Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 березня 2006 р. N 268
Київ

Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 361 від 25.03.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, Рахункової палати України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади, згідно з додатками 1-47, 55, а також розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг та спеціальне звання згідно з додатками 56-58.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

2. Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, а також прокурорам та слідчим органів прокуратури - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років;

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

4. Посадові оклади керівних працівників і спеціалістів територіальних органів урядового органу державного управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).

5. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах складається з посадового окладу, інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981), крім абзаців третього і шостого пункту 1.

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.

6. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, прокуратури, судів визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 3308).

8. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства праці та соціальної політики.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство праці та соціальної політики.

13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.

14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Секретаріату Президента України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Представник Президента України | 2430 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник Президента України - | 2305 |
|Керівник головної служби | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник головної служби | 2280 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник служби, Офісу | 2240 |
|Президента України, перший | |
|заступник Керівника головної | |
|служби | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник Керівника головної | 2215 |
|служби, перший заступник | |
|Керівника служби | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник Керівника служби | 2200 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Уповноважений Президента | 2180 |
|України, радник Президента | |
|України, керівник департаменту | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник Уповноваженого | 2030 |
|Президента України | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника департаменту| 2090 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного відділу | 2080 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу в складі | 2015 |
|головної служби, служби, | |
|департаменту, заступник | |
|завідувача самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник завідувача відділу в | 1990 |
|складі головної служби, служби, | |
|департаменту | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору, групи | 1975 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник Глави Секретаріату, | 1925 |
|радник Секретаріату | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Референт Президента України | 1790 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник Глави Секретаріату, | 1750 |
|помічник першого заступника | |
|Глави Секретаріату, помічник | |
|заступника Глави Секретаріату | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний консультант-інспектор | 1700 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний консультант | 1650 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший консультант | 1500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультант | 1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Державного управління справами

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник секретаріату | 2180 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник (начальник) управління | 2140 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного відділу | 2080 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу у складі | 2015 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору, групи | 1975 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник керівника | 1925 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний консультант | 1550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший консультант | 1500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Секретаріату Кабінету
Міністрів України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник керівника | 2270 |
|Служби Прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника Служби | 2200 |
|Прем'єр-міністра - керівник | |
|секретаріату Прем'єр-міністра, | |
|керівник групи радників | |
|Прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор департаменту, начальник| 2180 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник Протоколу | 2145 |
|Прем'єр-міністра, прес-секретар | |
|Прем'єр-міністра - керівник | |
|прес-служби | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий відділом | 2110 |
|організаційного забезпечення | |
|Служби Прем'єр-міністра, перший | |
|помічник Прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий самостійним відділом,| 2080 |
|керівник служби Першого | |
|віце-прем'єр-міністра, | |
|Віце-прем'єр-міністра, Міністра | |
|Кабінету Міністрів; керівник | |
|групи радників Першого | |
|віце-прем'єр-міністра, керівник | |
|групи експертів Першого | |
|віце-прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий відділом у складі | 2015 |
|департаменту, управління, | |
|керівник апарату Постійного | |
|Представника у Конституційному | |
|Суді України | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник Прем'єр-міністра, | 1980 |
|помічник Прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий сектором у складі | 1955 |
|департаменту, управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідуючий сектором у складі | 1920 |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник, радник Першого | 1750 |
|віце-прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник групи радників | 1725 |
|Віце-прем'єр-міністра, керівник | |
|групи експертів | |
|Віце-прем'єр-міністра, перший | |
|помічник Віце-прем'єр-міністра, | |
|Міністра Кабінету Міністрів, | |
|прес-секретар | |
|Віце-прем'єр-міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник, радник | 1700 |
|Віце-прем'єр-міністра, Міністра | |
|Кабінету Міністрів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, консультант| 1700 |
|експерт | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Апарату та секретаріатів
комітетів Верховної Ради України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|---------------------------------+------------------------------|
|Перший заступник Керуючого | 2400 |
|справами | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заступник Керуючого справами | 2300 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Керівник головного управління | 2180 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Прес-секретар Голови Верховної | 2145 |
|Ради | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Керівник самостійного управління,| 2140 |
|завідувач секретаріату комітету | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Керівник управління у складі | 2100 |
|головного управління | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач самостійного відділу, | 2080 |
|керівник Прес-служби | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Керівник Секретаріату Голови | 2080 |
|Верховної Ради, перший помічник | |
|Голови Верховної Ради | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач відділу в складі | 2015 |
|управління | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Радник, помічник Голови | 1980 |
|Верховної Ради | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач сектору, групи | 1950 |
|(самостійної); завідувач | |
|канцелярії першого заступника, | |
|заступника Голови Верховної | |
|Ради | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Радник Керівника Апарату | 1925 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач депутатської фракції, | 1800 |
|групи у Верховній Раді | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач секретаріату першого | 1800 |
|заступника, заступника Голови | |
|Верховної Ради | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Радник першого заступника, | 1800 |
|заступника Голови Верховної | |
|Ради | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Головний: консультант з питань | 1750 |
|юридично-наукового забезпечення, | |
|науковий консультант | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Головний: консультант, | 1700 |
|спеціаліст | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Старший: консультант з питань | 1550 |
|юридично-наукового забезпечення, | |
|науковий консультант | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Старший консультант | 1500 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1225 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Консультант; | 1225 |
|помічник-консультант народного | |
|депутата України | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Управління адміністративними
будинками Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
Управління адміністративними будинками
Державного управління справами, Управління
санаторно-курортних закладів в Автономній
Республіці Крим Державного управління
справами та Управління адміністративними
будинками Управління справами Апарату
Верховної Ради України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління | 1800-1900 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник начальника | 1750-1850 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник начальника управління | 1710-1755 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу | 1500-1600 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1350-1400 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 1100-1150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 875-900 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 775-800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 685-710 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 625-650 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Представництва
Президента України в Автономній
Республіці Крим

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Постійний Представник Президента| 2300 |
|України в Автономній Республіці | |
|Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник Постійного | 2175 |
|Представника | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник Постійного | 2050 |
|Представника | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник служби, радник | 1575-1600 |
|Представництва | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний консультант, помічник | 825 |
|Постійного Представника, | |
|прес-секретар | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 675 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник секретаріату Ради | 600 |
|представників | |
|кримськотатарського народу, | |
|спеціаліст I категорії | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Апарату Ради національної
безпеки і оборони України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник служби Секретаря Ради | 2280 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник керівника | 2210 |
|Служби Секретаря Ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника Служби | 2120 |
|Секретаря Ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник департаменту | 2180 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник служби | 2240 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник самостійного управління| 2140 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника департаменту| 2090 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник управління у складі | 2080 |
|департаменту, завідувач | |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника самостійного| 2030 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керівника управління у| 2015 |
|складі департаменту, завідувач | |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу у складі | 2015 |
|департаменту, служби, управління| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник завідувача відділу в | 1990 |
|складі департаменту, служби, | |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1950 |
|управління, служби, відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник групи радників | 2080 |
|Секретаря Ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний радник Секретаря Ради | 1980 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник Секретаря Ради | 1925 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник Секретаря Ради, | 1750 |
|помічник першого заступника, | |
|помічник заступника Секретаря | |
|Ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державний експерт | 1650 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний консультант | 1550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 1500 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Національного інституту
стратегічних досліджень

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор | 2400 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник директора | 2280 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного відділу | 2080 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1925-1950 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник директора, вчений | 1900-1925 |
|секретар | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: консультант, | 1500-1550 |
|спеціаліст | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший консультант | 1450-1500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст, | 1225 |
|консультант | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів працівників Секретаріату
Центральної виборчої комісії

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник Секретаріату | 2300 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник служби Голови, перший | 2200 |
|помічник Голови, заступник | |
|керівника Секретаріату | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник Голови, помічник Голови | 1955-1980 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прес-секретар Голови, керівник | 2145 |
|прес-служби | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління, завідувач | 2080-2140 |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу в складі | 1990-2015 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1925-1950 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник: заступника Голови, | 1725-1750 |
|секретаря Комісії, члена | |
|Комісії | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 1500-1550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Рахункової палати України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник директора департаменту| 2590 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління, керівник | 2470 |
|служби керівництва Рахункової | |
|палати, керівник служби радників| |
|та експертів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 2340 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник Голови | 2015 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1950-2080 |
|департаменту, управління, | |
|помічник Голови | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1755-1820 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник першого заступника, | 1625-1690 |
|заступника Голови, помічник | |
|секретаря Рахункової палати | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 1430-1495 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1140-1170 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1010-1040 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 890-925 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 815-845 |
------------------------------------------------------------------

________________

Примітка. Посадові оклади визначені з урахуванням статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ).

