірі
       0,75 відсотка до діючого
       тарифу на електричну
       енергію, що продається
       виробниками електричної
       енергії на оптовому
       ринку електричної
       енергії України
241300 Кошти, нараховані           833 000,0           0,0    833 000,0
       у складі ціни продажу
       електричної та теплової
       енергії у вигляді
       цільової надбавки
       до діючого тарифу на
       електричну та теплову
       енергію
241400 Додаткові збори на        1 753 000,0           0,0  1 753 000,0
       виплату пенсій
241401 Сплата збору              1 061 700,0           0,0  1 061 700,0
       з купівлі-продажу валюти
241402 Сплата збору з торгівлі       6 100,0           0,0      6 100,0
       ювелірними виробами із
       золота (крім обручок),
       платини і дорогоцінного
       каміння
241403 Сплата збору при            228 000,0           0,0    228 000,0
       відчуженні легкових
       автомобілів
241404 Сплата збору з              190 800,0           0,0    190 800,0
       виробництва та імпорту
       тютюнових виробів
241405 Сплата збору з операцій      70 100,0           0,0     70 100,0
       купівлі-продажу
       нерухомого майна
241406 Сплата збору з послуг       196 300,0           0,0    196 300,0
       стільникового рухомого
       зв'язку
250000 Власні надходження        4 684 038,9           0,0  4 684 038,9
       бюджетних установ
250100 Плата за послуги, що      4 628 433,9           0,0  4 628 433,9
       надаються бюджетними
       установами
250200 Інші джерела власних         55 605,0           0,0     55 605,0
       надходжень бюджетних
       установ

300000 Доходи від операцій з       489 050,0     134 000,0    355 050,0
       капіталом
310000 Надходження від продажу      56 000,0      56 000,0          0,0
       основного капіталу
310100 Надходження коштів від       50 000,0      50 000,0          0,0
       реалізації безхазяйного
       майна, майна, що за
       правом спадкоємства
       перейшло у власність
       держави, та скарбів,
       знахідок, а також
       валютні цінності і
       грошові кошти, власники
       яких невідомі
310200 Надходження коштів від        6 000,0       6 000,0          0,0
       Державного фонду
       дорогоцінних металів і
       дорогоцінного каміння
320000 Надходження від             405 050,0      50 000,0    355 050,0
       реалізації державних
       запасів товарів
320100 Надходження від             355 050,0           0,0    355 050,0
       реалізації матеріальних
       цінностей державного
       резерву
320200 Надходження від              50 000,0      50 000,0          0,0
       реалізації
       розброньованих
       матеріальних цінностей
       мобілізаційного резерву
330000 Надходження від продажу      28 000,0      28 000,0          0,0
       землі і нематеріальних
       активів

400000 Офіційні трансферти         145 562,9           0,0    145 562,9
420000 Від урядів зарубіжних       145 562,9           0,0    145 562,9
       країн та міжнародних
       організацій
420100 Надходження від             145 562,9           0,0    145 562,9
       секретаріату ООН за
       участь українського
       контингенту у
       миротворчих операціях

500000 Цільові фонди               190 000,0           0,0    190 000,0
500700 Платежі до Фонду України    120 000,0           0,0    120 000,0
       соціального захисту
       інвалідів
500800 Збір за забруднення          70 000,0           0,0     70 000,0
       навколишнього природного
       середовища

       Разом доходів (без       50 560 128,4  39 517 553,0 11 042 575,4
       урахування міжбюджетних
       трансфертів)

400000 Офіційні трансферти       2 398 912,0   2 398 912,0          0,0
410101 Кошти, що надходять до    2 398 912,0   2 398 912,0          0,0
       Державного бюджету з
       інших бюджетів

       ВСЬОГО ДОХОДІВ           52 959 040,4   1 916 465,0 11 042 575,4                              

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003
рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2003 рік

тис. грн.

------------------------------------------------------------------------------
Код |Код |Найменування згідно|Загальний фонд
про- |функ- | з програмною |-------------------------------------------
грамної|ціо- | класифікацією | Всього |поточні | з них: |
класи- |наль- |видатків державного| | |--------------------|
фікації|ної | бюджету | | |оплата |комунальні|
видат- |кла- | | | |праці |послуги та|
ків |сифі- | | | | |енергоно- |
держав-|кації | | | | |сії |
ного |видат-| | | | | |
бюджету|ків | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

0110000        Апарат Верховної     201 628,0  150 577,9  59 523,0     2 170,8
               Ради України

0111000        Апарат Верховної     201 628,0  150 577,9  59 523,0    2 170,8
               Ради України

0111010  0111  Здійснення           115 753,1   73 282,4  36 365,5        0,0
               законотворчої
               діяльності
               Верховної Ради
               України

0111020  0111  Організаційне,        25 720,3   23 814,3  16 009,9        0,0
               інформаційно-
               аналітичне та
               матеріально-
               технічне
               забезпечення
               діяльності
               Верховної Ради
               України

0111030 0111   Організація та         1 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               здійснення
               офіційних прийомів
               Верховною Радою
               України

0111040  0113  Візити народних       10 500,0   10 500,0       0,0        0,0
               депутатів
               України за кордон

0111050  0111  Обслуговування        23 751,7   22 454,3   6 534,0    2 170,8
               діяльності
               Верховної Ради
               України

0111060  0111  Створення              4 935,9    4 260,9       0,0        0,0
               автоматизованої
               інформаційно-
               аналітичної
               системи органів
               законодавчої влади

0111070  0734  Фінансова підтримка    4 800,0    4 800,0       0,0        0,0
               санаторно-
               курортного
               комплексу
               Управління
               справами
               Верховної Ради
               України

0111080  0831  Висвітлення            8 936,0    4 985,0     613,6        0,0
               діяльності
               народних депутатів
               України через
               засоби телебачення
               і радіомовлення

0111090  0832  Фінансова підтримка    5 481,0    5 481,0       0,0        0,0
               видання газети
               "Голос України" та
               додатків до неї
               мовами національних
               меншин, журналу
               "Віче"

0111100  0610  Капітальний ремонт       750,0        0,0       0,0        0,0
               житлового фонду
               Верховної Ради
               України

0300000        Державне управління  231 516,9  187 389,6  61 898,5   10 630,9
               справами

0301000        Апарат Державного    201 715,8  159 340,5  55 357,2   10 392,5
               управління справами

0301010  0111  Організаційне,        32 449,6   24 621,2  12 654,8       31,6
               інформаційно-
               аналітичне та
               матеріально-
               технічне
               забезпечення
               діяльності
               Адміністрації
               Президента
               України

0301020  0111  Організація та         5 402,1    5 402,1       0,0        0,0
               здійснення
               офіційних прийомів
               Президентом України

0301030  0111  Обслуговування        28 681,8   22 240,5   7 582,0    3 188,0
               діяльності
               Президента України

0301040  0113  Візити Президента      3 158,6    3 158,6       0,0        0,0
               України за кордон

0301050  0133  Виготовлення           4 094,5    4 094,5       0,0        0,0
               державних
               нагород та
               пам'ятних знаків

0301060  0734  Фінансова підтримка   20 422,3   20 154,8   3 645,9    2 489,3
               санаторно-курортних
               закладів Державного
               управління справами

0301070  0140  Фундаментальні         1 147,2    1 147,2     764,4        0,0
               дослідження у сфері
               державного
               управління

0301080  0140  Фундаментальні         7 148,8    6 748,8   3 882,5       59,5
               дослідження із
               стратегічних
               проблем внутрішньої
               і зовнішньої
               політики

0301090  0150  Прикладні розробки       434,4      434,4     285,1        0,0
               у сфері державного
               управління

0301110  0960  Оздоровлення і        14 850,0   14 850,0     364,9       88,2
               відпочинок дітей в
               дитячих оздоровчих
               таборах Державного
               управління справами
               та МДЦ "Артек"

0301120  0942  Підготовка кадрів      2 983,0    2 983,0   1 440,7      410,5
               для гуманітарної
               сфери Національним
               університетом
               "Острозька
               академія"

0301130  0950  Підготовка кадрів,    14 588,6   14 588,6   7 019,6      801,1
               підвищення
               кваліфікації
               керівних
               працівників,
               спеціалістів
               державного
               управління
               Українською
               Академією
               державного
               управління при
               Президентові
               України

0301140  0520  Збереження             1 481,8    1 481,8   1 057,7       12,8
               природно-
               заповідного
               фонду в Азово-
               Сиваському
               національному
               природному парку
               та Кримському
               природному
               заповіднику

0301160  0111  Створення              2 000,0      100,0       0,0        0,0
               автоматизованої
               системи
               інформаційно-
               аналітичного
               забезпечення
               Адміністрації
               Президента
               України

0301170  0731  Стаціонарне медичне   24 671,0   21 705,0   9 428,1    2 363,0
               обслуговування
               народних депутатів
               України та
               керівного складу
               органів державної
               влади

0301180  0724  Надання швидкої та         0,0        0,0       0,0        0,0
               невідкладної
               медичної допомоги
               народним депутатам
               України та
               керівному складу
               органів державної
               влади

0301190  0721  Поліклінічно-         15 555,4   14 633,1   6 777,9      909,0
               амбулаторне
               обслуговування
               народних депутатів
               України та
               керівного складу
               органів державної
               влади

0301200  0740  Державний                776,7      776,7     440,4       39,5
               санітарно-
               епідеміологічний
               нагляд в
               лікувально-
               оздоровчих
               закладах
               Державного
               управління
               справами та на
               об'єктах органів
               державної влади

0301220  0763  Централізована         1 851,9      202,1       0,0        0,0
               закупівля
               високовартісного
               обладнання та
               медикаментів для
               лікувально-
               оздоровчих
               закладів
               Державного
               управління
               справами

0301230  0950  Підвищення                18,1       18,1      13,2        0,0
               кваліфікації
               середнього
               медичного
               персоналу в
               системі
               лікувально-
               оздоровчих
               закладів
               Державного
               управління
               справами

0301250  0731  Закупівля             20 000,0        0,0       0,0        0,0
               діагностичного
               та лікувального
               обладнання для
               клінічної
               лікарні
               "Феофанія"


0302000        Рада національної      9 581,3    8 898,3   4 750,2      195,4
               безпеки і оборони
               України

0302010  0350  Інформаційно-          4 404,1    3 874,4   1 995,5        0,0
               аналітичне
               забезпечення
               координаційної
               діяльності у сфері
               національної
               безпеки і оборони

0302020  0140  Фундаментальні         1 079,3      970,5     618,4        0,0
               дослідження у сфері
               національної
               безпеки

0302030  0370  Прикладні розробки     4 097,9    4 053,4   2 136,3      195,4
               у сфері
               національної
               безпеки

0303000        Представництво           707,9      612,9     257,1        0,0
               Президента України
               в Автономній
               Республіці Крим

0303010  0111  Здійснення               707,9      612,9     257,1        0,0
               повноважень
               постійним
               представником
               Президента
               України в
               Автономній
               Республіці
               Крим

0304000        Національна служба     2 693,4    2 619,4   1 304,5       33,2
               посередництва і
               примирення України

0304010  0412  Сприяння               2 544,7    2 470,7   1 304,5       33,2
               врегулюванню
               колективних
               трудових спорів
               (конфліктів)

0304020  0481  Прикладні розробки        55,7       55,7       0,0        0,0
               з питань
               посередництва і
               примирення при
               вирішенні
               колективних
               трудових
               спорів
               (конфліктів)

0304030  0950  Підготовка та             93,0       93,0       0,0        0,0
               підвищення
               кваліфікації
               незалежних
               посередників та
               арбітрів у
               вирішенні
               трудових
               спорів

0306000        Національний           1 837,5      937,5       0,0        0,0
               комплекс
               "Експоцентр
               України"

0306020  0822  Фінансова                778,5      778,5       0,0        0,0
               підтримка
               Державного
               камерного
               ансамблю
               "Київські
               солісти"

0306030  0829  Фінансова                900,0        0,0       0,0        0,0
               підтримка на
               утримання,
               ремонт і
               облаштування
               Палацу
               мистецтв
               "Український
               Дім"

0306040  0829  Проведення               159,0      159,0       0,0        0,0
               загальнодержавних,
               галузевих та
               регіональних
               виставкових
               заходів
               Національним
               комплексом
               "Експоцентр
               України"


0307000        Фонд сприяння            581,0      581,0     229,5        9,8
               місцевому
               самоврядуванню
               України

0307010  0133  Надання науково-         581,0      581,0     229,5        9,8
               методичної та
               консультативної
               підтримки
               розвитку
               місцевого
               самоврядування

0309000        Державне              14 400,0   14 400,0       0,0        0,0
               авіапідприємство
               "Україна"

0309010  0133  Перевезення вищих     14 400,0   14 400,0       0,0        0,0
               посадових осіб
               держави
               авіаційним
               транспортом

0410000        Господарсько-         88 106,7   57 735,1  17 492,8    1 574,2
               фінансовий
               департамент
               Секретаріату
               Кабінету
               Міністрів
               України

0411000        Секретаріат           88 106,7   57 735,1  17 492,8    1 574,2
               Кабінету
               Міністрів
               України

0411010  0111  Організаційне,        32 032,2   26 628,2  12 672,8        0,0
               інформаційно-
               аналітичне та
               матеріально-
               технічне
               забезпечення
               діяльності
               Кабінету
               Міністрів
               України

0411020  0111  Організація та         2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               здійснення
               офіційних
               прийомів
               керівництвом
               Кабінету
               Міністрів
               України

0411030  0111  Обслуговування        28 505,6   12 523,7   4 820,0    1 574,2
               діяльності
               Кабінету
               Міністрів
               України

0411040  0111  Створення              8 985,7        0,0       0,0        0,0
               інтегрованої
               телекомунікативної,
               інформаційно-
               аналітичної
               системи Будинку
               Уряду

0411050  0113  Візити за кордон      13 612,0   13 612,0       0,0        0,0
               урядових
               делегацій та
               працівників
               органів
               виконавчої влади
               за рішенням
               Кабінету
               Міністрів
               України

0411060  0950  Підвищення                12,0       12,0       0,0        0,0
               кваліфікації
               працівників
               Секретаріату
               Кабінету Міністрів
               України

0411070  0832  Фінансова підтримка    2 959,2    2 959,2       0,0        0,0
               газет "Урядовий
               кур'єр" та
               "Робітнича газета"

0500000        Державна судова      400 982,7  348 507,7 182 865,4   14 358,2
               адміністрація
               України

0501000        Апарат Державної     400 982,7  348 507,7 182 865,4   14 358,2
               судової
               адміністрації
               України

0501010  0330  Організаційне          5 305,8    4 741,8   2 424,0      264,4
               забезпечення
               діяльності
               судів та установ
               судової системи

0501020  0330  Здійснення            58 078,0   48 314,6  19 650,4    1 756,6
               правосуддя
               місцевими
               господарськими
               судами

0501030  0330  Здійснення            73 487,2   67 994,1  38 267,1    1 546,7
               правосуддя
               Апеляційним судом
               України та
               апеляційними
               судами

0501040  0330  Здійснення           213 708,1  185 783,8 102 806,2    8 629,9
               правосуддя
               місцевими
               судами

0501050  0330  Здійснення             7 667,9    7 427,9   4 357,6      161,0
               правосуддя
               військовими
               судами

0501080  0330  Здійснення            31 038,4   26 028,1  11 111,7    1 269,7
               правосуддя
               апеляційними
               господарськими
               судами

0501090  0370  Прикладні розробки        97,3       97,3      26,2        0,0
               у сфері розвитку
               господарського
               судочинства

0501110  0950  Підвищення                90,1       90,1       0,0        0,0
               кваліфікації
               суддів та
               спеціалістів
               господарських
               судів

0501120  0950  Перепідготовка           803,1      602,1     330,0       15,1
               осіб для
               зайняття посад
               професійних
               суддів, підвищення
               кваліфікації
               суддів та
               працівників
               апаратів судів
               Академією
               суддів України

0501130  0370  Фінансова підтримка      400,0        0,0       0,0        0,0
               технічного
               забезпечення у
               сфері
               удосконалення
               законодавства

0501140  0330  Здійснення            10 306,8    7 427,9   3 892,2      714,8
               правосуддя
               Касаційним
               судом України


0600000        Верховний Суд         26 179,4   24 174,6   9 570,8      228,0
               України

0601000        Апарат Верховного     26 179,4   24 174,6   9 570,8      228,0
               Суду України

0601010  0330  Здійснення            26 119,8   24 115,0   9 570,8      228,0
               правосуддя
               Верховним Судом
               України

0601020  0950  Підвищення                59,6       59,6       0,0        0,0
               кваліфікації
               суддів та
               працівників
               апарату
               Верховного
               Суду України

0700000        Вищий господарський   13 383,7   11 811,9   5 596,5      262,0
               суд України

0701000        Вищий господарський   13 383,7   11 811,9   5 596,5      262,0
               суд України

0701010  0330  Здійснення            13 383,7   11 811,9   5 596,5      262,0
               правосуддя
               Вищим
               господарським
               судом України

0750000        Вищий                  5 989,3    5 450,5   2 817,5      553,9
               адміністративний
               суд України

0751000        Апарат Вищого          5 989,3    5 450,5   2 817,5      553,9
               адміністративного
               суду України

0751010  0330  Здійснення             5 989,3    5 450,5   2 817,5      553,9
               правосуддя
               Вищим
               адміністративним
               судом України

0800000        Конституційний Суд    14 770,8   12 961,4   5 087,0      306,6
               України

0801000        Конституційний Суд    14 770,8   12 961,4   5 087,0      306,6
               України

0801010  0330  Забезпечення          14 770,8   12 961,4   5 087,0      306,6
               конституційної
               юрисдикції
               в Україні

0900000        Генеральна           218 519,0  206 834,9 134 723,5    7 913,4
               прокуратура
               України

0901000        Генеральна           218 519,0  206 834,9 134 723,5    7 913,4
               прокуратура
               України

0901010  0360  Нагляд органів       207 743,6  201 743,6 132 077,5    7 567,4
               прокуратури за
               додержанням
               законів та
               представницькі
               функції в суді

0901020  0942  Підготовка кадрів     10 775,4    5 091,3   2 646,0      346,0
               та підвищення
               кваліфікації
               прокурорсько-
               слідчих
               кадрів Академією
               прокуратури
               України

1000000        Міністерство        1794 822,5 1697 585,5  1 360 209,9 79 516,2
               внутрішніх справ
               України

1001000        Апарат Міністерства 1486 537,5 1399 206,5  1 177 438,3 60 749,0
               внутрішніх справ
               України

1001010  0310  Керівництво та        16 738,6   16 738,6  14 686,8      0,0
               управління
               діяльністю органів
               внутрішніх справ

1001020  0310  Забезпечення          28 409,0   28 409,0       0,0       0,0
               виготовлення
               документів, що
               засвідчують особу,
               та їх видача

1001030  0310  Створення Єдиної      15 000,0        0,0       0,0        0,0
               державної
               автоматизованої
               паспортної системи

1001040  0310  Участь органів         3 000,0    3 000,0       0,0        0,0
               внутрішніх справ у
               боротьбі з нелега-
               льною міграцією

1001050  0310  Забезпечення        1151 489,7 1151 489,7 1 028 007,7  45 076,0
               захисту прав і
               свобод громадян,
               суспільства і
               держави від
               протиправних
               посягань, охорона
               громадського
               порядку

1001060  0310  Централізоване             0,0        0,0       0,0        0,0
               матеріально-
               технічне
               забезпечення
               органів внутрішніх
               справ

1001070  0380  Участь органів        12 362,3   12 362,3  11 000,0        0,0
               внутрішніх справ
               у міжнародних
               миротворчих
               операціях

1001080  0942  Підготовка кадрів     84 456,0   84 435,0  66 518,9    8 500,0
               для органів
               внутрішніх справ
               вищими закладами
               освіти III і IV
               рівнів акредитації

1001100  0721  Амбулаторне ліку-      5 515,0    5 515,0   3 462,0      345,0
               вання працівників,
               осіб рядового і
               начальницького
               складу органів
               внутрішніх справ та
               військовослужбовців
               внутрішніх військ

1001110  0731  Стаціонарне ліку-     61 787,0   61 787,0  34 983,0    6 000,0
               вання працівників,
               осіб рядового і
               начальницького
               складу органів
               внутрішніх справ та
               військовослужбовців
               внутрішніх військ

1001130  0910  Дошкільна освіта       7 020,9    7 020,9   3 451,9      568,0
               дітей осіб рядового
               і начальницького
               складу органів
               внутрішніх справ

1001140  0960  Позашкільна освіта     1 794,0    1 794,0     475,0      260,0
               та заходи із
               позашкільної роботи
               з дітьми
               працівників, осіб
               рядового та
               начальницького
               складу органів
               внутрішніх справ

1001160  0310  Забезпечення захо-    11 605,0   11 605,0       0,0        0,0
               дів спеціальними
               підрозділами по
               боротьбі з
               організованою
               злочинністю
               Міністерства
               внутрішніх
               справ України

1001180  0310  Забезпечення          15 050,0   15 050,0  14 853,0        0,0
               особистої безпеки
               суддів і членів
               їх сімей, охорони
               приміщень суду,
               громадського
               порядку під час
               здійснення
               правосуддя

1001190  1062  Будівництво           72 310,0        0,0       0,0        0,0
               (придбання) житла
               для осіб рядового
               і начальницького
               складу органів
               внутрішніх справ


1003000        Головне управління   304 785,0  294 879,0 182 771,6   18 767,2
               внутрішніх військ
               Міністерства
               внутрішніх справ
               України

1003010  0310  Керівництво та         7 427,1    7 427,1   5 111,1        0,0
               управління
               внутрішніми
               військами

1003020  0310  Участь внутрішніх    235 030,4  235 030,4 141 394,1   16 203,1
               військ в охороні
               громадського
               порядку та боротьбі
               із злочинністю,
               конвоювання
               арештованих і
               засуджених та
               охорона підсудних
               під час судових
               процесів

1003030  0380  Охорона особливо      29 149,5   29 149,5  23 113,5    1 141,7
               важливих державних
               об'єктів,
               дипломатичних та
               консульських
               представництв
               іноземних держав на
               території України,
               супроводження
               перевезення ядерних
               матеріалів по
               території України

1003070  0942  Підготовка кадрів     19 381,7   19 381,7  11 369,0      832,4
               для внутрішніх
               військ МВС України
               вищими навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

1003080  0731  Стаціонарне            3 890,3    3 890,3   1 783,9      590,0
               лікування
               військовослужбовців
               внутрішніх військ
               МВС України у
               власних медичних
               закладах

1003090  1062  Будівництво            9 906,0        0,0       0,0        0,0
               (придбання)
               житла для
               військовослужбовців
               внутрішніх військ
               МВС України

1004000        Державний                  0,0        0,0       0,0        0,0
               департамент
               пожежної безпеки
               Міністерства
               внутрішніх справ
               України

1004010  0320  Керівництво та             0,0        0,0       0,0        0,0
               управління
               державною пожежною
               охороною

1004020  0320  Заходи із гасіння          0,0        0,0       0,0        0,0
               пожеж та участь
               у ліквідації
               наслідків
               надзвичайних
               ситуацій

1004030  0320  Централізоване             0,0        0,0       0,0        0,0
               матеріально-
               технічне
               забезпечення
               Державної пожежної
               охорони

1004040  0942  Підготовка кадрів          0,0        0,0       0,0        0,0
               для державної
               пожежної охорони
               вищими навчальними
               закладами освіти
               III та IV рівнів
               акредитації

1004050  0370  Дослідження в              0,0        0,0       0,0        0,0
               галузі пожежної
               безпеки

1005000        Фізкультурно-          3 500,0    3 500,0       0,0        0,0
               спортивне
               товариство "Динамо"

1005020  0810  Розвиток фізичної      3 500,0    3 500,0       0,0        0,0
               культури і спорту
               серед працівників і
               військовослужбовців
               правоохоронних
               органів

1100000        Міністерство палива 3106 636,0 1774 517,2  24 468,1    5 421,8
               та енергетики
               України

1101000        Апарат Міністерства  339 592,0  269 369,0  24 468,1    5 421,8
               палива та
               енергетики України

1101010  0434  Загальне               8 472,7    8 472,7   5 141,2      243,0
               керівництво та
               управління у сфері
               паливно-
               енергетичного
               комплексу

1101020  0483  Розробка               2 910,9    2 910,9       0,0        0,0
               Енергетичної
               стратегії України
               на період
               до 2030 року та
               подальшу
               перспективу

1101030  0483  Розробки                 350,0      350,0       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері паливно-
               енергетичного
               комплексу

1101040  0483  Державні науково-        733,0      733,0       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               паливно-
               енергетичного
               комплексу

1101050  0732  Спеціалізоване        30 445,9   30 445,9  16 622,7    3 186,0
               медичне
               обслуговування
               працівників атомної
               енергетики і
               промисловості та
               населення міст-
               супутників

1101060  0740  Державний              2 231,0    2 231,0   1 237,1      120,6
               санітарно-
               епідеміологічний
               нагляд на об'єктах
               атомної енергетики
               і промисловості

1101070  0513  Підтримка у          247 956,5  207 956,5       0,0        0,0
               безпечному стані
               енергоблоків та
               об'єкта "Укриття"
               Чорнобильської АЕС
               та виведення її з
               експлуатації

1101090  0942  Підготовка фахівців    4 740,0    4 740,0   1 467,1    1 872,2
               для підприємств
               ядерно-промислового
               комплексу
               Севастопольським
               інститутом ядерної
               енергії та
               промисловості

1101100  0513  Внесок України до     33 428,0    5 420,0       0,0        0,0
               Чорнобильського
               фонду "Укриття" на
               реалізацію
               програми SIP

1101130  0483  Фінансова підтримка      200,0      200,0       0,0        0,0
               розвитку наукової
               інфраструктури у
               сфері паливно-
               енергетичного
               комплексу

