Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" та інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420):

1) абзац другий преамбули викласти в такій редакції:

"Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання";

2) у статті 1:

абзац третій доповнити словами "державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків";

абзац п'ятий після слів "які спричинили втрату працездатності" доповнити словами "гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти державних, казенних, комунальних підприємств та господарських товариств, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- та супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість виконання цих послуг не перевищує вартості самих робіт";

в абзаці десятому слова "у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг" виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки - прийняття замовником тендерної пропозиції" замінити словами "пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки";

в абзаці п'ятнадцятому слово "постачальника" замінити словом "учасника";

3) у статті 2:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Умови здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом.

Зміни до цього Закону вносяться не пізніше ніж за три місяці до початку нового бюджетного року";

у частині третій:

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо трансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та Інтернет-послуг)";

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"закупівля товарів, робіт чи послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю";

у частині четвертій слова "крім випадків, визначених цією статтею" виключити;

частину п'яту виключити;

4) статтю 21 доповнити абзацами такого змісту:

"запобігання проявам корупції;

сприяння захисту інтересів вітчизняного виробника, зокрема сільськогосподарського товаровиробника, при організації та здійсненні закупівель;

вільного доступу, відкритості та доступності інформації з питань закупівель, у тому числі для громадян України та громадських організацій";

5) частину другу статті 2-2 викласти в такій редакції:

"2. Примірник річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів), зміни до нього надсилаються уповноваженому органу у випадках і в порядку, що визначені цим органом, та оприлюднюються шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження";

6) статтю 3 замінити розділом I-1 такого змісту:

"Розділ I-1
Система державного нагляду, контролю
та координації у сфері закупівель

Стаття 3. Державний нагляд, контроль та координація у сфері
закупівель

Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель здійснюються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг, Рахунковою палатою, Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, Міністерством аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), правоохоронними органами в межах компетенції визначеної Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України та цим Законом.

Рахункова палата здійснює нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ), цим Законом та іншими законами України.

Стаття 3-1. Спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань координації закупівель
товарів, робіт і послуг

1. З метою реалізації основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сфері закупівель функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (далі - уповноважений орган) здійснюються Антимонопольним комітетом України.

2. Основними функціями уповноваженого органу є:

погодження іншої, ніж відкриті торги, процедури закупівлі у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, та відповідно до вимог статті 3-3 цього Закону;

підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

подання разом із Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорічного звіту щодо здійснення замовниками закупівель;

контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону;

подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Законом;

співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України;

подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель, зокрема в разі спотворення результатів торгів (тендерів), у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;

державна підтримка та забезпечення захисту вітчизняного виробника, зокрема сільськогосподарського товаровиробника, при здійсненні закупівель;

державна підтримка та забезпечення захисту підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємств кримінально-виконавчої системи при здійсненні закупівель;

підготовка та подання до Кабінету Міністрів України квартальних звітів щодо здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг власного виробництва підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємств кримінально-виконавчої системи.

3. Уповноважений орган має право:

вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;

вимагати від розпорядників державних коштів звіт про обсяги закупівель товарів, робіт і послуг власного виробництва підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємств кримінально-виконавчої системи;

установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;

у разі виявлення порушень у процедурах закупівель вживати заходів згідно із цим Законом;

забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;

складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

визначати своїм рішенням:

форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;

додаткову інформацію, яка зазначається в оголошенні та запрошенні;

форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього;

форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій;

форму річного плану закупівель за державні кошти;

форму реєстру отриманих тендерних пропозицій;

порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель та взаємодії з правоохоронними органами.

4. Контроль за діяльністю уповноваженого органу здійснює Верховна Рада України та інші органи державної влади відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України.

Стаття 3-2. Інші органи, що здійснюють державний нагляд та
контроль у сфері закупівель

1. Органами державної влади, крім уповноваженого органу, які здійснюють державний нагляд та контроль в межах своєї компетенції у сфері закупівель, є Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, Міністерство аграрної політики України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), а також правоохоронні органи.

2. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України та цим Законом, здійснюють такі функції:

Державна контрольно-ревізійна служба:

проводить перевірки щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель відповідно до цього Закону та інших законів України;

здійснює співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

здійснює інші функції, передбачені законами України.

