Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ

НАКАЗ
03.12.2004 N 391

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2004 р. за N 1618/10217

Про затвердження Методики проведення
державної експертизи землевпорядної документації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах
N 384 від 13.12.20
05 )

На виконання Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ) та згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 14.07.2004 N 31034/1/1-04 наказую:

1. Затвердити Методику проведення державної експертизи землевпорядної документації.

2. Зазначену Методику довести до відома керівництва Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомзему від 11.03.97 N 39 "Про затвердження Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи", зареєстрований в Мін'юсті України 12 травня 1997 року за N 171/1975.

4. Управлінню державної землевпорядної експертизи, нормування і ліцензування робіт (Моцун О.I.) разом з Юридичним управлінням (Кальніченко А.Г.) подати цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Кулініча В.В.

Голова Комітету А.С.Даниленко

Затверджено
Наказ Держкомзему України
03.12.2004 N 391

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2004 р. за N 1618/10217

Методика
проведення державної експертизи
землевпорядної документації

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає організаційні засади і вимоги щодо організації та проведення державної експертизи землевпорядної документації, ведення звітності у цій сфері.

1.2. Державній експертизі відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ) підлягає вся землевпорядна документація із землеустрою, оцінки земель, а також документація і матеріали державного земельного кадастру, яка розробляється на державному, регіональному та місцевому рівнях суб'єктами господарської діяльності, що отримали ліцензію відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

1.3. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою, нормативної та експертної грошової оцінки земель, державного земельного кадастру визначені відповідними нормативно-правовими актами.

1.4. Методика поширюється на виконавців та замовників державної експертизи, а також на розробників землевпорядної документації.

1.5. Замовниками державної експертизи є суб'єкти, визначені у частині другій статті 7 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ).

1.6. Фінансування проведення державної експертизи забезпечується її замовником відповідно до закону.

1.7. Державна експертиза проводиться з урахуванням вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Законів України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ), "Про землеустрій" ( 858-15 ), "Про оцінку земель" ( 1378-15 ), інших нормативно-правових актів України, стандартів щодо складу і змісту землевпорядної документації.

1.8. Виконавці державної експертизи готують висновок державної експертизи.

1.9. Державна експертиза землевпорядної документації проводиться з метою забезпечення її відповідності вимогам законів України, інших нормативно-правових актів, вихідним даним та технічним умовам щодо розробки документації.

Основні завдання і принципи державної експертизи визначені Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ).

1.10. Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ) встановлено такі форми та види державної експертизи:

форми державної експертизи: обов'язкова, вибіркова та добровільна;

види державної експертизи: первинна, повторна та додаткова.

1.11. Державна експертиза проводиться до затвердження органами державної влади, місцевого самоврядування або власниками землі відповідної землевпорядної документації або до прийняття рішення про набуття, зміну та припинення прав на землю та видачі документів, що посвідчують права на неї.

2. Організація проведення державної експертизи

2.1. Організація і проведення державної експертизи здійснюється:

Державним комітетом України по земельних ресурсах;

Республіканським комітетом по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим (Рескомзем АР Крим);

обласними головними управліннями земельних ресурсів;

Київським міським головним управлінням земельних ресурсів;

Севастопольським міським головним управлінням земельних ресурсів.

2.2. Організація проведення державної експертизи за всіма формами і видами проводиться безпосередньо експертними підрозділами в складі органів виконавчої влади у сфері державної експертизи.

У разі необхідності проведення державної експертизи окремих положень землевпорядної документації за дорученням керівника органу виконавчої влади у сфері державної експертизи можуть залучатись досвідчені фахівці інших структурних підрозділів цього органу виконавчої влади.

2.3. До складу виконавців державної експертизи можуть залучатись на договірних засадах висококваліфіковані фахівці проектних, науково-дослідних та інших підприємств, установ і організацій, відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, окремі фізичні особи, які мають вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію, професійні знання, володіють навичками аналізу експертної інформації, а також мають практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років.

2.4. Склад позаштатних експертів затверджується керівником відповідного органу виконавчої влади у сфері державної експертизи.

2.5. Розміри та умови оплати праці позаштатних експертів визначаються згідно з чинним законодавством з цих питань.