1101140  0434  Фізичний захист        7 909,0    5 909,0       0,0        0,0
               ядерних установок
               та ядерних
               матеріалів

1101150  0433  Будівництво                0,0        0,0       0,0        0,0
               енергоблоків
               атомних та
               гідроакумулюючих
               електростанцій
               України

1101160  0432  Реалізація проекту       215,0        0,0       0,0        0,0
               будівництва першої
               черги установки
               конгенерації на
               компресорній
               станції
               Богородичани УМГ
               "Прикарпаттрансгаз"
               ДК "Укртрансгаз"

1102000        Державний           2767 044,0 1505 148,2       0,0        0,0
               департамент
               вугільної
               промисловості

1102020  0483  Прикладні розробки     4 204,1    4 204,1       0,0        0,0
               у сфері розвитку
               вугільної галузі

1102030  0483  Державні науково-      1 615,0    1 615,0       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               вугільної
               промисловості

1102040  0483  Розробки                 240,0      240,0       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій у
               сфері вугільної
               промисловості

1102060  0431  Реструктуризація     654 089,1  554 089,1       0,0        0,0
               вугільної та
               торфодобувної
               промисловості

1102080  0320  Гірничо-рятувальні    75 000,0   75 000,0       0,0        0,0
               заходи на
               вугледобувних
               підприємствах

1102090  0431  Державна підтримка   830 000,0  830 000,0       0,0        0,0
               вугледобувних
               підприємств на
               часткове покриття
               витрат із
               собівартості
               продукції

1102100  0431  Державна підтримка  1100 895,8        0,0       0,0        0,0
               будівництва та
               технічного
               переоснащення
               підприємств з
               видобутку кам'яного
               вугілля, лігніту
               (бурого вугілля)
               і торфу

1102120  0431  Охорона праці та      80 000,0   40 000,0       0,0        0,0
               підвищення техніки
               безпеки на
               вугледобувних
               підприємствах

1102130  0431  Участь у придбанні    21 000,0        0,0       0,0        0,0
               високопродуктивного
               енергозберігаючого
               компресорного
               обладнання для
               оснащення вугільних
               шахт

1106000        Національна атомна         0,0        0,0       0,0        0,0
               енергогенеруюча
               компанія
               "Енергоатом"

1106600  0433  Добудова атомних           0,0        0,0       0,0        0,0
               електростанцій на
               території України

1200000        Міністерство          63 918,4   63 191,8  22 551,7      747,0
               економіки та з
               питань європейської
               інтеграції України

1201000        Апарат                36 099,4   35 380,8  12 140,4      545,6
               Міністерства
               економіки та з
               питань
               європейської
               інтеграції
               України

1201010  0132  Керівництво та        19 447,8   19 447,8  10 466,0      296,9
               управління у сфері
               загальнодержавного
               планування і
               прогнозування
               економіки

1201020  0411  Внески України до        856,5      856,5       0,0        0,0
               бюджету ГАТТ/СОТ

1201030  0411  Забезпечення           3 314,6    3 314,6       0,0        0,0
               двостороннього
               співробітництва
               України з
               іноземними
               державами та
               міжнародними
               організаціями

1201050  0481  Прикладні розробки     4 028,3    3 983,3     233,0       30,0
               у сфері розвитку
               економіки
               і торгівлі

1201060  0487  Державні науково-      1 071,4    1 071,4       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові
               частини державних
               цільових програм
               загальноекономічног
               спрямування

1201070  0481  Розробки               2 375,8    2 375,8       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій та
               фінансова
               підтримка
               підготовки
               наукових
               кадрів у сфері
               економіки і
               торгівлі

1201080  0487  Проведення науково-      250,0      250,0       0,0        0,0
               практичних
               конференцій і
               семінарів з
               економічних
               проблем

1201090  0942  Підготовка кадрів      1 468,4    1 468,4     627,0      200,0
               та підвищення
               кваліфікації в
               Українській
               академії
               зовнішньої
               торгівлі

1201100  0950  Підвищення               281,2      281,2     123,4        0,0
               кваліфікації
               державних
               службовців у Центрі
               перепідготовки
               кадрів при Науково-
               дослідному
               економічному
               інституті та Вищих
               курсах іноземних
               мов

1201110  0950  Перепідготовка           951,6      951,6       0,0        0,0
               управлінських
               кадрів для сфери
               підприємництва

1201120  0832  Фінансова підтримка       52,9       52,9       0,0        0,0
               журналу "Економіка
               України" та
               інформаційно-
               аналітичного
               бюлетеня "Вісник
               державних
               закупівель"

1201130  0411  Реалізація             1 078,9    1 063,9     691,0       18,7
               повноважень
               державного
               органу з питань
               банкрутства

1201600  0460  Розвиток                 922,0      263,4       0,0        0,0
               інфраструктури
               надання
               інформаційних
               послуг через
               Інтернет


1204000        Державна інспекція    11 225,1   11 217,1   7 058,9      139,5
               по контролю за
               цінами

1204010  0411  Керівництво та        11 225,1   11 217,1   7 058,9      139,5
               управління у
               сфері контролю за
               цінами

1205000        Державний комітет     16 593,9   16 593,9   3 352,4       61,9
               України з
               енергозбереження

1205010  0434  Керівництво та         5 144,1    5 144,1   3 352,4       61,9
               управління у сфері
               енергозбереження

1205020  0483  Державні науково-      3 950,0    3 950,0       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові
               частини державних
               цільових програм
               у сфері
               енергозбереження

1205030  0483  Розробки                 459,8      459,8       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій у сфері
               енергозбереження

1205040  0434  Міжгалузеві            7 040,0    7 040,0       0,0        0,0
               енергозберігаючі
               заходи

1400000        Міністерство         565 143,1  501 896,9 155 839,0   10 508,6
               закордонних
               справ України

1401000        Апарат Міністерства  565 143,1  501 896,9 155 839,0   10 508,6
               закордонних справ
               України

1401010  0113  Керівництво та        18 251,7   16 239,3   7 357,2      482,6
               управління у сфері
               державної політики
               щодо зовнішніх
               відносин

1401020  0113  Внески України до    153 440,7  153 440,7       0,0        0,0
               бюджету ООН,
               органів і
               спеціальних
               установ системи
               ООН та інших
               міжнародних
               організацій

1401030  0113  Функціонування       334 429,3  310 975,6 147 912,2   10 026,0
               закордонних
               дипломатичних
               установ України

1401040  0113  Розширення мережі     38 195,7      415,6       0,0        0,0
               власності України
               за кордоном у
               вигляді нерухомого
               майна для потреб
               дипломатичних
               установ України

1401050  0113  Реалізація             6 770,0    6 770,0       0,0        0,0
               Міністерством
               закордонних справ
               України повноважень
               з проведення
               зовнішньої політики
               України за
               кордоном,
               організація і
               контроль за
               діяльністю
               закордонних
               дипломатичних
               установ України

1401070  0113  Внески до установ і    3 349,8    3 349,8       0,0        0,0
               організацій СНД

1401080  0113  Забезпечення           6 800,0    6 800,0       0,0        0,0
               перебування в
               Україні іноземних
               делегацій,
               пов'язаних з
               офіційними
               візитами

1401090  0113  Виконання                412,8      412,8       0,0        0,0
               зобов'язань
               Уряду України щодо
               функціонування
               бюро інформації
               Ради Європи та
               інформаційного
               офісу ГУУАМ

1401100  0950  Підготовка та          1 090,1    1 090,1     569,6        0,0
               підвищення
               кваліфікації
               кадрів для сфери
               міжнародних
               відносин
               Дипломатичною
               академією України
               та на Вищих курсах
               іноземних мов

1401110  0832  Фінансова підтримка    2 153,0    2 153,0       0,0        0,0
               пропаганди за
               кордоном
               українського
               надбання та
               висвітлення в
               Україні
               діяльності
               міжнародних
               організацій

1401120  0950  Підвищення               250(0      250,0       0,0        0,0
               кваліфікації
               працівників
               дипломатичної
               служби, які
               віднесені до
               посад п'ятої -
               сьомої категорій
               державних
               службовців

1700000        Державний комітет    111 768,1   95 912,0  33 243,1    6 153,3
               телебачення і
               радіомовлення
               України

1701000        Апарат Державного    111 768,1   95 912,0  33 243,1    6 153,3
               комітету
               телебачення і
               радіомовлення
               України

1701010  0831  Керівництво та         2 454,9    2 389,9   1 423,0      138,0
               управління у
               сфері телебачення
               і радіомовлення

1701020  0840  Прикладні розробки       469,6      469,6       0,0        0,0
               у сфері засобів
               масової інформації

1701040  0950  Підвищення               441,2      392,6     263,1       17,9
               кваліфікації
               працівників
               засобів
               масової
               інформації в
               Укртелерадіо-
               інституті

1701050  0824  Фінансова підтримка      134,0      134,0       0,0        0,0
               творчих спілок у
               сфері засобів
               масової інформації

1701060  0833  Облік,                   829,9      829,9     500,7      122,0
               комплектування і
               зберігання всієї
               друкованої
               продукції та
               впровадження
               стандартів з
               видавничої справи

1701070  0834  Інформаційно-            303,0      264,0     106,8        5,4
               культурне
               забезпечення
               населення Криму
               у відродженні та
               розвитку культур
               народів Криму

1701080  0831  Виробництво           71 230,5   63 527,0  30 949,5    5 870,0
               телерадіопрограм
               для державних
               потреб

1701090  0831  Створення              8 000,0        0,0       0,0        0,0
               Національного
               супутникового
               мовлення

1701100  0832  Фінансова              1 850,8    1 850,8       0,0        0,0
               підтримка преси

1701110  0833  Видання книжкової     19 900,0   19 900,0       0,0        0,0
               продукції за
               програмою
               випуску соціально
               значущих видань

               в тому числі кошти     5 600,0    5 600,0       0,0        0,0
               видавництву
               "Наукова думка" на
               видання повного
               зібрання творів
               Тараса Шевченка

1701120  0834  Збирання, обробка      6 045,0    6 045,0       0,0        0,0
               та розповсюдження
               офіційної
               інформаційної
               продукції

1701130  0829  Державні стипендії       109,2      109,2       0,0        0,0
               видатним діячам
               інформаційної
               галузі, дітям
               журналістів, які
               загинули або стали
               інвалідами у
               зв'язку з
               виконанням
               службових
               обов'язків

1800000        Міністерство         288 352,4  224 713,0  52 800,7    6 791,3
               культури і
               мистецтв України

1801000        Апарат Міністерства  257 638,4  209 578,9  46 851,2    5 709,9
               культури і мистецтв
               України

1801010  0829  Керівництво та         3 108,8    2 594,8   1 367,9       75,0
               управління у сфері
               культури і мистецтв

1801020  0840  Прикладні розробки     1 010,6    1 010,6     707,6        3,0
               у сфері розвитку
               культури і
               мистецтва

1801030  0921  Надання загальної      1 483,0    1 383,0     699,7      189,9
               та спеціальної
               художньої освіти у
               Державній художній
               школі імені
               Т.Г. Шевченка

1801040  0922  Надання загальної      7 891,1    6 891,1   4 134,2      483,6
               та спеціальної
               музичної освіти у
               загальноосвітніх
               спеціалізованих
               школах-інтернатах

1801050  0941  Підготовка кадрів      1 684,2    1 484,2     719,6      199,0
               для сфери
               хореографічного
               мистецтва та
               кіновиробництва
               вищими навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

1801060  0942  Підготовка кадрів     49 307,0   47 107,0  27 574,5    2 947,0
               для сфери культури
               і мистецтва вищими
               навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

               в тому числі          13 180,3   12 680,3   7 180,1      811,0
               підготовка для
               сфери культури
               мистецтва Київським
               національним
               університетом
               культури і мистецтв

1801070  0950  Підвищення             1 038,4    1 038,4     602,7       67,0
               кваліфікації,
               перепідготовка
               кадрів та
               підготовка
               науково-
               педагогічних
               кадрів у сфері
               культури і
               мистецтва
               Державною
               академією
               керівних кадрів
               культури і
               мистецтв

1801080  0990  Методичне                171,4      100,4      69,4        0,0
               забезпечення
               діяльності
               навчальних
               закладів у
               галузі культури
               і мистецтва

1801090  0990  Підготовка кадрів        264,8      264,8     162,7        2,6
               акторської
               майстерності для
               національних
               мистецьких та
               творчих колективів

1801100  0824  Фінансова підтримка    4 341,0    4 341,0       0,0        0,0
               національних
               творчих спілок у
               сфері культури і
               мистецтва

1801110  0821  Фінансова підтримка   38 758,8   30 958,8       0,0        0,0
               національних
               театрів

1801120  0822  Фінансова підтримка   40 195,1   34 695,1       0,0        0,0
               національних та
               державних художніх
               колективів,
               концертних і
               циркових
               організацій

1801130  0829  Гранти Президента      1 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               України молодим
               діячам мистецтва
               для створення
               творчих колективів

1801140  0829  Державні та            1 496,0    1 496,0       0,0        0,0
               галузеві премії і
               стипендії за
               видатні досягнення
               у галузі культури,
               літератури і
               мистецтва

1801150  0829  Поповнення             2 960,0    2 960,0       0,0        0,0
               експозицій музеїв
               та репертуарів
               театрів і
               концертних
               організацій

1801160  0829  Фінансова підтримка      800,0      800,0       0,0        0,0
               гастрольної
               діяльності

1801170  0829  Здійснення            20 693,3   20 693,3       0,0        0,0
               концертно-
               мистецьких та
               культурологічних
               загальнодержавних
               заходів і державна
               підтримка
               регіональних
               культурних
               ініціатив та
               аматорського
               мистецтва

               в тому числі           3 000,0    3 000,0       0,0        0,0
               підготовка та
               реалізація програми
               "Крок до зірок"

1801180  0829  Заходи щодо            5 000,0        0,0       0,0        0,0
               зміцнення
               матеріально-
               технічної бази
               закладів культури
               системи
               Міністерства
               культури і
               мистецтв України

               в тому числі           2 000,0        0,0       0,0        0,0
               реконструкція
               стадіону в
               м. Вінниця

1801190  0825  Бібліотечна справа    21 897,8   12 604,3   4 787,4      731,3

1801200  0826  Музейна справа та     21 436,2   15 255,2   5 614,0      905,0
               виставкова
               діяльність

               в тому числі             500,0        0,0       0,0        0,0
               реконструкція
               Державного музею
               народної
               архітектури та
               побуту України

1801220  0960  Підготовка кадрів         78,8       78,8      57,5        0,0
               Дитячою
               хореографічною
               школою при
               Національному
               заслуженому
               академічному
               ансамблі
               танцю України
               ім. Вірського

1801230  0823  Фінансова підтримка   18 807,2   18 807,2       0,0        0,0
               виготовлення і
               розповсюдження
               кінопродукції

1801240  0829  Здійснення               963,3      763,3     354,0      106,5
               культурно-
               інформаційної та
               культурно-
               просвітницької
               діяльності

1801260  0829  Заходи з               1 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               відтворення
               культури
               національних
               меншин

1801270  0829  Заходи щодо              145,8      145,8       0,0        0,0
               встановлення
               культурних
               зв'язків з
               українською
               діаспорою

1801290  0829  Заходи                 1 500,0    1 500,0       0,0        0,0
               Всеукраїнського
               товариства
               "Просвіта"

1801300  0832  Фінансова підтримка      605,8      605,8       0,0        0,0
               культурологічних
               видань

1801310  0825  Комплексні заходи з   10 000,0        0,0       0,0        0,0
               всебічного розвитку
               української мови


1802000        Державна служба          375,7      375,7     123,0       10,0
               контролю за
               переміщенням
               культурних
               цінностей через
               державний кордон
               України

1802010  0829  Керівництво та           235,7      235,7     123,0       10,0
               управління у
               сфері контролю за
               переміщенням
               культурних
               цінностей через
               державний
               кордон України

1802020  0829  Заходи щодо              140,0      140,0       0,0        0,0
               запобігання
               незаконному
               переміщенню
               культурних
               цінностей через
               державний кордон
               України, сприяння
               їх поверненню
               державам, яким
               вони належали

1803000        Комітет з              1 045,8      980,8      73,4        0,0
               Національної премії
               України імені
               Тараса Шевченка

1803010  0829  Конкурсний відбір        205,5      140,5      73,4        0,0
               та присудження
               Національної премії
               України імені
               Тараса Шевченка

1803020  0829  Національні премії       840,3      840,3       0,0        0,0
               імені Тараса
               Шевченка у галузі
               культури,
               літератури і
               мистецтва

1805000        Державна служба       29 292,5   13 777,6   5 753,1    1 071,4
               охорони культурної
               спадщини

1805010  0829  Керівництво та           524,7      400,3     219,6        0,0
               управління у сфері
               збереження
               культурної
               спадщини

1805020  0827  Збереження            28 585,6   13 195,1   5 533,5    1 071,4
               історико-культурної
               спадщини

1805030  0829  Заходи, пов'язані з      182,2      182,2       0,0        0,0
               охороною пам'яток
               історії та культури

1900000        Державний комітет    116 849,9  114 844,9  74 465,6    1 478,9
               лісового
               господарства
               України

1901000        Апарат Державного    116 849,9  114 844,9  74 465,6    1 478,9
               комітету лісового
               господарства
               України

1901010  0422  Керівництво та         2 316,3    2 311,3   1 326,6       82,3
               управління у сфері
               лісового
               господарства

1901020  0140  Фундаментальні           180,0      180,0     131,2        0,0
               дослідження у сфері
               екологічної безпеки
               в лісовому
               господарстві

1901030  0482  Прикладні розробки     1 606,1    1 606,1   1 053,5       63,9
               у сфері розвитку
               лісового
               господарства

1901040  0482  Фінансова підтримка       77,3       77,3      19,3       10,1
               підготовки наукових
               кадрів у сфері
               лісового
               господарства

1901050  0941  Підготовка кадрів      7 264,5    7 264,5   4 108,9      783,0
               для лісового
               господарства
               вищими навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

1901060  0422  Ведення лісового      94 419,5   92 419,5  63 590,6      457,5
               господарства і
               мисливства, охорона
               і захист лісів у
               держлісфонді

1901070  0511  Створення захисних     4 000,0    4 000,0       0,0        0,0
               лісових насаджень
               та полезахисних
               лісових смуг

1901080  0520  Збереження             6 986,2    6 986,2   4 235,5       82,1
               природно-
               заповідного фонду

2100000        Міністерство        3363 740,4 3086 276,2 2 070 115,8 260 009,8
               оборони України

2101000        Апарат Міністерства 3360 614,3 3085 646,3 2 069 693,1 260 000,0
               оборони України

2101010  0210  Керівництво та        34 219,4   34 219,4  31 271,4      995,0
               військове
               управління
               Збройними Силами
               України

2101020  0210  Утримання особового  819 883,9  819 883,9  1 703 366,8     0,0
               складу Збройних Сил
               України

2101030  0210  Матеріально-           3 300,0    3 300,0       0,0        0,0
               технічне
               забезпечення
               бойової,
               оперативної та
               фізичної підготовки
               військ

2101040  0113  Верифікаційна             84,7       84,7       0,0        0,0
               діяльність
               за кордоном

2101050  0210  Тилове               364 593,5  364 593,5       0,0        0,0
               забезпечення
               Збройних Сил
               України

2101060  0210  Утримання,           261 705,0  261 705,0       0,0   259 005,0
               експлуатація,
               обслуговування
               казарменно-
               житлового фонду,
               будівель, споруд
               та об'єктів, що
               належать Збройним
               Силам України

2101070  0210  Забезпечення          20 345,3   20 345,3       0,0        0,0
               Збройних Сил
               України зв'язком,
               створення та
               розвиток командних
               пунктів та
               автоматизованих
               систем управління

2101080  0260  Медичне лікування    115 377,5  115 377,5  82 877,0        0,0
               та обслуговування
               особового складу
               Збройних Сил
               України

2101090  0260  Фінансова підтримка    2 142,7    2 142,7   2 142,7        0,0
               санаторно-курортних
               закладів та
               утримання
               реабілітаційних
               центрів
               Міністерства
               оборони

2101100  0240  Підготовка громадян  231 906,5  231 906,5 211 587,9        0,0
               на посади осіб
               офіцерського
               складу, підвищення
               кваліфікації та
               перепідготовка
               офіцерських кадрів,
               початкова військова
               підготовка молоді

2101110  0210  Проведення             4 000,0    4 000,0       0,0        0,0
               мобілізаційної
               роботи,
               забезпечення
               діяльності
               військкоматів,
               організація і
               проведення
               призову
               молодого
               поповнення на
               військову
               службу

2101120  0260  Культурно-виховна     19 458,1   19 458,1  16 403,5        0,0
               робота з особовим
               складом та
               членами сімей
               військовослужбовців
               Збройних Сил
               України

2101140  0210  Реформування та       60 000,0   60 000,0       0,0        0,0
               розвиток Збройних
               Сил України

2101150  0210  Закупівля озброєння   36 000,0   36 000,0       0,0        0,0
               та військової
               техніки
               Міністерством
               оборони
               України

2101160  0250  Прикладні             23 000,0   23 000,0       0,0        0,0
               дослідження у сфері
               військової оборони
               держави

2101170  0210  Відновлення           11 000,0   11 000,0       0,0        0,0
               боєздатності,
               утримання,
               експлуатація,
               ремонт озброєння та
               військової техніки

2101180  0210  Будівництво і         16 200,0   16 200,0       0,0        0,0
               капітальний
               ремонт військових
               об'єктів

2101190  1062  Будівництво          274 968,0        0,0       0,0        0,0
               (придбання)
               житла для
               військовослужбовців
               Збройних Сил
               України

2101200  0210  Забезпечення           4 600,0    4 600,0       0,0        0,0
               живучості та
               вибухопожежобезпеки
               арсеналів, баз і
               складів озброєння
               ракет і боєприпасів
               Збройних Сил
               України

2101210  0512  Утилізація             3 000,0    3 000,0       0,0        0,0
               звичайних видів
               боєприпасів,
               непридатних для
               подальшого
               зберігання та
               використанння

2101220  0210  Ліквідація                 0,0        0,0       0,0        0,0
               наслідків
               військової
               діяльності

2101230  0210  Забезпечення участі   22 910,5   22 910,5  21 762,5        0,0
               у міжнародних
               миротворчих
               операціях

2101240  0210  Забезпечення          18 313,1   18 313,1     281,3        0,0
               виконання
               міжнародних угод у
               військовій сфері

2101250  0240  Підготовка            11 606,1   11 606,1       0,0        0,0
               призовників для
               Збройних Сил
               України та інших
               військових
               формувань
               Товариством
               сприяння обороні
               України

2101270  0210  Підготовка             2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               курсантів льотних
               спеціалізацій для
               Збройних Сил
               України
               Харківським
               аероклубом
               Товариства
               сприяння
               обороні України


2103000        Національний           3 126,1      629,9     422,7        9,8
               координаційний
               центр адаптації
               військово-
               службовців,
               звільнених у запас
               або відставку, та
               конверсії колишніх
               військових об'єктів

2103010  1070  Соціальна та           3 126,1      629,9     422,7        9,8
               професійна
               адаптація
               військово-
               службовців,
               що звільняються
               в запас або
               відставку

2200000        Міністерство освіти 2592 912,4 2388 435,2 1 128 477,6 222 132,8
               і науки України

2201000        Апарат Міністерства 2489 327,1 2284 989,9 1 075 788,9 214 144,6
               освіти і науки
               України

2201010  0990  Керівництво та         4 046,2    4 046,2   2 671,6      101,0
               управління у сфері
               освіти і науки

2201020  0140  Фундаментальні        45 940,6   45 940,6  32 781,1      165,0
               дослідження у вищих
               навчальних закладах

2201030  0140  Надання грантів        9 293,1    9 293,1     145,8        0,0
               Фондом
               фундаментальних
               досліджень

2201040  0980  Прикладні розробки    13 639,0   13 639,0   9 755,5       52,7
               за напрямами
               науково-технічної
               діяльності вищих
               навчальних закладів

2201050  0150  Державні науково-      8 945,6    8 945,6       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові
               частини державних
               цільових програм з
               пріоритетних
               напрямів розвитку
               науки і техніки

2201060  0150  Розробки               5 663,1    5 663,1       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій
               науковими
               установами

2201070  0150  Виконання              9 000,0    9 000,0       0,0        0,0
               зобов'язань України
               у сфері
               міжнародного
               науково-технічного
               співробітництва

2201080  0150  Державні стипендії     1 510,0    1 510,0       0,0        0,0
               в галузі науки і
               техніки

2201090  0980  Фінансова підтримка    1 749,8    1 749,8       0,0        0,0
               розвитку наукової
               інфраструктури
               вищих навчальних
               закладів

2201100  0922  Надання загальної     12 037,0   11 937,0   4 778,5    2 075,3
               та поглибленої
               освіти з фізики і
               математики,
               фізкультури і
               спорту
               загальноосвітніми
               спеціалізованими
               школами-інтернатами

2201110  0923  Надання освіти у       9 127,0    8 517,0   3 503,2    1 640,7
               загальноосвітніх
               школах соціальної
               реабілітації

2201120  0960  Надання               14 229,0   14 179,0   3 079,4      458,0
               позашкільної
               освіти державними
               позашкільними
               навчальними
               закладами та
               заходи з
               оздоровлення та
               відпочинку дітей

2201130  0930  Підготовка           725 147,8  718 647,8 333 701,1   77 627,9
               робітничих кадрів у
               професійно-
               технічних
               навчальних
               закладах

2201140  0930  Підготовка             4 146,4    4 056,4   1 953,3      579,0
               робітничих кадрів
               у професійно-
               технічних
               навчальних
               закладах
               соціальної
               реабілітації

2201150  0941  Підготовка кадрів    273 513,2  272 828,2 140 619,6   25 385,0
               вищими навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