Державне казначейство України:

перевіряє наявність укладеного договору, звіту про здійснення закупівлі та інших передбачених законодавством документів;

перевіряє підстави для здійснення платежів, а саме наявність та відповідність законодавству у сфері закупівель річного плану закупівель та документів, що підтверджують проведення процедур закупівлі, а також правильність оформлення розрахункових документів;

бере участь в економічному обґрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;

подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;

вживає заходів для недопущення здійснення платежів з рахунку замовника в разі відміни процедури закупівлі у процесі та після розгляду скарги з приводу порушень при проведенні замовником процедур закупівель;

здійснює інші функції, передбачені законами України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ):

проводить облік закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель;

здійснює інші функції, передбачені законами України.

Міністерство аграрної політики України у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, взаємодіє з уповноваженим органом, іншими органами державної влади, замовниками з метою координації їх діяльності щодо підтримки та захисту вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників.

Правоохоронні органи здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України.

3. Відповідно до законів України та цього Закону уповноважений орган, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, Міністерство аграрної політики України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) звітують про свою діяльність щодо здійснення державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, вживають відповідних заходів, у тому числі здійснюють відповідні перевірки у межах своєї компетенції у разі надходження звернення (запиту) від народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.

Стаття 3-3. Спеціальна контрольна комісія з питань державних
закупівель при Рахунковій палаті

1. З метою забезпечення прозорості та відкритості державних закупівель при Рахунковій палаті діє Спеціальна контрольна комісія з питань державних закупівель (далі - Комісія).

До складу Комісії входять по одному представнику від Рахункової палати, Державної контрольно-ревізійної служби України, Державного казначейства України, три кандидатури за пропозицією профільного Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить законодавство про діяльність Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби, та три представники від Тендерної палати України.

За погодженням з профільним Комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить законодавство про діяльність Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби, Комісія своїм рішенням може вводити до свого складу представників громадських організацій науковців тощо.

2. Комісія:

надає висновки уповноваженому органу та одночасно замовнику щодо можливості застосування процедур закупівлі з обмеженою участю та в одного учасника відповідно до статті 14 цього Закону. Погодження застосування процедур закупівель з обмеженою участю та в одного учасника відповідно до статей 3, 14, 33 цього Закону уповноважений орган може здійснювати лише за наявності відповідного позитивного висновку Комісії;

здійснює розгляд скарг з приводу порушень замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності та приймає відповідні рішення щодо них у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;

здійснює аналіз проблем у сфері закупівель та про результати повідомляє Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, уповноважений орган;

надає незалежні висновки щодо роботи уповноваженого органу та направляє їх до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та у разі необхідності - до правоохоронних органів;

надає пропозиції уповноваженому органу щодо забезпечення дієвого контролю у сфері закупівель;

визначає правові та організаційні методи запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів у сфері закупівель;

сприяє створенню умов для розвитку прозорості у сфері закупівель;

сприяє удосконаленню системи забезпечення громадськості інформацією з питань здійснення закупівель;

сприяє запровадженню сучасних механізмів і методів формування прозорого ринку закупівель сільськогосподарської продукції;

сприяє створенню правових, економічних, соціальних умов для реалізації та захисту прав і задоволення потреб підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємств кримінально-виконавчої системи.

3. Головою Комісії є представник Рахункової палати.

Кожен член Комісії має один голос.

4. Комісія затверджує положення про Спеціальну контрольну комісію з питань державних закупівель.

5. Діяльність Комісії є прозорою для суспільства. Комісія інформує про свою діяльність Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, засоби масової інформації тощо.

6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина членів Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше ніж половина членів, присутніх на засіданні Комісії. При рівному розподілі голосів членів голос голови Комісії є вирішальним.

7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання замовниками, учасниками, іншими органами державної влади, яких стосуються ці рішення. Рішення Комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку, відповідно до законодавства України";

7) після розділу I-1 доповнити Закон назвою розділу I-2 такого змісту:

"Розділ I-2
Обов'язкові передумови здійснення закупівель";

8) у статті 4-1:

у частині першій:

в абзаці першому слова "замовник зобов'язаний" замінити словами "з метою запобігання проявам корупції та формування ефективного конкурентного середовища у сфері закупівель замовник зобов'язаний";

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"акцепт тендерної пропозиції та повідомлення про результати торгів;

запит щодо цінових пропозицій (котирувань)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

в абзаці десятому слово "технічним" замінити словом "власним";

у частині п'ятій слова "постачальника (учасника)" замінити словом "учасника";

перше речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Уповноважений орган здійснює контроль за дотриманням конкурентного законодавства інформаційними системами в мережі Інтернет та сприяє розвитку конкуренції у цій сфері";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. З метою забезпечення здійснення парламентського контролю замовник зобов'язаний на звернення Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України надавати повну, достовірну інформацію, що стосується здійснення ним закупівель, та у разі виявлення порушень чинного законодавства у сфері закупівель вживати відповідних заходів щодо їх усунення";