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар секції | 2500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник секретаріату | 2300 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник: управління, | 2080-2140 |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник служби - головний | 2080 |
|радник Голови | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу в складі | 1990-2015 |
|управління, керівник прес-служби| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1950-1975 |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник, радник Голови | 1900-1925 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: консультант, | 1500-1550 |
|спеціаліст; помічник: | |
|заступника Голови, секретаря | |
|секції; радник заступника Голови| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший консультант | 1450-1500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультант | 1125-1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар засідання | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Національної ради
з питань телебачення і радіомовлення

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник апарату Національної | 2300 |
|ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор департаменту | 2180 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Прес-секретар Голови | 2145 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник секретаріату, | 2080-2140 |
|начальник: управління, | |
|самостійного відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1990-2015 |
|управління, керівник прес-служби| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Представник Національної ради в | 1950-1980 |
|Автономній Республіці Крим, | |
|областях, мм. Києві та | |
|Севастополі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1950-1975 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник голови Національної | 1900-1925 |
|ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник секретаріату | 1575-1600 |
|представника Національної ради в| |
|Автономній Республіці Крим, | |
|областях, мм. Києві та | |
|Севастополі | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Радник, головний спеціаліст, | 1500-1550 |
|помічник-консультант члена | |
|Національної ради | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату міністерств

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор департаменту | 2000-2140 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного | 1800-1900 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 1700-1800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Посол з особливих доручень МЗС | 1800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1500-1600 |
|департаменту, самостійного | |
|управління, помічник Міністра | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного сектору | 1350-1400 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дипломатичний радник | 1300-1325 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник: першого заступника | 1250-1300 |
|Міністра, заступника Міністра; | |
|радник МЗС | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1250-1350 |
|департаменту, самостійного | |
|управління, самостійного відділу| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, | 1100-1150 |
|консультант, радник керівника, | |
|перший секретар МЗС | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Другий секретар МЗС | 1020-1035 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Третій секретар МЗС | 960-985 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Аташе МЗС | 910-935 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 875-900 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 775-800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 685-710 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 625-650 |
------------------------------------------------------------------

________________

Примітка. Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції фінансиста, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу головного спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним працівникам структурних підрозділів, головному та провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату інших центральних
органів виконавчої влади та урядових
органів державного управління

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |------------------------------------|
| |центральний| інший | урядовий |
| | орган |центральний| орган |
| |виконавчої | орган | державного |
| | влади із |виконавчої | управління |
| |спеціальним| влади | |
| | статусом | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Керівник урядового органу | | | 2300 |
|державного управління | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Перший заступник керівника | | | 2170 |
|урядового органу державного| | | |
|управління | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Заступник керівника | | | 2100 |
|урядового органу державного| | | |
|управління | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Директор департаменту | 1950-2050 | 1900-2000 | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Начальник самостійного | 1750-1850 | 1700-1750 | 1650-1700|
|управління | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Начальник самостійного | 1650-1750 | 1600-1700 | 1550-1600|
|відділу | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Начальник відділу в складі | 1500-1550 | 1500-1550 | 1500-1525|
|департаменту, самостійного | | | |
|управління; помічник | | | |
|керівника | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Завідувач самостійного | 1350-1375 | 1325-1350 | 1300-1325|
|сектору, помічник | | | |
|заступника керівника | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Дипломатичний радник | 1300-1325 | 1275-1300 | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Завідувач сектору в складі | 1250-1275 | 1225-1250 | 1200-1225|
|департаменту, самостійного | | | |
|управління, самостійного | | | |
|відділу | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Головний державний | | | 975-1000|
|інспектор | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Головний казначей, | | | 990-1000|
|головний державний | | | |
|виконавець | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Головний спеціаліст, | 1000-1100 | 990-1000 | 965-990|
|консультант, радник | | | |
|керівника | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Старший державний інспектор| | | 875-900|
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Провідний казначей, | | | 965-990|
|старший державний | | | |
|виконавець | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Провідний спеціаліст, | 850-875 | 840-865 | 830-855|
|державний виконавець | | | |
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Спеціаліст I категорії | 765-790 | 755-780 | 745-770|
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Державний інспектор | | | 745-770|
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Спеціаліст II категорії | 685-710 | 675-700 | 655-680|
|---------------------------+-----------+-----------+------------|
|Спеціаліст | 625-650 | 600-625 | 595-620|
------------------------------------------------------------------

Керівні працівники і спеціалісти Державної
податкової адміністрації, які здійснюють контроль
за справлянням податків та інших платежів,
займаються оперативно-розшуковою роботою та
розслідуванням кримінальних справ, організовують
роботу з контролю за надходженням платежів
до бюджетів та примусового їх стягнення, та
ГоловКРУ, які проводять державний фінансовий
аудит та інспектування діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор департаменту | 2200-2300 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного | 1950-2100 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 1850-1950 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1650-1750 |
|департаменту, самостійного | |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного сектору | 1485-1525 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1375-1425 |
|департаменту, самостійного | |
|управління, самостійного відділу| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: державний податковий | 1210-1260 |
|ревізор-інспектор, | |
|контролер-ревізор, державний | |
|аудитор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний державний податковий | 1100-1150 |
|інспектор, старший державний | |
|податковий ревізор-інспектор, | |
|провідний: контролер-ревізор, | |
|державний аудитор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший: державний податковий | 960-990 |
|інспектор, контролер-ревізор, | |
|державний аудитор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державний податковий інспектор, | 850-880 |
|контролер-ревізор, державний | |
|аудитор | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006 )

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції
Державної податкової адміністрації

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|---------------------------------+------------------------------|
|Начальник Головного управління | 2200-2300 |
|податкової міліції, директор | |
|департаменту | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Начальник самостійного | 1950-2100 |
|управління, заступник: | |
|начальника Головного управління | |
|податкової міліції, директора | |
|департаменту | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1650-1750 |
|Головного управління, | |
|департаменту, самостійного | |
|управління, головний інспектор | |
|податкової міліції, помічник | |
|начальника податкової міліції | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1375-1425 |
|Головного управління, | |
|департаменту, самостійного | |
|управління, старший слідчий з | |
|особливо важливих справ | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Головний державний податковий | 1210-1260 |
|ревізор-інспектор | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Старший: оперуповноважений з | 1100-1150 |
|особливо важливих справ, слідчий,| |
|інспектор з особливих доручень, | |
|державний податковий | |
|ревізор-інспектор; | |
|старший групи; слідчий з | |
|особливо важливих справ, | |
|головний державний податковий | |
|інспектор | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Старший: оперуповноважений, | 960-990 |
|експерт, державний податковий | |
|інспектор; слідчий | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Старший інспектор; | 850-880 |
|оперуповноважений, експерт, | |
|державний податковий інспектор, | |
|референт | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Інспектор | 800-820 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату
Антимонопольного комітету

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор департаменту | 2050 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного | 1800-1900 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 1700-1800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1500-1600 |
|департаменту, самостійного | |
|управління, помічник керівника | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного сектору | 1350-1400 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дипломатичний радник | 1300-1325 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1250-1300 |
|департаменту, самостійного | |
|управління, самостійного відділу| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний експерт | 1150-1200 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, | 1100-1150 |
|консультант, радник керівника | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 875-900 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 775-800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 685-710 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 625-650 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких |
| полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених |
| статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників |
| суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор департаменту | 2535 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного | 2275 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 2145 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу в складі | 1950 |
|департаменту, самостійного | |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний експерт | 1350-1480 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 1300-1430 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1105-1130 |
------------------------------------------------------------------

________________

Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ).