2201160  0942  Підготовка кадрів    932 394,3  929 994,3 469 506,5   90 792,6
               вищими навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

2201170  0970  Виготовлення          33 700,0   33 700,0       0,0        0,0
               випускних
               документів
               про освіту

2201180  0990  Проведення             1 500,0    1 500,0       0,0        0,0
               всеукраїнських та
               міжнародних
               олімпіад у
               сфері освіти

2201190  0970  Інформатизація        93 000,0    8 100,0       0,0        0,0
               загальноосвітніх
               навчальних
               закладів,
               комп'ютеризація
               сільських шкіл

2201200  0990  Пільговий проїзд      17 100,0   17 100,0       0,0        0,0
               студентів і учнів у
               залізничному
               транспорті

2201210  0990  Державне пільгове     15 000,0        0,0       0,0        0,0
               довгострокове
               кредитування на
               здобуття освіти

2201220  0240  Підготовка             1 250,6    1 250,6     817,4        0,0
               призовників
               військово-технічних
               спеціальностей для
               Збройних Сил
               України у
               професійно-
               технічних
               навчальних
               закладах

2201230  0970  Видання, придбання,   96 100,0    5 005,0       0,0        0,0
               зберігання і
               доставка
               підручників і
               посібників для
               студентів вищих
               навчальних
               закладів та
               учнів
               загальноосвітніх і
               професійно-
               технічних
               навчальних
               закладів

2201240  0990  Методичне             14 372,2   13 292,2   6 219,6      269,0
               забезпечення
               діяльності
               навчальних
               закладів

2201260  0721  Амбулаторне медичне       61,2       61,2      39,8        3,0
               обслуговування
               працівників
               Кримської
               астрофізичної
               обсерваторії

2201270  0826  Функціонування           485,9      485,9     160,3       65,0
               Педагогічного
               музею України та
               Державного
               музею авіації

2201280  0832  Фінансова підтримка       31,2       31,2       0,0        0,0
               науково-
               освітянської
               преси

2201290  0473  Дослідження на         6 408,3    6 408,3     381,6       20,0
               антарктичній
               станції
               "Академік
               Вернадський"

2201300  0350  Спецінформації           838,5      838,5       0,0        0,0

2201310  0810  Фізична і спортивна   14 930,0   14 745,8   3 416,7      843,2
               підготовка
               учнівської та
               студентської
               молоді

2201320  0950  Підвищення             1 377,3    1 377,3     997,4       18,1
               кваліфікації та
               перепідготовка
               керівних
               працівників і
               спеціалістів
               харчової і
               переробної
               промисловості

2201330  0140  Фундаментальні        29 542,6   29 423,3  18 043,7    4 157,8
               дослідження в
               наукових установах

2201340  0150  Фінансова підтримка    4 227,9    3 627,9       0,0        0,0
               розвитку
               інфраструктури
               наукових установ

2201350  0150  Прикладні розробки     3 689,3    3 414,3   1 996,2      222,0
               в наукових
               установах

2201360 0980  Фінансова  підтримка      503,5        0,0       0,0        0,0
              технічного
              забезпечення
              вищих навчальних
              закладів
2201370  0942  Підготовка фахівців   17 269,6   17 269,6   8 408,2    2 724,8
               Національною
               юридичною
               академією імені
               Ярослава
               Мудрого

2201400  0481  Виконання              1 202,6    1 202,6      11,9      212,3
               зобов'язань
               Уряду щодо
               функціонування
               науково-
               технологічного
               центру

2201410  0942  Підготовка кадрів      7 769,9    7 769,9   4 110,3      732,2
               для гуманітарної
               сфери Національним
               університетом
               "Києво-Могилянська
               Академія"

2201420  0980  Прикладні розробки,    1 260,7    1 215,5     117,4        0,0
               що здійснюються
               Національним
               університетом
               "Києво-Могилянська
               Академія"

2201430  0942  Підготовка кадрів     57 323,7   57 223,7  28 572,8    6 000,0
               Національним
               технічним
               університетом
               "Київський
               політехнічний
               інститут"

2202000        Державний              6 918,4    6 918,4     562,2       24,5
               департамент
               інтелектуальної
               власності

2202010  0411  Керівництво та           868,4      868,4     562,2       24,5
               управління у сфері
               інтелектуальної
               власності

2202020  0411  Заходи, пов'язані      6 050,0    6 050,0       0,0        0,0
               з охороною
               інтелектуальної
               власності

2204000        Державна інспекція       692,4      692,4     456,7        0,0
               навчальних закладів

2204010  0990  Керівництво та           692,4      692,4     456,7        0,0
               управління у сфері
               навчальних закладів

2205000        Комітет з державних    2 955,8    2 955,8      73,4        0,0
               премій України в
               галузі науки і
               техніки

2205010  0150  Присудження              146,8      146,8      73,4        0,0
               державних премій в
               галузі науки і
               техніки

2205020  0150  Відзначення            2 809,0    2 809,0       0,0        0,0
               державними преміями
               і державними
               стипендіями в
               галузі
               науки і техніки

2206000        Київський             93 018,7   92 878,7  51 596,4    7 963,7
               національний
               університет
               імені Тараса
               Шевченка

2206010 0140   Фундаментальні        14 390,5   14 280,5   8 968,3        0,0
               дослідження у
               сфері природничих
               і технічних,
               гуманітарних і
               суспільних наук

2206020  0980  Прикладні розробки     1 230,9    1 200,9     826,6        0,0
               Київського
               національного
               університету імені
               Тараса Шевченка з
               пріоритетних
               напрямів розвитку
               науки і техніки

2206030  0980  Державна підтримка       593,0      593,0       0,0        0,0
               технічного
               оснащення
               наукової бази
               Київського
               національного
               університету
               імені Тараса
               Шевченка

2206040  0980  Проведення з'їздів,      170,0      170,0       0,0        0,0
               симпозіумів,
               конференцій
               і семінарів
               Київським
               національним
               університетом
               імені
               Тараса Шевченка

2206050  0942  Підготовка кадрів     76 634,3   76 634,3  41 801,5    7 963,7
               Київським
               національним
               університетом
               імені Тараса
               Шевченка


2300000        Міністерство        1247 924,6 1127 738,5 332 746,1   44 204,1
               охорони
               здоров'я України

2301000        Апарат Міністерства 1235 128,4 1114 948,3 332 306,9   44 204,1
               охорони здоров'я
               України

2301010  0763  Керівництво та         4 991,8    3 826,8   1 960,3      408,0
               управління у сфері
               охорони здоров'я

2301020  0140  Фундаментальні         1 569,4    1 569,4   1 144,8        0,0
               дослідження у сфері
               профілактичної та
               клінічної медицини

2301030  0750  Прикладні розробки     7 348,2    7 348,2   4 812,3       80,0
               у сфері
               профілактичної та
               клінічної медицини

2301040  0750  Державні науково-      6 139,1    6 139,1   2 190,3       50,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               профілактичної та
               клінічної медицини

2301050  0750  Розробки                 948,6      948,6     427,1        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій та
               фінансова
               підтримка
               підготовки
               наукових кадрів у
               сфері охорони
               здоров'я

2301060  0750  Фінансова підтримка      155,4      124,4       0,0       14,0
               розвитку
               інфраструктури
               наукової діяльності
               у сфері
               профілактичної та
               клінічної медицини

2301070  0942  Підготовка і         104 615,3  104 615,3  63 107,5    1 632,9
               підвищення
               кваліфікації
               медичних та
               фармацевтичних,
               наукових та
               науково-
               педагогічних
               кадрів вищими
               навчальними
               закладами III і
               IV рівнів
               акредитації

2301080  0950  Підвищення            21 328,5   21 028,5  13 129,3    1 932,9
               кваліфікації
               медичних та
               фармацевтичних
               кадрів та
               підготовка
               наукових і
               науково-
               педагогічних
               кадрів у
               сфері охорони
               здоров'я

2301090  0990  Методичне                258,9      158,9     116,1        0,0
               забезпечення
               діяльності
               медичних
               (фармацевтичних)
               вищих
               навчальних
               закладів та
               закладів
               післядипломної
               освіти

2301100  0731  Стаціонарне медичне   19 157,5   18 917,5   8 424,0    1 614,1
               обслуговування
               працівників
               водного
               транспорту та
               нафтопереробної
               промисловості

2301110  0732  Спеціалізована та     79 368,2   77 318,2  31 637,4    8 469,1
               високо-
               спеціалізована
               медична допомога,
               що надається
               загальнодержавними
               закладами охорони
               здоров'я

2301170  0732  Діагностика і         16 783,3   16 544,0   6 316,6    1 914,1
               лікування
               захворювань із
               впровадженням
               експериментальних
               та нових медичних
               технологій у
               клініках науково-
               дослідних установ
               та в вищих
               навчальних
               медичних
               закладах
               Міністерства
               охорони здоров'я
               України

2301180  0734  Санаторне лікування   43 466,1   42 480,5  12 815,3    5 353,0
               хворих на
               туберкульоз

2301190  0734  Санаторне лікування   28 701,8   27 971,8  10 797,5    3 334,0
               дітей та підлітків
               з соматичними
               захворюваннями
               (крім туберкульозу)

2301200  0722  Спеціалізована         6 605,4    6 325,4   3 325,2      332,1
               консультативна
               амбулаторно-
               поліклінічна
               допомога, що
               надається
               науково-
               дослідними
               установами та
               загальнодержавними
               закладами охорони
               здоров'я

2301230  0723  Надання послуг у       6 652,1    6 587,1   3 280,9      309,9
               стоматологічних
               поліклініках
               вищих навчальних
               медичних закладів
               та інших
               загальнодержавних
               стоматологічних
               закладах

2301250  0740  Державний            268 401,4  267 592,2 165 743,1   18 386,2
               санітарно-
               епідеміологічний
               нагляд та
               дезинфекційні
               заходи

2301260  0740  Заходи по боротьбі     5 000,0    5 000,0       0,0        0,0
               з епідеміями

2301270  0740  Програми і           101 598,7  101 598,7       0,0        0,0
               централізовані
               заходи з
               імунопрофілактики

2301280  0763  Централізована        31 355,0   31 355,0       0,0        0,0
               закупівля
               кардіостимуляторів,
               ендопротезів,
               окремих виробів
               медичного
               призначення

               в тому числі на       10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               закупівлю
               ендопротезів


2301290  0763  Централізована        59 745,9        0,0       0,0        0,0
               закупівля
               високовартісного
               обладнання для
               закладів
               охорони здоров'я

2301310  0763  Централізовані         8 692,4    5 692,4       0,0        0,0
               заходи з
               трансплантації
               органів та тканин

2301340  0763  Державний контроль     1 292,4    1 292,4     775,1      125,0
               за якістю
               лікарських засобів

2301350  0763  Організація і          3 400,8    3 400,8   1 406,7      113,5
               регулювання
               діяльності
               установ та
               окремі заходи у
               системі охорони
               здоров'я

2301360  0763  Лікування громадян       900,0      900,0       0,0        0,0
               України за кордоном

2301370  0763  Програми і            54 886,7   54 886,7       0,0        0,0
               централізовані
               заходи по боротьбі
               з туберкульозом

2301380  0763  Програми і            13 664,5   12 416,0       0,0        0,0
               централізовані
               заходи з
               профілактики та
               лікування СНІДу

2301390  0763  Забезпечення         114 650,0  105 650,0       0,0        0,0
               медичних заходів
               державної програми
               "Онкологія"

2301400  0763  Забезпечення          60 894,5   34 894,0       0,0        0,0
               медичних заходів
               окремих державних
               програм та
               комплексних
               заходів
               програмного
               характеру

               в тому числі          13 500,0    4 400,0       0,0        0,0
               на оснащення центру
               кардіохірургії
               немовлят Інституту
               серцево-судинної
               хірургії АМН Україн

2301410  0825  Функціонування         1 638,1    1 488,0     497,6       56,5
               Державної наукової
               медичної
               бібліотеки

2301420  0826  Функціонування           870,4      830,4     399,8       78,8
               Національного
               музею
               медицини

2301430  0763  Закупівля             14 000,0        0,0       0,0        0,0
               обладнання для
               забезпечення
               попередження
               і розслідування
               надзвичайних
               екологічних
               ситуацій
               хімічного
               походження та
               масового
               отруєння

2301450  0763  Забезпечення         132 000,0  132 000,0       0,0        0,0
               медичних заходів
               Комплексної
               програми "Цукровий
               діабет"

2301600  0763  Заходи з подолання    14 048,0   14 048,0       0,0        0,0
               епідемії
               туберкульозу та
               СНІДу

2302000        Державний                681,4      675,4     439,2        0,0
               департамент з
               контролю за якістю,
               безпекою та
               виробництвом
               лікарських
               засобів і виробів
               медичного
               призначення

2302010  0763  Керівництво та           681,4      675,4     439,2        0,0
               управління у сфері
               контролю за якістю,
               безпекою та
               виробництвом
               лікарських
               засобів і виробів
               медичного
               призначення

2304000        Національний          10 514,7   10 514,7       0,0        0,0
               комітет Товариства
               Червоного Хреста
               України

2304020  0763  Фінансова підтримка   10 514,7   10 514,7       0,0        0,0
               служб Товариства
               Червоного Хреста
               України та внесок
               до Міжнародної
               федерації
               Товариств
               Червоного Хреста
               та Червоного
               Півмісяця

2305000        Українська науково-    1 600,1    1 600,1       0,0        0,0
               виробнича асоціація
               по виробництву
               медтехніки та
               інструментів
               "Укрмедприлад"

2305020  0750  Державні науково-      1 600,1    1 600,1       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові
               частини державних
               цільових програм
               у сфері розробки
               нових видів
               медичного
               обладнання


2400000        Міністерство         349 513,0  335 767,7  57 258,1    2 094,8
               екології та
               природних ресурсів
               України

2401000        Апарат Міністерства  345 070,1  331 365,7  54 697,8    1 924,8
               екології та
               природних ресурсів
               України

2401010  0540  Загальне               3 738,0    3 738,0   2 038,1      130,0
               керівництво та
               управління у
               сфері екології та
               природних ресурсів

2401020  0540  Управління та         29 741,8   29 666,8  20 132,5      586,5
               контроль у сфері
               екології та
               природних
               ресурсів на
               регіональному
               рівні

2401030  0530  Прикладні наукові      1 783,2    1 783,2       0,0        0,0
               та науково-
               технічні розробки
               з пріоритетних
               напрямів у
               сфері охорони
               навколишнього
               природного
               середовища

2401040  0530  Державні науково-      1 083,0    1 083,0       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               природоохоронної
               діяльності

2401050  0530  Прикладні наукові      2 115,0    2 115,0   1 386,2      124,5
               та науково-
               технічні розробки
               з пріоритетних
               напрямів у сфері
               гідрометеорології

2401070  0530  Розробки                  27,9       27,9       6,2        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій у сфері
               гідрометеорології,
               фінансова підтримка
               підготовки наукових
               кадрів

2401080  0530  Державні науково-        678,5      678,5       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних
               цільових програм
               у сфері технічного
               переоснащення
               системи
               гідро-
               метеорологічних
               спостережень,
               прогнозування та
               досліджень клімату

2401090  0950  Підвищення               178,7      178,7     130,2        0,0
               кваліфікації кадрів
               у сфері екології

2401100  0444  Розвиток             250 000,0  237 000,0       0,0        0,0
               мінерально-
               сировинної бази

2401120  0511  Гідрометеорологічна   35 536,8   35 536,8  23 749,0      945,3
               діяльність

2401130  0411  Загальнодержавні       3 051,8    3 051,8       0,0        0,0
               геодезичні та
               картографічні
               роботи

2401140  0511  Розвиток споруд        1 046,3      732,4       0,0        0,0
               і засобів
               гідро-
               метеорологічних
               спостережень і
               прогнозування на
               річках і водоймах

2401150  0511  Геолого-екологічні     4 780,9    4 780,9       0,0        0,0
               дослідження та
               заходи

2401160  0520  Заходи із створення   11 060,7   10 818,2   7 193,1      138,5
               і збереження
               природно-
               заповідного фонду,
               ведення кадастрів
               тваринного і
               рослинного
               світу,
               Червоної книги

2401170  0540  Забезпечення             247,5      174,5      62,5        0,0
               вимірів речовин та
               аналіз проб під
               час проведення
               інспекцій
               Організацією по
               забороні хімічної
               зброї

2401180  0540  Розробка та                0,0        0,0       0,0        0,0
               впровадження
               заходів і
               механізмів
               формування умов
               екологічно-
               збалансованого
               (сталого) розвитку

2401190  0540  Сприяння                   0,0        0,0       0,0        0,0
               екологічній освіті,
               випуску та
               поширенню
               екологічної
               інформації

2401200  0540  Забезпечення               0,0        0,0       0,0        0,0
               державного контролю
               за додержанням
               вимог
               природоохоронного
               законодавства

2401210  0511  Моніторинг                 0,0        0,0       0,0        0,0
               навколишнього
               природного
               середовища,
               створення
               систем і банків
               екологічної
               інформації

2401220  0511  Запобігання та             0,0        0,0       0,0        0,0
               зниження рівня
               забруднення
               навколишнього
               природного
               середовища

2401230  0513  Очистка стічних вод        0,0        0,0       0,0        0,0

2401240  0540  Міжнародне                 0,0        0,0       0,0        0,0
               співробітництво у
               сфері охорони
               навколишнього
               природного
               середовища

2401250  0512  Поводження з               0,0        0,0       0,0        0,0
               відходами та
               небезпечними
               хімічними
               речовинами

2401260  0520  Формування                 0,0        0,0       0,0        0,0
               національної
               екологічної
               мережі

2401290  0511  Підвищення якості          0,0        0,0       0,0        0,0
               атмосферного
               повітря

2401300  0540  Підготовка та              0,0        0,0       0,0        0,0
               проведення  5-ї
               Всеєвропейської
               конференції
               міністрів
               навколишнього
               середовища
               "Довкілля для
               Європи"


2402000        Державна екологічна    1 613,4    1 613,4     922,4       87,0
               інспекція

2402010  0511  Керівництво та         1 613,4    1 613,4     922,4       87,0
               управління у сфері
               екологічного
               контролю

2403000        Державна служба          711,8      670,9     404,1       23,4
               заповідної справи

2403010  0520  Керівництво та           711,8      670,9     404,1       23,4
               управління у сфері
               заповідної справи

2404000        Державна служба          494,9      494,9     281,1       26,6
               геодезії,
               картографії та
               кадастру

2404010  0540  Керівництво та           494,9      494,9     281,1       26,6
               управління у сфері
               геодезії,
               картографії та
               кадастру

2405000        Державна                 580,5      580,5     351,4        0,0
               гідрометеорологічна
               служба

2405010  0540  Керівництво та           580,5      580,5     351,4        0,0
               управління у сфері
               гідрометеорології

2406000        Державна геологічна      862,9      862,9     509,5       33,0
               служба

2406010  0540  Керівництво та           862,9      862,9     509,5       33,0
               управління у сфері
               геологічного
               вивчення та
               використання
               надр

2407000        Національна комісія      179,4      179,4      91,8        0,0
               з радіаційного
               захисту населення

2407010  0513  Керівництво та           179,4      179,4      91,8        0,0
               управління у сфері
               радіаційного
               захисту населення

2500000        Міністерство праці   554 243,7  543 829,1  22 020,7    7 048,8
               та соціальної
               політики України

2501000        Апарат Міністерства  205 785,6  197 032,2  12 519,9    6 354,5
               праці та соціальної
               політики України

2501010  0412  Керівництво та         6 994,7    4 904,7   2 589,0      444,2
               управління у сфері
               праці та соціальної
               політики

2501020  0481  Прикладні розробки     9 331,7    9 331,7   2 496,4      131,2
               у сфері економіки
               праці та соціальної
               політики

2501030  1080  Прикладні розробки       122,1      122,1       0,0        0,0
               у сфері адаптації
               сліпих

2501040  1080  Державні науково-        304,4      304,4       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові
               частини державних
               цільових програм
               у сфері виробництва
               засобів
               реабілітації
               інвалідів

2501050  0941  Підготовка кадрів      3 558,3    3 558,3   1 420,8      405,3
               для галузі
               соціального
               забезпечення та
               соціального
               захисту вищими
               навчальними
               закладами I і
               II рівнів
               акредитації

2501060  0950  Підвищення               198,4      198,4      98,2       42,0
               кваліфікації
               працівників
               органів
               соціального
               захисту і
               соціального
               забезпечення

2501070  0732  Спеціалізована         2 706,7    2 196,7     676,0      272,5
               протезно-
               ортопедична
               та медично-
               реабілітаційна
               допомога
               інвалідам у
               клініці Науково-
               дослідного
               інституту
               протезування,
               протезобудування
               та відновлення
               працездатності

2501080  0734  Санаторне лікування   21 293,1   21 193,1   5 239,5    5 059,3
               інвалідів та
               ветеранів війни
               (крім хворих на
               туберкульоз)

2501090  1090  Виготовлення           1 600,0    1 600,0       0,0        0,0
               бланків посвідчень
               для інвалідів,
               ветеранів війни
               та праці, нагрудних
               знаків та
               посвідчень до них
               для працівників
               системи соціального
               захисту

2501110  1040  Заходи із              2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               соціального
               захисту дітей

2501120  1010  Фінансова підтримка   13 048,0   13 048,0       0,0        0,0
               громадських
               організацій
               інвалідів

2501130  1020  Допомога               1 640,0    1 640,0       0,0        0,0
               малозабезпеченим
               пенсіонерам

2501140  1090  Створення і            9 205,4    3 208,0       0,0        0,0
               програмно-технічне
               забезпечення
               системи
               інформаційно-
               аналітичної
               підтримки та
               інформаційно-
               методичне
               забезпечення
               установ системи
               Міністерства
               праці та соціальної
               політики України

2501150  1030  Щорічна разова       116 311,5  116 311,5       0,0        0,0
               грошова допомога
               ветеранам війни

2501160  1030  Довічні державні         286,3      286,3       0,0        0,0
               стипендії для
               учасників бойових
               дій у період
               Великої Вітчизняної
               війни та громадян
               України, які
               зазнали
               переслідувань за
               правозахисну
               діяльність у
               колишньому СРСР

2501170  1010  Розробка нових         4 450,4    4 394,4       0,0        0,0
               видів протезів та
               обслуговування
               інвалідів у
               стаціонарах при
               протезних
               підприємствах

2501180  1070  Соціальний захист      2 434,6    2 434,6       0,0        0,0
               працівників, що
               вивільняються у
               зв'язку з
               виведенням з
               експлуатації
               Чорнобильської АЕС

2501190  0481  Соціологічні             300,0      300,0       0,0        0,0
               дослідження у сфері
               трудових відносин
               та соціальної
               політики

2501600  1090  Розробка та           10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               впровадження
               моделей
               соціального
               інвестування


2503000        Державний              8 077,6    7 319,5   4 796,0       60,0
               департамент
               нагляду за
               додержанням
               законодавства
               про працю

2503010  0412  Керівництво та         8 077,6    7 319,5   4 796,0       60,0
               управління у
               сфері нагляду за
               додержанням
               законодавства
               про працю

2504000        Державний центр        9 552,5    9 552,5       0,0        0,0
               зайнятості
               населення

2504020  1050  Участь держави у       9 552,5    9 552,5       0,0        0,0
               наданні соціальних
               послуг та
               матеріальному
               забезпеченні
               безробітних з
               числа
               незастрахованих
               осіб

2505000        Державний комітет      6 532,9    5 659,8     934,1      564,4
               України у справах
               ветеранів

2505010  1030  Керівництво та           845,8      845,8     449,8        8,3
               управління  у сфері
               соціального
               захисту ветеранів

2505020  0734  Санаторне лікування    3 150,1    2 277,0     484,3      556,1
               ветеранів та
               інвалідів війни,
               хворих на
               туберкульоз

2505030  1030  Відвідування             114,0      114,0       0,0        0,0
               військових
               поховань та
               військових
               пам'ятників

2505050  1030  Фінансова              2 363,0    2 363,0       0,0        0,0
               підтримка
               громадських
               організацій
               ветеранів

2505060  1070  Звільнення та             60,0       60,0       0,0        0,0
               повернення  на
               Батьківщину
               військовополонених

2507000        Фонд України         235 237,6  235 207,6   3 770,7       69,9
               соціального
               захисту інвалідів

2507010  1010  Керівництво та         6 400,3    6 370,3   3 770,7       69,9
               управління  у
               сфері соціального
               захисту інвалідів

2507030  1010  Забезпечення          33 000,0   33 000,0       0,0        0,0
               інвалідів
               автомобілями

2507040  1010  Компенсаційні         16 000,0   16 000,0       0,0        0,0
               виплати інвалідам
               на бензин, ремонт,
               техобслуговування
               автотранспорту та
               транспортне
               обслуговування

2507050  0734  Санаторно-курортне    30 243,7   30 243,7       0,0        0,0
               оздоровлення
               інвалідів

2507060  1010  Встановлення           6 956,0    6 956,0       0,0        0,0
               телефонів інвалідам
               I і II груп

2507070  1010  Одноразова             6 000,0    6 000,0       0,0        0,0
               матеріальна
               допомога
               інвалідам

2507080  1010  Соціальна, трудова        60,0       60,0       0,0        0,0
               та професійна
               реабілітація
               інвалідів

2507090  1010  Забезпечення         136 577,6  136 577,6       0,0        0,0
               інвалідів протезно-
               ортопедичними
               виробами, засобами
               пересування та
               реабілітації

2508000        Пенсійний фонд        89 057,5   89 057,5       0,0        0,0
               України

2508010  1020  Відшкодування на           0,0        0,0       0,0        0,0
               виплату пенсій
               військовослужбовцям
               рядового,
               сержантського та
               старшинського
               складу строкової
               служби

2508040  1020  Відшкодування на      89 057,5   89 057,5       0,0        0,0
               виплату надбавок та
               підвищень до
               пенсій,
               призначених за
               різними пенсійними
               програмами

