Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 липня 2004 р. N 882
Київ

Питання стипендіального забезпечення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 950 "Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1474), крім пункту 4, абзац другий якого після слова "працівникам" доповнити словом "державних";

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р. N 448 "Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 631).

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, привести власні нормативно-правові акти з питань стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.

6. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. N 882

Порядок
призначення і виплати стипендій

Загальні питання

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів:

1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів (далі - учні);

2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління (далі - студенти);

3) курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі - курсанти);

4) учнів VIII-XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл;

5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури;

6) слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);

7) клінічних ординаторів;

8) аспірантів і докторантів (крім аспірантів і докторантів Національної академії державного управління при Президентові України), які навчаються з відривом від виробництва.

2. Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

4. Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії.

5. Академічними стипендіями є:

1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами;

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;

3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (далі - прожитковий мінімум) з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

6. Соціальні стипендії призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.

Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для таких категорій громадян:

1) студенти і курсанти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) студенти і курсанти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) гарантуються пільги при призначенні стипендії;

3) студенти і курсанти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи;

5) студенти і курсанти, які мають сім'ї з дітьми.

7. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення.

Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником.

8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади утворюють стипендіальні комісії.

До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (завідуючі відділеннями), представники профспілкових та самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів.

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки учнів, студентів, курсантів, цим Порядком, статутом навчального закладу.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.

Стипендії виплачуються раз на місяць, за літній канікулярний період - повністю до його початку.

На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

У разі коли учень, студент, курсант має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з пунктами 15, 16 і 31 цього Порядку (за умови письмової відмови від безоплатного харчування).

9. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

Іменні або персональні стипендії навчального закладу,
ординарні (звичайні) академічні стипендії учнів,
студентів, курсантів

10. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічної стипендії учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), гарантуються пільги при призначенні стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

11. Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії становить (відсотків прожиткового мінімуму):

для учнів - 20;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 25;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 30.

12. Стипендія у розмірі, що визначається згідно з пунктом 11 цього Порядку, призначається:

учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

13. Учням та студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на 25 відсотків порівняно з мінімальним, що визначається згідно з пунктом 11 цього Порядку.

14. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу не повинен перевищувати (відсотків прожиткового мінімуму):

для учнів - 30;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 38;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 42.

15. Курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, призначеної згідно з пунктами 12-14 цього Порядку.

16. Учням та студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12-14 цього Порядку, зменшується на 50, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків.

Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

17. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12-14 і 16 цього Порядку, збільшується:

1) на 20 відсотків:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво;

учням та студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;

учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, де вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил;

2) на 30 відсотків - учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника.

18. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом.

До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі.

Академічні стипендії клінічних ординаторів,
аспірантів і докторантів

19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:

викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів;

доцента, який має науковий ступінь кандидата наук, - для докторанта.

20. Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, що поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

Призначення і виплата академічних та
соціальних стипендій у окремих випадках

21. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу (наукової установи) до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

22. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

23. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

24. Учням, студентам, курсантам, які навчалися за державним замовленням та:

1) перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу керівника навчального закладу, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога (відсотків прожиткового мінімуму):

учням - 10;

студентам, курсантам вищих навчальних закладів I-II та III-IV рівня акредитації - відповідно 12,5 та 15.

Зазначеним особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

2) поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу керівника навчального закладу, академічна стипендія призначається у розмірі, який був установлений особі згідно з пунктами 12-16 цього Порядку до перерви у навчанні.

25. Трактористам-машиністам і механізаторам, які направлені сільськогосподарськими підприємствами на перепідготовку до професійно-технічних навчальних закладів, академічна стипендія виплачується у розмірі 30, а особам, що мають сім'ю, - 35 відсотків призначеної згідно з пунктами 12 і 13 цього Порядку.

Академічні стипендії учнів
середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і
середніх художніх шкіл, учнів училищ фізичної
культури, слухачів підготовчих відділень консерваторій
та студій підготовки акторських кадрів

26. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл академічна стипендія призначається у такому розмірі (відсотків прожиткового мінімуму): VIII клас - 8, IX клас - 9, X клас - 10, XI-XII класи - 11 відсотків.

27. Учням I-II курсів училищ фізичної культури академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації з урахуванням дії пунктів 13, 29, 30, 32 і 33 цього Порядку.

28. Слухачам студій підготовки акторських кадрів та слухачам підготовчих відділень консерваторій академічна стипендія призначається відповідно у розмірі 11 і 12 відсотків прожиткового мінімуму.

Соціальні стипендії
Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

29. У межах коштів, призначених для виплати стипендії, навчальні заклади обов'язково виплачують соціальні стипендії студентам, курсантам, зазначеним у пункті 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти, курсанти втратили право на призначення їм академічної стипендії.