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центральних державних
архівів, що належать до категорій
посад державних службовців

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор | 1900 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник директора | 1800 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник директора - головний | 1800 |
|зберігач фондів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу | 1500-1525 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 1200-1225 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 965-990 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 830-855 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів працівників органів
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, керівників і спеціалістів її апарату

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник Секретаріату Верховної | 2300 |
|Ради Автономної Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник керівника | 2200 |
|Секретаріату Верховної Ради | |
|Автономної Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова постійної комісії | 2100 |
|Верховної Ради Автономної | |
|Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керуючий справами Верховної Ради| 2050 |
|Автономної Республіки Крим, | |
|заступник керівника Секретаріату| |
|Верховної Ради Автономної | |
|Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник керуючого справами | 1900 |
|Верховної Ради Автономної | |
|Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління | 1000-1100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу | 895-920 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник прес-центру, помічник | 795-820 |
|Голови Верховної Ради Автономної| |
|Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору, радник | 755-780 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник першого заступника | 795-820 |
|Голови Верховної Ради Автономної| |
|Республіки Крим, заступника | |
|Голови Верховної Ради Автономної| |
|Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультант | 700 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, помічник | 635-660 |
|керівника Секретаріату Верховної| |
|Ради Автономної Республіки Крим | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 555-580 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 475-500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 435-460 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 420 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Рахункової палати Верховної
Ради Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|---------------------------------+------------------------------|
|Голова | 2300 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Перший заступник голови | 2185 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заступник голови | 2070 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Секретар Рахункової палати | 1960 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Головний контролер - завідувач | 915-940 |
|відділу | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Головний контролер | 895-920 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Контролер | 815-840 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Головний спеціаліст, консультант,| 635-660 |
|помічник голови | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 555-580 |
|---------------------------------+------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 475-500 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів членів виборчої
комісії Автономної Республіки
Крим та працівників її апарату

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова комісії | 2200 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови комісії | 2100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар комісії | 1900 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний бухгалтер | 660 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Референт-консультант, головний | 635 |
|спеціаліст | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів
апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міністр Ради міністрів | 2300 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник міністра Ради | 2200 |
|міністрів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник міністра Ради | 2050 |
|міністрів, Постійний Представник| |
|Автономної Республіки Крим у | |
|м. Києві | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник управління | 1000-1100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного відділу | 895-920 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу в складі | 815-840 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керівник прес-служби | 795 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору, радник | 755-780 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Консультант | 700 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник: Голови Ради міністрів,| 795-820 |
|першого заступника, заступника | |
|Голови Ради міністрів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст, помічник | 635-660 |
|міністра Ради міністрів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 555-580 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 475-500 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 435-460 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 420 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівників і спеціалістів
апарату міністерств, республіканських комітетів,
комітетів та інших республіканських органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим

-----------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------|
| | міністерство, | комітет, інший |
| |республіканський|республіканський |
| | комітет |орган виконавчої |
| | | влади |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Міністр, голова | 2300 | |
|республіканського комітету | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Голова комітету, керівник | | 2200 |
|іншого республіканського | | |
|органу виконавчої влади | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Перший заступник: міністра,| 2200 | 2050 |
|голови республіканського | | |
|комітету, голови комітету, | | |
|керівника іншого | | |
|республіканського органу | | |
|виконавчої влади | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Заступник: міністра, | 2050 | 1800 |
|голови республіканського | | |
|комітету, голови комітету, | | |
|керівника іншого | | |
|республіканського органу | | |
|виконавчої влади | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Начальник самостійного | 900-1000 | 850-950 |
|управління | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Начальник самостійного | 800-850 | 760-810 |
|відділу | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Начальник відділу в складі | 695-720 | 655-680 |
|самостійного управління | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Завідувач самостійного | 655-680 | 635-660 |
|сектору, помічник, радник | | |
|керівника | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Завідувач сектору в складі | 620-645 | 595-620 |
|самостійного управління, | | |
|самостійного відділу | | |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Головний спеціаліст | 595-620 | 520-580 |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Провідний спеціаліст | 515-540 | 460-520 |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Спеціаліст I категорії | 455-480 | 435-460 |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Спеціаліст II категорії | 440 | 435 |
|---------------------------+----------------+------------------|
|Спеціаліст | 410 | 400 |
-----------------------------------------------------------------

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-------------------------------------|
| |поза групою,| I | II, |
| | м. Київ | |м. Севастополь|
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Заступник керівника | 1800 | 1700 | 1600 |
|апарату держадміністрації | | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Начальник управління, | 900-1000 | 850-950 | 800-900 |
|відділу | | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Начальник відділу в складі| 695-720 | 685-710 | 675-700 |
|управління | | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Завідувач самостійного | 655-680 | 615-640 | 600-625 |
|сектору | | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Помічник голови | 605-630 | 585-610 | 565-590 |
|держадміністрації, радник,| | | |
|консультант | | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Головний спеціаліст, | 595-620 | 575-600 | 555-580 |
|помічник заступника | | | |
|голови | | | |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 515-540 | 495-520 | 475-500 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Спеціаліст I категорії | 455-480 | 455-480 | 435-460 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
|--------------------------+------------+---------+--------------|
|Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів управлінь, відділів
та інших структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій, управлінь,
відділів та інших територіальних органів
центральних органів виконавчої влади
та їх урядових органів державного
управління в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

-------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------|
| | Автономна | за групами областей |
| |Республіка Крим,|------------------------|
| | поза групою, | I | II, |
| | м. Київ | |м. Севастополь|
| | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Начальник головного | 1800 | 1700 | 1600 |
|управління | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Керівник самостійного | 1200-1300 |1100-1200| 1000-1100 |
|управління, відділу, | | | |
|іншого структурного | | | |
|підрозділу, які є | | | |
|юридичними особами | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Начальник управління, | 900-1000 | 850-950 | 800-900 |
|відділу, служби | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Начальник відділу | 695-720 | 685-710 | 675-700 |
|в складі управління | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Завідувач самостійного | 655-680 | 615-640 | 600-625 |
|сектору | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Завідувач сектору | 630-655 | 610-635 | 590-615 |
|в складі управління, | | | |
|відділу, служби | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Головний казначей | 625-650 | 605-630 | 585-610 |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Головний спеціаліст, | 595-620 | 575-600 | 555-580 |
|головний державний | | | |
|виконавець | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Провідний казначей | 540-565 | 520-545 | 500-525 |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Провідний спеціаліст, | 515-540 | 495-520 | 475-500 |
|старший державний | | | |
|виконавець | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Спеціаліст I категорії,| 455-480 | 455-480 | 435-460 |
|державний виконавець | | | |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Спеціаліст II категорії| 440 | 435 | 435 |
|-----------------------+----------------+---------+--------------|
|Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
-------------------------------------------------------------------

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів, які здійснюють контроль
за справлянням податків та інших платежів,
займаються оперативно-розшуковою роботою
та розслідуванням кримінальних справ,
організовують роботу з контролю
за надходженням платежів до бюджетів
та примусового їх стягнення, державних
податкових адміністрацій, спеціалізованих
державних податкових інспекцій та керівних
працівників і спеціалістів, які проводять
державний фінансовий аудит та
інспектування діяльності підприємств, установ
та організацій контрольно-ревізійних
управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастопо
лі