2508050  1020  Компенсація різниці        0,0        0,0       0,0        0,0
               у пенсійному
               забезпеченні
               наукових
               працівників

2508070  1020  Відшкодування на           0,0        0,0       0,0        0,0
               виплату пенсій
               особам, вивільненим
               у зв'язку із
               закриттям
               Чорнобильської АЕС


2600000        Міністерство         114 235,8   96 225,3   3 856,8      479,7
               промислової
               політики України

2601000        Апарат Міністерства  114 235,8   96 225,3   3 856,8      479,7
               промислової
               політики України

2601010  0442  Загальне               7 342,7    7 342,7   3 754,2      451,8
               керівництво та
               управління у сфері
               промислової
               політики

2601020  0484  Прикладні розробки     3 430,6    3 430,6       0,0        0,0
               з проблем розвитку
               основних
               галузей обробної
               промисловості

2601030  0484  Розробки               2 950,0    2 950,0       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій у
               сфері
               промисловості

2601040  0484  Фінансова підтримка      400,0      400,0       0,0        0,0
               розвитку наукової
               інфраструктури у
               сфері
               промисловості

2601050  0825  Функціонування           201,9      191,4      80,7       21,0
               Центральної
               державної
               науково-
               технічної
               бібліотеки

2601060  0826  Функціонування            52,4       52,4      21,9        6,9
               Державного
               металургійного
               музею України

2601070  0442  Створення і           10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               впровадження у
               виробництво
               сучасних видів
               цивільної продукції
               на підприємствах
               машинобудівного
               комплексу

2601080  0513  Консервація            3 000,0    3 000,0       0,0        0,0
               виробничих
               потужностей
               промислових
               підприємств

2601090  0441  Реструктуризація      15 000,0    5 000,0       0,0        0,0
               підприємств з
               підземного
               видобутку
               залізної руди

2601100  0513  Обов'язкові           23 000,0   23 000,0       0,0        0,0
               природоохоронні
               роботи у зоні
               діяльності
               Яворівського ДГХП
               "Сірка",
               Стебницького
               ДГХП "Полімінерал",
               Роздільського ДГХП
               "Сірка", ДП
               "Подорожнянський
               рудник"

2601110  0442  Заходи спеціального   10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               призначення
               підприємств та
               організацій
               оборонного
               комплексу

2601120  1010  Часткове покриття      2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               витрат на виплату
               заборгованості
               гірникам з
               регресних позовів
               та одноразової
               допомоги по втраті
               професійної
               працездатності

2601130  0484  Державні науково-      5 152,0    5 152,0       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові
               частини державних
               цільових програм
               у сфері
               промисловості

2601140  0484  Наукові розробки         706,2      706,2       0,0        0,0
               у сфері
               стандартизації та
               сертифікації
               промислової
               продукції

2601150  0442  Фінансова підтримка   10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               вітчизняного
               виробника
               калійних добрив

2601160  0442  Державна підтримка    10 000,0    5 000,0       0,0        0,0
               вітчизняного
               машинобудування для
               агропромислового
               комплексу

2601170  0442  Повернення коштів,         0,0        0,0       0,0        0,0
               наданих
               підприємствам
               машинобудування для
               здійснення заходів,
               пов'язаних із
               збільшенням обсягів
               виробництва та
               розвитком ринку
               техніки для
               агропромислового
               комплексу

2601180  0433  Заходи по                  0,0        0,0       0,0        0,0
               реалізації
               Комплексної
               програми
               будівництва
               вітрових
                електростанцій

2601190  0441  Забезпечення           3 000,0        0,0       0,0        0,0
               життєдіяльності
               Криворізького
               гірничо-
               збагачувального
               комбінату
               окисних руд та
               відновлення
               будівництва
               його об'єктів

2601220  0421  Фінансова підтримка    8 000,0    8 000,0       0,0        0,0
               виробництва та
               створення нових
               вітчизняних засобів
               захисту рослин і
               регуляторів росту
               рослин, їх державне
               випробування та
               реєстрація через
               механізм
               здешевлення
               кредитів
               комерційних
               банків


2800000        Міністерство        2034 371,1  897 950,0 360 409,8   30 278,1
               аграрної політики
               України

2801000        Апарат Міністерства 1596 228,1  560 925,1 195 307,6   15 177,8
               аграрної політики
               України

2801010  0421  Загальне              10 523,3    6 223,3   3 075,5      408,7
               керівництво та
               управління у
               сфері
               агропромислового
               комплексу

2801030  0482  Прикладні розробки     5 264,0    5 264,0   1 192,4        0,0
               у сфері розвитку
               сільсько-
               господарського
               виробництва

2801050  0482  Розробки               2 044,4    2 044,4     322,0        0,0
               найважливіших
               новітніх
               технологій у
               сфері розвитку
               агропромислового
               комплексу,
               фінансова
               підтримка
               підготовки
               наукових кадрів

2801060  0482  Наукові розробки       1 198,4    1 198,4       0,0        0,0
               у сфері
               стандартизації та
               сертифікації
               сільсько-
               господарської
               продукції

2801070  0960  Оздоровлення та        4 500,0    4 500,0       0,0        0,0
               відпочинок дітей
               працівників
               агропромислового
               комплексу

2801080  0941  Підготовка кадрів    101 584,3  101 584,3  56 762,7    6 724,1
               для
               агропромислового
               комплексу вищими
               навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

2801100  0942  Підготовка кадрів    110 730,4  110 730,4  62 336,6    4 756,2
               для
               агропромислового
               комплексу вищими
               навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

2801130  0930  Підготовка,            4 200,0    4 200,0       0,0        0,0
               перепідготовка та
               підвищення
               кваліфікації
               робітничих кадрів
               агропромислового
               комплексу

2801140  0950  Підвищення             2 044,7    2 044,7   1 340,4      131,6
               кваліфікації
               кадрів
               агропромислового
               комплексу
               закладами
               післядипломної
               освіти

2801150  0828  Культурно-освітня      1 562,8    1 562,8   1 139,1        0,0
               діяльність для
               працівників
               агропромислового
               комплексу

2801160  1062  Державне пільгове     20 000,0        0,0       0,0        0,0
               кредитування
               індивідуальних
               сільських
               забудовників

2801170  0421  Докорінне              3 650,0    3 650,0       0,0        0,0
               поліпшення земель
               підприємств
               агропромислового
               комплексу

2801180  0421  Агрохімічна            2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               паспортизація
               земель сільсько-
               господарського
               призначення

2801190  0421  Селекція в            70 500,0   70 500,0       0,0        0,0
               тваринництві
               та птахівництві на
               підприємствах
               агропромислового
               комплексу

2801200  0421  Заходи по боротьбі     2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               з шкідниками та
               хворобами
               сільсько-
               господарських
               рослин

2801210  0421  Фінансова підтримка  191 500,0  191 500,0       0,0        0,0
               виробництва
               продукції
               тваринництва та
               рослинництва

2801220  0421  Селекція в            39 400,0   39 400,0       0,0        0,0
               рослинництві

2801230  0421  Фінансова підтримка   10 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               селянських
               (фермерських)
               господарств

2801240  0421  Здійснення            75 000,0   75 000,0       0,0        0,0
               фінансової
               підтримки
               підприємств
               агропромислового
               комплексу
               через механізм
               здешевлення
               кредитів відповідно
               до законодавства

2801250  0421  Погашення                  0,0        0,0       0,0        0,0
               заборгованості із
               закупівлі
               сільськогоспо-
               дарської продукції
               за державним
               замовленням
               (контрактом)
               1994-1997 рр.

2801260  0422  Заходи з охорони і    10 030,0   10 030,0   5 136,4        0,0
               захисту,
               раціонального
               використання лісів,
               наданих в постійне
               користування
               агропромисловим
               підприємствам

2801270  0482  Розробка зразків       2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               техніки для
               сільського
               господарства,
               харчової та
               переробної
               промисловості

2801280  0421  Фінансова підтримка    4 000,0    4 000,0       0,0        0,0
               агропромислових
               підприємств, що
               знаходяться в
               особливо складних
               кліматичних умовах

2801290  0421  Проведення             3 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               державних
               виставкових заходів
               у сфері
               агропромислового
               комплексу

2801300  0620  Розвиток              16 000,0   16 000,0       0,0        0,0
               комунального
               господарства у
               сільській
               місцевості

2801310  0421  Організація і         69 091,1   68 288,1  46 001,4    1 757,2
               регулювання
               діяльності установ
               в системі
               агропромислового
               комплексу

2801320  0482  Дослідження і         26 561,1   26 361,1  17 367,4    1 400,0
               експериментальні
               розробки
               в системі
               агропромислового
               комплексу

2801330  0421  Створення і           10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               забезпечення
               страхового запасу
               сортового та
               гібридного
               насіння

2801340  0421  Запобігання            5 000,0    5 000,0       0,0        0,0
               розповсюдженню
               збудників
               інфекційних хвороб
               тварин

2801350  0421  Закладення і нагляд        0,0        0,0       0,0        0,0
               за молодими садами,
               виноградниками та
               ягідниками

2801360  0482  Державні науково-      1 843,6    1 843,6     633,7        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               сільського
               господарства

2801380  0421  Повернення                 0,0        0,0       0,0        0,0
               бюджетних позичок,
               наданих на
               закупівлю
               сільськогосподар-
               ської продукції за
               державним
               замовленням
               (контрактом)
               1994-1997 років

2801400  0421  Повернення                 0,0        0,0       0,0        0,0
               кредитів, наданих
               селянським
               (фермерським)
               господарствам

2801410  0421  Повернення коштів,         0,0        0,0       0,0        0,0
               наданих для
               кредитування
               індивідуальних
               сільських
               забудовників

2801420  0490  Програма розвитку      5 000,0    5 000,0       0,0        0,0
               виробництва
               біодизеля

2801430  0421  Часткова                   0,0        0,0       0,0        0,0
               компенсація
               вартості складної
               сільськогосподар-
               ської техніки
               вітчизняного
               виробництва

2801440  0421  Здійснення заходів   716 000,0  716 000,0
               з подолання
               наслідків
               стихійного лиха в
               сільському
               господарстві та
               розвитку аграрного
               ринку

2801450  0421  Здійснення            70 000,0   70 000,0       0,0        0,0
               фінансової
               підтримки заставних
               та інтервенційних
               операцій з зерном


2802000        Державний            223 098,5  222 748,5 113 909,4    5 650,6
               департамент
               ветеринарної
               медицини

2802010  0421  Керівництво та        40 643,8   40 643,8  20 559,6    1 950,6
               управління у сфері
               ветеринарної
               медицини

2802020  0421  Протиепізоотичні      50 450,0   50 300,0   2 300,0      200,0
               заходи та участь у
               Міжнародному
               епізоотичному бюро

2802030  0421  Організація і        132 004,7  131 804,7  91 049,8    3 500,0
               регулювання
               діяльності установ
               в системі
               ветеринарної
               медицини

2803000        Державний              1 655,5    1 637,5     953,6       27,3
               департамент
               продовольства

2803010  0442  Керівництво та           828,6      828,6     474,4       27,3
               управління у сфері
               продовольства

2803020  0484  Державні науково-         98,4       98,4       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               розвитку харчової
               промисловості

2803040  0828  Функціонування           570,0      570,0     415,5        0,0
               культурно-освітніх
               закладів Державного
               департаменту
               продовольства

2803050  0829  Методично-               158,5      140,5      63,7        0,0
               бібліотечне
               забезпечення
               переробної
               промисловості

2804000        Державний             46 538,8   45 486,8  17 938,1    3 347,9
               департамент
               рибного
               господарства

2804010  0423  Керівництво та           787,4      787,4     474,4       18,2
               управління у сфері
               рибного
               господарства

2804030  0482  Прикладні розробки     2 827,4    2 827,4       0,0        0,0
               у сфері рибного
               господарства

2804040  0941  Підготовка кадрів      4 164,6    4 164,6   2 086,4      667,9
               для сфери рибного
               господарства вищими
               навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

2804050  0942  Підготовка кадрів      4 011,4    3 859,4   2 047,1      661,8
               для сфери рибного
               господарства вищими
               навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

2804070  0423  Відтворення та        33 408,0   32 508,0  13 330,2    2 000,0
               охорона водних
               живих ресурсів і
               регулювання
               рибальства

2804080  0423  Селекція у рибному     1 340,0    1 340,0       0,0        0,0
               господарстві

2804090  0423  Міжнародна                 0,0        0,0       0,0        0,0
               діяльність у галузі
               рибного
               господарства

2806000        Національна           95 000,0        0,0       0,0        0,0
               акціонерна компанія
               "Украгролізинг"

2806020  0421  Заходи по операціях   95 000,0        0,0       0,0        0,0
               фінансового лізингу
               вітчизняної
               сільськогосподар-
               ської техніки

2806030  0421  Повернення коштів в        0,0        0,0       0,0        0,0
               частині
               відшкодування
               вартості
               сільськогосподар-
               ської техніки,
               переданої
               суб'єктам
               господарювання
               на умовах
               фінансового
               лізингу

2806040  0421  Придбання                  0,0        0,0       0,0        0,0
               сільськогосподар-
               ської техніки на
               умовах фінансового
               лізингу та заходи
               по операціях
               фінансового лізингу

2806050  0421  Кошти, що надійдуть        0,0        0,0       0,0        0,0
               в рахунок погашення
               заборгованості за
               кредитами,
               залученими державою
               або під державні
               гарантії і наданими
               для закупівлі
               сільськогосподар-
               ської техніки
               іноземного
               виробництва,
               переданої
               сільгоспвиробникам
               та іншим суб'єктам
               господарювання


2807000   0    Фізкультурно-          5 000,0    4 900,0       0,0        0,0
               спортивне
               товариство "Колос"

2807020  0810  Розвиток фізичної      5 000,0    4 900,0       0,0        0,0
               культури і спорту
               серед сільського
               населення

2808000   0    Державна служба з     11 790,9   11 570,9   4 337,0    1 254,7
               охорони прав на
               сорти рослин

2808010  0421  Керівництво та           268,8      268,8     158,1       11,9
               управління у сфері
               охорони прав на
               сорти рослин

2808020  0421  Організація і          8 072,1    7 852,1   4 178,9    1 242,8
               регулювання
               діяльності установ
               в системі охорони
               прав на сорти
               рослин

2808030  0421  Докорінне                350,0      350,0       0,0        0,0
               поліпшення земель
               сортодослідних
               станцій та опорних
               пунктів

2808040  0421  Селекція в галузі      2 450,0    2 450,0       0,0        0,0
               сортовипробування

2808050  0421  Участь у                 650,0      650,0       0,0        0,0
               міжнародному Союзі
               з охорони прав
               нових сортів рослин
               (УПОВ)

2809000        Національний          55 059,3   50 681,2  27 964,1    4 819,8
               аграрний
               університет

2809020  0140  Фундаментальні           558,2      540,7     369,6        0,0
               дослідження
               Національного
               аграрного
               університету у
               сфері
               сільськогосподар-
               ських наук

2809030  0482  Прикладні розробки     3 419,3    3 319,3   2 261,9        5,0
               Національного
               аграрного
               університету у
               сфері
               сільськогосподар-
               ських наук

2809040  0941  Підготовка кадрів      9 279,7    9 279,7   4 773,7    1 109,8
               для
               агропромислового
               комплексу вищими
               навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації
               Національного
               аграрного
               університету

2809050  0942  Підготовка кадрів     41 247,5   36 986,9  20 229,1    3 605,0
               для
               агропромислового
               комплексу
               Національним
               аграрним
               університетом

2809060  0950  Підвищення               554,6      554,6     329,8      100,0
               кваліфікації кадрів
               Інститутом
               післядипломної
               освіти керівників і
               спеціалістів
               агропромислового
               комплексу
               Національного
               аграрного
               університету

3000000        Державний комітет    119 940,1  118 840,1  73 684,7    2 398,2
               статистики України

3001000        Апарат Державного    119 940,1  118 840,1  73 684,7    2 398,2
               комітету статистики
               України

3001010  0132  Керівництво та       102 533,3  102 533,3  70 739,9    2 398,2
               управління у сфері
               статистики

3001020  0132  Статистичні           12 527,5   11 877,5   2 939,9        0,0
               спостереження та
               переписи

3001030  1090  Обстеження умов        1 560,0    1 560,0       0,0        0,0
               життя
               домогосподарств

3001040  0150  Прикладні розробки       778,1      778,1       0,0        0,0
               у сфері державної
               статистики

3001050  0150  Державні               1 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               науково-технічні
               програми та наукові
               частини державних
               цільових програм у
               сфері реформування
               державної
               статистики

3001060  0950  Підвищення                20,4       20,4       0,0        0,0
               кваліфікації
               працівників органів
               державної
               статистики

3001070  0132  Створення та           1 000,0      550,0       0,0        0,0
               розвиток
               інтегрованої
               інформаційно-
               аналітичної
               системи
               державної
               статистики

3001080  0150  Фінансова підтримка       20,8       20,8       4,9        0,0
               підготовки наукових
               кадрів у сфері
               державної
               статистики

3001600  0132  Реформування             500,0      500,0       0,0        0,0
               державної
               статистики

3100000        Міністерство         200 041,7  196 715,1 104 365,3   20 086,8
               транспорту України

3101000        Апарат Міністерства   22 032,4   22 032,4  11 273,1    1 721,5
               транспорту України

3101010  0455  Загальне               2 810,3    2 810,3   1 670,9      180,0
               керівництво та
               управління у сфері
               транспорту


3101020  0485  Прикладні розробки       694,2      694,2       0,0        0,0
               у сфері
               функціонування
               транспортної
               системи

3101030  0485  Державні                 749,0      749,0       0,0        0,0
               науково-технічні
               програми та наукові
               частини державних
               цільових програм у
               сфері розвитку
               національної
               транспортної мережі

3101040  0485  Розробки                  70,0       70,0       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері
               транспортного
               комплексу

3101050  0941  Підготовка кадрів        861,2      861,2     545,5        0,0
               для сфери
               автомобільного
               транспорту вищими
               навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

3101060  0942  Підготовка кадрів     16 385,9   16 385,9   8 801,4    1 541,5
               для сфери
               залізничного
               транспорту вищими
               навчальними
               закладами III
               і IV рівнів
               акредитації

3101080  0828  Культурно-освітня        350,3      350,3     255,3        0,0
               діяльність для
               працівників
               транспортної галузі

3101090  0950  Підвищення               111,5      111,5       0,0        0,0
               кваліфікації
               державних
               службовців
               п'ятої - сьомої
               категорій
               у сфері транспорту

3102000        Державний                510,8      510,8     263,6        0,0
               департамент
               автомобільного
               транспорту

3102010  0451  Керівництво та           510,8      510,8     263,6        0,0
               управління у сфері
               автомобільного
               транспорту

3103000        Державний             23 980,0   20 680,0       0,0        0,0
               департамент
               морського і
               річкового
               транспорту

3103010  0452  Керівництво та             0,0        0,0       0,0        0,0
               управління у сфері
               морського і
               річкового
               транспорту

3103020  0452  Навігаційно-           9 230,0    9 230,0       0,0        0,0
               гідрографічне
               забезпечення
               безпеки
               мореплавства у
               водах України

3103030  0452  Підтримка             14 750,0   11 450,0       0,0        0,0
               експлуатаційно
               безпечного стану
               внутрішніх водних
               шляхів та
               судноплавних шлюзів

3104000        Державна             151 366,8  151 340,2  91 460,3   18 365,3
               адміністрація
               залізничного
               транспорту

3104020  0941  Підготовка кадрів      8 829,2    8 829,2   4 835,6      314,1
               для сфери
               залізничного
               транспорту вищими
               навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

3104030  0990  Методичне                105,2      105,2      74,1        2,5
               забезпечення
               діяльності вищих
               навчальних закладів
               Державної
               адміністрації
               залізничного
               транспорту

3104040  0731  Стаціонарне медичне  129 354,7  129 328,1  78 381,1   16 837,2
               обслуговування
               працівників та
               пасажирів
               залізничного
               транспорту

3104050  0762  Створення банків       1 477,9    1 477,9     876,0       98,2
               крові та її
               компонентів для
               лікування
               працівників
               залізничного
               транспорту

3104060  0721  Амбулаторно-          11 599,8   11 599,8   7 293,5    1 113,3
               поліклінічне
               обслуговування
               працівників та
               пасажирів
               залізничного
               транспорту

3105000        Державний              2 151,7    2 151,7   1 368,3        0,0
               департамент
               авіаційного
               транспорту

3105010  0454  Керівництво та             0,0        0,0       0,0        0,0
               управління у сфері
               авіаційного
               транспорту

3105020  0731  Стаціонарне медичне      989,3      989,3     631,4        0,0
               обслуговування та
               сертифікація
               льотно-
               диспетчерського
               складу
               працівників
               авіаційного
               транспорту

3105030  0721  Передпольотний та      1 162,4    1 162,4     736,9        0,0
               передзмінний
               контроль льотно-
               диспетчерського
               складу працівників
               авіаційного
               транспорту та
               надання первинної
               медичної допомоги
               пасажирам

3105040  0454  Страховий фонд             0,0        0,0       0,0        0,0
               безпеки авіації

3110000        Державна служба        2 609,4    2 609,4   1 193,4        0,0
               автомобільних доріг
               України

3111000        Апарат Державної       2 609,4    2 609,4   1 193,4        0,0
               служби
               автомобільних доріг
               України

3111010  0456  Керівництво та         2 609,4    2 609,4   1 193,4        0,0
               управління у сфері
               будівництва,
               ремонту та
               утримання
               автомобільних доріг

3111020  0456  Розвиток мережі і          0,0        0,0       0,0        0,0
               утримання
               автомобільних
               доріг загального
               користування


3200000        Міністерство        1849 022,1 1753 797,8 295 770,8   31 829,0
               України з питань
               надзвичайних
               ситуацій та у
               справах захисту
               населення від
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи

3201000        Апарат Міністерства  750 289,7 1656 695,4 292 009,6   31 498,6
               України з питань
               надзвичайних
               ситуацій та у
               справах захисту
               населення від
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи

3201010  0320  Керівництво та        14 741,5   14 411,5   7 655,3      329,3
               управління  у сфері
               надзвичайних
               ситуацій та
               соціального
               захисту населення
               від наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи

3201020  0530  Розробки                  60,0       60,0       0,0        0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері
               попередження
               надзвичайних
               ситуацій
               кліматичного і
               технічного
               походження

3201030  1070  Доплати за роботу    126 639,0  126 639,0       0,0        0,0
               на радіоактивно
               забруднених
               територіях,
               збереження
               заробітної плати
               при переведенні на
               нижчеоплачувану
               роботу та у зв'язку
               з відселенням,
               виплати підвищених
               стипендій та
               надання
               додаткової
               відпустки
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201040  1070  Компенсація сім'ям   293 152,0  293 152,0       0,0        0,0
               з дітьми та видатки
               на безплатне
               харчування дітей,
               які постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201050  1070  Щомісячна грошова    289 200,0  289 200,0       0,0        0,0
               допомога у зв'язку
               з обмеженням
               споживання
               продуктів
               харчування
               місцевого
               виробництва та
               компенсації за
               пільгове
               забезпечення
               продуктами
               харчування
               громадян,
               які постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201080  1070  Пільги на медичне     60 871,0   60 871,0       0,0        0,0
               обслуговування
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201090  1070  Компенсації за         8 000,0    8 000,0       0,0        0,0
               втрачене майно та
               оплата витрат у
               зв'язку з переїздом
               на нове місце
               проживання
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201100  1070  Компенсації за         6 440,0    6 440,0       0,0        0,0
               шкоду, заподіяну
               здоров'ю, та
               допомоги на
               оздоровлення
               у разі звільнення з
               роботи громадян,
               які постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201110  1070  Оздоровлення         155 500,0  155 500,0       0,0        0,0
               громадян, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201120  1010  Допомога по            8 000,0    8 000,0       0,0        0,0
               тимчасовій
               непрацездатності
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201130  0832  Інформування           2 000,0    2 000,0       0,0        0,0
               громадськості з
               питань ліквідації
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи та
               цивільного захисту
               населення

3201140  1020  Пенсійне                   0,0        0,0       0,0        0,0
               забезпечення осіб,
               які постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи,
               віднесених до
               категорії I

3201150  1020  Відшкодуванння на          0,0        0,0       0,0        0,0
               виплату пенсій
               особам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи,
               віднесеним до
               категорій II, III
               і IV, та
               непрацездатним
               пенсіонерам, які
               проживають у зонах
               радіоактивного
               забруднення

3201170  1070  Компенсація за         4 007,0    4 007,0       0,0        0,0
               втрату годувальника
               та допомога
               на поховання
               громадян,
               які постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201190  0512  Будівництво           12 000,0        0,0       0,0        0,0
               пускового комплексу
               "Вектор"

3201200  1062  Забезпечення житлом   50 000,0        0,0       0,0        0,0
               громадян, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201210  0763  Комплексне медико-    28 390,0   28 390,0       0,0        0,0
               санітарне
               забезпечення
               громадян, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201220  0513  Радіологічний         12 000,0   12 000,0       0,0        0,0
               захист населення та
               екологічне
               оздоровлення
               території,
               що зазнала
               радіоактивного
               забруднення

3201230  0530  Наукове               10 000,0   10 000,0       0,0        0,0
               забезпечення робіт
               та інформаційні
               системи щодо
               ліквідації
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи

3201240  0512  Виконання робіт у      9 200,0    9 200,0       0,0        0,0
               сфері поводження з
               радіоактивними
               відходами
               неядерного циклу та
               ліквідація
               радіаційних
               аварій

3201250  0220  Забезпечення          12 283,2   12 283,2   7 969,2    1 017,1
               навчально-
               методичних функцій
               та діяльності служб
               у сфері цивільного
               захисту