2.6. Виконавцями державної експертизи не можуть бути спеціалісти підприємств, установ та організацій - розробників відповідного об'єкта експертизи.

2.7. При проведенні обов'язкової та добровільної державної експертизи замовник подає Рескомзему АР Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським головним управлінням земельних ресурсів заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи, за формою згідно з додатком 1.

Якщо проведення державної експертизи віднесено до компетенції Держкомзему України, то заява (клопотання) та об'єкт експертизи з супровідним листом направляються до експертного підрозділу Держкомзему України.

2.8. Вибіркова державна експертиза проводиться за рішенням Держкомзему України, Рескомзему АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів у сфері державної експертизи об'єктів, які не підлягають обов'язковій експертизі.

3. Процедура (стадії) проведення державної експертизи

3.1. Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного висновку державної експертизи.

3.2. Процедура проведення державної експертизи складається з трьох стадій: підготовчої, основної та заключної.

3.3. Підготовча стадія проведення державної експертизи

3.3.1. На підготовчій стадії державної експертизи здійснюється приймання землевпорядної документації, перевірка її складу, а також реєстрація об'єктів державної експертизи.

Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріали. У разі якщо окремі документи та матеріали об'єкта експертизи за своїм статусом не можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у встановленому порядку, копіях.

3.3.2. Усі основні документи і матеріали, додані до об'єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

додатки та передбачені законодавством погодження повинні бути підписані керівником відповідального органу (організації), скріплені його печаткою та мати термін дії;

графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;

копії установчих, реєстраційних та статистичних документів, правовстановлюючих документів на землю та інше нерухоме майно, договорів, витягів з державних реєстрів повинні бути посвідчені нотаріально;

кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об'єкта експертизи.

При виконанні цих вимог об'єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

3.3.3. Термін проведення державної експертизи починається з дати реєстрації об'єкта експертизи.

3.3.4. Виконавець державної експертизи відповідно до клопотання (заяви) із відповідною візою керівника експертного підрозділу заповнює рахунок на оплату робіт за проведення експертизи та передає його для оплати замовнику експертизи.

3.4. Основна стадія проведення державної експертизи

3.4.1. Основна стадія проведення державної експертизи передбачає всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. У разі потреби проводяться обстеження в натурі (на місцевості).

3.4.2. При проведенні державної експертизи землевпорядної документації визначаються:

відповідність змісту документації вимогам законодавства України, встановленим стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо раціонального використання і охорони земель, умов і порядку їх забудови, охорони навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, збереження культурної спадщини;

відповідність змісту документації вимогам завдань на її розроблення та вимогам передпроектної документації;

запропоновані землевпорядною документацією рішення щодо рекультивації порушених земель, поліпшення малопродуктивних угідь, оцінки земель тощо;

еколого-економічна ефективність передбачених заходів щодо запобігання їх впливу на земельні угіддя за межами ділянки, охорони агроландшафтів.

3.5. Заключна стадія державної експертизи

3.5.1. На заключній стадії проведення державної експертизи узагальнюються результати експертних досліджень, готується висновок державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації та подальша видача його замовнику експертизи.

3.5.2. Висновок державної експертизи землевпорядної документації оформляється за типовою формою, встановленою Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 18 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ).

3.5.3. Підготовлені висновки державної експертизи повинні зводитись до трьох можливих варіантів:

землевпорядна документація в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, оцінюється позитивно та погоджується (у разі необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами щодо додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив, виконання яких не потребує суттєвих доробок);

землевпорядна документація не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, повертається на доопрацювання;

землевпорядна документація, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, оцінюється негативно і не погоджується.

3.5.4. Оцінка землевпорядної документації у висновках державної експертизи (за одним із вказаних варіантів) є обов'язковою. При цьому, негативна оцінка об'єкта експертизи повинна бути всебічно обґрунтована положеннями відповідних нормативно-правових актів.

3.5.5. Негативна оцінка землевпорядної документації не може бути підставою для ухилення замовника від оплати проведення державної експертизи.

3.5.6. Негативно оцінена землевпорядна документація після доопрацювання підлягає повторній експертизі на загальних підставах.