-------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |------------------------------------------|
| | Автономна | за групами областей |
| |Республіка Крим,|-------------------------|
| | поза групою, | I | II, |
| | м. Київ | |м. Севастополь|
| | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Голова державної | 1980 | 1870 | 1760 |
|податкової | | | |
|адміністрації, | | | |
|начальник | | | |
|контрольно-ревізійного| | | |
|управління | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Перший заступник: | 1880 | 1775 | 1670 |
|голови державної | | | |
|податкової | | | |
|адміністрації, | | | |
|начальника | | | |
|контрольно-ревізійного| | | |
|управління | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Заступник голови | 1780 | 1680 | 1585 |
|державної податкової | | | |
|адміністрації, | | | |
|начальник | | | |
|спеціалізованої | | | |
|державної податкової | | | |
|інспекції, заступник | | | |
|начальника | | | |
|контрольно-ревізійного| | | |
|управління | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Начальник управління, | 1000-1100 | 945-1045 | 890-990 |
|відділу | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Начальник відділу в | 765-790 | 755-780 | 745-770 |
|складі управління | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Помічник: голови | 655-680 | 635-660 | 615-640 |
|державної податкової | | | |
|адміністрації, | | | |
|начальника | | | |
|контрольно-ревізійного| | | |
|управління | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Завідувач сектору | 720-745 | 680-705 | 665-690 |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Головний: державний | 655-680 | 635-660 | 615-640 |
|податковий | | | |
|ревізор-інспектор, | | | |
|контролер-ревізор, | | | |
|державний аудитор | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Головний державний | 570-595 | 545-570 | 525-550 |
|податковий інспектор, | | | |
|старший державний | | | |
|податковий | | | |
|ревізор-інспектор, | | | |
|провідний: | | | |
|контролер-ревізор, | | | |
|державний аудитор | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Старший: державний | 505-530 | 505-530 | 480-505 |
|податковий інспектор, | | | |
|контролер-ревізор, | | | |
|державний аудитор | | | |
|----------------------+----------------+----------+--------------|
|Державний податковий | 460-485 | 455-480 | 455-480 |
|інспектор, | | | |
|контролер-ревізор, | | | |
|державний аудитор | | | |
-------------------------------------------------------------------

( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006 )

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державної
податкової адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
спеціалізованих державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------
|Найменування посади| Місячний посадовий оклад, гривень |
| |--------------------------------------------|
| | Автономна | за групами областей |
| | Республіка Крим, |-------------------------|
| | поза групою, | I | II, |
| | м. Київ | |м. Севастополь|
| | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Начальник | 1880 | 1775 | 1670 |
|управління | | | |
|податкової міліції | | | |
|- перший заступник | | | |
|голови державної | | | |
|податкової | | | |
|адміністрації | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Начальник головного| 1690 | 1600 | 1505 |
|відділу податкової | | | |
|міліції - перший | | | |
|заступник | | | |
|начальника | | | |
|спеціалізованої | | | |
|державної | | | |
|податкової | | | |
|інспекції | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Начальник | 1000-1100 | 945-1045 | 890-990 |
|оперативного бюро, | | | |
|начальник | | | |
|управління, штабу, | | | |
|самостійного | | | |
|відділу | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Начальник відділу в| 765-790 | 755-780 | 745-770 |
|складі управління; | | | |
|начальник відділу, | | | |
|відділення у | | | |
|складі головного | | | |
|відділу податкової | | | |
|міліції | | | |
|спеціалізованої | | | |
|державної | | | |
|податкової | | | |
|інспекції | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Начальник | 655-680 | 635-660 | 615-640 |
|відділення у складі| | | |
|управління, | | | |
|відділу, начальник | | | |
|чергової частини, | | | |
|командир роти, | | | |
|старший слідчий з | | | |
|особливо важливих | | | |
|справ, головний | | | |
|державний | | | |
|податковий | | | |
|ревізор-інспектор | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|

|Старший:      |   570-595   | 545-570 |  525-550  |
|оперуповноважений з| | | |
|особливо важливих | | | |
|справ, слідчий, | | | |
|інспектор з | | | |
|особливих доручень;| | | |
|старший групи, | | | |
|слідчий з особливо | | | |
|важливих справ, | | | |
|головний державний | | | |
|податковий | | | |
|інспектор, старший | | | |
|державний | | | |
|податковий | | | |
|ревізор-інспектор | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Старший: | 505-530 | 505-530 | 480-505 |
|оперуповноважений, | | | |
|експерт; слідчий, | | | |
|командир взводу, | | | |
|старший державний | | | |
|податковий | | | |
|інспектор | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Старший інспектор, | 460-485 | 455-480 | 455-480 |
|оперуповноважений, | | | |
|експерт, державний | | | |
|податковий | | | |
|інспектор | | | |
|-------------------+------------------+----------+--------------|
|Інспектор | 450 | 440 | 440 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів територіального відділення
Антимонопольного комітету в Автономній Республіці Крим

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова територіального | 1800 |
|відділення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови територіального| 1620-1675 |
|відділення | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу | 900-1000 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Помічник голови територіального | 655-680 |
|відділення, завідувач | |
|самостійного сектору | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 595-620 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 515-540 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 455-480 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 440 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 410 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких |
| полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених |
| статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників |
| суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник відділу | 1170-1300 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний експерт | 820-845 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 780-805 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 675-700 |
------------------------------------------------------------------

________________

Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ).

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів територіальних відділень
Антимонопольного комітету

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------|
| |поза групою,| за групами областей |
| | м. Київ |--------------------------|
| | | I | II, |
| | | |м. Севастополь|
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Голова територіального | 1800 | 1700 | 1600 |
|відділення | | | |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Начальник відділу | 900-1000 | 850-950 | 800-900 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Завідувач самостійного | 655-680 | 615-640 | 600-625 |
|сектору | | | |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Головний спеціаліст | 595-620 | 575-600 | 555-580 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 515-540 | 495-520 | 475-500 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст I категорії | 455-480 | 455-480 | 435-460 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких |
| полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених |
| статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників |
| суду та правоохоронних органів" ( 3781-12 ) |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник голови | 2100 | 1990 | 1870 |
|територіального | | | |
|відділення | | | |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Начальник відділу | 1170-1300 | 1105-1235 | 1040-1170 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Головний експерт | 815-845 | 780-820 | 760-790 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Головний спеціаліст | 775-805 | 750-780 | 725-755 |
|------------------------+------------+-----------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 670-700 | 645-675 | 620-650 |
------------------------------------------------------------------

________________

Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ).

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів відділень Державного
казначейства, міських управлінь,
відділів та інших територіальних
органів центральних органів виконавчої
влади та їх урядових органів державного
управління у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних (у разі утворення)
управлінь юстиції, спеціалістів:
контрольно-ревізійних відділів, державних
податкових інспекцій, які мають ранг
державного службовця у містах (крім
мм. Києва та Севастополя), об'єднаних
державних податкових інспекцій, об'єднаних
контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------
|Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |----------------------------------------------|
| |у містах з| за групами міст |
| | чисель- |-----------------------------------|
| | ністю | поза | I, | II | III |
| |населення |групою | об'єднана | | |
| | понад | | державна | | |
| | 1 млн. | | податкова | | |
| | чоловік | |інспекція і| | |
| | | |контрольно-| | |
| | | |ревізійний | | |
| | | | відділ | | |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Начальник управління, | 695-720 |655-680| 635-680 |615-640|575-600|
|відділення | | | | | |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Начальник служби, | 600-625 |590-615| 580-605 |570-595|550-575|
|відділу в складі | | | | | |
|управління, завідувач | | | | | |
|самостійного сектору | | | | | |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Головний казначей | 520-545 |510-535| 510-535 |505-530|500-525|
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Головний спеціаліст, | 495-520 |475-500| 475-500 |455-480|435-460|
|головний державний | | | | | |
|виконавець, провідний | | | | | |
|казначей | | | | | |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Провідний спеціаліст, | 455-480 |425-450| 425-450 |420-445|420-445|
|старший державний | | | | | |
|виконавець | | | | | |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Спеціаліст I категорії,| 415-440 |415-440| 415-440 |410-435|410-435|
|державний виконавець | | | | | |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Спеціаліст II категорії| 420 | 420 | 420 | 400 | 400 |
|-----------------------+----------+-------+-----------+-------+-------|
|Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 |
------------------------------------------------------------------------