3201260  0320  Авіаційні роботи з    13 460,1   13 450,1   3 835,5      436,4
               пошуку та рятування

3201270  0320  Створення Урядової     3 840,0    3 840,0       0,0        0,0
               інформаційно-
               аналітичної
               системи з питань
               надзвичайних
               ситуацій

3201280  0220  Забезпечення особо-   82 937,0   82 065,7  53 144,5    7 964,4
               вого складу військ
               Цивільної оборони

3201290  0220  Бойова підготовка         30,0       30,0       0,0        0,0
               військ Цивільної
               оборони та її
               матеріально-
               технічне
               забезпечення


3201300  0721  Медичне                1 000,0      840,0       0,0        0,0
               забезпечення
               працівників та
               військовослужбовців
               Міністерства
               України з питань
               надзвичайних
               ситуацій та у
               справах захисту
               населення від
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи і
               здійснення
               санітарних та
               протиепідемічних
               заходів

3201320  0734  Санаторно-курортне       428,0      428,0       0,0        0,0
               лікування
               військовослужбовців
               Міністерства
               України з питань
               надзвичайних
               ситуацій та у
               справах захисту
               населення від
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи і членів
               їх сімей

3201330  0220  Закупівля озброєння    5 565,6    5 565,6       0,0        0,0
               та військової
               техніки для потреб
               військ Цивільної
               оборони
3201340  0250  Прикладні              3 639,2    3 589,2   2 360,9      241,0
               дослідження і
               розробки та
               науково-дослідні
               роботи у сфері
               цивільного захисту
               і пожежної безпеки

3201350  0512  Знешкодження           1 150,0    1 150,0       0,0        0,0
               вибухонебезпечних
               предметів, що
               залишилися з часів
               Другої світової
               війни в районі міст
               Севастополя та
               Керчі

3201360  0950  Підготовка і          17 075,4   17 075,4   9 917,3    1 562,0
               перепідготовка
               керівних кадрів і
               спеціалістів у
               сфері цивільного
               захисту і пожежної
               безпеки

3201370  0490  Державні капітальні   24 780,0        0,0       0,0        0,0
               вкладення на
               реалізацію
               Чорнобильської
               будівельної
               програми

3201380  1070  Погашення            200 000,0  200 000,0       0,0        0,0
               заборгованості із
               соціальних виплат
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201390  0540  Проведення             1 500,0    1 500,0       0,0        0,0
               непередбачуваних
               видатків на заходи,
               пов'язані з
               ліквідацією
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи

3201400  1070  Забезпечення             500,0      500,0       0,0        0,0
               автомобілями
               громадян,
               віднесених до
               категорії 1 осіб,
               які постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201410  1070  Обслуговування         3 000,0    3 000,0       0,0        0,0
               банківських позик,
               наданих на
               пільгових умовах до
               1999 року
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201420  0763  Здійснення окремих     1 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               заходів
               Всеукраїнською
               громадською
               організацією "Союз
               Чорнобиль України"
               та іншими
               громадськими
               організаціями по
               соціальному захисту
               громадян, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи

3201430  0763  Матеріально-           1 000,0       26,0       0,0        0,0
               технічне
               забезпечення
               мобільного
               госпіталю

3201440  0512  Пошук та               2 900,0    2 900,0       0,0        0,0
               знешкодження
               залишків хімічної
               зброї, затопленої у
               виключній
               (морській)
               економічній зоні
               України

3201450  1062  Будівництво            4 319,0        0,0       0,0        0,0
               (придбання) житла
               для
               військовослужбовців
               Міністерства
               України з питань
               надзвичайних
               ситуацій та у
               справах захисту
               населення від
               наслідків
               Чорнобильської
               катастрофи

3201460  0320  Заходи із гасіння    279 681,7  279 581,7 207 126,9   19 948,4
               пожеж та участь у
               ліквідації
               наслідків
               надзвичайних
               ситуацій

3202000        Адміністрація зони    65 231,0   65 231,0     211,0        0,0
               відчуження і зони
               безумовного
               (обов'язкового)
               відселення

3202010  0513  Керівництво та           378,0      378,0     211,0        0,0
               управління
               діяльністю у зоні
               відчуження і зоні
               безумовного
               (обов'язкового)
               відселення

3202030  0513  Підтримка             64 853,0   64 853,0       0,0        0,0
               екологічно
               безпечного стану у
               зонах відчуження і
               безумовного
               (обов'язкового)
               відселення

3203000        Державний              5 363,3    4 850,4   2 386,9      206,8
               департамент
               страхового фонду
               документації

3203010  0320  Керівництво та         2 514,2    2 264,2     868,8       45,8
               управління
               діяльністю у сфері
               створення
               страхового фонду
               документації

3203020  0320  Створення і            2 849,1    2 586,2   1 518,1      161,0
               зберігання
               страхового фонду
               документації

3204000        Головний штаб         18 177,1   18 177,1       0,0        0,0
               Державної
               аварійно-
               рятувальної служби

3204020  0320  Аварійно-рятувальні   18 177,1   18 177,1       0,0        0,0
               заходи на
               загальнодержавному
               і регіональному
               рівнях при
               надзвичайних
               ситуаціях

3205000        Державна пошуково-     4 090,0    2 972,9   1 163,3      123,6
               рятувальна служба
               на водних об'єктах

3205020  0320  Функціонування         4 090,0    2 972,9   1 163,3      123,6
               аварійно-
               рятувальних
               формувань на воді

3206000        Спеціалізована         5 871,0    5 871,0       0,0        0,0
               воєнізована
               аварійно-
               рятувальна
               служба

3206020  0320  Аварійно-рятувальні    5 871,0    5 871,0       0,0        0,0
               роботи у зонах
               нафтових і газових
               фонтанів


3400000        Державний комітет    107 382,7   42 931,9   1 848,6      267,8
               України у справах
               сім'ї та молоді

3401000        Апарат Державного     26 612,4   25 541,0   1 415,0      240,7
               комітету України у
               справах сім'ї та
               молоді

3401010  1040  Загальне               1 302,1    1 202,1     734,4       84,4
               керівництво та
               управління у сфері
               молодіжної та
               сімейної політики

3401020  0960  Надання                  891,0      769,6     447,5      155,0
               позашкільної освіти
               в МДЦК "Золотий
               ключик"

3401050  0950  Підвищення               114,4      114,4      64,0        1,3
               кваліфікації
               працівників
               державних органів,
               установ і
               організацій у
               справах сім'ї,
               жінок, молоді та
               дітей

3401070  1040  Здійснення            11 867,4   11 017,4       0,0        0,0
               державними органами
               централізованих
               заходів з питань
               дітей, молоді,
               жінок та сім'ї

3401170  1040  Державна підтримка    12 000,0   12 000,0       0,0        0,0
               молодіжних
               організацій на
               виконання
               загальнодержавних
               програм і заходів
               стосовно дітей,
               молоді, жінок,
               сім'ї

3401180  1080  Прикладні розробки       437,5      437,5     169,1        0,0
               у сфері сім'ї та
               молоді

3402000        Державний центр       10 000,0    7 920,0     258,0       27,1
               соціальних служб
               для молоді

3402020  1040  Реалізація програм    10 000,0    7 920,0     258,0       27,1
               та здійснення
               заходів Державного
               центру соціальних
               служб для молоді

3403000        Державний                270,3      240,9     175,6        0,0
               департамент з
               питань молодіжної
               політики

3403010  1040  Керівництво та           270,3      240,9     175,6        0,0
               управління у сфері
               молодіжної політики

3408000        Державний Фонд        70 500,0    9 230,0       0,0        0,0
               сприяння
               молодіжному
               житловому
               будівництву

3408020  1062  Надання пільгового    70 500,0    9 230,0       0,0         0,0
               довгострокового
               державного кредиту
               та часткова
               компенсація
               відсоткової ставки
               кредитів
               комерційних банків
               молодим сім'ям та
               одиноким молодим
               громадянам на
               будівництво
               (реконструкцію) та
               придбання житла

3408030  1062  Повернення коштів,         0,0        0,0       0,0         0,0
               наданих для
               кредитування
               молодих сімей та
               одиноких молодих
               громадян на
               будівництво
               (реконструкцію) та
               придбання житла


3500000        Міністерство        4338 274,2 4235 053,8 203 396,4    10 282,9
               фінансів України

3501000        Апарат Міністерства 4027 018,3 3978 818,2  65 779,8     3 935,9
               фінансів України

3501010  0112  Керівництво та       143 980,0  120 387,5  59 580,0     2 696,6
               управління у сфері
               фінансів

3501020  0112  Створення             20 000,0        0,0       0,0         0,0
               автоматизованої
               інформаційно-
               аналітичної
               системи фінансових
               органів

3501030  0150  Прикладні наукові      1 981,3    1 981,3       0,0         0,0
               розробки у сфері
               розвитку державних
               фінансів

3501040  0941  Підготовка кадрів      3 756,8    3 537,8   1 795,4       529,8
               для сфери
               фінансової системи
               вищими навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

3501050  0942  Підготовка кадрів      5 742,6    5 571,5   2 978,7       488,0
               для сфери
               фінансової системи
               вищими навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

3501060  0950  Підвищення               500,0      500,0       0,0         0,0
               кваліфікації кадрів
               фінансової системи

3501070  0826  Функціонування           142,9      113,1      27,4        10,2
               Музею коштовного і
               декоративного
               каміння

3501080  0832  Фінансова підтримка      140,0      140,0       0,0         0,0
               журналу "Фінанси
               України"

3501090  0829  Підтримка                954,6      613,3     183,7        98,5
               культурно-
               оздоровчих заходів
               фінансової системи

3501100  0490  Забезпечення           3 657,1      592,1      59,2        47,2
               державних
               виробничих та
               соціально-
               культурних
               потреб у
               дорогоцінних
               металах і
               дорогоцінному
               камінні

3501110  0150  Підготовка наукових       94,3       94,3      57,4         0,0
               кадрів у сфері
               фінансів

3501120  0150  Прикладні розробки     1 710,7    1 670,7     965,9        25,6
               у сфері фінансів,
               кредиту і грошового
               обігу

3501140  0113  Внески до             66 251,9   66 251,9       0,0         0,0
               міжнародних
               організацій

3501150  0411  Погашення            238 345,1  238 345,1       0,0         0,0
               реструктуризованої
               заборгованості
               перед комерційними
               банками

3501160  1070  Поступова            500 000,0  500 000,0       0,0         0,0
               компенсація
               громадянам втрат
               від знецінення
               грошових заощаджень

3501170  0171  Обслуговування       353 288,3  353 288,3       0,0         0,0
               внутрішнього
               державного боргу

3501180  0172  Обслуговування      2684 291,3 2684 291,3       0,0        0,0
               зовнішнього
               державного боргу

3501200  0150  Науково-методичне        495,0      440,0     132,1        40,0
               забезпечення у
               сфері виробництва і
               використання
               дорогоцінного і
               напівдорогоцінного
               каміння

3501210  0487  Державні науково-      1 000,0    1 000,0       0,0        0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               технології,
               матеріалів і
               устаткування для
               виробництва бланків
               цінних паперів і
               документів суворого
               обліку

3501220  0487  Фінансова підтримка       50,0        0,0       0,0        0,0
               розвитку наукової
               інфраструктури у
               сфері збереження
               дорогоцінного
               каміння

3501230  0490  Створення                  0,0        0,0       0,0        0,0
               потужностей з
               переробки брухту та
               відходів
               дорогоцінних
               металів

3501600  0411  Розвиток                   0,0        0,0       0,0        0,0
               муніципального
               кредитного ринку

3501610  0411  Заходи щодо              636,4        0,0       0,0        0,0
               розвитку фінансових
               послуг у
               сільськогосподар-
               ських регіонах

3503000        Державна пробірна      1 265,8    1 265,8     702,8       37,0
               служба

3503010  0411  Керівництво та         1 135,8    1 135,8     702,8       37,0
               управління у сфері
               державного
               пробірного контролю

3503020  0487  Наукове                  130,0      130,0       0,0        0,0
               забезпечення
               державного
               пробірного контролю

3503030  0411  Фінансова підтримка        0,0        0,0       0,0        0,0
               державного
               пробірного контролю

3504000        Державне             208 239,2  157 491,5  75 276,0     4 448,6
               казначейство
               України

3504010  0112  Керівництво та       201 739,2  155 661,5  75 276,0     4 448,6
               управління
               казначейським
               обслуговуванням
               бюджету

3504600  0112  Створення              6 500,0    1 830,0       0,0        0,0
               автоматизованої
               інформаційно-
               аналітичної
               системи органів
               Державного
               казначейства

3505000        Головне               97 069,6   95 282,7  61 140,0     1 849,4
               контрольно-
               ревізійне
               управління України

3505010  0112  Керівництво та        96 769,6   94 982,7  61 140,0     1 849,4
               управління у сфері
               контролю за
               витрачанням
               бюджетних коштів

3505020  0950  Підвищення               300,0      300,0       0,0        0,0
               кваліфікації
               працівників
               контрольно-
               ревізійної служби
               України

3506000        Державний              4 681,3    2 195,6     497,8       12,0
               департамент
               фінансового
               моніторингу

3506010  0112  Керівництво та         4 681,3    2 195,6     497,8       12,0
               управління у сфері
               фінансового
               моніторингу

3510000        Міністерство        13392389,9 12963872,5   2 654,8     1 237,3
               фінансів України
               (загальнодержавні
               видатки)


3511000        Міністерство        13392389,9 12963872,5   2 654,8     1 237,3
               фінансів України
               (загальнодержавні
               видатки)

3511010  0220  Мобілізаційна         16 568,1   15 939,3   2 654,8     1 237,3
               підготовка галузей
               національної
               економіки України

3511020  0490  Державні капітальні  175 000,0        0,0       0,0        0,0
               вкладення

3511030  0133  Резервний фонд       320 000,0        0,0       0,0        0,0

3511050  0180  Дотації             5512 577,0 5512 577,0       0,0        0,0
               вирівнювання з
               державного бюджету
               обласним бюджетам,
               районним бюджетам,
               міським бюджетам
               міст
               республіканського
               Автономної
               Республіки Крим і
               обласного значення
               та
               Севастопольському
               міському бюджету

3511060  0180  Субвенція на          10 000,0        0,0       0,0        0,0
               ліквідацію
               наслідків
               стихійного лиха у
               Закарпатській
               області

3511100  0180  Субвенція з         2170 515,5 2170 515,5       0,0        0,0
               державного бюджету
               місцевим бюджетам
               на надання пільг
               ветеранам війни і
               праці, ветеранам
               військової служби,
               ветеранам органів
               внутрішніх справ,
               реабілітованим
               громадянам, які
               стали інвалідами
               внаслідок репресій
               або є пенсіонерами,
               та субсидій
               населенню на оплату
               електроенергії,
               природного газу,
               послуг тепло-,
               водопостачання і
               водовідведення,
               квартирної плати,
               вивезення
               побутового сміття
               та рідких нечистот

3511150  0180  Субвенція з         1624 617,8 1624 617,8       0,0        0,0
               державного бюджету
               місцевим бюджетам
               на виплату допомоги
               сім'ям з дітьми,
               малозабезпеченим
               сім'ям та інвалідам
               з дитинства і
               дітям-інвалідам

3511160  0180  Субвенція на         501 166,7  501 166,7       0,0        0,0
               пільги ветеранам
               війни і праці,
               військ. служби,
               органів внутр.
               справ з послуг
               зв'язку і інших
               (крім пільг на
               одержання ліків,
               зубопротезування,
               оплату
               електроенергії,
               природного і
               скрапленого газу,
               твердого та рідкого
               пічного побутового
               палива, послуг
               тепло-,
               водопостачання і
               водовідведення,
               квартирної плати,
               вивезення
               побутового сміття
               та рідких нечистот)
               та компенсацію за
               пільговий проїзд
               окремих категорій
               громадян

3511170  0180  Субвенція з          141 854,1        0,0       0,0        0,0
               державного бюджету
               місцевим бюджетам
               на будівництво та
               придбання житла
               військовослужбов-
               цям, учасникам
               бойових дій в
               Афганістані та
               воєнних конфліктів
               у зарубіжних
               країнах, членам
               сімей військовосл.,
               які загинули під
               час виконання ними
               службових
               обов'язків, а також
               військовослужбов-
               цям, звільненим у
               запас або відставку
               за станом здоров'я,
               віком, вислугою
               років та у зв'язку
               із скороченням
               штатів, які
               перебувають на
               квартирному обліку
               за місцем
               проживання

3511190  0180  Субвенція з           15 000,0   15 000,0       0,0        0,0
               державного бюджету
               обласному бюджету
               Закарпатської
               області на
               погашення основної
               суми боргу за
               кредитами, наданими
               у 1999 році
               відкритим
               акціонерним
               товариством
               "Державний ощадний
               банк України"
               Закарпатській
               обласній державній
               адміністрації на
               ліквідацію
               наслідків
               стихійного лиха

3511220  0180  Субвенція з          352 624,4  352 624,4       0,0        0,0
               державного бюджету
               місцевим бюджетам
               на надання пільг
               ветеранам війни і
               праці, ветеранам
               військової служби,
               ветеранам органів
               внутрішніх справ та
               субсидій населенню
               на придбання
               твердого та рідкого
               пічного побутового
               палива і
               скрапленого газу

3511230  0180  Субвенція з                0,0        0,0       0,0        0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Харкова на
               ліквідацію
               наслідків аварії на
               очисних спорудах

3511250  1070  Відшкодування         15 000,0   15 000,0       0,0        0,0
               шкоди, завданої
               громадянинові
               незаконними діями
               органів дізнання,
               попереднього
               слідства,
               прокуратури, суду

3511260  1020  Пенсійне            2019 541,0 2019 541,0       0,0        0,0
               забезпечення
               військовослужбовців
               та осіб
               начальницького і
               рядового складу

3511270  0180  Субвенція з            5 000,0        0,0       0,0        0,0
               державного бюджету
               обласному бюджету
               Івано-Франківської
               області на
               ліквідацію
               наслідків
               стихійного лиха у
               Івано-Франківській
               області

3511370  0180  Субвенція з          128 827,0  128 827,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               місцевим бюджетам
               на надання пільг
               громадянам, які
               постраждали
               внаслідок
               Чорнобильської
               катастрофи, на
               оплату
               електроенергії,
               природного газу,
               послуг тепло-,
               водопостачання і
               водовідведення,
               квартирної плати,
               транспортних
               послуг, послуг
               зв'язку та на
               придбання твердого
               і рідкого
               побутового палива
               особам, які
               проживають в
               будинках, що не
               мають центрального
               опалення

3511380  0180  Субвенція з                0,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               місцевим бюджетам
               на виконання
               інвестиційних
               проектів

3511390  0180  Додаткова дотація з  137 993,8  137 993,8      0,0         0,0
               державного бюджету
               бюджету Автономної
               Республіки Крим та
               обласним бюджетам
               на зменшення
               фактичних
               диспропорцій між
               місцевими бюджетами
               через
               нерівномірність
               мережі бюджетних
               установ

3511410  0180  Субвенція з           32 000,0   32 000,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Севастополя
               на компенсацію
               втрат доходів
               внаслідок
               розміщення на
               території міста
               Чорноморського
               Флоту

3511420  0180  Субвенція з            3 000,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Одеси на
               збереження
               історичної забудови
               у центральній
               частині міста Одеси

3511430  0180  Субвенція з            5 600,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Львова на
               збереження
               історичної забудови
               у центральній
               частині міста
               Львова

3511440  0180  Субвенція з           15 000,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               бюджету Автономної
               Республіки Крим на
               виконання
               інвестиційних
               проектів,
               спрямованих на
               розвиток соціальної
               інфраструктури
               Автономної
               Республіки Крим

3511460  0180  Субвенція з            2 000,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               Бахмацькому
               районному бюджету
               Чернігівської
               області на програму
               збереження пам'яток
               Державного
               історико-
               культурного
               заповідника
               "Гетьманська
               столиця"

3511470 0180   Субвенція з            2 000,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Глухова
               Сумської області на
               збереження
               історичної забудови
               у центральній
               частині міста
               Глухова

3511480  0180  Субвенція з            2 000,0        0,0      0,0         0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Кам'янець-
               Подільський
               Хмельницької
               області на розвиток
               Національного
               історико-
               архітектурного
               заповідника
               "Кам'янець"

3511490  0180  Субвенція з            2 000,0        0,0     0,0          0,0
               державного бюджету
               Збаразькому
               районному бюджету
               Тернопільської
               області на
               збереження
               історичної забудови
               у центральній
               частині міста
               Збаража

3511500  0180  Субвенція з            1 000,0        0,0     0,0          0,0
               державного бюджету
               міському бюджету
               міста Мелітополя
               Запорізької області
               на розвиток
               державного
               історико-
               археологічного
               заповідника
               "Кам'яна Могила"


3511510  0180  Додаткова дотація з  438 070,0  438 070,0     0,0          0,0
               державного бюджету
               бюджету Автономної
               Республіки Крим,
               обласним бюджетам,
               районним бюджетам,
               міським бюджетам
               міст
               республіканського
               Автономної
               Республіки Крим і
               обласного значення
               та Київському і
               Сеастопольському
               міським бюджетам на
               забезпечення
               виконання норм
               Закону України "Про
               встановлення
               розміру мінімальної
               заробітної плати на
               2003 рік"
               ( 372-15 )

3511520  0133  Придбання у          555 000,0        0,0     0,0          0,0
               державну власність
               майна АК АПБ
               "Україна"

3511620  0490  Фінансування               0,0        0,0     0,0          0,0
               проектів розвитку
               за рахунок коштів,
               залучених державою

3511630  0490  Повернення позик,   -811 565,5        0,0     0,0          0,0
               наданих для
               фінансування
               проектів розвитку
               за рахунок коштів,
               залучених державою

3600000        Міністерство         150 239,8  140 926,7  83 837,7    3 623,5
               юстиції України

3601000        Апарат Міністерства  149 580,9  140 267,8  83 470,5    3 623,5
               юстиції України

3601010  0380  Керівництво та       128 053,0  124 008,0  79 630,5    3 415,0
               управління у сфері
               юстиції

3601020  0380  Функціонування         1 525,2    1 500,2   237,9          7,5
               Центру правової
               реформи і
               законопроектних
               робіт, Центру
               перекладів актів
               європейського
               права, Центру
               порівняльного права

3601070  0330  Проведення судової     4 968,6    3 890,5 1 965,4        130,0
               експертизи

3601080  0370  Прикладні розробки     1 923,8    1 923,8 1 369,4         45,0
               у сфері методики
               проведення судових
               експертиз

3601090  0950  Підвищення               581,5      456,5   267,3         26,0
               кваліфікації
               працівників органів
               юстиції та судів

3601110  0380  Заходи, пов'язані з    4 000,0        0,0     0,0          0,0
               веденням Єдиного
               державного реєстру
               виконавчих
               проваджень

3601140  0370  Дослідження              250,0      250,0     0,0          0,0
               документів та
               вироблення
               історичного
               висновку щодо
               діяльності ОУН-УПА

3601150  0133  Забезпечення           8 278,8    8 238,8     0,0          0,0
               захисту прав та
               інтересів України
               під час розгляду у
               закордонних
               юрисдикційних
               органах

3601600  0411  Створення системи          0,0        0,0     0,0          0,0
               реєстрації прав
               власності

3603000        Державний комітет        658,9      658,9   367,2          0,0
               України у справах
               релігій

3603010  0850  Керівництво та           575,4      575,4   367,2          0,0
               управління у сфері
               релігій

3603020  0829  Заходи, пов'язані         83,5       83,5     0,0          0,0
               із забезпеченням
               свободи совісті та
               релігії

5000000        Державний комітет    355 241,8  349 480,8 120 932,1  104 812,4
               України по водному
               господарству

5001000        Апарат Державного    355 241,8  349 480,8 120 932,1  104 812,4
               комітету України по
               водному
               господарству

5001010  0421  Керівництво та         1 901,5    1 551,5  1 009,9        26,4
               управління у сфері
               водного
               господарства

5001020  0482  Прикладні розробки       704,3      704,3      0,0         0,0
               у сфері розвитку
               водного
               господарства

5001030  0530  Розробки                  50,0       50,0      0,0         0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері
               екологічного
               оздоровлення водних
               ресурсів

5001040  0950  Підвищення               447,7      447,7    326,5         0,0
               кваліфікації кадрів
               у сфері водного
               господарства

5001050  0421  Експлуатація         301 270,1  296 159,1 119 595,7  104 786,0
               загальнодержавних і
               міжгосподарських
               державних
               меліоративних
               систем

5001060  0511  Ведення державного     4 826,0    4 526,0     0,0          0,0
               моніторингу
               поверхневих вод,
               водного кадастру,
               паспортизація,
               управління водними
               ресурсами

5001070  0511  Захист від            32 042,2   32 042,2     0,0          0,0
               шкідливої дії вод
               сільських населених
               пунктів і
               сільськогосподар-
               ських угідь

5001080  0511  Комплексний           14 000,0   14 000,0     0,0          0,0
               протипаводковий
               захист в басейні
               р. Тиса у
               Закарпатській
               області

5100000        Державний комітет    117 447,0  114 447,0  54 876,8      200,0
               України по
               земельних ресурсах

5101000        Апарат Державного    117 447,0  114 447,0  54 876,8      200,0
               комітету України по
               земельних ресурсах

5101010  0421  Керівництво та        77 986,4   76 486,4  54 876,8      200,0
               управління у сфері
               земельних ресурсів

5101020  0950  Підвищення                19,6       19,6     0,0          0,0
               кваліфікації
               працівників
               Держкомзему

5101030  0421  Проведення            35 641,0   34 141,0     0,0          0,0
               земельної реформи

5101040  0511  Створення              3 800,0    3 800,0     0,0          0,0
               протиерозійних
               гідротехнічних
               споруд та
               рекультивація
               порушених земель