3.5.7. Висновки державної експертизи землевпорядної документації після їх підпису експертами, керівником експертного підрозділу та затвердження керівництвом Держкомзему України, Рескомзему АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів, скріплені гербовою печаткою, є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником.

Висновки державної експертизи повинні мати відповідні реквізити - реєстраційні номери і дати, що збігаються з номером та датою реєстрації об'єкта у журналі обліку (реєстрації) об'єктів експертизи землевпорядної документації.

3.5.8. Усунення зауважень та внесення виправлень, виявлених в результаті державної експертизи, здійснюють розробники землевпорядної документації та інші суб'єкти, що дойпустили порушення вимог чинного законодавства України, встановлених норм і правил при підготовці об'єкта державної експертизи або його окремих складових частин.

3.5.9. Контроль за усуненням зауважень державної експертизи здійснюють виконавці експертизи (експерти) чи, за їх дорученням, керівники підпорядкованих територіальних органів земельних ресурсів. Факт внесення виправлень, врахування зазначених у висновку зауважень та пропозицій посвідчується відповідним записом на висновку експертизи керівника експертного підрозділу або керівника підпорядкованого територіального органу земельних ресурсів, на якого покладено контроль за усуненням зауважень державної експертизи.

3.5.10. Строки проведення державної експертизи встановлені Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ) і не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи.

3.5.11. Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше 3-х років від дня його видачі в разі, якщо протягом цього терміну не розпочато реалізацію заходів, передбачених розробленою землевпорядною документацією.

Якщо до початку реалізації заходів, передбачених розробленою землевпорядною документацією, з'явилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх розробниками та мають значення для об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи, об'єкт підлягає додатковій державній експертизі.

3.6. Визначена цією Методикою процедура проведення державної експертизи розповсюджується на всі види експертизи - первинну, повторну та додаткову.

3.6.1. При проведенні повторної експертизи (у разі спростування негативного висновку первинної державної експертизи) проводиться ретельний аналіз переробленої землевпорядної документації, усунення зауважень первинної експертизи, відповідність передбачених заходів діючим законодавчим та іншим нормативно-правовим актам.

3.6.2. Якщо повторна державна експертиза проводиться у зв'язку із закінченням терміну дії позитивного висновку первинної експертизи, аналіз землевпорядної документації проводиться в першу чергу на відповідність її вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, які набули чинності протягом трьох років від дня видачі позитивного висновку первинної експертизи. При цьому, замовником землевпорядної документації коригується завдання на її розробку згідно з чинним законодавством України.

3.6.3. При проведенні додаткової державної експертизи всебічно вивчаються додаткові відомості чи обставини, що не були використані (враховані) розробниками документації до проведення первинної експертизи і мають значення для більш об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи.

3.6.4. За результатами повторної та додаткової експертизи готується новий висновок.

4. Розмежування компетенції органів виконавчої влади
з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи

4.1. До відання Державного комітету України по земельних ресурсах належить:

організація та проведення державної експертизи;

нормативно-методичне забезпечення та координація діяльності місцевих органів Земельних ресурсів у сфері державної експертизи;

нормативно-методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи розробників об'єктів державної експертизи;

здійснення в межах повноважень державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері державної експертизи;

формування у своєму складі підрозділів, до компетенції яких належить проведення державної експертизи землевпорядної документації;

залучення досвідчених вчених та спеціалістів до проведення державної експертизи землевпорядної документації;

здійснення заходів щодо забезпечення підрозділів, до компетенції яких належить проведення державної експертизи землевпорядної документації, Рескомзему АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу;

методичне забезпечення та координація діяльності Рескомзему АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів з питань проведення державної експертизи землевпорядної документації;

узагальнення практики проведення державної експертизи землевпорядної документації, методичне забезпечення застосування новітніх форм і методів експертного аналізу та оцінки.