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів державних податкових інспекцій,
які мають спеціальні звання, керівних працівників
і спеціалістів, які проводять державний фінансовий аудит
та інспектування діяльності підприємств, установ,
організацій, контрольно-ревізійних
відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя),
об'єднаних державних податкових інспекцій,
об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------------|
| |у містах з | за групами міст |
| |чисельністю|-----------------------------------|
| | населення | поза | I, | II | III |
| | понад |групою |об'єднана | | |
| | 1 млн. | |державна | | |
| | чоловік | |податкова | | |
| | | |інспекція і| | |
| | | |контрольно-| | |
| | | |ревізійний | | |
| | | |відділ | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Начальник державної | 970 | 880 | 815 | 770 | 725 |
|податкової інспекції, | | | | | |
|контрольно-ревізійного| | | | | |
|відділу | | | | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Заступник начальника | 875 | 790 | 735 | 695 | 660 |
|державної податкової | | | | | |
|інспекції, | | | | | |
|контрольно-ревізійного| | | | | |
|відділу | | | | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Начальник управління | 765-790 |725-750| 655-680 |640-665|615-640|
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Начальник відділу в | 665-690 |650-675| 640-665 |630-655|605-630|
|складі управління | | | | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Завідувач сектору | 635-660 |625-650| 615-640 |600-625|580-605|
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Головний: державний | 545-570 |525-550| 525-550 |505-530|480-505|
|податковий | | | | | |
|ревізор-інспектор, | | | | | |
|контролер-ревізор, | | | | | |
|державний аудитор | | | | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Головний державний | 505-530 |470-495| 470-495 |465-490|465-490|
|податковий інспектор, | | | | | |
|старший державний | | | | | |
|податковий | | | | | |
|ревізор-інспектор; | | | | | |
|провідний: | | | | | |
|контролер-ревізор, | | | | | |
|державний аудитор | | | | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Старший: державний | 460-485 |460-485| 460-485 |455-480|455-480|
|податковий інспектор, | | | | | |
|контролер-ревізор, | | | | | |
|державний аудитор | | | | | |
|----------------------+-----------+-------+-----------+-------+-------|
|Державний податковий | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 |
|інспектор, | | | | | |
|контролер-ревізор, | | | | | |
|державний аудитор | | | | | |
------------------------------------------------------------------------

( Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006 )

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
податкової міліції державних податкових інспекцій
у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій

-------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад, гривень |
| |----------------------------------|
| | місто з | інше місто, |
| | чисельністю |об'єднана державна|
| |населення понад| податкова |
| |1 млн. чоловік | інспекція |
|------------------------------+---------------+------------------|
|Начальник головного відділу | 920 | 775 |
|(відділу) податкової міліції -| | |
|перший заступник начальника | | |
|державної податкової інспекції| | |
|------------------------------+---------------+------------------|
|Начальник оперативного бюро, | 665-690 | 640-665 |
|відділу, штабу, відділення у | | |
|складі головного відділу | | |
|(відділу) податкової міліції | | |
|------------------------------+---------------+------------------|
|Старший слідчий, головний | 545-570 | 525-550 |
|державний податковий | | |
|ревізор-інспектор | | |
|------------------------------+---------------+------------------|
|Старший: оперуповноважений, | 505-530 | 465-490 |
|експерт, державний податковий | | |
|ревізор-інспектор; слідчий, | | |
|начальник чергової частини, | | |
|командир взводу, головний | | |
|державний податковий інспектор| | |
|------------------------------+---------------+------------------|
|Оперуповноважений, експерт, | 460-485 | 455-480 |
|старший інспектор, старший | | |
|державний податковий інспектор| | |
|------------------------------+---------------+------------------|
|Інспектор, державний | 460 | 440 |
|податковий інспектор | | |
-------------------------------------------------------------------

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу підрозділів податкової міліції

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Помічник оперуповноваженого податкової| 470-510 |
|міліції, помічник слідчого | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник канцелярії податкової | 460 |
|міліції | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Міліціонер-водій | 380 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший інспектор канцелярії | 400-420 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
районних, районних у мм. Києві та Севастополі
державних адміністрацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |--------------------------------|
| |район у м. Києві|район, район у |
| | |м. Севастополі |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Голова держадміністрації | 2100 | 2000 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Перший заступник голови | 1995 | 1900 |
|держадміністрації | | |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Заступник голови | 1890 | 1800 |
|держадміністрації | | |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Керівник апарату | 895-920 | 855-880 |
|держадміністрації | | |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Заступник керівника апарату | 715-740 | 675-700 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Начальник відділу, державний | 655-680 | 615-640 |
|реєстратор | | |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Завідувач сектору | 575-600 | 535-560 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Головний спеціаліст | 535-560 | 495-520 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Провідний спеціаліст, | 475-500 | 455-480 |
|адміністратор | | |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Спеціаліст I категорії | 435-460 | 420-440 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Спеціаліст II категорії | 425 | 420 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Спеціаліст | 400 | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 34
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, територіальних органів центральних
органів виконавчої влади та їх урядових органів
державного управління в районах, районах у мм. Києві
та Севастополі, міжрайонних управлінь юстиції,
керівних працівників і спеціалістів державних
податкових інспекцій в районах, районах у мм. Києві
та Севастополі, міжрайонних державних податкових
інспекцій, які мають ранг державного службовця,
спеціалістів районних, міжрайонних (об'єднаних)
контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |-------------------------------|
| |район у м. Києві|район, район у|
| | |м. Севастополі|
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Керівник управління, відділу, | 895-920 | 855-880 |
|іншого структурного підрозділу | | |
|держадміністрації, відділення, | | |
|головний архітектор | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Начальник відділу, служби | 655-680 | 615-640 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Завідувач сектору | 575-600 | 535-560 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Головний казначей, головний | 560-585 | 520-545 |
|державний соціальний інспектор | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Головний спеціаліст, головний | 535-560 | 495-520 |
|державний виконавець | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Провідний казначей, державний | 500-525 | 475-500 |
|соціальний інспектор | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Провідний спеціаліст, старший | 475-500 | 455-480 |
|державний виконавець | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст I категорії, | 435-460 | 425-440 |
|державний виконавець | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 425 | 420 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст | 400 | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які здійснюють контроль за справлянням податків та
інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою
та розслідуванням кримінальних справ, організовують
роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів
та примусового їх стягнення, державних податкових
інспекцій, керівних працівників і спеціалістів, які
проводять державний фінансовий аудит та
інспектування діяльності підприємств, установ,
організацій, контрольно-ревізійних відділів у районах,
районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних
державних податкових інспекцій, міжрайонних (об'єднаних)
контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад, гривень|
| |---------------------------------|
| | район у | район, район у |
| | м. Києві | м. Севастополі, |
| | |міжрайонна державна |
| | |податкова інспекція,|
| | | міжрайонний |
| | | (об'єднаний) |
| | | контрольно- |
| | | ревізійний відділ |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Начальник державної податкової| 985-1010 | 940-970 |
|інспекції, контрольно- | | |
|ревізійного відділу | | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Заступник начальника державної| 910-960 | 875-920 |
|податкової інспекції, | | |
|контрольно-ревізійного відділу| | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Начальник управління, | 720-750 | 675-705 |
|самостійного відділу | | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Начальник відділу в складі | 680-710 | 640-670 |
|управління | | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Завідувач сектору | 630-660 | 590-615 |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Головний: державний податковий| 590-615 | 545-570 |
|ревізор-інспектор, контролер- | | |
|ревізор, державний аудитор | | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Головний державний податковий | 520-550 | 500-530 |
|інспектор, старший державний | | |
|податковий ревізор-інспектор, | | |
|провідний: контролер-ревізор, | | |
|державний аудитор | | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Старший: державний податковий | 480-505 | 465-485 |
|інспектор, контролер-ревізор, | | |
|державний аудитор | | |
|------------------------------+------------+--------------------|
|Державний податковий | 470 | 460 |
|інспектор, контролер-ревізор, | | |
|державний аудитор | | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361 від 25.03.2006 )

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних податкових
інспекцій у районах, районах у містах, міжрайонних
державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу податкової міліції -| 875-920 |
|перший заступник начальника державної | |
|податкової інспекції | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник оперативного бюро, | 675-705 |
|відділення, штабу, відділу | |
|податкової міліції | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший слідчий, головний державний | 545-570 |
|податковий ревізор-інспектор | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший: оперуповноважений, експерт, | 500-530 |
|державний податковий ревізор- | |
|інспектор; слідчий, головний | |
|державний податковий інспектор | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Оперуповноважений, експерт, старший | 465-485 |
|інспектор, старший державний | |
|податковий інспектор | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Інспектор, державний податковий | 460 |
|інспектор | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій у районах м. Києва

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник головного відділу податкової| 910-960 |
|міліції - перший заступник начальника | |
|державної податкової інспекції | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Перший заступник, заступник | 865-915 |
|начальника головного відділу | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник оперативного бюро, | 720-750 |
|відділення, штабу, відділу | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший слідчий, головний державний | 590-615 |
|податковий ревізор-інспектор | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший: оперуповноважений, експерт, | 520-550 |
|державний податковий ревізор- | |
|інспектор; слідчий, головний державний| |
|податковий інспектор | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Оперуповноважений, експерт, | 480-505 |
|старший інспектор, старший | |
|державний податковий інспектор | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Інспектор, державний податковий | 470 |
|інспектор | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 38
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату Генеральної прокуратури України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник головного управління, | 2180-2205 |
|керівник апарату Генерального | |
|прокурора | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник управління, самостійного | 1915-1940 |
|відділу, старший помічник Генерального| |
|прокурора з особливих доручень | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу в складі управління,| 1655-1680 |
|помічник Генерального прокурора з | |
|особливих доручень | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший слідчий в особливо важливих | 1425-1450 |
|справах | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Слідчий в особливо важливих справах, | 1310-1335 |
|старший прокурор управління, відділу, | |
|старший прокурор-криміналіст, | |
|прокурор-криміналіст | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прокурор управління, відділу | 1250-1275 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний спеціаліст | 1225-1250 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1020-1045 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 805-830 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 715-740 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст | 655-680 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 39
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------
|Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------|
| |Автономна | за групами областей |
| |Республіка|------------------------------|
| |Крим |поза групою,| I | II, |
| | | м. Київ | |м. Севас-|
| | | | |тополь |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Прокурор | 2000 | 1950 | 1850 | 1800 |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Перший заступник | 1900 | 1855 | 1760 | 1710 |
|прокурора | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Заступник прокурора | 1800 | 1755 | 1665 | 1620 |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Начальник управління, | 895-920 | 895-920 |855-880| 815-840 |
|відділу, старший | | | | |
|помічник прокурора | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Старший слідчий з | 795-820 | | | |
|особливо важливих | | | | |
|справ | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Слідчий з особливо | 755-780 | 755-780 |755-780| 755-780 |
|важливих справ, | | | | |
|прокурор-криміналіст | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Старший слідчий | | 715-740 |715-740| 715-740 |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Старший прокурор | 755-780 | 755-780 |715-740| 715-740 |
|управління, відділу | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Прокурор управління, | 715-740 | 715-740 |675-700| 675-700 |
|відділу, помічник | | | | |
|прокурора, головний | | | | |
|спеціаліст | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Головний бухгалтер | 715-740 | 715-740 |675-700| 675-700 |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Провідний спеціаліст | 555-580 | 515-540 |495-520| 475-500 |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Спеціаліст I категорії| 475-500 | 455-480 |455-480| 435-460 |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Спеціаліст | 440 | 440 | 435 | 430 |
|II категорії | | | | |
|----------------------+----------+------------+-------+---------|
|Спеціаліст | 410 | 410 | 405 | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 40
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
міських прокуратур (крім мм. Києва та Севастополя)

------------------------------------------------------------------
|Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-------------------------------------------|
| |у містах з | за групами міст |
| |чисельністю| |
| | населення |-------------------------------|
| | понад | поза | I | II | III |
| | 1 млн. |групою | | | |
| | чоловік | | | | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Прокурор | 1700 | 1680 | 1600 | 1500 | 1460 |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Перший заступник | 1615 | 1595 | 1520 | | |
|прокурора | | | | | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Заступник прокурора | 1530 | 1515 | 1440 | 1350 | 1315 |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Старший помічник | 765-790 |745-770|705-730|685-710|645-670|
|прокурора, слідчий з| | | | | |
|особливо важливих | | | | | |
|справ | | | | | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Старший слідчий, | 725-750 |725-750|685-710|685-710|645-670|
|прокурор-криміналіст| | | | | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Слідчий | | |645-670|645-670|625-650|
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Помічник прокурора | 645-670 |645-670|645-670|645-670|625-650|
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Стажист | | | 540 | 540 | 540 |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Провідний спеціаліст| 475-500 |475-500|475-500| | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст | 435-460 |435-460|435-460| | |
|I категорії | | | | | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст | 440 | 435 | 435 | | |
|II категорії | | | | | |
|--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст | 400 | 400 | 400 | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
районних, міжрайонних, районних у містах,
природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------|
| | районні |прокуратура| районна |
| |прокуратури| виправно- | прокуратура |
| | м. Києва | трудових | у містах, |
| | | установ, |природоохоронна|
| | | міжрайонна|прокуратура та |
| | |прокуратура| прокуратура |
| | | | сільського |
| | | | району |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|Прокурор | 1350 | 1315 | 1315 |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|Заступник прокурора | 1255 | 1225 | 1225 |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|Старший: помічник | 675-700 | 635-660 | 635-660 |
|прокурора, слідчий | | | |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|Слідчий | 595-620 | 595-620 | 595-620 |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|Помічник прокурора | 635-660 | 595-620 | 595-620 |
|------------------------+-----------+-----------+---------------|
|Стажист | 515-540 | 515-540 | 515-540 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Секретаріату Конституційного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керівник Секретаріату | 2430 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Перший заступник керівника | 2300 |
|Секретаріату | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Заступник керівника Секретаріату | 2200 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керівник Служби Голови | 2200 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керівник управління | 2140 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач самостійного відділу, служби| 2080 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач відділу в складі | 2015 |
|управління, служби | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору | 1950 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору в складі | 1925 |
|управління, відділу, служби | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Радник Голови, помічник Голови | 1980 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Науковий консультант судді | 1725 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Помічник керівника Секретаріату | 1700 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Помічник судді | 1650 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний: спеціаліст, консультант | 1550 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший консультант | 1500 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст | 1225 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Референт | 1150 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 960 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст | 830 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Апарату Верховного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керівник Апарату (завідувач | 2430 |
|Секретаріату) | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник управління | 2140 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 2080 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу в складі управління | 2015 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору, керівник | 1950 |
|прес-служби | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Радник Голови | 1980 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Радник першого заступника Голови | 1920 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Помічник: Голови, першого заступника | 1725-1800 |
|Голови, заступника Голови, голови | |
|Судової палати (колегії), заступника | |
|голови Судової палати, секретаря | |
|Пленуму, судді | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Радник заступника Голови | 1800 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Науковий консультант | 1650 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний: спеціаліст, консультант | 1550 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший консультант | 1500 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст, консультант | 1225 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 1125 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст II категорії, судовий | 960 |
|розпорядник, відповідальний | |
|секретар Судової палати (колегії) | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст, секретар Судової палати | 830 |
|(колегії) | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату вищих спеціалізованих судів,
Апеляційного суду України

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керівник апарату (завідувач | 2000-2140 |
|секретаріату) | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник управління, керуючий | 1800-1900 |
|справами | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник: самостійного відділу, | 1700-1800 |
|прес-служби | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу в складі управління,| 1500-1600 |
|головний бухгалтер, помічник голови | |
|суду | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору | 1350-1400 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Науковий консультант | 1300 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Помічник: заступника голови суду, | 1250-1300 |
|заступника голови судової палати, | |
|судді | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний: консультант, спеціаліст | 1100-1150 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Радник голови суду та його заступників| 1050-1075 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Старший консультант, завідувач | 950-975 |
|редакційно-видавничої групи | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Консультант | 920-945 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст | 875-900 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст I категорії, старший | 775-800 |
|секретар суду, старший судовий | |
|розпорядник | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст II категорії, | 685-710 |
|відповідальний секретар судової | |
|палати, секретар судового засідання, | |
|судовий розпорядник | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст, секретар суду, | 625-650 |
|комендант суду | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату апеляційних судів