9) у статті 4-2:

у частині першій:

в абзаці другому слово "технічний" замінити словом "власний";

абзац восьмий доповнити словами "що підтверджується відповідними охоронними документами";

частину другу виключити;

10) у статті 6:

в абзаці першому частини першої слова "Замовник надає перевагу" замінити словами "З метою створення належних умов для захисту вітчизняного ринку замовник надає перевагу";

в абзаці першому частини другої слово "та" замінити словами "з метою посилення соціального та правового захисту інвалідів і зміцнення їх матеріально-технічної бази та підприємствами";

доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:

"6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти вдосконаленню механізму стимулювання вітчизняного виробника, забезпеченню дотримання умов захисту вітчизняних виробників, зокрема сільськогосподарських товаровиробників, що передбачені цим Законом, при здійсненні замовниками процедур закупівель.

7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати вітчизняним виробникам, зокрема сільськогосподарським товаровиробникам, підприємствам громадських організацій інвалідів, підприємствам, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та підприємствам кримінально-виконавчої системи необхідну доступну, достовірну інформацію щодо здійснення закупівель, яка забезпечить можливість їх компетентного вибору.

8. Уповноважений орган та інші органи, що здійснюють державний нагляд, контроль та координацію у сфері закупівель, звітують перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України щодо виконання та забезпечення умов захисту вітчизняного ринку";

11) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. З метою створення оптимального конкурентного середовища діяльності засобів масової інформації у сфері закупівель оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікуються у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, що публікує інформацію виключно з питань державних закупівель та має назву, яка відноситься безпосередньо саме до сфери державних закупівель (далі - спеціалізований друкований засіб масової інформації), та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, в інформаційних системах у мережі Інтернет.

З метою забезпечення інформаційно-методичного супроводу державних закупівель згідно з вимогами статті 17-3 цього Закону Тендерна палата України на підставі отриманої інформації від відповідних органів державної влади безкоштовно оприлюднює відомості щодо спеціалізованих друкованих засобів масової інформації, міжнародних видань та інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають вимогам цього Закону, іншу інформацію на власному Інтернет-сайті, доступ до якого є безкоштовним";

в абзаці першому частини другої слова "Віснику державних закупівель" або" замінити словами "спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та", а слово "постачальника" замінити словом "учасника";

абзац перший частини третьої після слова "учасників" доповнити словом "додатково", слово "та" замінити словом "або", а після слова "Інтернет" доповнити словами "англійською мовою";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" замінити словами "спеціалізованих друкованих засобів масової інформації", а слова "мають право" замінити словами "зобов'язані";

в абзаці другому слова "інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" замінити словами "спеціалізованих друкованих засобів масової інформації";

12) у статті 12:

частину другу після слів "не можуть входити посадові особи" доповнити словом "та";

у частині сьомій:

слова "у порядку, встановленому уповноваженим органом" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація щодо навчальних закладів, які мають ліцензію на організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення процедур закупівель, оприлюднюється Міністерством освіти і науки України, у тому числі на його офіційному Інтернет-сайті";

частину дев'яту виключити;

13) в абзаці шостому статті 13 слова "постачальника (учасника)" замінити словом "учасника";

14) у частині другій статті 14:

в абзаці першому слова "у встановленому ним порядку" замінити словами "у порядку, визначеному цим Законом";

в абзаці другому слова "постачальника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку" замінити словами "учасника потребує погодження з уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Законом";

абзац четвертий після слова "несе" доповнити словом "виключно";

15) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"1. Замовник може вимагати від учасників надання ними підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам. Такими вимогами можуть бути:

наявність дозволу або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках, передбачених законодавством);

наявність обладнання, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством;

провадження учасниками господарської діяльності відповідно до положень їх статутів;

відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство";

16) у статті 17:

у частині першій:

в абзаці сьомому слова "Віснику державних закупівель" або" замінити словами "спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та", а слово "постачальника" замінити словом "учасника";

доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. З метою запобігання порушенням чинного законодавства, під час оплати за договорами, укладеними за результатами процедур закупівель, замовник до звіту про результати здійснення процедури закупівлі обов'язково додає:

копії оголошення про заплановану закупівлю (запрошення до участі у процедурі торгів), оголошення про результати торгів, що були опубліковані у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, завірені цим друкованим засобом, та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною палатою України;

копію документа, що підтверджує розміщення документів, передбачених статтею 4-1 цього Закону, завірену інформаційною системою в мережі Інтернет.