4.1.1. Обов'язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо:

загальнодержавних програм використання та охорони земель;

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень: Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення, а також територій відповідних рад;

проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень: меж державного кордону України, меж областей, районів та міст;

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (щодо об'єктів загальнодержавного значення);

проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів: міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення;

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (у тому числі тих, цільове призначення яких не змінюється) із особливо цінних земель, земель природоохоронного призначення, оздоровчого та рекреаційного призначення, земель водного та лісового фондів (площею 10,0 га і більше), історико-культурного призначення; ( Абзац шостий пункту 4.1.1 в редакції Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах N 384 від 13.12.2005 )

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (на особливо цінних землях);

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів: міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення;

технічної документації з бонітування ґрунтів (на особливо цінних землях);

технічної документації з економічної оцінки земель (особливо цінних земель);

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення та особливо цінних земель);

звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності в разі їх продажу (якщо земельні ділянки належать до особливо цінних земель, а також до земель природоохоронного призначення, оздоровчого та рекреаційного призначень, земель водного та лісового фондів, історико-культурного призначення).

4.1.2. Вибіркова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі, в разі:

здійснення перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності конкретним ліцензованим суб'єктом;

здійснення перевірки додержання Рескомземом АР Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів порядку проведення державної експертизи землевпорядної документації.

4.1.3. Добровільна державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться за ініціативою замовника щодо будь-якої землевпорядної документації, крім тієї, що підлягає обов'язковій державній експертизі.

4.2. До відання Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів належить:

організація та проведення відповідно до закону державної експертизи землевпорядної документації;

формування у своєму складі підрозділів, до компетенції яких належить проведення державної експертизи землевпорядної документації;

залучення досвідчених вчених та спеціалістів до проведення державної експертизи землевпорядної документації;

здійснення заходів щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи землевпорядної документації;

узагальнення практики проведення державної експертизи землевпорядної документації в межах відповідного адміністративно-територіального утворення.

4.2.1. Обов'язкова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо:

регіональних (республіканських Автономної Республіки Крим) програм використання та охорони земель;

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень (крім Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення), селищ і сіл, а також територій відповідних рад;

проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж селищ, сіл, селищних та сільських рад;

проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім об'єктів загальнодержавного значення);

проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (в тому числі земельних ділянок водного та лісового фондів площею до 10,0 га), крім земельних ділянок (у тому числі тих, цільове призначення яких змінюється) із особливо цінних земель, земель природоохоронного призначення, земель водного та лісового фондів (площею 10,0 га і більше), історико-культурного призначення; ( Абзац шостий пункту 4.2.1 в редакції Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах N 384 від 13.12.2005 )

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (крім особливо цінних земель);

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

технічної документації з бонітування ґрунтів;

технічної документації з економічної оцінки земель;

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення);

звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності в разі їх продажу, якщо земельні ділянки не належать до особливо цінних земель, а також до земель природоохоронного призначення, оздоровчого та рекреаційного призначення, земель водного та лісового фондів.

4.2.2. Вибіркова державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, яка не підлягає обов'язковій експертизі за дорученням Держкомзему України та (або) за окремим рішенням Рескомзему АР Крим, обласних, Київського або Севастопольського міського головного управління земельних ресурсів.

4.2.3. Добровільна державна експертиза (первинна, повторна та додаткова) проводиться, за ініціативою замовника, щодо будь-якої землевпорядної документації, крім тієї, що підлягає обов'язковій державній експертизі.

5. Звітність з питань проведення державної
експертизи землевпорядної документації

5.1. Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів щорічно (один раз на рік) звітують перед Держкомземом України про підсумки проведення ними державної експертизи землевпорядної документації.

Звіти повинні подаватися до Держкомзему України не пізніше 20 січня наступного за звітним року.

5.2. Звіти складаються з таблиці (додаток 2 до цієї Методики) та пояснювальної записки до неї.

5.3. У пояснювальній записці зазначаються:

відомості про основні недоліки проекспертованої документації, їх причини та шляхи усунення;

зауваження до роботи конкретних розробників об'єктів експертизи;

пояснення щодо позиції експертів стосовно форми та змісту об'єктів експертизи (найбільш типових, складних тощо), їх окремих матеріалів та документів;

пропозиції щодо удосконалення організації і проведення державної експертизи землевпорядної документації, її нормативно-правової та методичної бази.

