Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 квітня 1995 р. N 253
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 553 від 23 травня 2011
р.)

Про внесення змін до деяких рішень
Уряду України з питань державного
архітектурно-будівельного контролю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1243 від 22.09.20
04 )

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) і "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України" ( 209/94-ВР ) щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1243 від 22.09.2004 )

2. Викласти у новій редакції Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225 (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 179), що додається.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 1993 р. N 225

(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 1995 р. N 253)

Положення
про державний архітектурно-будівельний
контроль

1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об'єктів (далі - затверджені проектні рішення), місцевих правил забудови населених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрації архітектурних пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють:

Державна архітектурно-будівельна інспекція (Держархбудінспекція) у складі Держкоммістобудування;

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у складі органів містобудування і архітектури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування, районах.

3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю виконують такі основні функції:

1) видача забудовникам дозволів на виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту (далі - будівельні роботи), реєстрація об'єктів, на яких виконуються ці роботи, у порядку, встановленому Держкоммістобудування;

2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних організацій та організацій замовників, які здійснюють безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і авторський нагляд;

3) участь у встановленому порядку в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві;

4) здійснення вибіркової перевірки:

відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів;

своєчасності та якості виконання учасниками будівництва передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної виконавчої документації;

наявності сертифікатів на будівельну продукцію;

5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і прийняття відповідних рішень;

6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції;

7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю забудови територій і населених пунктів, будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних стандартів, норм і правил.

4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю надається право:

безперешкодного доступу посадових осіб на будівництво об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форм власності;

давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і будівельним організаціям, підприємствам, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування об'єктів до усунення виявлених недоліків;

залучати на договірних умовах незалежних експертів, спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що входять до їх компетенції;

вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників, виготівників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;

зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;

вносити подання відповідним органам про анулювання або призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;

безплатно одержувати від замовників, будівельних організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;

повідомляти органи державної статистики про факти порушень встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а також про реалізацію будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для виключення їх із звітності;

складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.

5. Дії і рішення посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені в органи, яким ці інспекції підпорядковані, або до суду, арбітражного суду.

6. Держархбудінспекція, крім функцій, зазначених у пункті 3 цього Положення:

здійснює методичне керівництво та нормативне забезпечення діяльності місцевих інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;

розглядає спірні питання, що виникають у процесі державного архітектурно-будівельного контролю;

проводить вибіркову перевірку дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими державними органами, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.

8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у сфері містобудування.

9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій місцеві інспекції державного архітектурно-будівельного контролю подають до Держархбудінспекції інформацію за формою та в терміни, встановлені Держкоммістобудування.

10. При інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи для здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з контролем за якістю спорудження об'єктів, а також групи позаштатних інспекторів.

11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що здійснюють будівництво на території України, регламентуються чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у формі Закону.

12. Держархбудінспекція, місцеві інспекції державного архітектурно-будівельного контролю мають печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.