Під час оплати за договорами, укладеними державними, казенними комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують виконання такими підприємствами та господарськими товариствами вимог цього Закону.

Звіт про результати процедури закупівлі (крім інформації, що містить державну таємницю) протягом 10 календарних днів з дати його затвердження оприлюднюється замовником в інформаційній системі у мережі Інтернет";

17) у статті 17-2:

у частині четвертій слова "та місцем діяльності" виключити;

18) у статті 17-3:

у частині другій:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"надає висновки щодо розгляду скарг відповідно до статті 37 цього Закону";

доповнити абзацами такого змісту:

"виконує функції, передбачені статтею 8 цього Закону;

з метою підтримки вітчизняного ринку сприяє забезпеченню виконання вимог цього Закону щодо захисту інтересів вітчизняних виробників, зокрема вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників та підприємств громадських організацій інвалідів, підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, підприємств кримінально-виконавчої системи при здійсненні процедур закупівель";

частину дванадцяту після слів "такої діяльності" доповнити словами "у тому числі висновки, інші документи Тендерної палати України", після слова "оскаржені" доповнити словом "виключно";

19) у статті 17-5:

у частині першій слова "Антимонопольного комітету України" виключити;

частини другу та третю виключити;

абзац п'ятий частини сьомої виключити;

20) абзац третій частини третьої статті 18 виключити;

21) частину сьому статті 18-1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, що зазначені в інформації про проведення попереднього кваліфікаційного відбору. До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряються наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення. Зазначена інформація, а також найменування та адреса кожного учасника оголошуються. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам протягом одного робочого дня після отримання від учасника відповідного запиту. Ці відомості зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі";

22) у статті 19:

абзац одинадцятий частини першої доповнити словами "та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет";

частину третю після слів "проведення торгів" доповнити словами "в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України";

23) у статті 23:

у частині першій слова "має право" замінити словом "зобов'язаний";

у частині другій слова "на вимогу замовника" виключити, слова "не більше одного відсотка" замінити словами "один відсоток", а слова "не більше п'яти відсотків" замінити словами "п'ять відсотків";

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Учасники процедур закупівлі - бюджетні установи та організації можуть подавати тендерне забезпечення у будь-якій прийнятній для них та замовника формі, що не суперечить чинному законодавству";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету";

24) у статті 25:

у частині першій слова "має право" замінити словом "зобов'язаний" і доповнити реченням такого змісту: "Учасники процедур закупівлі - бюджетні установи та організації можуть подавати забезпечення виконання договору у будь-якій прийнятній для них та замовника формі, що не суперечить чинному законодавству";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету";

25) у статті 26:

у частині другій слова "протягом одного робочого дня після дня отримання від учасника відповідного запиту" виключити;

друге речення частини третьої доповнити словами "протягом одного робочого дня після дня отримання від учасника відповідного запиту";

у частині сьомій:

абзац шостий виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"Загальний строк здійснення оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 15 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій";

у частині дев'ятій слова "згідно із статтею 15 цього Закону" замінити словами "встановленим у тендерній документації";

26) в абзаці шостому частини першої статті 27 слова "якщо його надання було передбачено в тендерній документації" виключити;

27) у статті 28:

частину першу після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого змісту:

"якщо в результаті відхилення тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерну пропозицію лише одного учасника навіть за наявності альтернативної тендерної пропозиції;

Комісією чи судом прийняте рішення про відміну торгів".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:

"інших випадків за рішенням замовника";

у частині четвертій слова "постачальникам (учасникам)" замінити словом "учасникам";

28) у статті 29-1:

у частині першій слово "торгів" замінити словами "процедур відкритих і двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та редукціону", а слова "Віснику державних закупівель" або" замінити словами "спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та";

в абзаці четвертому частини другої слова "Віснику державних закупівель" або" замінити словами "спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та";

29) у частині другій статті 32 слово "або" замінити словом "та";

30) у частині другій статті 33:

абзац другий доповнити словами "або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу";

абзаци шостий, сьомий та одинадцятий виключити;

абзац десятий після слова "соціальними" доповнити словами "правовими, іншими";

31) у статті 34:

частину першу доповнити словами "згідно з цим Законом";