5101600  0421  Видача державних           0,0        0,0     0,0          0,0
               актів на право
               приватної власності
               на землю та їх
               реєстрація

5120000        Державний комітет     421 641,1   13 305,3  5 398,6    2 616,6
               України з
               державного
               матеріального
               резерву

5121000        Апарат Державного     421 641,1   13 305,3  5 398,6    2 616,6
               комітету з
               державного
               матеріального
               резерву

5121010  0220  Керівництво та         3 605,0    3 569,2 1 395,4        135,6
               управління у сфері
               державного
               матеріального
               резерву

5121020  0220  Обслуговування         8 036,1    8 036,1 4 003,2      2 481,0
               державного
               матеріального
               резерву
               організаціями
               Державного комітету
               України з
               державного
               матеріального
               резерву

5121030  0220  Відшкодування              0,0        0,0    0,0          0,0
               підприємствам,
               установам та
               організаціям
               витрат, пов'язаних
               з обслуговуванням
               цінностей
               матеріального
               резерву

5121040  0220  Накопичення          410 000,0   1 700,0    0,0          0,0
               (приріст) та
               зберігання
               матеріальних
               цінностей
               державного
               матеріального
               резерву

5160000        Державна митна       419 240,0  386 699,5 200 383,8   10 357,7
               служба України

5161000        Апарат Державної     419 240,0  386 699,5 200 383,8   10 357,7
               митної служби
               України

5161010  0112  Керівництво та       330 684,1  325 913,6 194 919,1    9 595,6
               управління у сфері
               митної справи

5161020  0112  Розбудова та          71 800,0   45 300,0      0,0         0,0
               модернізація
               об'єктів митної
               системи

5161030  0942  Підготовка кадрів     10 085,2    8 855,2   4 580,8      644,4
               для митної служби

5161040  0950  Підвищення             1 670,7    1 630,7   883,9        117,7
               кваліфікації
               працівників органів
               державної митної
               служби

5161050  0150  Прикладні              5 000,0    5 000,0     0,0          0,0
               дослідження і
               розробки у сфері
               митної служби


5270000        Державний комітет      4 646,5    4 477,6   2 313,7       91,0
               ядерного
               регулювання України

5271000        Апарат Державного      4 646,5    4 477,6   2 313,7       91,0
               комітету ядерного
               регулювання України

5271010  0434  Керівництво та         3 840,5    3 671,6   2 313,7       91,0
               управління у сфері
               ядерного
               регулювання

5271020  0530  Прикладні                785,1      785,1     0,0          0,0
               дослідження у сфері
               ядерного
               регулювання

5271030  0950  Підвищення                20,9       20,9     0,0          0,0
               кваліфікації
               державних
               службовців
               п'ятої - сьомої
               категорій у сфері
               ядерного
               регулювання

5300000        Державний комітет     20 416,9   11 242,3 2 619,1        289,2
               України з
               будівництва та
               архітектури

5301000        Апарат Державного     20 020,8   10 846,2 2 564,0        277,2
               комітету України з
               будівництва та
               архітектури

5301010  0443  Керівництво та         1 954,9    1 934,9 1 138,4         20,0
               управління у сфері
               будівництва та
               архітектури

5301020  0484  Прикладні розробки       957,5      957,5     0,0          0,0
               у сфері будівництва

5301040  0484  Державні науково-        116,8      116,8     0,0          0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               будівництва

5301050  0484  Наукові розробки із      500,1      500,1     0,0          0,0
               стандартизації у
               сфері будівництва

5301060  0824  Фінансова підтримка       20,0       20,0     0,0          0,0
               творчих спілок у
               сфері архітектури

5301070  0825  Функціонування           291,2      286,2   112,0         36,3
               Державної
               науково-технічної
               бібліотеки

5301080  0827  Збереження             2 778,6    2 429,0 1 313,6        220,9
               архітектурної
               спадщини в
               заповідниках

5301090  0829  Паспортизація,         9 500,0      700,0     0,0          0,0
               інвентаризація та
               реставрація
               пам'яток
               архітектури

5301100  0443  Розробка схем та         856,7      856,7     0,0          0,0
               проектних рішень
               масового
               застосування

5301110  0484  Розробки                 145,0      145,0     0,0          0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері розвитку
               нових будівельних
               матеріалів та
               виробів

5301120  0829  Пошук і                2 900,0    2 900,0     0,0          0,0
               впорядкування
               поховань жертв
               війни та політичних
               репресій

5302000        Комітет із               396,1      396,1    55,1         12,0
               Державної премії
               України у галузі
               архітектури

5302010  0829  Присудження               96,1       96,1    55,1         12,0
               Державної премії в
               галузі архітектури

5302020  0829  Відзначення              300,0      300,0     0,0          0,0
               Державною премією в
               галузі архітектури

5310000        Державний комітет      4 936,1    3 936,1 1 143,6         47,6
               України з питань
               житлово-
               комунального
               господарства

5311000        Апарат Державного      4 936,1    3 936,1 1 143,6         47,6
               комітету України з
               питань житлово-
               комунального
               господарства

5311010  0610  Керівництво та         2 940,9    1 940,9 1 065,0         40,0
               управління у сфері
               житлово-
               комунального
               господарства

5311020  0630  Прикладні розробки     1 098,0    1 098,0     0,0          0,0
               у сфері житлової
               політики

5311030  0630  Державні науково-        313,2      313,2     0,0          0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               розвитку
               житлово-
               комунального
               господарства

5311040  0620  Державний                 48,3       48,3    30,8          5,9
               насінневий контроль
               у сфері зеленого
               будівництва та
               квітникарства

5311050  0520  Збереження                75,6       75,6    47,8          1,7
               природно-
               заповідного
               фонду у Сирецькому
               дендрологічному
               парку

5311060  0630  Наукові розробки із      260,1      260,1     0,0          0,0
               стандартизації у
               сфері житлової
               політики

5311070  0630  Розробки                 200,0      200,0     0,0          0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері розвитку
               житлово-
               комунального
               господарства

5320000        Державний комітет     48 381,1    7 775,7   840,7        162,1
               України у справах
               національностей та
               міграції

5321000        Апарат Державного     48 381,1    7 775,7   840,7        162,1
               комітету України у
               справах
               національностей та
               міграції

5321010  0380  Керівництво та           984,4      984,4   642,7         37,1
               управління у сфері
               національностей та
               міграції

5321020  1070  Надання допомоги       2 600,0      794,6   198,0        125,0
               біженцям

5321030  0829  Заходи щодо            1 196,7    1 196,7     0,0          0,0
               відтворення
               культури
               національних меншин
               та встановлення
               культурних зв'язків
               з українською
               діаспорою

5321040  1070  Розселення та         43 000,0    4 200,0     0,0          0,0
               облаштування
               депортованих
               кримських татар та
               осіб інших
               національностей,
               які були
               депортовані з
               території України

5321050  0829  Фінансова підтримка      600,0      600,0     0,0          0,0
               Української
               Всесвітньої
               Координаційної Ради

5340000        Державний комітет у  455 518,0  421 292,0 242 538,3   26 350,0
               справах охорони
               державного кордону
               України

5341000        Апарат Державного    437 845,0  403 619,0 229 601,3   26 350,0
               комітету у справах
               охорони державного
               кордону України

5341010  0310  Керівництво та         8 995,7    8 995,7   8 180,7        0,0
               управління у сфері
               охорони державного
               кордону України

5341020  0310  Забезпечення         312 718,9  312 718,9 205 159,6   26 350,0
               особового складу
               Прикордонних військ
               України

5341030  0310  Охорона державного    61 921,0   56 721,0     0,0          0,0
               кордону

5341040  0310  Участь у виконанні     2 506,4    2 506,4     0,0          0,0
               заходів з
               делімітації та
               демаркації
               державного кордону
               України

5341060  0942  Підготовка кадрів     17 677,0   17 677,0  16 261,0        0,0
               та підвищення
               кваліфікації
               Національною
               академією
               Прикордонних військ
               України

5341070  1062  Будівництво           29 026,0        0,0     0,0          0,0
               (придбання) житла
               для
               військовослужбовців
               Прикордонних військ
               України

5341080  0310  Створення              5 000,0    5 000,0     0,0          0,0
               автоматизованої
               інформаційної
               системи перетину
               державного кордону
               України і банку
               даних міжвідомчого
               користування

5342000        Розвідувальний        17 673,0   17 673,0  12 937,0        0,0
               орган Державного
               комітету у справах
               охорони державного
               кордону

5342010  0310  Функціонування        17 673,0   17 673,0  12 937,0        0,0
               розвідувального
               органу


5360000        Державний комітет     21 049,9   20 999,9  2 983,1       150,0
               України з питань
               технічного
               регулювання та
               споживчої політики

5361000        Апарат Державного     21 049,9   20 999,9  2 983,1       150,0
               комітету України з
               питань технічного
               регулювання та
               споживчої політики

5361010  0411  Керівництво та         5 178,5    5 178,5   2 983,1      150,0
               управління у сфері
               технічного
               регулювання та
               споживчої політики

5361020  0481  Прикладні розробки     1 107,4    1 107,4     0,0          0,0
               у сфері
               стандартизації,
               сертифікації та
               метрології

5361030  0481  Розробки                 300,0      300,0     0,0          0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері
               стандартизації
               продукції і послуг

5361040  0481  Наукові програми       4 500,0    4 500,0     0,0          0,0
               у сфері
               стандартизації,
               сертифікації і
               еталонної бази

5361050  0487  Збереження та            500,0      500,0     0,0          0,0
               функціонування
               національної
               еталонної бази

5361060  0473  Створення служби         800,0      800,0     0,0          0,0
               єдиного часу

5361070  0411  Державний нагляд       2 164,0    2 164,0     0,0          0,0
               за додержанням
               стандартів та
               державний
               метрологічний
               нагляд

5361080  0411  Гармонізація           4 500,0    4 500,0     0,0          0,0
               національних
               стандартів з
               міжнародними та
               європейськими

5361090  0411  Виробництво та         2 000,0    1 950,0     0,0          0,0
               розповсюдження
               соціальної
               рекламної
               інформації про
               шкоду тютюнопаління
               та вживання
               алкогольних напоїв

5380000        Державна туристична   15 148,3   14 760,8   749,7         36,7
               адміністрація
               України

5381000        Апарат Державної      15 148,3   14 760,8   749,7         36,7
               туристичної
               адміністрації
               України

5381010  0472  Керівництво та         1 428,5    1 080,1   625,5         16,7
               управління у сфері
               туризму

5381020  0472  Фінансова підтримка   13 063,7   13 063,7     0,0          0,0
               розвитку туризму в
               Україні

5381030  0840  Прикладні розробки       356,1      317,0   124,2         20,0
               у сфері туризму

5381040  0472  Державні науково-        300,0      300,0     0,0          0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               розвитку туризму

5420000        Державний комітет    131 555,5 110 978,4  22 939,1     2 705,8
               України з питань
               фізичної культури і
               спорту

5421000        Апарат Державного     39 319,4  26 733,3  11 993,2     2 696,5
               комітету України з
               питань фізичної
               культури і спорту

5421010  0810  Керівництво та         1 186,8    1 173,8   734,4         66,6
               управління у сфері
               фізичної культури і
               спорту

5421020  0941  Підготовка кадрів      3 229,4    3 229,4 1 710,4        338,8
               для сфери спорту
               вищими навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

5421030  0942  Підготовка кадрів     16 163,6   16 163,6 8 551,6      2 266,1
               для сфери спорту
               вищими навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

5421040  0990  Методичне                 80,3       80,3    46,7          0,0
               забезпечення
               діяльності
               навчальних закладів
               у сфері спорту

5421050  0826  Функціонування            82,6       79,5    20,2          0,0
               музею спортивної
               слави України

5421090  0810  Забезпечення           1 689,2    1 669,2   516,9         25,0
               підготовки
               спортсменів вищих
               категорій

5421100  0810  Розвиток              14 000,0    1 450,0     0,0          0,0
               матеріально-
               технічної бази
               спорту вищих
               досягнень

               в тому числі             0,0        0,0       0,0          0,0
               реконструкція
               стадіону
               в м. Вінниця

5421110  0840  Прикладні розробки       599,5      599,5   413,0          0,0
               у сфері розвитку
               окремих видів
               спорту та методики
               підготовки
               спортсменів

5421120  0810  Розвиток авіаційних    2 288,0    2 288,0     0,0          0,0
               видів спорту

5422000        Управління            77 196,3   71 180,3 9 245,3          4,3
               "Укрспорт-
               забезпечення"

5422020  0810  Організаційне та      44 266,3   38 250,3 9 245,3          4,3
               фінансове
               забезпечення спорту
               вищих досягнень

5422030  0810  Проведення            30 000,0   30 000,0     0,0          0,0
               навчально-
               тренувальних
               зборів і змагань

5422050  0810  Проведення заходів     2 930,0    2 930,0     0,0          0,0
               з неолімпійських
               видів спорту і
               масових заходів з
               фізичної культури


5423000        Національний          14 389,8   12 414,8 1 700,6          5,0
               комітет спорту
               інвалідів України

5423020  0810  Фізкультурно-          9 794,8    9 714,8 1 700,6          5,0
               спортивна
               реабілітація та
               спорт інвалідів

5423040  0810  Фінансова підтримка    4 595,0    2 700,0     0,0          0,0
               параолімпійського
               руху в Україні

5424000        Профспілково-            650,0      650,0     0,0          0,0
               спортивне
               товариство
               "Україна"

5424020  0810  Фізкультурно-            650,0      650,0     0,0          0,0
               спортивна
               підготовка дітей та
               молоді

5450000        Державний комітет     84 155,7   82 755,7  15 693,6      606,5
               зв'язку та
               інформатизації
               України

5451000        Апарат Державного     69 801,3   68 401,3   7 274,7      474,0
               комітету зв'язку та
               інформатизації
               України

5451010  0460  Керівництво та         2 888,6    2 888,6   1 817,8       79,0
               управління у сфері
               зв'язку та
               інформатизації

5451030  0150  Прикладні                839,0      839,0     0,0          0,0
               дослідження у сфері
               сучасних
               інформаційних
               систем та зв'язку

5451050  0486  Проведення наукових      100,0      100,0     0,0          0,0
               виставок і
               конференцій у сфері
               зв'язку та
               інформатизації

5451060  0941  Підготовка кадрів      2 845,4    2 845,4   1 881,2       74,4
               для сфери зв'язку
               та інформатизації
               вищими навчальними
               закладами I та II
               рівнів акредитації

5451070  0942  Підготовка кадрів      6 314,8    6 314,8   3 575,7      320,6
               для сфери зв'язку
               та інформатизації
               вищими навчальними
               закладами III та IV
               рівнів акредитації

5451100  0460  Спецоб'єкти            1 714,2    1 714,2     0,0          0,0

5451110  0460  Забезпечення           9 000,0    7 600,0     0,0          0,0
               ефективного
               використання
               радіочастотного
               ресурсу

5451120  0473  Національна            8 600,0    8 600,0     0,0          0,0
               програма
               інформатизації

               в тому числі           3 500,0    3 500,0     0,0          0,0
               забезпечення
               антивірусного
               захисту державних
               інформаційних
               ресурсів

5451130  0950  Підвищення                30,0       30,0     0,0          0,0
               кваліфікації
               державних
               службовців
               п'ятої-сьомої
               категорій у сфері
               зв'язку та
               інформатизації

5451150  0831  Трансляція            37 369,3   37 369,3     0,0          0,0
               телерадіопрограм,
               вироблених для
               державних потреб

5451160  0486  Розробка                 100,0      100,0     0,0          0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері зв'язку та
               інформатизації

5452000        Головне управління    14 354,4   14 354,4  8 418,9       132,5
               Державної
               фельд'єгерської
               служби України

5452010  0113  Доставка               3 200,0    3 200,0      0,0         0,0
               дипломатичної
               кореспонденції за
               кордон і в Україну

5452020  0460  Доставка              11 154,4   11 154,4   8 418,9      132,5
               спеціальної
               службової
               кореспонденції
               органам державної
               влади

5480000        Державний комітет     39 023,4   34 882,4  19 490,9      647,6
               України з нагляду
               за охороною праці

5481000        Апарат Державного     39 023,4   34 882,4  19 490,9      647,6
               комітету України з
               нагляду за охороною
               праці

5481010  0412  Керівництво та        38 631,9   34 490,9  19 490,9      647,6
               управління у сфері
               нагляду за охороною
               праці

5481030  0950  Підвищення                71,5       71,5     0,0          0,0
               кваліфікації кадрів
               у сфері охорони
               праці та наглядової
               діяльності

5481040  0481  Прикладні розробки       320,0      320,0     0,0          0,0
               у сфері охорони
               праці

5500000        Державна комісія з     3 268,4    2 548,4   1 462,2        0,0
               регулювання ринків
               фінансових послуг

5501000        Апарат Державної       3 268,4    2 548,4   1 462,2        0,0
               комісії з
               регулювання ринків
               фінансових послуг

5501010  0112  Керівництво та         3 268,4    2 548,4   1 462,2        0,0
               управління у сфері
               регулювання ринків
               фінансових послуг

5960000        Головне управління    77 185,1   75 185,1  40 422,6    2 415,5
               розвідки
               Міністерства
               оборони України

5961000        Головне управління    77 185,1   75 185,1  40 422,6    2 415,5
               розвідки
               Міністерства
               оборони України

5961010  0260  Розвідувальна         77 185,1   75 185,1  40 422,6    2 415,5
               діяльність у сфері
               військової оборони

5980000        Вища рада юстиції      4 941,2    3 871,2   1 132,8       90,0

5981000        Апарат Вищої ради      4 941,2    3 871,2   1 132,8       90,0
               юстиції

5981010  0330  Формування             4 941,2    3 871,2   1 132,8       90,0
               суддівського
               корпусу та контроль
               за його діяльністю

5990000        Секретаріат            6 430,6    4 430,6   2 268,2       60,0
               Уповноваженого
               Верховної Ради
               України з прав
               людини

5991000        Секретаріат            6 430,6    4 430,6   2 268,2       60,0
               Уповноваженого
               Верховної Ради
               України з прав
               людини

5991010  0111  Парламентський         6 430,6    4 430,6   2 268,2       60,0
               контроль за
               додержанням
               конституційних прав
               і свобод людини

6010000        Антимонопольний       21 769,7   13 189,0   6 617,3      386,5
               комітет України

6011000        Апарат                21 769,7   13 189,0   6 617,3      386,5
               Антимонопольного
               комітету України

6011010  0411  Керівництво та        21 220,3   12 683,6   6 477,9      386,5
               управління у сфері
               конкурентної
               політики, контроль
               за дотриманням
               законодавства про
               захист економічної
               конкуренції

6011020  0481  Прикладні розробки       549,4      505,4    139,4        0,0
               у сфері
               конкурентної
               політики та права

6020000        Вища атестаційна         932,2      932,2   579,7         25,4
               комісія України

6021000        Апарат Вищої             932,2      932,2   579,7         25,4
               атестаційної
               комісії України

6021010  0990  Керівництво та           726,9      726,9   459,0         25,4
               управління у сфері
               атестації наукових
               та науково-
               педагогічних
               кадрів вищої
               кваліфікації,
               присудження
               наукових ступенів

6021020  0990  Державна атестація       205,3      205,3   120,7          0,0
               наукових і науково-
               педагогічних кадрів
               вищої кваліфікації

6070000        Державний            453 148,6  440 896,6 265 596,8   48 107,3
               департамент України
               з питань виконання
               покарань

6071000        Апарат Державного    453 148,6  440 896,6 265 596,8   48 107,3
               департаменту
               України з питань
               виконання покарань

6071010  0340  Керівництво та        26 042,5   25 387,5  18 973,8      783,7
               управління у сфері
               виконання покарань

6071020  0340  Утримання            119 761,6  119 264,5  4 776,8    33 719,6
               спецконтингенту в
               установах
               кримінально-
               виконавчої
               системи

6071030  0340  Здійснення           260 934,6  260 265,7  226 057,9   9 108,1
               виконання покарань

6071040  0734  Фінансова підтримка      302,6      302,6    36,0         26,6
               санаторно-курортних
               закладів Державного
               департаменту
               України з питань
               виконання покарань

6071060  0340  Утримання             32 996,3   32 906,3  15 752,3    4 469,3
               спецконтингенту,
               хворого на
               туберкульоз, в
               установах
               кримінально-
               виконавчої
               системи

6071070  0340  Створення установ      3 551,0       50,0     0,0          0,0
               виконання покарань
               для засуджених на
               довічне ув'язнення
               та приведення умов
               тримання засуджених
               до вимог
               європейських
               стандартів

6071080  1062  Будівництво            6 840,0        0,0     0,0          0,0
               (придбання) житла
               для осіб рядового і
               начальницького
               складу
               кримінально-
               виконавчої
               системи

6071600  0763  Заходи з подолання     2 720,0    2 720,0     0,0          0,0
               епідемії
               туберкульозу та
               СНІДу в установах
               кримінально-
               виконавчої
               системи

6110000        Державний комітет      4 254,4    3 536,0   2 207,0      124,0
               архівів України

6111000        Апарат Державного      4 254,4    3 536,0   2 207,0      124,0
               комітету архівів
               України

6111010  0133  Керівництво та           618,0      618,0   339,7          9,6
               управління у сфері
               архівної справи

6111020  0150  Прикладні розробки       479,6      479,6   288,7          0,0
               у сфері архівної
               справи

6111030  0133  Архівна справа         3 156,8    2 438,4 1 578,6        114,4

6120000        Головне управління     6 507,6    6 495,6 1 110,8         42,3
               державної служби
               України

6121000        Апарат Головного       6 507,6    6 495,6 1 110,8         42,3
               управління
               державної служби
               України

6121010  0131  Керівництво та         2 162,1    2 150,1 1 110,8         42,3
               функціональне
               управління у сфері
               державної служби

6121020  0150  Наукові розробки у     1 795,0    1 795,0     0,0          0,0
               сфері розвитку
               державної служби

6121030  0950  Підготовка             2 550,5    2 550,5     0,0          0,0
               магістрів державної
               служби

6140000        Державна податкова   072 871,8 1020 776,5 672 918,1   26 492,4
               адміністрація
               України

6141000        Апарат Державної     072 871,8 1020 776,5 672 918,1   26 492,4
               податкової
               адміністрації
               України

6141010  0112  Керівництво та       022 001,2  992 833,9 665 173,0   25 053,6
               управління у сфері
               контролю за
               дотриманням та
               виконанням
               податкового
               законодавства

6141020  0150  Прикладні розробки     1 645,0    1 645,0   670,0         28,2
               у сфері
               оподаткування,
               фінансового права
               та діяльності
               податкової служби

6141030 0941   Підготовка кадрів      1 070,9    1 050,9   429,6          0,0
               для податкової
               служби вищими
               навчальними
               закладами I і II
               рівнів акредитації

6141040  0942  Підготовка кадрів     22 498,2   14 998,2 6 077,2      1 253,6
               та підвищення
               кваліфікації
               Академією державної
               податкової служби

6141050  0950  Підвищення             2 928,5    1 318,5   568,3        157,0
               кваліфікації
               Центром
               перепідготовки та
               підвищення
               кваліфікації
               керівних кадрів
               органів державної
               податкової служби

6141060  0950  Перепідготовка і       4 130,0    4 130,0     0,0          0,0
               підвищення
               кваліфікації
               працівників органів
               податкової служби

6141080  0112  Створення             17 598,0    4 400,0     0,0          0,0
               автоматизованої
               інформаційно-
               аналітичної
               системи податкових
               органів

 


6141600  0112  Модернізація           1 000,0      400,0     0,0          0,0
               податкової служби

6150000        Державна комісія з    12 521,2   11 411,2 4 852,0        253,6
               цінних паперів та
               фондового ринку
               України

6151000        Апарат Державної      12 521,2   11 411,2 4 852,0        253,6
               комісії з цінних
               паперів та
               фондового ринку
               України

6151010  0411  Керівництво та        10 470,2    9 360,2 4 852,0        253,6
               управління у сфері
               фондового ринку

6151020  0411  Створення              2 000,0    2 000,0     0,0          0,0
               Національної
               депозитарної
               системи та системи
               моніторингу
               фондового ринку

6151030  0950  Перепідготовка та         51,0       51,0     0,0          0,0
               підвищення
               кваліфікації
               фахівців з питань
               фондового ринку та
               корпоративного
               управління

6170000        Державна служба        1 728,2    1 728,2   853,5         22,8
               експортного
               контролю

6171000        Апарат Державної       1 728,2    1 728,2   853,5         22,8
               служби експортного
               контролю

6171010  0411  Керівництво та         1 478,4    1 478,4   853,5         22,8
               управління у сфері
               експортного
               контролю

6171020  0481  Прикладні розробки       249,8      249,8     0,0          0,0
               у сфері розвитку
               експортного
               контролю

6250000        Державна комісія з       451,3      451,3   172,6         16,3
               питань оборонно-
               промислового
               комплексу України

6251000        Апарат Державної         451,3      451,3   172,6         16,3
               комісії з питань
               оборонно-
               промислового
               комплексу України

6251010  0260  Керівництво та           451,3      451,3   172,6         16,3
               управління у сфері
               оборонно-
               промислового
               комплексу

6370000        Національна комісія    6 664,6    5 939,1 2 717,5        129,5
               регулювання
               електроенергетики
               України

6371000        Апарат Національної    6 664,6    5 939,1 2 717,5        129,5
               комісії регулювання
               електроенергетики
               України

6371010  0433  Керівництво та         6 664,6    5 939,1 2 717,5        129,5
               управління у сфері
               регулювання
               електроенергетики

6380000        Національне          132 569,1  130 220,3  23 100,2    3 799,5
               космічне агентство
               України

6381000        Апарат               132 569,1  130 220,3  23 100,2    3 799,5
               Національного
               космічного
               агентства України

