Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 137 від 25.03.98
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 1998 р. за N 196/2636

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження форми патенту та
Порядку його заповнення

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1998 року N 129/98-ВР "Про прибутковий податок з громадян" наказую:

1. Затвердити форму патенту та "Порядок заповнення патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян", що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Морозу В.А. подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у місячний термін після державної реєстрації замовити необхідну кількість бланків патенту та забезпечити доставку бланків державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
25.03.98 N 137

Порядок
заповнення патенту про сплату фіксованого
розміру прибуткового податку з громадян

1. Патент, що видається відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян) (далі - Патент), заповнюється на підставі складеної в довільній формі заяви на одержання Патенту до державної податкової інспекції за місцем постійного проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Заява повинна містити такі реквізити:

прізвище, ім'я, по батькові заявника - платника фіксованого розміру прибуткового податку з громадян (далі - платник податку);

ідентифікаційний номер1 платника податку;

місце здійснення діяльності;

вид діяльності (наприклад, роздрібна (дрібнооптова) торгівля на ринках, надання супутніх такому продажу послуг);

перелік та ідентифікаційні номери1 осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності;

інформацію про доходи платника податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

2. Патент заповнюється уповноваженою на те посадовою особою державної податкової інспекції, завіряється керівником, а у разі його відсутності - заступником керівника державної податкової інспекції, і засвідчується печаткою.

3. Записи у Патенті здійснюються кульковою ручкою пастою темного кольору українською мовою або іншою мовою згідно із статтею 11 Закону України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11).

4. Реквізити Патенту, що заповнюються:

у рядку 1 "Виданий суб'єкту підприємницької діяльності без створення юридичної особи" - відображається ідентифікаційний номер1, прізвище, ім'я по батькові платника податку;

у рядку 2 "Термін дії патенту" - відображається дата (число, місяць (літерами), рік) початку дії Патенту і дата, після якої закінчується дія Патенту;

у рядку 3 "Місце здійснення підприємницької діяльності" - відображається територіальне розташування місця проведення підприємницької діяльності, де Патент є чинним;

у рядку 4 "Вид діяльності" - зазначається вид підприємницької діяльності;

у рядку 5 "Сума фіксованої плати прибуткового податку за патент" - відображається фактично сплачена за термін дії Патенту сума фіксованої плати прибуткового податку за Патент, включаючи сплачену суму податку за осіб, зазначених у рядку 6 Патенту;

у рядку 6 "Особи, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності" - відображаються прізвище, ім'я, по батькові осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності;

у рядку 7 "Назва податкового органу, що видав патент" - зазначається назва державної податкової інспекції, прізвище керівника, який підписав Патент, число, місяць, рік.

5. У тексті Патенту підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

Виправлення помилок повинно бути обумовлене написом "виправлено", підтверджено підписом відповідальної особи, що підписала Патент, та печаткою державної податкової інспекції. У разі повідомлення податкового органу платником податку про залучення до підприємницької діяльності додаткових осіб, зміни до Патенту вносяться і завіряються згідно з пунктом 2 цього Порядку.

6. У разі втрати Патенту державна податкова інспекція видає безплатно платнику податку дублікат Патенту на підставі письмової заяви та довідки органів Міністерства внутрішніх справ України або інших уповноважених державних органів.

7. Передача оригіналу Патенту іншим фізичним особам не дозволяється. Особам, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членам його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, видаються безплатно завірені згідно з пунктом 2 цього Порядку фото-, ксерокопії Патенту.

8. У разі подовження терміну дії Патенту про це на зворотному боці оригіналу Патенту за підписом керівника, а в разі його відсутності - заступника керівника державної податкової інспекції, що видала патент, робиться відмітка: "Термін дії патенту подовжено з (число, місяць (літерами), рік) по (число, місяць (літерами), рік) на підставі (назва документа про сплату фіксованого податку)".

9. У разі використання наявних бланків патентів на право здійснення підприємницької діяльності на умовах сплати прибуткового податку з громадян (за формою згідно з додатком 8 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом від 18 травня 1993 року N 17), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року N 64), в них:

у рядку "Код платника N" зазначається ідентифікаційний номер1 платника податку;

у рядку 1 "Підстава для видачі патенту" відображається територіальне розташування місця проведення підприємницької діяльності, де зазначений у пункті 9 патент є чинним.

Перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку (прізвище, ім'я, по батькові), або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності (прізвище, ім'я, по батькові), відображається в рядку 4 "Хто з працездатних бере участь у діяльності" і продовжується на зворотному боці патенту. Записи на зворотному боці зазначеного у пункті 9 патенту завіряються згідно з пунктом 2 цього Порядку.

_______________

1 - З Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
25.03.98 N 137

 Форма N 11

           Корінець патенту       Серія N 000000

                      (нумерація друкарським
способом)
—————————————————————
Виданий__________________________________ —————————————————————
(прізвище, ім'я, по батькові) (ідентифікаційний
номер)

Адреса (за паспортом) ___________________________________________
Місце здійснення підприємницької діяльності _____________________
Вид діяльності __________________________________________________
Термін дії патенту ______________________________________________
Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку _______________
Сума фіксованої плати прибуткового податку за патент ____________
_________________________________________________________ грн.
Патент одержав(ла) "_____" ___________ року ________ (підпис)

________________________ Лінія відрізу ___________________________

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
25.03.98 N 137

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Патент        Серія N 000000
(нумерація друкарським
способом)

    (відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий
податок з громадян")

   1. Виданий суб'єкту підприємницької   —————————————————————
діяльності без створення юридичної особи —————————————————————
(ідентифікаційний номер)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
2. Термін дії патенту з _________________ по ________________
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)
3. Місце здійснення підприємницької діяльності ______________
4. Вид діяльності ___________________________________________
5. Сума фіксованої плати прибуткового податку за патент _____
_____________________________________________________________ грн.
6. Особи, які перебувають у трудових відносинах з платником
податку, або члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій
діяльності
6.1. ________________________________________________________
6.2. ________________________________________________________
6.3. ________________________________________________________
6.4. ________________________________________________________
6.5. ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
7. Назва податкового органу, що видав патент ________________
__________________________________________________________________

М.П. _____________________________ ___________ _______________
(керівник податкового органу) (підпис) (дата)

Патент дійсний за наявності документа, що посвідчує особу.