30. Розмір соціальної стипендії для студентів, зазначених у пункті 6 цього Порядку становить (відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації):

для осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 і 5, - 100;

для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4, - 109.

31. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 30 цього Порядку, зменшується:

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання (крім зазначених у підпункті 1 пункту 6 цього Порядку) і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - на 50, а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків.

курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку), - на 50 відсотків.

32. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 30 цього Порядку, збільшується:

1) на 20 відсотків:

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво;

студентам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;

2) на 55 відсотків - студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника.

33. Якщо згідно з пунктами 31 і 32 цього Порядку передбачається зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо.

Особи, які одночасно мають право на академічну і
соціальну стипендію

34. Особам, зазначеним у підпунктах 1-5 пункту 6 цього Порядку, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків призначеної згідно з цим Порядком академічної стипендії):

1) студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством), студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I і II групи, - 9;

2) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законом порядку призначено опікуна чи піклувальника, - 55;

3) учням, студентам і курсантам:

з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни, - 50, а тим з них, хто перебуває на державному забезпеченні, - 10;

з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в цей період велися бойові дії, - 30;

4) глухонімим і сліпим учням та студентам - 50.

Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

35. Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) гарантуються пільги при призначенні стипендії, виплачується додаткова соціальна стипендія у 100-відсотковому розмірі призначеної згідно з цим Порядком академічної або соціальної стипендії. Така стипендія виплачується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

36. Розмір додаткової соціальної стипендії визначається з урахуванням пунктів 31 і 32 цього Порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. N 882

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. N 560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2798):

у другому реченні пункту 1 постанови слово "стипендії" замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії";

у пункті 3 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "стипендії аспіранта" замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта".

2. У пункті 3 Положення про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. N 582 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 291), слова "стипендії аспіранта" замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта".

3. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. N 744 "Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 19) та затвердженого нею Положення слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінити словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку.

4. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. N 82 "Про заснування стипендії імені М.О. Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 104) та затвердженого нею Положення слово "стипендії" в усіх відмінках замінити словами "академічні стипендії" у відповідному відмінку.

5. У другому реченні пункту 24 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460), слова "в розмірі місячної стипендії" замінити словами "у розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи)".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1542 "Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 593):

у назві постанови, абзаці другому пункту 2, пунктах 5 і 6 слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінити словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку;

в абзаці другому пункту 3 і пункті 6 слова "стипендії імені М.С. Грушевського" замінити словами "академічні стипендії імені М.С. Грушевського";

абзац перший пунктів 2 і 3 та пункт 4 викласти у такій редакції:

"2. Установити, що розмір академічної стипендії Президента України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації";

"3. Установити, що розмір академічної стипендії імені М.С. Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації";

"4. Установити, що розмір іменних академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 173 "Про увічнення пам'яті Олеся Гончара" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 9, с. 53) слова "стипендії", "стипендія" замінити відповідно словами "академічні стипендії", "академічна стипендія".

8. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. N 169 "Про розмір стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 6, ст. 199; 2000 р., N 13, ст. 525) викласти у такій редакції:

"1. Установити, що стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів виплачуються у таких розмірах мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації:

2,5 - для учасників;

4,375 - для призерів".

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 234 "Про збільшення розміру стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 218):

у назві постанови слово "стипендії" замінити словами "академічні стипендії";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Установити починаючи з 1 липня 2004 р. такі розміри академічних стипендій Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:

учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів - 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць;

студентів вищих мистецьких навчальних закладів - 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

10. Абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 235 "Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 219) викласти у такій редакції:

"для учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів - 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва - 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1461 "Про затвердження Положення про стипендію Президента України для студентів Національної гірничої академії" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1653):

у назві та тексті постанови слово "стипендію" замінити словами "академічну стипендію";

у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Розмір академічної стипендії Президента України для студентів, зазначених у пункті 2 цього Положення, визначається виходячи з розміру 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

12. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. N 1824 "Про розмір стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2164) викласти у такій редакції:

"Установити, що розмір стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 980 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1493):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:

"студентам - у розмірі 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

14. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1528) слова "у розмірі" замінити словами і цифрами "розмір яких дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 633 "Про заснування стипендії імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18, ст. 846):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

"5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, за результатами якого студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії імені В.М. Чорновола дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

16. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 694 "Про увічнення пам'яті М.М. Амосова" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 926):

в абзаці першому слово "стипендії" замінити словами "академічні стипендії";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Установити, що академічна стипендія імені Миколи Амосова призначається щороку і її розмір починаючи з 1 липня 2004 р. дорівнює 2,5 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 566 "Про заснування стипендії імені вчених-садівників Симиренків" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1193):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

"5. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, за результатами якої студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".