6381010  0473  Керівництво та         2 387,6    2 387,6   1 734,9        0,0
               управління у сфері
               космічної
               діяльності

6381020  0487  Розробки                 300,0      300,0     0,0          0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері космічної
               галузі

6381030  0960  Надання                1 601,5    1 435,7   296,3        134,5
               позашкільної освіти
               Національним
               центром
               аерокосмічної
               освіти молоді
               України

6381040  0473  Загальнодержавна      89 500,0   89 500,0     0,0          0,0
               (Національна)
               космічна програма

6381050  0473  Управління та         32 731,1   32 401,1  21 069,0    3 665,0
               випробування
               космічних засобів

6381060  0473  Функціонування і       2 000,0    2 000,0     0,0          0,0
               розвиток
               національної
               системи сейсмічних
               спостережень

6381070  0460  Експлуатація           1 200,0    1 200,0     0,0          0,0
               супутникових систем
               зв'язку та
               телерадіомовлення

6381080  0487  Прикладні розробки       495,9      495,9     0,0          0,0
               у сфері космічної
               галузі

6381090  0487  Державні науково-        500,0      500,0     0,0          0,0
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               космічної галузі

6381100  1062  Будівництво            1 853,0        0,0     0,0          0,0
               (придбання) житла
               для військово-
               службовців
               Національного
               космічного
               агентства

6440000        Національна рада       3 702,5    3 602,5 1 514,4         50,0
               України з питань
               телебачення і
               радіомовлення

6441000        Апарат Національної    3 702,5    3 602,5 1 514,4         50,0
               ради України з
               питань телебачення
               і радіомовлення

6441010  0831  Керівництво та         2 719,9    2 619,9 1 514,4         50,0
               управління
               здійсненням
               контролю у сфері
               телебачення і
               радіомовлення

6441020  0831  Розвиток                 982,6      982,6     0,0          0,0
               вітчизняного
               телебачення та
               радіомовлення

6510000        Рахункова палата      20 472,5   10 744,5 5 469,5        748,3

6511000        Апарат Рахункової     20 472,5   10 744,5 5 469,5        748,3
               палати

6511010  0112  Керівництво та        20 472,5   10 744,5 5 469,5        748,3
               управління у сфері
               контролю за
               виконанням
               державного бюджету

6520000        Служба безпеки       629 503,6  610 335,3  445 644,7   23 610,0
               України

6521000        Центральне           484 118,6  465 164,6  344 909,4   17 600,0
               управління Служби
               безпеки України

6521010  0350  Забезпечення         399 969,6  399 969,6  318 830,0   15 000,0
               заходів у сфері
               безпеки держави та
               функціонування
               органів системи
               Служби безпеки
               України

6521020  0350  Централізоване        14 500,0   14 500,0     0,0          0,0
               матеріально-
               технічне
               забезпечення
               оперативно-
               службової
               діяльності у сфері
               безпеки держави

6521030  0370  Наукова діяльність       175,0      175,0     0,0          0,0
               у сфері
               забезпечення
               державної безпеки,
               дослідження та
               розробки
               спеціальної техніки

6521040  0113  Забезпечення           1 300,0    1 300,0     0,0          0,0
               перебування за
               кордоном
               працівників органів
               державної влади

6521050  0734  Фінансова підтримка    6 000,0    6 000,0 3 650,0        800,0
               санаторно-курортних
               закладів Служби
               безпеки України

6521070  0942  Підготовка та         21 320,0   21 320,0  14 929,4      900,0
               перепідготовка
               кадрів Служби
               безпеки України
               вищими навчальними
               закладами III та IV
               рівнів акредитації

6521080  0721  Медичне               12 550,0   12 550,0   7 500,0      900,0
               обслуговування
               особового складу
               Служби безпеки
               України

6521090  0910  Утримання закладів       850,0      850,0     0,0          0,0
               дошкільної освіти
               Служби безпеки
               України

6521100  1062  Будівництво           18 954,0        0,0     0,0          0,0
               (придбання) житла
               для військово-
               службовців
               Служби безпеки
               України

6521200  0350  Забезпечення           8 500,0    8 500,0     0,0          0,0
               заходів
               спеціальними
               підрозділами по
               боротьбі з
               організованою
               злочинністю та
               корупцією Служби
               безпеки України

6522000        Головне управління    27 985,0   27 985,0  19 829,1      790,0
               розвідки Служби
               безпеки України

6522010  0350  Розвідувальна         27 985,0   27 985,0  19 829,1      790,0
               діяльність у сфері
               безпеки держави та
               спеціальний захист
               державних
               представництв за
               кордоном

6523000        Департамент          106 910,0  106 910,0  79 910,0    5 220,0
               спеціальних
               телекомунікаційних
               систем та захисту
               інформації Служби
               безпеки України

6523010  0350  Забезпечення          96 860,0   96 860,0  78 410,0    5 220,0
               функціонування
               державної системи
               урядового зв'язку

6523020  0350  Захист                 8 000,0    8 000,0     0,0          0,0
               інформаційних
               ресурсів держави

6523030  0350  Роботи по                150,0      150,0     0,0          0,0
               стандартизації,
               сертифікації в
               галузі
               криптографічного та
               технічного захисту
               інформації

6523040  0942  Підготовка,            1 500,0    1 500,0 1 500,0          0,0
               підвищення
               кваліфікації кадрів
               для галузі
               спеціальних
               телекомунікаційних
               систем та захисту
               інформації вищими
               навчальними
               закладами III та IV
               рівнів акредитації

6523050  0350  Розвиток та              300,0      300,0     0,0          0,0
               модернізація
               державної системи
               урядового зв'язку

6523060  0350  Створення та             100,0      100,0     0,0          0,0
               забезпечення
               функціонування
               Національної
               системи
               конфіденційного
               зв'язку

6524000        Антитерористичний     10 490,0   10 275,7   996,2          0,0
               центр Служби
               безпеки України

6524010  0350  Боротьба з            10 490,0   10 275,7   996,2          0,0
               тероризмом на
               території України

6540000        Національна          408 390,1  392 974,2 205 020,1   20 828,0
               Академія наук
               України

6541000        Апарат Національної  408 390,1  392 974,2 205 020,1   20 828,0
               Академії наук
               України

6541020  0150  Наукова і             15 803,6   15 603,6  12 617,7      134,0
               організаційна
               діяльність президії
               Національної
               Академії наук
               України

6541030  0140  Фундаментальні       248 507,0  243 254,9 147 529,8   17 300,0
               дослідження
               наукових установ
               Національної
               Академії наук

6541040  0487  Прикладні розробки    60 081,8   55 418,8  33 213,2    1 097,5
               у сфері розвитку
               галузей економіки

6541050  0487  Державні науково-     13 999,0   13 939,0   1 780,0      337,5
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               розвитку галузей
               економіки

6541060  0150  Фінансова підтримка   33 969,2   33 869,2   1 800,0       37,5
               технічного
               забезпечення
               Національної
               Академії наук
               України

6541070  0960  Оздоровлення і           300,0      300,0      0,0        0,0
               відпочинок дітей в
               дитячому
               оздоровчому таборі
               "Каштан"

6541080  0942  Підготовка кадрів      1 294,1    1 283,8    220,3        18,0
               фізико-технічного
               напряму вищими
               навчальними
               закладами III і IV
               рівнів акредитації

6541090  0990  Методичне                 99,3       99,3     60,1        1,2
               забезпечення
               викладення
               народознавства та
               української мови як
               іноземної
               Міжнародною школою
               україністики

6541100  0731  Медичне                6 940,0    6 340,0   2 470,5      521,6
               обслуговування
               працівників
               Національної
               Академії наук
               України

6541130  0150  Фінансова підтримка   13 396,1   12 865,6   1 728,5      995,7
               розвитку
               інфраструктури
               Національної
               академії наук
               України

6541140  0530  Здійснення науково-    8 000,0    8 000,0  3 600,0       385,0
               дослідних і
               дослідно-
               конструкторських
               робіт МНТЦ
               "Укриття"

6541150  0484  Розробка технологій    6 000,0    2 000,0     0,0          0,0
               дегазації вугільних
               пластів з метою
               використання метану

6550000        Академія              19 770,2   19 607,3  13 034,1    1 069,3
               педагогічних наук
               України

6551000        Апарат Української    19 770,2   19 607,3  13 034,1    1 069,3
               академії
               педагогічних наук

6551020  0980  Наукова і              3 898,2    3 821,6   3 152,7       75,2
               організаційна
               діяльність президії
               Академії
               педагогічних наук
               України

6551030  0140  Фундаментальні         9 729,5    9 729,5   6 783,1      359,3
               дослідження у сфері
               педагогічних наук

6551040  0980  Прикладні розробки       115,5      115,5     84,2         0,0
               у сфері педагогіки
               та психології

6551050  0980  Підготовка наукових      680,4      680,4     207,5        0,0
               кадрів у системі
               Академії
               педагогічних наук
               України

6551060  0950  Підвищення             2 514,3    2 514,3    1 590,7     305,1
               кваліфікації
               керівних кадрів
               і спеціалістів у
               сфері освіти
               закладами
               післядипломної
               освіти III і IV
               рівнів акредитації

6551070  0930  Підготовка та          1 832,3    1 832,3    865,7       327,2
               перепідготовка
               робітничих кадрів і
               фахівців
               автосервісу
               навчально-науковим
               центром професійно-
               технічної освіти
               Академії
               педагогічних наук
               України

6551080  0980  Фінансова підтримка      163,8      163,8     0,0          0,0
               розвитку
               інфраструктури
               Академії
               педагогічних наук
               України

6551090  0980  Державні науково-        836,2      749,9   350,2          2,5
               технічні програми
               та наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               педагогіки та
               психології
6560000        Академія медичних    208 747,7  184 990,8  87 474,5   16 707,0
               наук України

6561000        Апарат Академії      208 747,7  184 990,8  87 474,5   16 707,0
               медичних наук
               України

6561020  0140  Фундаментальні        14 085,4   14 085,4   9 987,3      70,0
               дослідження у
               сфері теоретичної
               та клінічної
               медицини

6561030  0750  Прикладні розробки    20 727,0   20 127,0  13 028,1      302,0
               у сфері діагностики
               і методів лікування
               хвороб людини

5561040  0750  Державні               4 647,9    4 472,3   2 640,0       0,0
               науково-технічні
               програми та
               наукові частини
               державних цільових
               програм у сфері
               профілактики і
               лікування хвороб
               людини

6561050  0750  Підготовка наукових      400,0      400,0      0,0         0,0
               кадрів Академією
               медичних наук
               України

6561060  0732  Діагностика і        150 599,9  135 935,0  59 111,6   16 128,3
               лікування
               захворювань із
               впровадженням
               експериментальних
               та нових медичних
               технологій у
               клініках
               науково-дослідних
               установ Академії
               медичних наук
               України

6561070  0722  Спеціалізована         2 892,4    2 811,0   1 043,4      182,2
               консультативно-
               поліклінічна
               допомога, що
               надається
               науково-дослідними
               установами Академії
               медичних наук
               України

6561080  0763  Централізована        13 000,0    4 800,0     0,0          0,0
               закупівля
               високовартісного
               обладнання та
               медикаментів для
               клінік
               науково-дослідних
               установ Академії
               медичних наук
               України

6561090  0750  Наукова і              2 245,1    2 225,1 1 664,1         24,5
               організаційна
               діяльність президії
               Академії медичних
               наук України

6561100  0750  Фінансова підтримка      150,0      135,0     0,0          0,0
               розвитку
               інфраструктури
               Академії медичних
               наук України

6570000        Академія мистецтв      4 956,5    2 732,1 2 234,0         36,0
               України

6571000        Апарат Академії        4 956,5    2 732,1 2 234,0         36,0
               мистецтв України

6571020  0840  Наукова і              4 333,0    2 358,6 2 048,6         26,0
               організаційна
               діяльність президії
               Академії мистецтв
               України

6571030  0140  Фундаментальні           623,5      373,5   185,4         10,0
               дослідження у
               сфері
               мистецтвознавства

6580000        Академія правових      6 165,9    5 839,1 4 166,3        104,5
               наук

6581000        Апарат Академії        6 165,9    5 839,1 4 166,3        104,5
               правових наук

6581020  0370  Наукова і              3 098,3    2 798,3 2 187,1        104,5
               організаційна
               діяльність президії
               Академії правових
               наук

6581030  0140  Фундаментальні         2 587,6    2 587,6 1 770,3          0,0
               дослідження у сфері
               законодавства і
               права

6581040  0370  Підготовка наукових       33,7       33,7     0,0          0,0
               кадрів у сфері
               законодавства

6581050  0370  Розробки                 213,6      198,8    61,3          0,0
               найважливіших
               новітніх технологій
               у сфері
               удосконалення
               законодавства

6581060  0370  Державні                 232,7      220,7   147,6          0,0
               науково-технічні
               програми та наукові
               частими державних
               цільових програм у
               сфері боротьби зі
               злочинністю

6590000        Українська академія  111 778,3  110 918,3  62 736,5    5 686,4
               аграрних наук

6591000        Апарат Української   111 778,3  110 918,3  62 736,5    5 686,4
               акмдемії аграрних
               наук

6591020  0482  Наукова і              5 601,9    5 601,9   4 318,4     131,0
               організаційна
               діяльність президії
               Української
               академії аграрних
               наук

6591030  0140  Фундаментальні        55 567,2   55 567,2   35 568,4   5 056,0
               дослідження у сфері
               природничих і
               технічних наук

6591040  0482  Прикладні розробки    28 414,3   28 414,3   20 596,8       0,0
               Української
               академії аграрних
               наук у сфері
               сільськогосподар-
               ських наук

6591050  0482  Державні                 149,6      149,6    54,8          8,0
               науково-технічні
               програми та наукові
               частини державних
               цільових програм у
               сфері розвитку
               сільськогосподар-
               ського виробництва
               та застосування
               нових технологій у
               рослинництві

6591060  0482  Фінансова підтримка    4 857,9    4 857,9   1 030,1       50,3
               технічного
               забезпечення
               наукових установ та
               підготовки наукових
               кадрів
               агропромислового
               комплексу

6591070  0421  Докорінне                200,0      200,0     0,0          0,0
               поліпшення земель
               науково-дослідних
               господарств

6591080  0421  Селекція у             5 500,0    5 500,0     0,0          0,0
               тваринництві
               та птахівництві в
               науково-дослідних
               господарствах

6591090  0421  Селекція сільсько-     7 500,0    7 500,0     0,0          0,0
               господарських
               культур у ланках
               первинного
               рослинництва

6591100  0520  Збереження             2 019,4    1 909,4   914,9        227,0
               природно-
               заповідного фонду
               в біосферному
               заповіднику
               "Асканія-Нова"

6591110  0482  Фінансова підтримка    1 968,0    1 218,0   253,1        214,1
               розвитку
               інфраструктури
               Української
               академії аграрних
               наук

6600000        Управління            49 538,6   46 529,8  35 269,0      746,3
               державної охорони
               України

6601000        Управління            49 538,6   46 529,8  35 269,0      746,3
               державної охорони
               України

6601020  0350  Державна охорона      48 280,6   46 529,8  35 269,0      746,3
               органів державної
               влади та посадових
               осіб

6601030  1062  Будівництво            1 258,0        0,0     0,0          0,0
               (придбання) житла
               для військово-
               службовців
               Управління
               державної охорони
               України

6610000        Фонд державного       27 225,9   27 225,9  18 874,4      501,0
               майна України

6611000        Апарат Фонду          27 225,9   27 225,9  18 874,4      501,0
               державного майна
               України

6611010  0411  Керівництво та        27 225,9   27 225,9  18 874,4      501,0
               управління у сфері
               державного майна

6611020  0411  Заходи, пов'язані з        0,0        0,0     0,0          0,0
               проведенням
               приватизації
               державного майна

6730000        Центральна виборча     9 500,2    9 000,2 2 067,3         39,0
               комісія

6731000        Апарат Центральної     9 500,2    9 000,2 2 067,3         39,0
               виборчої комісії

6731010  0160  Керівництво та         5 000,2    4 500,2 2 067,3         39,0
               управління у сфері
               проведення виборів
               та референдумів

6731020  0160  Проведення виборів     4 500,0    4 500,0     0,0          0,0
               народних депутатів
               України

7710000        Рада міністрів        13 163,4   12 911,4 8 061,7        527,8
               Автономної
               Республіки Крим

7711000        Апарат Ради           13 163,4   12 911,4 8 061,7        527,8
               міністрів
               Автономної
               Республіки Крим

7711010  0111  Здійснення            13 163,4   12 911,4 8 061,7        527,8
               виконавчої влади в
               Автономній
               Республіці Крим

7720000        Вінницька обласна     31 048,0   30 736,0  19 116,0    1 080,0
               державна
               адміністрація

7721000        Апарат Вінницької     31 048,0   30 736,0  19 116,0    1 080,0
               обласної державної
               адміністрації

7721010  0111  Здійснення            31 048,0   30 736,0  19 116,0    1 080,0
               виконавчої влади у
               Вінницькій області

7730000        Волинська обласна     18 473,1   18 201,1  11 252,7      691,1
               державна
               адміністрація

7731000        Апарат Волинської     18 473,1   18 201,1  11 252,7      691,1
               обласної державної
               адміністрації

7731010  0111  Здійснення            18 473,1   18 201,1  11 252,7      691,1
               виконавчої влади у
               Волинській області

7740000        Дніпропетровська      27 642,2   27 492,2  16 898,0    1 566,3
               обласна державна
               адміністрація

7741000        Апарат                27 642,2   27 492,2  16 898,0    1 566,3
               Дніпропетровської
               обласної державної
               адміністрації

7741010  0111  Здійснення            27 642,2   27 492,2  16 898,0    1 566,3
               виконавчої влади у
               Дніпропетровській
               області

7750000        Донецька обласна      23 804,1   23 584,1  14 398,3    1 280,3
               державна
               адміністрація

7751000        Апарат Донецької      23 804,1   23 584,1  14 398,3    1 280,3
               обласної державної
               адміністрації

7751010  0111  Здійснення            23 804,1   23 584,1  14 398,3    1 280,3
               виконавчої влади у
               Донецькій області

7760000        Житомирська обласна   24 826,5   24 585,9  15 199,6      930,0
               державна
               адміністрація

7761000        Апарат Житомирської   24 826,5   24 585,9  15 199,6      930,0
               обласної державної
               адміністрації

7761010  0111  Здійснення            24 826,5   24 585,9  15 199,6      930,0
               виконавчої влади у
               Житомирській
               області

7770000        Закарпатська          19 134,9   19 033,4  11 661,7      898,9
               обласна державна
               адміністрація

7771000        Апарат                19 134,9   19 033,4   11 661,7     898,9
               Закарпатської
               обласної державної
               адміністрації

7771010  0111  Здійснення            19 134,9   19 033,4   11 661,7      898,9
               виконавчої влади у
               Закарпатській
               області

7780000        Запорізька обласна    22 265,6   22 215,6   13 576,3      737,6
               державна
               адміністрація

7781000        Апарат Запорізької    22 265,6   22 215,6   13 576,3      737,6
               обласної державної
               адміністрації

7781010  0111  Здійснення            22 265,6   22 215,6   13 576,3      737,6
               виконавчої влади у
               Запорізькій області

7790000        Івано-Франківська     20 520,4   20 298,4   12 526,2    1 118,5
               обласна державна
               адміністрація

7791000        Апарат Івано-         20 520,4   20 298,4   12 526,2    1 118,5
               Франківської
               обласної державної
               адміністрації

7791010  0111  Здійснення            20 520,4   20 298,4   12 526,2    1 118,5
               виконавчої влади в
               Івано-Франківській
               області

7800000        Київська обласна      28 424,9   28 202,9   17 430,4    1 065,1
               державна
               адміністрація

7801000        Апарат Київської      28 424,9   28 202,9   17 430,4    1 065,1
               обласної державної
               адміністрації

7801010  0111  Здійснення            28 424,9   28 202,9   17 430,4    1 065,1
               виконавчої влади у
               Київській області

7810000        Кіровоградська        22 169,7   21 997,7   13 480,2      870,0
               обласна державна
               адміністрація

7811000        Апарат                22 169,7   21 997,7   13 480,2     870,0
               Кіровоградської
               обласної державної
               адміністрації

7811010  0111  Здійснення            22 169,7   21 997,7   13 480,2      870,0
               виконавчої влади у
               Кіровоградській
               області

7820000        Луганська обласна     22 280,3   22 205,7   13 572,2   1 402,5
               державна
               адміністрація

7821000        Апарат Луганської     22 280,3   22 205,7   13 572,2    1 402,5
               обласної державної
               адміністрації

7821010  0111  Здійснення            22 280,3   22 205,7   13 572,2    1 402,5
               виконавчої влади у
               Луганській області

7830000        Львівська обласна     25 253,7   24 958,1   15 468,0      818,8
               державна
               адміністрація

7831000        Апарат Львівської     25 253,7   24 958,1   15 468,0      818,8
               обласної державної
               адміністрації

7831010  0111  Здійснення            25 253,7   24 958,1   15 468,0      818,8
               виконавчої влади у
               Львівській області

7840000        Миколаївська          20 183,6   19 952,5   12 312,5      864,2
               обласна державна
               адміністрація

7841000        Апарат                20 183,6   19 952,5   12 312,5      864,2
               Миколаївської
               обласної державної
               адміністрації

7841010  0111  Здійснення            20 183,6   19 952,5   12 312,5      864,2
               виконавчої влади у
               Миколаївській
               області

7850000        Одеська обласна       29 756,3   29 566,3   18 237,2    1 278,7
               державна
               адміністрація

7851000        Апарат Одеської       29 756,3   29 566,3   18 237,2    1 278,7
               обласної державної
               адміністрації

7851010  0111  Здійснення            29 756,3   29 566,3   18 237,2    1 278,7
               виконавчої влади в
               Одеській області

7860000        Полтавська обласна    24 210,7   24 160,7   14 717,8    1 140,0
               державна
               адміністрація

7861000        Апарат Полтавської    24 210,7   24 160,7   14 717,8    1 140,0
               обласної державної
               адміністрації

7861010  0111  Здійснення            24 210,7   24 160,7   14 717,8    1 140,0
               виконавчої влади у
               Полтавській області

7870000        Рівненська обласна    18 248,2   18 198,2   10 993,3    1 175,8
               державна
               адміністрація

7871000        Апарат Рівненської    18 248,2   18 198,2   10 993,3    1 175,8
               обласної державної
               адміністрації

7871010  0111  Здійснення            18 248,2   18 198,2   10 993,3    1 175,8
               виконавчої влади у
               Рівненській області

7880000        Сумська обласна       21 116,4   20 986,4   12 790,1      858,4
               державна
               адміністрація

7881000        Апарат Сумської       21 116,4   20 986,4   12 790,1      858,4
               обласної державної
               адміністрації

7881010  0111  Здійснення            21 116,4   20 986,4   12 790,1      858,4
               виконавчої влади у
               Сумській області

7890000        Тернопільська         21 316,4   21 116,6   12 914,5      825,0
               обласна державна
               адміністрація

7891000        Апарат                21 316,4   21 116,6   12 914,5      825,0
               Тернопільської
               обласної державної
               адміністрації

7891010  0111  Здійснення            21 316,4   21 116,6   12 914,5      825,0

               виконавчої влади у
               Тернопільській
               області

7900000        Харківська обласна    31 136,5   31 101,5   19 042,2    1 255,4
               державна
               адміністрація

7901000        Апарат Харківської    31 136,5   31 101,5   19 042,2    1 255,4
               обласної державної
               адміністрації

7901010  0111  Здійснення            31 136,5   31 101,5   19 042,2    1 255,4
               виконавчої влади у
               Харківській області

7910000        Херсонська обласна    19 147,5   18 947,5   11 544,2      877,8
               державна
               адміністрація

7911000        Апарат Херсонської    19 147,5   18 947,5   11 544,2      877,8
               обласної державної
               адміністрації

7911010  0111  Здійснення            19 147,5   18 947,5   11 544,2      877,8
               виконавчої влади у
               Херсонській області

7920000        Хмельницька обласна   23 116,3   22 836,3   14 077,2      880,0
               державна
               адміністрація

7921000        Апарат Хмельницької   23 116,3   22 836,3   14 077,2      880,0
               обласної державної
               адміністрації

7921010  0111  Здійснення            23 116,3   22 836,3   14 077,2      880,0
               виконавчої влади у
               Хмельницькій
               області

7930000        Черкаська обласна     21 323,3   21 323,3   12 943,7      930,0
               державна
               адміністрація

7931000        Апарат Черкаської     21 323,3   21 323,3   12 943,7      930,0
               обласної державної
               адміністрації

7931010  0111  Здійснення            21 323,3   21 323,3   12 943,7      930,0
               виконавчої влади у
               Черкаській області

7940000        Чернівецька обласна   13 355,0   13 103,0    8 006,8      560,0
               державна
               адміністрація

7941000        Апарат Чернівецької   13 355,0   13 103,0    8 006,8      560,0
               обласної державної
               адміністрації

7941010  0111  Здійснення            13 355,0   13 103,0    8 006,8      560,0
               виконавчої влади у
               Чернівецькій
               області

7950000        Чернігівська          22 249,2   22 033,0   13 511,0      955,0
               обласна державна
               адміністрація

7951000        Апарат                22 249,2   22 033,0   13 511,0      955,0
               Чернігівської
               обласної державної
               адміністрації

7951010  0111  Здійснення            22 249,2   22 033,0   13 511,0      955,0
               виконавчої влади у
               Чернігівській
               області

7960000        Київська міська            0,0        0,0        0,0        0,0
               державна
               адміністрація

7961000        Апарат Київської           0,0        0,0        0,0        0,0
               міської державної
               адміністрації

7961600  0620  Модернізація               0,0        0,0        0,0        0,0
               обладнання
               індивідуальних
               теплових пунктів та
               здійснення
               енергозберігаючих
               заходів в
               адміністративних і
               громадських
               будівлях міста
               Києва