у частині другій:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в наступному бюджетному періоді, на суму коштів не більше 15 відсотків вартості договору, укладеного в попередній бюджетний період, що не перевищує відповідного призначення в попередньому бюджетному періоді".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі укладення договору про закупівлю за результатами процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) в договорі за згодою сторін може зазначатися кількість товару чи обсяг послуг, що не перевищують запланованої вартості закупівлі за ціною акцептованої тендерної пропозиції. При цьому зміна умов і вимог технічної специфікації, зазначених у тендерній документації, не допускається";

у частині третій:

абзац перший після слова "недійсним" доповнити словом "(нікчемним)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"договір було укладено у період оскарження згідно із статтями 37 і 37-1 цього Закону";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"договір було укладено за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням вимог статей 4-1, 4-2, 8, 17, 18-1, 19, 26, 29, 29-1 цього Закону";

в абзаці шостому слово "постачальника" замінити словом "учасника";

частину п'яту після слів "розірвати договір і" доповнити словом "зобов'язаний";

32) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:

"1. З метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і свобод у сфері закупівель будь-який учасник або інша особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника замовнику або Комісії, або до суду згідно з цим Законом";

33) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Оскарження процедур закупівель, рішень, дій або
бездіяльності замовника замовнику або Комісії

1. Скарга направляється або замовнику, або Комісії, а також Тендерній палаті України.

2. Надходження скарги замовнику або Комісії зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів.

3. У разі надходження скарги до Комісії остання протягом трьох робочих днів з дня її одержання інформує про це замовника і Тендерну палату України.

4. Тендерна палата України протягом 10 робочих днів з моменту отримання скарги надає висновок щодо розгляду скарги.

Висновок щодо розгляду скарги протягом одного робочого дня з дня його затвердження направляється Комісії.

5. За результатами розгляду скарги замовник або Комісія, з урахуванням висновку Тендерної палати України щодо розгляду скарги (у разі його надходження), приймає рішення про повне або часткове задоволення скарги, що має наслідком відміну торгів, вчинення замовником певних дій, або приймає рішення про незадоволення скарги.

У разі, якщо скарга має складний або спеціалізований характер, Комісія має право залучити незалежних кваліфікованих (технічних) експертів та консультантів у відповідних галузях та продовжити строк зупинення процедури закупівлі до надання експертами та консультантами остаточного висновку щодо поставлених перед ними питань.

6. Примірник рішення щодо розгляду скарги Комісія та замовник надсилають один одному, а також скаржнику, Державному казначейству України та Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено до суду в порядку, визначеному законодавством";

34) після статті 37 доповнити Закон новою статтею 37-1 такого змісту:

"Стаття 37-1. Оскарження процедур закупівель, рішень, дій або
бездіяльності замовника у судовому порядку

Оскарження процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника у судовому порядку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Позивач в обов'язковому порядку направляє Державному казначейству України, уповноваженому органу, замовнику, а також Тендерній палаті України завірену копію позовної заяви протягом трьох робочих днів після її подання до суду, до якої додаються документальне підтвердження подання її до суду, а також завірена копія ухвали суду про відкриття (порушення) провадження у справі. У разі, якщо на момент направлення копії позовної заяви ухвала суду ще не надійшла, позивач зобов'язаний направити завірену копію ухвали суду протягом 20 календарних днів з моменту направлення копії позовної заяви.

Замовник, з моменту надходження копії позовної заяви, призупиняє процедуру закупівлі та не має права укладати договір про закупівлю, крім випадків, коли за скаргою цієї ж самої особи з такого самого приводу Комісією було прийнято рішення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.

Державне казначейство України та його органи, з моменту надходження копії позовної заяви, зобов'язані не здійснювати оплату, пов'язану з процедурою, яка оскаржується, незалежно від того, чи був укладений договір про закупівлю, крім випадків, коли за скаргою цієї ж самої особи з такого самого приводу Комісією було прийнято рішення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.

Замовник має право продовжити процедуру закупівлі, а призупинення оплати припиняється Державним казначейством України та його органами у разі:

якщо позивач протягом 20 календарних днів з моменту направлення копії позовної заяви не надіслав завірену копію ухвали про відкриття (порушення) провадження у справі;

закриття провадження у справі;

набрання рішенням суду законної сили.

Під час призупинення процедури закупівлі замовник має право прийняти рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, та розпочати нову процедуру закупівлі.

Про призупинення та про припинення призупинення оплат Державне казначейство України протягом трьох робочих днів повідомляє уповноважений орган та Тендерну палату України".

У зв'язку з цим статтю 37-1 вважати статтею 37-2.

