Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 листопада 2004 р. N 1552
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 180 від 13 березня 2013
р.)

Про затвердження Положення про наглядову раду
з питань експертної грошової
оцінки земельних ділянок

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1552

Положення
про наглядову раду з питань експертної
грошової оцінки земельних ділянок

1. Наглядова рада з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - наглядова рада) є постійно діючим органом, основним завданням якого є здійснення контролю за якістю професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - оцінювачі).

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.

3. Наглядова рада здійснює:

аналіз стану та ефективності підготовки оцінювачів;

подання пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з професійної підготовки оцінювачів;

проведення перевірок навчальних закладів з питань забезпечення належної якості професійної підготовки оцінювачів;

заслуховування звітів керівництва навчальних закладів з питань виконання загальних вимог навчальних програм з професійної підготовки оцінювачів;

узагальнення практики застосування законодавства з питань професійної підготовки оцінювачів;

погодження загальних вимог до навчальних програм з професійної підготовки оцінювачів та підвищення їх кваліфікації;

розроблення рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів.

4. Наглядова рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та навчальних закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

створювати тимчасові комісії, експертні та робочі групи для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням професійної підготовки оцінювачів;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками) для проведення перевірок з питань, що належать до її компетенції.

5. Склад наглядової ради затверджується Головою Держкомзему.

До складу наглядової ради включаються представники Держкомзему, Фонду державного майна та саморегулівних організацій оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок.

У наглядовій раді забезпечується рівне представництво органів державної влади та саморегулівних організацій оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок.

До складу наглядової ради входять 17 членів.

6. Наглядову раду очолює голова, який призначається Головою Держкомзему.

Голова наглядової ради має заступника, який призначається ним за погодженням з Головою Держкомзему.

7. Основною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться щомісяця.

Позачергові засідання скликаються на вимогу голови наглядової ради або третини її членів.

8. У разі проведення чергового засідання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів надсилається письмове повідомлення із зазначенням дати і часу засідання, а також проект порядку денного засідання та необхідні матеріали до нього.

9. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання наглядової ради проводить голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

10. На засідання наглядової ради можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інші заінтересовані особи.

11. Засідання наглядової ради оформляється протоколом протягом трьох робочих днів після його проведення і підписується усіма присутніми на засіданні членами ради.

12. Наглядова рада у своїй діяльності використовує бланки із своїм найменуванням.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Держкомзем.