Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 листопада 1999 р. N 2136
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. N 10
68)

Про затвердження типових положень
про службу у справах неповнолітніх

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1446 від 26.09.20
02
N 1854 від 12.12.20
02 - набуває
чинності з 01.01.2004 року
N 910 від 16.06.20
03
N 1299 від 20.08.2003
N 91 від 28.01.20
04
N 727 від 02.06.20
04
N 1572 від 17.11.20
04
N 1757 від 25.12.20
04
N 305 від 20.04.20
05 )

( У тексті типових положеннь про службу у справах
неповнолітніх слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх
відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1572 від 17.11.2004 )

( У тексті типових положень про службу у справах
неповнолітніх,слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх
відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 305 від 20.04.2005 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типове положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та Типове положення про службу у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 1999 р. N 2136

Типове положення
про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської
та Севастопольської міської державної адміністрації

1. Служба у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підзвітний і підконтрольний відповідно голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Мінмолодьспорту.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;

розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища неповнолітніх, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, з усунення причин, що породжують ці явища; контроль за виконанням цих заходів;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх на відповідній території;

2) забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих неповнолітніх сім'ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

3) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них;

4) контролює і координує діяльність служб у справах неповнолітніх відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, надає практичну і методичну допомогу, узагальнює та поширює позитивний досвід їх роботи, сприяє підвищенню кваліфікації працівників цих служб;

5) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх і запобігання вчиненню ними правопорушень, дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

7) здійснює контроль за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

8) бере участь у правовому вихованні неповнолітніх, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;

9) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення неповнолітніми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту неповнолітніх, їх прав та інтересів;

10) утворює, реорганізовує і ліквідує притулки для неповнолітніх, погоджує їх утворення іншими організаціями та громадянами;

11) аналізує стан справ у сфері соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо вдосконалення роботи з неповнолітніми;

12) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх заходи щодо соціального захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

13) бере участь в утворенні разом з управлінням охорони здоров'я центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх;

14) розробляє і подає на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованих їй закладів;

15) здійснює заходи соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 91 від 28.01.2004 )

16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

17) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

18) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

19) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати у визначений нею термін повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

5) перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють неповнолітні;

6) перевіряти умови утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх;

( Підпункт 7 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1299 від 20.08.2003 )

8) брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисті їх прав та інтересів;

9) порушувати перед відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах неповнолітніх;

10) визначати потребу у створенні та функціонуванні спеціальних установ для неповнолітніх на відповідній території та подавати в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення;

11) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

12) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

13) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

14) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

15) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

16) відвідувати неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Мінмолодьспортом.

Начальник служби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника служби та погодженням з Мінмолодьспортом. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1446 від 26.09.2002 )

8. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників за посадою, керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів внутрішніх справ, районних відділів у справах сім'ї та молоді і служб у справах неповнолітніх, директорів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757 від 25.12.2004 )

Склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

11. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої держадміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби затверджуються головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 1999 р. N 2136

Типове положення
про службу у справах неповнолітніх районної, районної
у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

1. Служба у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації та службі у справах неповнолітніх відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника служби у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;

розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх на відповідній території;

2) забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих неповнолітніх сім'ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

3) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них;

4) подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень;

5) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

7) бере участь у правовому вихованні неповнолітніх, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;

8) проводить разом з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;

9) організовує правове, соціально-психологічне консультування неповнолітніх та їх батьків, створює консультаційні центри і "телефони довіри" та організовує їх роботу;

10) утворює, реорганізовує, ліквідує притулки для неповнолітніх, погоджує їх утворення іншими організаціями та громадянами;

11) аналізує стан справ у сфері соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з неповнолітніми;

12) разом з відділами освіти сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для захисту прав та інтересів неповнолітніх, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, закладах освіти для неповнолітніх, інших закладах, у тому числі приватних, і потребують соціальної допомоги та реабілітації; ( Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1854 від 12.12.2002 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

13) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх заходи щодо соціального захисту неповнолітніх, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

14) разом з відділами освіти, іншими підрозділами держадміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які виховуються в сім'ях, в опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку, неповнолітніх, які залишили заклади освіти чи потребують допомоги у працевлаштуванні, та вживає заходів до їх влаштування;

15) здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

16) залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту неповнолітніх, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації;

17) приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

18) розробляє і подає на розгляд районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту неповнолітніх та утримання підпорядкованих їй закладів;

19) здійснює заходи соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ N 91 від 28.01.2004 )

20) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

21) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

22) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

23) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

4) перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють неповнолітні;

5) перевіряти умови утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх;

( Підпункт 6 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1299 від 20.08.2003 )

7) брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів; представляти права неповнолітнього в суді;

8) порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах неповнолітніх;

9) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

10) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

11) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

12) порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення неповнолітнього права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією; ( Підпункт 12 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 727 від 02.06.2004 )

13) проводити особистий прийом неповнолітніх, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

14) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

15) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

16) відвідувати неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу. ( Пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1299 від 20.08.2003 )

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником служби у справах неповнолітніх відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 910 від 16.06.2003 )

8. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію регіональних цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній можуть створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника служби (голова), його заступників за посадою, керівників інших підрозділів держадміністрації та органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за поданням начальника служби.

Рішення дорадчого органу проводяться в життя наказами начальника служби.

Склад наукових і координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

10. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої держадміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністрація.

11. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.