5.4. Пояснювальна записка підписується керівником структурного підрозділу Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів, який проводить державну експертизу землевпорядної документації.

Начальник Управління державної землевпорядної
експертизи нормування та ліцензування робіт О.I.Моцун

Додаток 1
до пункту 2.7 Методики
проведення державної
експертизи землевпорядної
документації

               _____________________________________
Держкомзем України (____________
_____________________________________
обласне (Київське, Севастопольське,
_____________________________________
міське) головне управління земельних
ресурсів)
_____________________________________
(П.I.Б. (назва) замовника
_____________________________________
експертизи та його адреса)
_____________________________________

_____________________________________

          ЗАЯВА (для фізичної особи)
КЛОПОТАННЯ (для юридичної особи)

   Прошу провести ______________________________________________
(обов'язкову, добровільну)
____________________________________ державну експертизу _________
(первинну, повторну, додаткову)
__________________________________________________________________
(назва документації)
_________________________________________________________________.
Документація розроблена _____________________________________
(назва розробника документації)
__________________________________________________________________

на замовлення ____________________________________________________
(назва замовника документації)
на підставі договору ____________________________________________.
(дата та номер договору на виготовлення
відповідної документації)

Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає
________ грн ___ коп., у тому числі ПДВ - _________ грн ___ коп.

Оплата за проведення державної експертизи гарантується.

Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___
аркуші(ах).

Замовник державної експертизи   ________________________________
(прізвище та ініціали фізичної
особи або посада,
прізвище та ініціали керівника
юридичної особи)

___________________________ ________________________________
(дата подання заяви (підпис замовника експертизи)
(клопотання)

М.П.

Начальник Управління державної землевпорядної експертизи
нормування та ліцензування робіт О.I.Моцун

Додаток 2
до пункту 5.2 Методики
проведення державної
експертизи землевпорядної
документації

               ЗВІТ
про проведення державної експертизи землевпорядної
документації в ____________________________________
(назва органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів)
станом на 01.01.200__ р.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва документації |Усього | Здійснено державну | Результати державної |
|з/п| |розроб-| експертизу, в тому | експертизи |
| | | лено | числі | |
| |---------------------------------------------------------| |----------------------+------------------------|
| | Об'єкти обов'язкової державної експертизи | |первин-|повтор-|додат-|оцінено|поверну-|оціне- |
| | | | ну | ну |кову | пози- | то на | но |
| | | | | | | тивно |доопра- | нега- |
| | | | | | | |цювання | тивно |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 1 |Загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми| | | | | | | |
| |використання та охорони земель | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 2 |Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування | | | | | | | |
| |використання та охорони земель | | | | | | | |
| |адміністративно-територіальних утворень | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 3 |Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж | | | | | | | |
| |адміністративно-територіальних утворень | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 4 |Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж | | | | | | | |
| |територій природно-заповідного фонду та іншого | | | | | | | |
| |природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного| | | | | | | |
| |та історико-культурного призначення | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 5 |Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної | | | | | | | |
| |власності територіальних громад і проекти розмежування | | | | | | | |
| |земель державної та комунальної власності населених | | | | | | | |
| |пунктів | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 6 |Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 7 |Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне | | | | | | | |
| |обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 8 |Проекти землеустрою щодо впорядкування території | | | | | | | |
| |населених пунктів | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
| 9 |Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування| | | | | | | |
| |існуючих землеволодінь та землекористувань | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|10 |Технічна документація з бонітування ґрунтів | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|11 |Технічна документація з економічної оцінки земель | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|12 |Технічна документація з нормативної грошової оцінки | | | | | | | |
| |земель | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|13 |Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок | | | | | | | |
| |державної та комунальної власності | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|14 | Усього об'єктів обов'язкової державної експертизи| | | | | | | |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Інша документація (об'єкти вибіркової та добровільної державної експертизи) |
|---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15 |Інша документація із землеустрою | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|16 |Інша документація з оцінки земель | | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|17 | Усього іншої документації| | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------|
|18 | Разом| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник органу виконавчої влади
 з питань земельних ресурсів        _______________________
                          підпис

Начальник Управління державної землевпорядної експертизи
нормування та ліцензування робіт О.I.Моцун