Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.09.2004 N 591

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2004 р. за N 1291/9890

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації (Солодчук Л.М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Чалого В.Д.

Виконуючий обов'язки Міністра А.I.Мярковський

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
24.09.2004 N 591

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

I. До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року N 181 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708:

1. У пункті 4:

1.1. У визначенні терміну "Невідмовна орендна угода" слово "яка" замінити словами "за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або яка".

1.2. Визначення терміну "Фінансова оренда" доповнити абзацами такого змісту:

"5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання;

6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;

7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди".

2. Пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Втрати від зменшення корисності об'єктів фінансової оренди визнаються орендарем у порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509".

3. Пункт 18 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Втрати від зменшення корисності об'єктів операційної оренди визнаються орендодавцем у порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509".

II. До Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185:

Доповнити перелік субрахунків рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" субрахунками "475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і "476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї".

III. До Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186:

1. У другому реченні абзацу десятого тексту до рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" (субрахунок 117) слова "орендар відображає" замінити словами "відображається вартість сценічно-постановочних предметів".

2. Абзац четвертий тексту до рахунку 42 "Додатковий капітал" (субрахунок 421) викласти в такій редакції:

"На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

3. У тексті до рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів":

3.1. Абзац третій після субрахунку "474 "Забезпечення інших витрат і платежів" доповнити субрахунками "475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і "476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї".

3.2. Додати абзаци восьмий - десятий такого змісту:

"На субрахунку 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд - суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом - виплата (видача) виграшів гравцям".

3.3. У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом одинадцятим.

4. Абзаци четвертий і п'ятий тексту до рахунку 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" викласти в такій редакції:

"За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом - амортизація премії з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом - амортизація дисконту з визнанням фінансових витрат".

5. Абзац четвертий тексту до рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" (субрахунок 682) після слова "дочірніми" доповнити словами "і асоційованими".

6. Абзац перший тексту до рахунку 70 "Доходи від реалізації" після слова "діяльності" доповнити словами "про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей".

7. Абзац шостий тексту до рахунку 73 "Інші фінансові доходи" (субрахунок 733) після слів "Інші фінансові доходи" доповнити словами "зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями".

8. Абзац другий тексту до рахунку 90 "Собівартість реалізації" доповнити другим реченням такого змісту: "За дебетом цього рахунку підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, відображають створення (формування) забезпечення призового фонду (резерву виплат) і резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї".

9. Абзац сьомий тексту до рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" викласти в такій редакції:

"На субрахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги" узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено".

10. В абзаці першому тексту до рахунку 97 "Інші витрати" слова "а також витрати страхової діяльності" виключити.

11. У тексті до рахунку 98 "Податок на прибуток":

11.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"На рахунку 98 "Податок на прибуток" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу і визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

11.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"На субрахунку 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності. На цьому субрахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності".

12. Доповнити кореспонденцію рахунків:

12.1. За дебетом рахунків:

"13 "Знос (амортизація) необоротних активів" і 46 "Неоплачений капітал" з кредитом рахунку 74 "Інші доходи";

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами";

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і 42 "Додатковий капітал" з кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами";

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з кредитом рахунків 42 "Додатковий капітал", 45 "Вилучений капітал" і 68 "Розрахунки за іншими операціями";

45 "Вилучений капітал" з кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" з кредитом рахунку 30 "Каса";

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" з кредитом рахунку 73 "Інші фінансові доходи";

85 "Інші затрати" з кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики";

90 "Собівартість реалізації" з кредитом рахунків 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" і 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

95 "Фінансові витрати" з кредитом рахунків 51 "Довгострокові векселі видані" і 64 "Розрахунки за податками й платежами";

97 "Інші витрати" з кредитом рахунків 46 "Неоплачений капітал" і 64 "Розрахунки за податками й платежами".

12.2. За кредитом рахунків:

"30 "Каса" і дебетом рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів";

42 "Додатковий капітал", 45 "Вилучений капітал" і 68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал";

46 "Неоплачений капітал" з дебетом рахунку 97 "Інші витрати";

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" і 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" з дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації";

50 "Довгострокові позики" з дебетом рахунку 85 "Інші затрати";

51 "Довгострокові векселі видані" з дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати";

64 "Розрахунки за податками й платежами" з дебетом рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 42 "Додатковий капітал", 95 "Фінансові витрати" і 97 "Інші витрати";

73 "Інші фінансові доходи" з дебетом рахунку 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";

74 "Інші доходи" з дебетом рахунків 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" і 46 "Неоплачений капітал"".

13. Виключити кореспонденцію рахунків:

13.1. За дебетом рахунку "34 "Короткострокові векселі одержані" з кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал"".

13.2. За кредитом рахунку "46 "Неоплачений капітал" з дебетом рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані"".

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко