Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2001 р. N 1401
м.Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 35
2 від 16.05.20
05 )

Деякі питання Урядової комісії
з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 568 від 26.04.20
02 )

( Щодо змін додатково див. Постанови КМ
N 899 від 15.06.20
03
N 1106 від 17.07.200
3 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 912 від 14.07.2004
)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Урядову комісію з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в Урядову комісію з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Зазначена Урядова комісія є координатором взаємодії Уряду України з Глобальним фондом боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 568 від 26.04.2002 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 912 від 14.07.2004 )

3. Затвердити Положення про Урядову комісію з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом, що додається.

4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Урядову комісію з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 116 "Про утворення Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1401

Положення
про Урядову комісію з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом

1. Урядова комісія з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом (далі - Комісія) утворена з метою проведення державної політики у цій сфері.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією (254к/96-ВР), Законом України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (1972-12), іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

визначення пріоритетних напрямів профілактики, діагностики, лікування та фундаментальних досліджень з проблем ВІЛ/СНІДу;

розроблення комплексу стратегічних заходів і програм протидії ВІЛ/СНІДу в Україні, забезпечення реалізації цих заходів і програм;

контроль за виконанням відповідних державних програм;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, пов'язаної з протидією ВІЛ/СНІДу;

інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міжнародної спільноти і населення України про ситуацію з ВІЛ/СНІДом в Україні, стан боротьби з цим захворюванням.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує на основі міжнародних договорів пропозиції щодо участі представників України в нарадах, симпозіумах, конференціях та інших заходах з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом, сприяння співробітництву з міжнародними організаціями та відповідними органами іноземних держав з метою активізації спільних зусиль та вивчення досвіду їх роботи із зазначених питань;

2) сприяє процесу адаптації національної нормативно-правової бази з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом до міжнародних норм;

3) організовує наукове, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення реалізації заходів і програм протидії ВІЛ/СНІДу;

4) вживає заходів до залучення інвестицій для активізації боротьби з ВІЛ/СНІДом;

5) сприяє поліпшенню соціальної, психологічної і медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;

6) контролює проведення державного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції;

7) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розв'язання нагальних проблем ВІЛ/СНІДу і механізму взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом, а також щодо розподілу коштів і матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів протидії ВІЛ/СНІДу;

8) здійснює контроль за виконанням міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади зобов'язань України, передбачених міжнародними договорами з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом.

5. Комісія має право:

утворювати у разі потреби для розроблення пропозицій та рекомендацій, проведення експертизи і наукових досліджень з проблем ВІЛ/СНІДу експертні комісії (робочі групи) із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших організацій (за згодою їх керівників);

вносити в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо звернення до відповідних державних і недержавних організацій зарубіжних країн з питань налагодження двостороннього співробітництва, проведення нарад, симпозіумів та конференцій з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом;

одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Персональний склад Комісії затверджується її головою за поданням МОЗ.

7. Комісія співпрацює з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями, серед яких визначає партнерів з реалізації спільних заходів і програм протидії ВІЛ/СНІДу.

8. Комісія самостійно визначає порядок своєї діяльності. Засідання Комісії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Для участі у засіданні Комісії можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Комісія правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Рішення Комісії є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МОЗ.

11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.