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |------------------------------------------|
| |апеляційний| апеляційний загальний суд |
| |спеціалі- |------------------------------|
| |зований суд|Автономна |за групами областей|
| | |Республіка|-------------------|
| | |Крим, поза| I | II, |
| | | групою, | |м. Севас- |
| | | м. Київ | |тополь |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Керівник апарату | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 |
|(завідуючий | | | | |
|секретаріатом) | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Начальник відділу, | 900-1000 | 900-1000 |850-950| 800-900 |
|головний бухгалтер | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Помічник голови суду,| 640-665 | 610-635 |595-620| 575-600 |
|радник голови суду | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Радник, помічник | 635-660 | 595-620 |575-600| 555-580 |
|першого заступника та| | | | |
|заступника голови | | | | |
|суду | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Головний спеціаліст, | 625-650 | 585-610 |560-585| 525-550 |
|старший консультант, | | | | |
|завідуючий | | | | |
|приймальнею | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Провідний спеціаліст,| 555-580 | 515-540 |495-520| 475-500 |
|консультант | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Спеціаліст | 475-500 | 455-480 |455-480| 435-460 |
|I категорії, старший | | | | |
|секретар суду, | | | | |
|старший судовий | | | | |
|розпорядник | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Спеціаліст II | 480 | 440 | 435 | 435 |
|категорії, секретар | | | | |
|судового засідання, | | | | |
|судовий розпорядник | | | | |
|---------------------+-----------+----------+-------+-----------|
|Спеціаліст, секретар | 420 | 410 | 400 | 400 |
|судової палати, | | | | |
|секретар суду | | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 46
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих спеціалізованих судів
Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |--------------------------------------|
| |Автономна | за групами областей |
| |Республіка |--------------------------|
| |Крим |поза | I | II, |
| | |групою, | |м. Севас-|
| | |м. Київ | |тополь |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Керівник апарату | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 |
|(завідувач секретаріату) | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Начальник відділу | 795-820 | 795-820|755-780| 705-730 |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Головний бухгалтер | 725-750 | 685-710|665-690| 615-640 |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Помічник голови суду, | 600-625 | 595-620|555-580| 535-560 |
|радник голови суду | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Радник, помічник першого | 595-620 | 565-590|535-560| 515-540 |
|заступника та заступника | | | | |
|голови суду | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Головний спеціаліст, | 585-610 | 545-570|525-550| 505-530 |
|старший консультант, | | | | |
|завідувач приймальні | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Провідний спеціаліст, | 555-580 | 515-540|495-520| 475-500 |
|консультант | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Спеціаліст I категорії, | 475-500 | 455-480|455-480| 435-460 |
|старший секретар суду, | | | | |
|старший судовий | | | | |
|розпорядник | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Спеціаліст II категорії, | 440 | 440 | 435 | 435 |
|секретар судового | | | | |
|засідання, судовий | | | | |
|розпорядник | | | | |
|-------------------------+-----------+--------+-------+---------|
|Спеціаліст, секретар суду| 410 | 410 | 400 | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 47
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих загальних судів

-------------------------------------------------------------------------
|Найменування посади| Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------------------|
| | міський суд за | районний суд |
| | групами міст | |
| |-----------------------+---------------------------|
| | I | II | III |м. Києва|м. Севас- | інших |
| | | | | |тополя, |районів|
| | | | | |обласних | |
| | | | | |центрів, | |
| | | | | |інших міст| |
| | | | | |з районним| |
| | | | | |поділом | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Керівник апарату | 895 | 870 | 855 | 895 | 880 | 855 |
|(завідувач | | | | | | |
|секретаріату) | | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Помічник голови |575-600|550-575|535-560|575-600 | 535-560 | 535 |
|суду | | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Помічник: |535-550|520-540|500-520|535-550 | 515-540 | 520 |
|заступника голови | | | | | | |
|суду, судді | | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Головний |500-525|485-505|475-495|500-525 | 495-520 | 495 |
|спеціаліст, | | | | | | |
|консультант | | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Старший секретар |475-500|455-480|430-455|475-500 | 455-480 | 455 |
|суду, старший | | | | | | |
|судовий розпорядник| | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Секретар судового | 440 | 420 | 420 | 440 | 435 | 420 |
|засідання, судовий | | | | | | |
|розпорядник | | | | | | |
|-------------------+-------+-------+-------+--------+----------+-------|
|Секретар суду, | 410 | 400 | 400 | 410 | 400 | 400 |
|перекладач | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату обласних, Київської
та Севастопольської міських рад

----------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-------------------------------------|
| |поза групою,| I | II, |
| | м. Київ | |м. Севастополь|
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Голова постійної комісії| 1750-1800 |1650-1700| 1550-1600 |
|з питань бюджету | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Керуючий справами | 1800 | 1700 | 1600 |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Начальник управління, | 900-1000 | 850-950 | 800-900 |
|відділу | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Начальник відділу в | 695-720 | 685-710 | 675-700 |
|складі управління | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Завідувач самостійного | 655-680 | 615-640 | 600-625 |
|сектору | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Помічник голови ради, | 605-630 | 585-610 | 565-590 |
|радник, консультант | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Головний спеціаліст, | 595-620 | 575-600 | 555-580 |
|помічник заступника | | | |
|голови | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Провідний спеціаліст, | 515-540 | 495-520 | 475-500 |
|адміністратор | | | |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Спеціаліст I категорії | 455-480 | 455-480 | 435-460 |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 440 | 435 | 435 |
|------------------------+------------+---------+--------------|
|Спеціаліст | 410 | 400 | 400 |
----------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. Посада адміністратора вводиться в апараті Київської та Севастопольської міських рад.

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату районних,
районних у мм. Києві та Севастополі рад

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |-------------------------------|
| |район у м. Києві|район, район у|
| | |м. Севастополі|
| | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Голова ради | 2100 | 2000 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Заступник голови ради | 1890 | 1800 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Керуючий справами | 895-920 | 855-880 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Начальник відділу, головний | 655-680 | 615-640 |
|бухгалтер | | |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Завідувач сектору | 575-600 | 535-560 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Радник, консультант голови ради | 555-580 | 515-540 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Головний спеціаліст | 535-560 | 495-520 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 475-500 | 455-480 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст I категорії | 435-460 | 420-440 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 425 | 420 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст | 400 | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату міських
(крім мм. Києва та Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів

-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |--------------------------------------------------------|
| |у містах| за групою міст | чисельність |
| |з чисе- |-------------------------------| населення |
| |льністю | поза | I | II | III |---------------|
| |насе- |групою | | | | понад | до |
| |лення | | | | |15 тис.|15 тис.|
| |понад | | | | |чоловік|чоловік|
| |1 млн. | | | | | | |
| |чоловік | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Міський голова | 2300 | 2150 | 2075 | 2000 | 1845 | 1540 | 1300 |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Перший заступник | 2070 | 1920 | 1845 | 1770 | 1615 | 1385 | 1150 |
|міського голови | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Заступник | 1920 | 1770 | 1690 | 1615 | 1460 | 1300 | 1075 |
|міського голови з | | | | | | | |
|питань діяльності | | | | | | | |
|виконавчих | | | | | | | |
|органів, секретар | | | | | | | |
|ради, керуючий | | | | | | | |
|справами | | | | | | | |
|(секретар) | | | | | | | |
|виконавчого | | | | | | | |
|комітету | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Директор |855-880 |775-800|715-740|675-700|635-660| | |
|департаменту | | | | | | | |
|міської (міста | | | | | | | |
|обласного і | | | | | | | |
|республіканського | | | | | | | |
|в Автономній | | | | | | | |
|Республіці Крим | | | | | | | |
|значення) ради | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник відділу,|695-720 |655-680|635-660|615-640|575-600|525-550|475-500|
|державний | | | | | | | |
|реєстратор, | | | | | | | |
|головний | | | | | | | |
|бухгалтер | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Радник, |575-600 |555-580|535-560|495-520|475-500| | |
|консультант | | | | | | | |
|голови ради | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Помічник голови |535-560 |515-540|495-520| | | | |
|ради, завідувач | | | | | | | |
|сектору | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Головний |495-520 |475-500|475-500|455-480|435-460| | |
|спеціаліст | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Провідний |455-480 | | | | | | |
|спеціаліст | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Адміністратор |455-480 |415-440|415-440|415-425|415-425|415-425|415-425|
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст I |415-440 |415-440|415-440| 420 | 420 | 420 | 420 |
|категорії | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст II | 420 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|категорії | | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 |
-----------------------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів
міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад

