Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 січня 2001 р. N 40
Київ

Про затвердження Типового положення
про молодіжний центр праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1172 від 25.07.20
03
N 1572 від 17.11.20
04
N 305 від 20.04.20
05 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про молодіжний центр праці (додається).

2. Міністерству у справах молоді та спорту координувати роботу з утворення та організації діяльності молодіжних центрів праці. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1172 від 25.07.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1572 від 17.11.2004, N 305 від 20.04.2005 )

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 р. N 40

Типове положення
про молодіжний центр праці

1. Молодіжний центр праці (далі - центр) - це спеціалізована державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.

Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.

2. Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі держадміністраціями при їх структурних підрозділах, що займаються реалізацією державної молодіжної політики.

3. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, органами внутрішніх справ, служби зайнятості, підприємствами, організаціями та об'єднаннями громадян.

4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України, власну символіку. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )

5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності центру здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

6. Основними завданнями центру є:

забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці;

сприяння працевлаштуванню, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації молоді;

організація зайнятості молоді у позанавчальний час;

залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією;

вивчення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки молоді.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює бази даних про молодь, яка звернулась до центру щодо працевлаштування, та про наявність вільних робочих місць для молоді на підприємствах регіону та за кордоном;

2) бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;

3) підбирає місця роботи для молодих громадян, які звернулися з проханням про працевлаштування;

4) здійснює пошук місця роботи для учнівських і студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяє організації їх діяльності;

5) надає інформацію з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці, діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;

6) забезпечує участь у громадських роботах учнівської та студентської молоді у позанавчальний час;

7) здійснює міжнародні зв'язки з метою сприяння навчанню молоді, стажуванню та проходженню практики за кордоном; ( Підпункт 7 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1172 від 25.07.2003 )

8) сприяє створенню молодіжних підприємств шляхом надання юридичних та інших консультаційних послуг, послуг з відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів тощо;

9) організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації молоді; проводить семінари, тренінги, у тому числі з сучасних методик саморегуляції, самонавчання та самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості молоді;

10) організовує та здійснює разом з навчальними закладами, заінтересованими установами та організаціями профорієнтаційні заходи;

11) організовує консультації для молоді з економічних, фінансових, юридичних та інших питань;

12) залучає молодь до участі в різноманітних фестивалях, культурних акціях, олімпіадах тощо, які відповідають меті діяльності центру;

13) здійснює заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного товаровиробника;

14) організовує ярмарки, виставки товарів, вироблених молоддю;

15) організовує провадження видавничої, інформаційної та іншої діяльності, що відповідає завданням центру та не суперечить законодавству;

16) здійснює посередництво у працевлаштуванні молоді на роботу за кордоном, за умови отримання відповідної ліцензії; ( Пункт 7 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )

17) сприяє організації внутрішнього, іноземного та зарубіжного туризму. ( Пункт 7 доповнено підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )

8. Для провадження видів діяльності, які згідно із законодавством підлягають ліцензуванню, центр отримує відповідну ліцензію.

9. З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань центр має право:

одержувати від органів державної служби зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);

укладати договори про надання послуг з підприємствами, установами та організаціями і одержувати для їх виконання матеріальні ресурси;

укладати в установленому порядку договори оренди щодо належного йому майна та інші угоди, що не суперечать завданням діяльності центру та законодавству;

утворювати структурні підрозділи;

залучати окремих фахівців до виконання завдань центру (за угодами); ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )

самостійно чи на пайових засадах здійснювати будівництво, розвивати виробничу базу та іншу діяльність, спрямовану на створення нових робочих місць; ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )

вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань діяльності центру. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )

10. Майном центру є:

майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності, яке передано йому в оперативне управління засновником або у безоплатне користування громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

11. Джерелами фінансування центру можуть бути:

кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності;

благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

12. Кошти центру використовуються на провадження статутної діяльності та утримання апарату центру.

13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником структурного підрозділу з реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій.

14. Директор центру відповідно до покладених на нього завдань:

самостійно вирішує питання діяльності та забезпечує організацію роботи центру, розпоряджається його коштами;

діє від імені центру і представляє його інтереси в усіх підприємствах, організаціях та установах;

видає накази та контролює їх виконання;

подає структурному підрозділу з реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних держадміністрацій на розгляд і затвердження перспективні та поточні плани діяльності, а також звітує про результати роботи відповідно до законодавства;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру;

вживає заходи щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

здійснює інші повноваження.

15. Умови праці, прийом та звільнення працівників центру регулюються трудовим договором та законодавством України.

16. Реорганізація та ліквідація центру здійснюється в порядку, встановленому законодавством. ( Положення доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172 від 25.07.2003 )