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) в абзаці другому частини другої статті 12 слова "державне завдання" виключити;

2) у статті 13:

у назві слова "державне завдання" виключити;

частину четверту виключити;

3) у частині третій статті 67 слова "яка не увійшла в державне замовлення або державне завдання" виключити;

4) у частині першій статті 75 слова "і державні завдання" та слова "з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України" виключити;

5) у частині п'ятій статті 79 слова "з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України" виключити;

6) у тексті статті 13, частині другій статей 47 і 264, другому реченні частини першої статті 276 та частині шостій статті 331 слова "державні потреби" в усіх відмінках і числах замінити словами "пріоритетні державні потреби" у відповідному відмінку і числі.

3. Частину першу статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181) після пункту 17 доповнити пунктом 17-1 такого змісту:

"17-1) здійснювати повноваження, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. Статтю 6 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212; 1998 р., N 24, ст. 137) доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) здійснює функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

5. Частину першу статті 8 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) здійснює функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

6. Статтю 12 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), здійснює також функції, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

7. Статтю 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Під час оплати за договорами, укладеними державними, казенними, комунальними підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують виконання такими підприємствами та господарськими товариствами вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

8. У Законі України "Про поставки продукції для державних потреб" ( 493/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 9; 2000 р., N 4, ст. 28; 2003 р., N 30, ст. 247):

1) назву викласти в такій редакції:

"ЗАКОН

Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб";

2) преамбулу після слів "для задоволення" доповнити словом "пріоритетних";

3) у статті 1:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок Державного бюджету України";

в абзаці другому слова "продукції, необхідної для державних потреб" замінити словами "товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення пріоритетних державних потреб";

в абзаці третьому слова "державні організації та установи, визначені законом про Державний бюджет України, а також державні організації та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення" замінити словами "державні організації та інші установи - головні розпорядники коштів державного бюджету";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють чи поставляють товари (роботи, послуги) для задоволення пріоритетних державних потреб";

у частині другій:

в абзаці першому слова "продукції для державних потреб" замінити словами "товарів, робіт і послуг для пріоритетних державних потреб";

в абзаці другому слова "зазначеної продукції" замінити словами "зазначених товарів, робіт і послуг";

у частині третій:

в абзаці першому слова "продукції, необхідній" замінити словами "товарах, роботах і послугах, необхідних";

в абзаці другому слово "продукції" замінити словами "товарів, робіт і послуг";

частину четверту після слів "(закупівлею) для" доповнити словом "пріоритетних";

4) у статті 2:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення
контролю за його виконанням";

у частині другій:

в абзаці першому слова "визначає центральні органи виконавчої влади, які координують роботу державних замовників щодо розміщення поставок продукції для державних потреб, доводять до державних замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення державних контрактів з виконавцями державного замовлення, якщо інше не встановлене законом" замінити словами "визначає і затверджує перелік державних замовників, обсяги та склад державного замовлення";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок формування державного замовлення та пріоритетні державні потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України";

у частині третій:

в абзаці другому слова "для укладення з ними державних контрактів шляхом проведення конкурсного відбору" замінити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

абзаци четвертий та п'ятий виключити;

в абзаці першому частини четвертої слова "задоволення державних потреб у відповідній продукції" замінити словами "задоволення пріоритетних державних потреб у відповідних товарах, роботах і послугах";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти";

частини шосту і сьому виключити;

5) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Стимулювання виконання вітчизняними виробниками
(резидентами) поставок товарів, робіт і послуг для
пріоритетних державних потреб

1. Стимулювання та захист вітчизняного виробника (резидента) товарів, робіт і послуг - виконавця державного замовлення здійснюються відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного
замовлення

1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";

6) Доповнити статтями 5 і 6 такого змісту:

"Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів
державного бюджету

1. Відповідальність за нецільове використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення виконання державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із законодавством.

Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання
державного замовлення

1. Складання та подання звітності про виконання державного замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про виконання державного замовлення та ефективність використання коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Міністерство економіки України припиняє виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти з моменту набуття чинності цим Законом.

4. Національному банку України забезпечити контроль за виконанням банками вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та прийняти відповідні нормативно-правові акти протягом місяця з моменту набуття чинності цим Законом.

5. Рахунковій палаті, Державній контрольно-ревізійній службі України, Державному казначейству України, Тендерній палаті України протягом п'яти днів з дня опублікування цього Закону делегувати до Спеціальної контрольної комісії з питань державних закупівель при Рахунковій палаті своїх уповноважених представників.

6. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3205-IV