Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 березня 1999 р. N 494
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 16 від 06.01.2005)

Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1996 р. N 11
75 та про
розміри страхових платежів за договорами
обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 842 від 27.05.20
00
N 539 від 29.04.200
4 )

З метою вдосконалення порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 510, N 21, ст. 585; Офіційний вісник України, 1998 р., N 4, ст. 139; N 27, ст. 1002; N 49, ст. 1797) зміни і доповнення, що додаються.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 539 від 29.04.2004 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 р. N 494

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1996 р. N 1175

1. У пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"у частині відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю пасажирів, що перебували у транспортному засобі страхувальника, крім тих, які повинні бути застраховані згідно з умовами обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, - з 1 квітня 1999 року";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"у частині відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам, що перебували у транспортному засобі страхувальника і повинні бути застраховані згідно з умовами обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, а також шкоди, заподіяної майну третіх осіб, та в частині страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, утримання яких здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та які закріплені за органами державної влади, - в терміни, визначені Кабінетом Міністрів України".

2. У пункті 3 слова та цифри "в 1997 та 1998 роках" виключити.

3. У Положенні про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженому постановою:

1) у пункті 9:

абзац четвертий доповнити словами "в якій повинно міститися: найменування страховика, до якого подається заява; найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання; зміст майнової вимоги щодо відшкодування завданих збитків, обставини, якими заявник обгрунтовує свою вимогу, та докази, що їх підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис заявника і дата подання заяви. Страховик зобов'язаний надавати консультаційну допомогу заявнику в складанні заяви";

абзац шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для виплати страхового відшкодування страховик складає страховий акт (аварійний сертифікат) за формою, що встановлюється Моторним (транспортним) страховим бюро";

2) у пункті 12:

абзац восьмий після слів "навмисних дій" доповнити словами "або грубої необережності";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"якщо розмір шкоди, заподіяної майну, не перевищує 100 гривень";

3) абзац третій пункту 13 доповнити словами "або коли власник транспортного засобу, який не мав договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності, був винний у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди і загинув";

4) в абзаці першому пункту 15 друге речення викласти в такій редакції:

"У разі укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів страхувальником - юридичною особою дія договору поширюється на водія, який керує цим транспортним засобом на законних підставах".

4. У Положенні про Моторне (транспортне) страхове бюро, затвердженому постановою:

1) абзац перший пункту 1 після слів "чинним законодавством" доповнити словами "є неприбутковою організацією";

2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Організація, повноваження і порядок діяльності наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро визначаються Кабінетом Міністрів України";

3) у пункті 5:

в абзаці третьому цифри "12" замінити цифрами "10";

в абзаці п'ятому цифри і слова "15 відсотків здійснених ним витрат страхового відшкодування" замінити цифрами і словами "20 відсотків здійснених ним витрат, пов'язаних з виконанням основних завдань Бюро, в тому числі витрат на виплату страхового відшкодування";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Кошти фондів, створених при Моторному (транспортному) страховому бюро, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські вклади (депозити), нерухоме майно, цінні папери, що емітуються державою. Структура і порядок розміщення коштів фондів встановлюються Укрстрахнаглядом".

( Розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України втратили чинність на підставі Постанови КМ N 842 від 27.05.2000 )

( Розміри страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів втратили чинність на підставі Постанови КМ N 539 від 29.04.2004 )