7970000        Севастопольська        8 815,6    8 764,8    5 115,0      587,3
               міська державна
               адміністрація

7971000        Апарат                 8 815,6    8 764,8    5 115,0      587,3
               Севастопольської
               міської державної
               адміністрації

7971010  0111  Здійснення             8 815,6    8 764,8    5 115,0      587,3
               виконавчої влади у
               місті Севастополі

7971600  0620  Розширення                 0,0        0,0        0,0        0,0
               теплопостачання в
               місті Севастополі

8680000        Державний комітет     14 178,3   10 671,0    3 072,6      205,4
               України з питань
               регуляторної
               політики та
               підприємництва

8681000        Апарат Державного     14 178,3   10 671,0    3 072,6      205,4
               комітету України з
               питань регуляторної
               політики та
               підприємництва

8681010  0411  Керівництво та         7 488,3    6 411,0    3 072,6      205,4
               управління у сфері
               регуляторної
               політики та
               підприємництва

8681020  0411  Заходи, пов'язані з    4 690,0    2 260,0        0,0        0,0
               веденням Реєстру
               суб'єктів
               підприємницької
               діяльності та
               Єдиного
               ліцензійного
               реєстру

8681030  0490  Заходи по              2 000,0    2 000,0        0,0        0,0
               реалізації
               Національної
               програми сприяння
               розвитку малого
               підприємництва в
               Україні у 2003 році

8681600  0411  Розвиток приватного        0,0        0,0        0,0        0,0
               сектора

               Всього            43695965,4 39711402,6 9 899 128,3 1 111 132,7

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд | Разом:
-----------+------------------------------------------------------|
капітальні | Всього |поточні | з них: | капітальні |
| | |--------------------| |
| | |оплата |комунальні| |
| | |праці |послуги та| |
| | | | енерго- | |
| | | | носії | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

   51 050,1   36 774,6  28 350,5   7 585,0    4 528,2      8 424,1   238 402,6


   51 050,1   36 774,6  28 350,5   7 585,0    4 528,2      8 424,1   238 402,6


   42 470,7        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   115 753,1

 

 

    1 906,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    25 720,3

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 000,0

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    10 500,0

 

    1 297,4    2 745,0   1 525,0     706,5        0,0      1 220,0    26 496,7

 


      675,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 935,9

 

 


        0,0   34 029,6  26 825,5   6 878,5    4 528,2      7 204,1    38 829,6

 

 

 


    3 951,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     8 936,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 481,0

 

 

 

      750,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       750,0

 


   44 127,3  107 046,0  89 512,7  20 885,8   13 724,1     17 533,3   338 562,9


   42 375,3  105 065,5  87 620,9  20 550,6   13 687,3     17 444,6   306 781,3


    7 828,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    32 449,6

 

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 402,1

 


    6 441,3   17 114,6  16 833,4   4 604,0    3 819,8        281,2    45 796,4

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 158,6


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 094,5

 


      267,5   68 609,8  54 833,1  11 748,9    8 634,9     13 776,7    89 032,1

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 147,2

 


      400,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     7 148,8

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       434,4

 

        0,0      433,7     433,7       0,0        6,0          0,0    15 283,7

 

 


        0,0    1 876,1   1 396,1     505,0       54,0        480,0     4 859,1

 

 


        0,0   12 775,5  10 593,8   3 333,0      916,1      2 181,7    27 364,1

 

 

 

 

 

 


        0,0      550,0     520,0     220,0       24,0         30,0     2 031,8

 

 

 

 


    1 900,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 000,0

 

 

 

 

    2 966,0    1 960,8   1 960,8      85,7      182,5          0,0    26 631,8

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 

 

 


      922,3    1 110,0     740,0       0,0       50,0        370,0    16 665,4

 

 

 


        0,0      280,0     255,0      54,0        0,0         25,0     1 056,7

 

 

 

 

 


    1 649,8      355,0      55,0       0,0        0,0        300,0     2 206,9

 

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        18,1

 

 

 

 

 


   20 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    20 000,0

 

 

 


      683,0    1 980,5   1 891,8     335,2       36,8         88,7    11 561,8

 

      529,7        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 404,1

 

 

 

      108,8      214,0     204,0      33,2        0,0         10,0     1 293,3

 


       44,5    1 766,5   1 687,8     302,0       36,8         78,7     5 864,4

 


       95,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       707,9

 


       95,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       707,9

 

 

 

 

       74,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 693,4

 

       74,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 544,7

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        55,7

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        93,0

 

 

 

 

      900,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 837,5

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       778,5

 

 

 

      900,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       900,0

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       159,0

 

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       581,0

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       581,0

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    14 400,0

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    14 400,0

 

 

   30 371,6    5 625,5   5 515,7   2 104,1      287,9        109,8    93 732,2

 

 

 

   30 371,6    5 625,5   5 515,7   2 104,1      287,9        109,8    93 732,2

 


    5 404,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    32 032,2

 

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 000,0

 

 

 


   15 981,9    5 625,5   5 515,7   2 104,1      287,9        109,8    34 131,1

 

 

    8 985,7        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     8 985,7

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    13 612,0

 

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        12,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 959,2

 


   52 475,0        5,0       5,0       0,0        0,0          0,0   400 987,7

 

   52 475,0        5,0       5,0       0,0        0,0          0,0   400 987,7

 


      564,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 305,8

 

 

    9 763,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    58 078,0

 

 

    5 493,1        5,0       5,0       0,0        0,0          0,0    73 492,2

 

 


   27 924,3        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   213 708,1

 


      240,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     7 667,9

 


    5 010,3        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    31 038,4

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        97,3

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        90,1

 

 


      201,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       803,1

 

 

 

 

 

      400,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       400,0

 

 


    2 878,9        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    10 306,8

 

 

    2 004,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    26 179,4


    2 004,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    26 179,4


    2 004,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    26 119,8

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        59,6

 

 

 

    1 571,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    13 383,7


    1 571,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    13 383,7


    1 571,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    13 383,7

 

 

      538,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 989,3

 

      538,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 989,3

 

      538,8        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 989,3

 

 

    1 809,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    14 770,8


    1 809,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    14 770,8


    1 809,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    14 770,8

 


   11 684,1   21 556,6   6 752,6      15,0       35,0     14 804,0   240 075,6

 

   11 684,1   21 556,6   6 752,6      15,0       35,0     14 804,0   240 075,6

 

    6 000,0   21 506,6   6 732,6      15,0       35,0     14 774,0   229 250,2

 

 


    5 684,1       50,0      20,0       0,0        0,0         30,0    10 825,4

 

 

 


   97 237,0  654 589,0 601 618,0 190 625,4   12 012,2    52 971,0  2 449 411,5

 

   87 331,0  610 589,0 560 370,0 178 205,2   11 777,2    50 219,0  2 097 126,5

 

        0,0      410,0     410,0       0,0        0,0         0,0     17 148,6

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    28 409,0

 

 

   15 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    15 000,0

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 000,0

 


        0,0  434 238,0 402 572,5 157 332,2    6 408,6    31 665,5  1 585 727,7

 

 

 

 

        0,0   78 797,8  75 831,6       0,0        0,0      2 966,2    78 797,8

 

 


        0,0    7 018,7   5 260,7   2 076,7       25,0      1 758,0    19 381,0

 

 

       21,0   62 788,9  50 410,9  14 679,9    3 345,1     12 378,0   147 244,9

 

 


        0,0    3 565,0   3 429,5     500,7       96,4        135,5     9 080,0

 

 

 


        0,0   20 977,1  19 844,3   3 362,0    1 813,4      1 132,8    82 764,1

 

 

 


        0,0    1 096,1   1 031,4       5,1       14,4         64,7     8 117,0

 

 

        0,0    1 150,9   1 104,8      80,2       69,3         46,1     2 944,9

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    11 605,0

 

 

 

 

        0,0      546,5     474,3     168,4        5,0         72,2    15 596,5

 

 

 

 

   72 310,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    72 310,0

 

 

 

    9 906,0   44 000,0  41 248,0  12 420,2      235,0      2 752,0   348 785,0

 

 

        0,0       90,6      87,0      19,0        0,0          3,6     7 517,7

 


        0,0   24 532,1  22 309,9     885,3      134,4      2 222,2   259 562,5

 

 

 

 

 

        0,0   17 900,5  17 759,5  11 438,3       70,9        141,0    47 050,0

 

 

 

 

 


        0,0    1 008,6     675,8      64,2        1,5        332,8    20 390,3

 

 


        0,0      468,2     415,8      13,4       28,2         52,4     4 358,5

 

 

 

    9 906,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     9 906,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0         0,0

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 500,0

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 500,0

1 332 118,8  863 501,5  13 366,0   5 044,5      228,5   609 015,4  3 970 137,5

 

   70 223,0  622 381,4  13 366,0   5 044,5      228,5   609 015,4    961 973,4

 

        0,0      432,9     332,9       0,0      100,0        100,0     8 905,6

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 910,9

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       350,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       733,0

 

 

 


        0,0    3 393,9   3 048,2     845,6       24,9        345,7    33 839,8

 

 

 


        0,0      604,2     577,3     208,5        2,7         26,9     2 835,2

 

 


   40 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   247 956,5

 

 

 

        0,0    9 950,4   9 407,6   3 990,4      100,9        542,8    14 690,4

 

 

 


   28 008,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    33 428,0

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       200,0

 

 


    2 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     7 909,0

 


        0,0  608 000,0       0,0       0,0        0,0    608 000,0   608 000,0

 

 


      215,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       215,0

 

 

 

 

1 261 895,8        0,0       0,0       0,0        0,0         0,0  2 767 044,0

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 204,1

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 615,0

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       240,0

 

 


  100 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   654 089,1

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    75 000,0

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   830 000,0

 

 

 

1 100 895,8        0,0       0,0       0,0        0,0         0,0  1 100 895,8

 

 

 

 

   40 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    80 000,0

 

 

   21 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    21 000,0

 

 

 

        0,0  241 120,1       0,0       0,0        0,0          0,0   241 120,1

 


        0,0  241 120,1       0,0       0,0        0,0          0,0   241 120,1

 

      726,6   24 830,0  19 173,8   1 422,3      483,6      5 656,2    88 748,4

 


      718,6   18 430,0  15 879,8   1 224,3      332,5      2 550,2    54 529,4

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    19 447,8

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       856,5


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 314,6

 

 

 


       45,0       80,0      76,8      45,0        0,0          3,2     4 108,3

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 071,4

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 375,8

 

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       250,0

 

 


        0,0    4 600,0   3 505,0   1 150,0      332,5      1 095,0     6 068,4

 

 

 

        0,0       50,0      48,0      29,3        0,0          2,0       331,2

 

 

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       951,6

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        52,9

 

 

 


       15,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 078,9

 

 

      658,6   13 700,0  12 250,0       0,0        0,0      1 450,0    14 622,0

 

 

 

        8,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    11 225,1

 

        8,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    11 225,1

 


        0,0    6 400,0   3 294,0     198,0      151,1      3 106,0    22 993,9

 

        0,0    6 400,0   3 294,0     198,0      151,1      3 106,0    11 544,1

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 950,0

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       459,8

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     7 040,0

 

   63 246,2   23 436,6  10 796,2   6 673,4      291,3     12 640,4   588 579,7

 

   63 246,2   23 436,6  10 796,2   6 673,4      291,3     12 640,4   588 579,7

 

    2 012,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    18 251,7

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   153 440,7

 

 

 


   23 453,7   19 773,5  10 589,2   6 613,4      291,3      9 184,3   354 202,8

 


   37 780,1    3 453,1       0,0       0,0        0,0      3 453,1    41 648,8

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 770,0

 

 

 

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 349,8


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 800,0

 

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       412,8

 

 

 


        0,0      210,0     207,0      60,0        0,0          3,0     1 300,1

 

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 153,0

 

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       250,0

 

 

 

 


   15 856,1   54 676,5  41 711,3  14 941,7      516,1     12 965,2   166 444,6

 


   15 856,1   54 676,5  41 711,3  14 941,7      516,1     12 965,2   166 444,6

 

 

       65,0       85,7      85,7       0,0       20,0          0,0     2 540,6

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       469,6

 

       48,6      191,7     191,7      61,0       15,6          0,0       632,9

 

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       134,0

 


        0,0      728,0     692,0     100,0       19,0         36,0     1 557,9

 

 

 


       39,0       11,5      11,5       0,0        0,0          0,0       314,5

 

 

 

    7 703,5   53 659,6  40 730,4  14 780,7      461,5     12 929,2   124 890,1

 


    8 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     8 000,0

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 850,8


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    19 900,0

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 600,0

 

 


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 045,0

 

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       109,2

 

 

 

 

 

   63 639,4   39 338,2  31 429,3  10 930,8    1 656,4      7 908,9   327 690,6

 

   48 059,5   38 459,6  30 599,9  10 622,2    1 629,8      7 859,7   296 098,0

 

      514,0       43,1      43,1       0,0        2,0          0,0     3 151,9

 

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 010,6

 


      100,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 483,0

 

 


    1 000,0      184,4     168,4      18,7       37,0         16,0     8 075,5

 

 


      200,0      209,8     190,3      49,0       25,3         19,5     1 894,0

 

 

 


    2 200,0   30 192,8  23 923,1   8 503,5    1 215,7      6 269,7    79 499,8

 

 


      500,0   20 074,4  15 891,0   5 668,5      270,3      4 183,4    33 254,7

 

 

 

        0,0    3 054,8   2 511,8   1 487,9       62,0        543,0     4 093,2

       71,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       171,4        0,0        6,0       6,0       0,0        0,1          0,0       270,8


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 341,0

    7 800,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    38 758,8    5 500,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    40 195,1        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 000,0

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 496,0        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 960,0


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       800,0        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    20 693,3
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 000,0
    5 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 000,0

    2 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 000,0
    9 293,5      620,5     514,0      58,8       44,0        106,5    22 518,3

    6 181,0    3 330,0   2 515,0     386,1      222,5        815,0    24 766,2      500,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       500,0


        0,0      133,2     133,2      60,7        0,0          0,0       212,0


        0,0      520,0     440,0       0,0        0,0         80,0    19 327,2
      200,0      165,0     155,0      57,5       21,2         10,0     1 128,3


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 000,0

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       145,8


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 500,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       605,8   10 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    10 000,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       375,7        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       235,7
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       140,0       65,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 045,8
       65,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       205,5

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       840,3


   15 514,9      878,6     829,4     308,6       26,6         49,2    30 171,1      124,4        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       524,7

   15 390,5      878,6     829,4     308,6       26,6         49,2    29 464,2        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       182,2    2 005,0    8 845,9   7 481,6   1 569,7      763,1      1 364,3   125 695,8
    2 005,0    8 845,9   7 481,6   1 569,7      763,1      1 364,3   125 695,8
        5,0       25,0      25,0       0,0        0,0          0,0     2 341,3
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       180,0

        0,0    1 053,0     927,2     289,9       91,5        125,8     2 659,1
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        77,3

        0,0    3 561,4   3 252,2     806,4      634,3        309,2    10 825,9


    2 000,0    2 274,1   1 838,7     112,7       19,0        435,4    96 693,6

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 000,0
        0,0    1 932,4   1 438,5     360,7       18,3        493,9     8 918,6  277 464,2  976 769,5 947 719,4  96 800,0   57 300,0     29 050,1 4 340 509,9


  274 968,0  976 769,5 947 719,4  96 800,0   57 300,0     29 050,1 4 337 383,8


        0,0      500,0     400,0       0,0        0,0        100,0    34 719,4

        0,0    5 200,0   5 200,0       0,0        0,0          0,0 1 825 083,9        0,0    3 500,0   3 500,0       0,0        0,0          0,0     6 800,0        0,0      200,0     200,0       0,0        0,0          0,0       284,7        0,0   64 900,0  63 900,0       0,0        0,0      1 000,0   429 493,5
        0,0   87 700,0  85 700,0       0,0   57 300,0      2 000,0   349 405,0

        0,0    4 030,0   2 930,0       0,0        0,0      1 100,0    24 375,3
        0,0   23 410,0  18 410,0       0,0        0,0      5 000,0   138 787,5

        0,0   42 278,2  38 106,7  33 800,0        0,0      4 171,5    44 420,9
        0,0   12 500,0   9 400,0       0,0        0,0      3 100,0   244 406,5

        0,0    1 900,0   1 900,0       0,0        0,0          0,0     5 900,0

        0,0    4 800,0   3 804,5       0,0        0,0        995,5    24 258,1        0,0  371 604,4 371 604,4       0,0        0,0          0,0   431 604,4        0,0   79 000,0  79 000,0       0,0        0,0          0,0   115 000,0


        0,0   83 100,0  83 100,0       0,0        0,0          0,0   106 100,0
        0,0   63 202,7  63 202,7       0,0        0,0          0,0    74 202,7


        0,0    7 000,0   7 000,0       0,0        0,0          0,0    23 200,0
  274 968,0   10 000,0       0,0       0,0        0,0     10 000,0   284 968,0


        0,0      700,0     700,0       0,0        0,0          0,0     5 300,0
        0,0      800,0     800,0       0,0        0,0          0,0     3 800,0        0,0    1 300,0   1 300,0       0,0        0,0          0,0     1 300,0
        0,0  108 544,2 106 961,1  63 000,0        0,0      1 583,1   131 454,7
        0,0      600,0     600,0       0,0        0,0          0,0    18 913,1
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    11 606,1

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 000,0    2 496,2        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 126,1

    2 496,2        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 126,1
  189 477,2  568 255,2 1 183 236,4  556 360,0  98 435,1  385 018,8 4 161 167,6


  189 337,2  522 436,8 1 150 595,8  544 876,1  96 218,5  371 841,0 4 011 763,9        0,0       60,0      60,0       0,0        0,0          0,0     4 106,2        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    45 940,6        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     9 293,1
        0,0   34 641,6  30 461,2   12 500,0      980,0      4 180,4   48 280,6

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     8 945,6
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 663,1


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     9 000,0


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 510,0        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 749,8

      100,0    2 340,8   2 170,8       0,0      318,9        170,0    14 377,8

      610,0      689,4     626,1     129,1       61,0         63,3     9 816,4
       50,0    1 811,6   1 761,6     409,6      242,5         50,0    16 040,6

    6 500,0  114 057,9 103 859,9   30 994,0   12 333,1     10 198,0  839 205,7


       90,0      109,9     101,4       4,9       15,9          8,5     4 256,3
      685,0  170 929,5 139 339,5  55 450,0   19 884,9     31 590,0   444 442,7
    2 400,0  104 464,2 815 544,6 422 418,9   55 457,6   288 919,6  2 036 858,5
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0         0,0    33 700,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 500,0

   84 900,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    93 000,0


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    17 100,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    15 000,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 250,6


   91 095,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    96 100,0


    1 080,0    2 499,0   2 099,0     670,0      237,0        400,0    16 871,2

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        61,2


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       485,9

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        31,2
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 408,3

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       838,5

      184,2      525,0     447,8      55,3       73,2         77,2    15 455,0

        0,0    1 107,0   1 042,0     272,7      141,0         65,0     2 484,3

      119,3    5 340,8   4 500,8   1 044,4      727,0        840,0    34 883,4      600,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 227,9
      275,0      200,0     170,0      55,0        0,0         30,0     3 889,3      503,5        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       503,5
        0,0   29 960,3   7 460,3   4 881,7      853,0     22 500,0    47 229,9


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 202,6        0,0    6 099,8   4 381,1   1 857,3      652,4      1 718,7    13 869,7


       45,2        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 260,7


      100,0   47 600,0  36 569,7  14 133,2    4 241,0     11 030,3   104 923,7        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 918,4
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       868,4
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 050,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       692,4


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       692,4        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 955,8

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       146,8
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     2 809,0


      140,0   45 818,4  32 640,6  11 483,9    2 216,6     13 177,8   138 837,1

      110,0      786,0     711,0     289,4       18,1         75,0    15 176,5


       30,0    1 572,0   1 392,0     574,8       20,0        180,0     2 802,9
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       593,0

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       170,0

        0,0   43 460,4  30 537,6  10 619,7    2 178,5     12 922,8   120 094,7  120 186,1  515 779,2 395 374,7 104 072,7   35 203,4    120 404,5 1 763 703,8  120 180,1  515 779,2 395 374,7 104 072,7   35 203,4    120 404,5 1 750 907,6    1 165,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 991,8        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 569,4
        0,0    4 290,4   3 840,0   1 489,3      179,3        450,4    11 638,6
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     6 139,1        0,0       80,0      76,2      40,0        4,3          3,8     1 028,6


       31,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       155,4        0,0  255 791,3 175 781,7  66 036,1   24 829,2     80 009,6   360 406,6

      300,0    8 295,4   6 243,7   2 185,7      833,8      2 051,7    29 623,9
      100,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       258,9      240,0    7 101,6   5 040,8     983,0      200,4      2 060,8    26 259,1    2 050,0    3 225,5   2 402,8     268,5      247,9        822,7    82 593,7
      239,3    1 613,3   1 115,3       0,0       55,6        498,0    18 396,6
      985,6   11 013,6   9 958,5   1 011,7    1 794,8      1 055,1    54 479,7      730,0   19 132,1  15 745,8   1 388,4    2 015,8      3 386,3    47 833,9

      280,0      453,1     369,0      89,7       11,0         84,1     7 058,5
       65,0    3 932,9   2 890,9     713,8      159,3      1 042,0    10 585,0

      809,2  119 648,0  92 258,0  26 339,5    4 666,0     27 390,0   388 049,4


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     5 000,0


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   101 598,7
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    31 355,0        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    10 000,0
   59 745,9        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    59 745,9


    3 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     8 692,4
        0,0    8 832,8   7 332,8   3 468,0      165,0      1 500,0    10 125,2        0,0        8,0       4,0       0,0        0,0          4,0     3 408,8        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       900,0


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    54 886,7
    1 248,5        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    13 664,5

    9 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   114 650,0
   26 000,5        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    60 894,5
    9 100,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    13 500,0


      150,1      170,0     134,0      30,0       31,0         36,0     1 808,1
       40,0      200,0     190,0      29,0       10,0         10,0     1 070,4
   14 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    14 000,0
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   132 000,0

        0,0   71 991,2  71 991,2       0,0        0,0          0,0    86 039,2
        6,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       681,4

        6,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       681,4

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    10 514,7
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0    10 514,7


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 600,1


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 600,1


   13 745,3   99 101,0  40 476,6   2 552,4    1 230,6     58 624,4   448 614,0
   13 704,4   97 290,5  38 716,1   2 407,0    1 195,6     58 574,4   442 360,6
        0,0    1 500,0   1 100,0      82,0       90,0        400,0     5 238,0

       75,0    8 987,8   7 105,8       0,0      672,3      1 882,0    38 729,6        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 783,2

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 083,0        0,0      989,0     879,8     416,9       57,0        109,2     3 104,0


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0        27,9
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       678,5

        0,0      164,4     164,4      40,0       32,0          0,0       343,1   13 000,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0   250 000,0        0,0   13 420,3   8 942,4   1 525,0      284,7      4 477,9    48 957,1


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     3 051,8
      313,9        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     1 046,3        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0     4 780,9      242,5    2 229,0   1 863,7     343,1       59,6        365,3    13 289,7

       73,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       247,5
        0,0    2 500,0   2 500,0       0,0        0,0          0,0     2 500,0
        0,0    1 500,0   1 500,0       0,0        0,0          0,0     1 500,0


        0,0    2 378,0     600,0       0,0        0,0      1 778,0     2 378,0


        0,0    5 300,0   1 300,0       0,0        0,0      4 000,0     5 300,0
        0,0    9 918,0   2 000,0       0,0        0,0      7 918,0     9 918,0


        0,0   23 929,0       0,0       0,0        0,0     23 929,0    23 929,0

        0,0    1 500,0   1 500,0       0,0        0,0          0,0     1 500,0


        0,0    9 475,0   2 315,0       0,0        0,0      7 160,0     9 475,0

        0,0    1 000,0     800,0       0,0        0,0        200,0     1 000,0
        0,0    6 000,0       0,0       0,0        0,0      6 000,0     6 000,0        0,0    6 500,0   6 145,0       0,0        0,0        355,0     6 500,0


        0,0      725,0     725,0     145,4        0,0          0,0     2 338,4


        0,0      725,0     725,0     145,4        0,0          0,0     2 338,4
       40,9      185,5     185,5       0,0        0,0          0,0       897,3


       40,9      185,5     185,5       0,0        0,0          0,0       897,3        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       494,9
        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       494,9

        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       580,5        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       580,5        0,0      900,0     850,0       0,0       35,0         50,0     1 762,9


        0,0      900,0     850,0       0,0       35,0         50,0     1 762,9


        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       179,4        0,0        0,0       0,0       0,0        0,0          0,0       179,4
   10 414,6  1 359 025,0 1 303 129,6     853,2  1 036,7  55 895,4  1 913 268,7    8 753,4    65 061,1   26 171,9     834,3    1 013,3   38 889,2  270 846,7    2 090,0        791,0      791,0       0,0      689,4      0,0     7 785,7
        0,0       1 350,5   1 228,5     509,7       24,0    122,0    10 682,2
        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0       122,1        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0       304,4

        0,0       1 025,7     715,9     280,2       58,5    309,8     4 584,0        0,0           5,0       5,0       0,0        0,0      0,0       203,4
      510,0          15,0      15,0       0,0        8,0      0,0     2 721,7


      100,0       1 045,9     993,5      44,4      233,4     52,4    22 339,0

        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0     1 600,0


        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0     2 000,0        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0    13 048,0
        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0     1 640,0    5 997,4           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0     9 205,4


        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0   116 311,5        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0       286,3
       56,0           0,0       0,0       0,0        0,0      0,0     4 450,4        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0        0,0   2 434,6        0,0           0,0       0,0       0,0        0,0        0,0     300,0

        0,0      60 828,0  22 423,0       0,0&nb