-----------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень |
| посади |--------------------------------------------------|
| |у містах| за групами міст |у містах,|
| |з чисе- | |що не |
| |льністю |-------------------------------|належать |
| |насе- | поза | I | II | III |до груп |
| |лення |групою | | | |за |
| |понад | | | | |оплатою |
| |1 млн. | | | | |праці |
| |чоловік | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Начальник |695-720 |655-680|635-660|615-640|575-600|525-550 |
|самостійного | | | | | | |
|управління, | | | | | | |
|відділу | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Начальник відділу |600-625 |590-615|580-605|570-595|550-575| |
|в складі | | | | | | |
|управління | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Завідувач сектору,|535-560 |515-540|495-520| | | |
|головний бухгалтер| | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Головний державний|520-545 |500-525|500-525|480-505|460-485|455-480 |
|соціальний | | | | | | |
|інспектор | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Головний |495-520 |475-500|475-500|455-480|435-460|430-455 |
|спеціаліст | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Державний соціаль-|480-505 |445-470|445-470|440-465|440-465|430-455 |
|ний інспектор | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Провідний |455-480 |425-450|425-450|420-445|420-445|410-435 |
|спеціаліст | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Спеціаліст I |415-440 |415-440|415-440|410-435|410-435|400-425 |
|категорії | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Спеціаліст | 420 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 |
|II категорії | | | | | | |
|------------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------|
|Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 380 | 380 | 380 |
-----------------------------------------------------------------------

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Голова ради | 1920 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Заступник голови ради з питань | 1615 |
|діяльності виконавчого органу | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керуючий справами (секретар) виконкому| 845-870 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач відділу, головний бухгалтер | 610-635 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору | 525-550 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний спеціаліст | 495-520 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст | 455-480 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 420-440 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 420 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів самостійних управлінь,
відділів виконавчих органів районних у містах
(крім мм. Києва та Севастополя) рад

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади |Місячний посадовий оклад,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник самостійного управління, | 750 |
|відділу | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальник відділу в складі управління | 615-640 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувач сектору | 525-550 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний спеціаліст | 495-520 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідний спеціаліст | 455-480 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 420-440 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 420 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спеціаліст | 400 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату сільських і селищних рад
та їх виконавчих органів

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |------------------------------------|
| | Села, селища з чисельністю |
| | населення, тис. чол. |
| |------------------------------------|
| | понад |від 10 |від 7,5|від 3 |до 3|
| | 15 |до 15 |до 10 |до 7,5 | |
| | | | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Сільський, селищний голова | 1310 | 1230 | 1150 | 1075 |1000|
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Заступник голови з питань | 1075 | 1000 | 960 | | |
|діяльності виконавчих | | | | | |
|органів | | | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Секретар ради, керуючий | 960 | 925 | 885 | 845 | 810|
|справами (секретар) | | | | | |
|виконавчого комітету | | | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Головний бухгалтер |450-475|450-475|440-465|435-455| 445|
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Спеціаліст I категорії |420-440|420-440|400-420|400-420| |
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Спеціаліст II категорії | 400 | 400 | 400 | 400 | 390|
|---------------------------+-------+-------+-------+-------+----|
|Спеціаліст | 380 | 380 | 380 | 380 | 380|
------------------------------------------------------------------

Додаток 55
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Схема
посадових окладів службовців апарату (секретаріату)
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів

----------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування посади| Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------------------------------|
| |Апарат |Генеральна |міністерства, інші|районні, районні в |
| |Верховної |прокуратура |центральні органи |мм. Києві та |
| |Ради |України, |виконавчої влади, |Севастополі |
| |України, |Верховний Суд |урядові органи |держадміністрації, |
| |Секретаріат|України, вищі |державного |їх управління та |
| |Президента |спеціалізовані|управління, їх |інші структурні |
| |України, |суди, |територіальні |підрозділи, міські |
| |Секретаріат|апеляційні |органи в |(крім мм. Києва та |
| |Кабінету |суди, |Автономній |Севастополя), |
| |Міністрів |Рахункова |Республіці Крим, |районні, районні |
| |України |палата, апарат|областях, |у містах, сільські |
| | |Вищої ради |мм. Києві та |селищні ради та |
| | |юстиції, |Севастополі, |їх виконавчі |
| | |секретаріат |Представництво |органи, інші |
| | |Уповноваженого|Президента України|органи прокуратури,|
| | |з прав людини,|в Автономній |територіальні |
| | |апарат |Республіці Крим, |органи центральних |
| | |Національної |Верховна Рада і |органів виконавчої |
| | |ради з питань |Рада міністрів |влади, урядових |
| | |телебачення і |Автономної |органів державного |
| | |радіомовлення |Республіки Крим, |управління у |
| | | |Рахункова палата |містах (крім |
| | | |Верховної Ради |мм. Києва та |
| | | |Автономної |Севастополя), |
| | | |Республіки Крим, |районах |
| | | |виборча комісія | |
| | | |Автономної | |
| | | |Республіки Крим, | |
| | | |обласні, Київська | |
| | | |та Севастопольська| |
| | | |міські ради, їх | |
| | | |виконавчі органи, | |
| | | |органи | |
| | | |прокуратури в | |
| | | |Автономній | |
| | | |Республіці Крим, | |
| | | |областях, | |
| | | |мм. Києві та | |
| | | |Севастополі, | |
| | | |місцеві суди, | |
| | | |обласні, Київська | |
| | | |та Севастопольська| |
| | | |міські | |
| | | |держадміністрації,| |
| | | |управління, інші | |
| | | |структурні | |
| | | |підрозділи | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Відповідальний | 575-600 | 535-560 | 475-520 | 395-420 |
|черговий | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+------------------ |
|Завідувач: архіву, | 495-520 | 495-520 | 475-500 | 435-460 |
|протокольної | | | | |
|частини, підрозділу | | | | |
|з обліку і доставки | | | | |
|документів, | | | | |
|бібліотеки | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|

|Секретар      |      |  435-460  |   435-460   |   395-420    |
|приймальні | | | | |
|судів | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Старший: інспектор, | 475-500 | 475-500 | 455-480 | 395-420 |
|статистик; | | | | |
|завідувач: | | | | |
|друкарського бюро, | | | | |
|копіювально-розмно- | | | | |
|жувального бюро | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Завідувач: | 395-420 | 395-420 | 375-400 | 375-400 |
|експедиції, | | | | |
|господарства, | | | | |
|складу, орденської | | | | |
|комори; касир, | | | | |
|інспектор, | | | | |
|статистик, | | | | |
|бібліотекар, | | | | |
|підбирач | | | | |
|довідкового та | | | | |
|інформаційного | | | | |
|матеріалу | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Завідувач | | | | 375-400 |
|військово- | | | | |
|облікового бюро | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Секретар керівника | 375-400 | 375-400 | 375-400 | 375-400 |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Комендант, | 415-440 | 415-440 | 375-400 | 375-400 |
|диспетчер | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Стенографістка | 415-440 | 415-440 | 395-420 | 395-420 |
|I категорії, | | | | |
|оператор | | | | |
|комп'ютерного | | | | |
|набору | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Стенографістка | 395-420 | 375-400 | 375-400 | 375-400 |
|II категорії, | | | | |
|секретар- | | | | |
|стенографістка, | | | | |
|друкарка | | | | |
|I категорії, | | | | |
|друкарка | | | | |
|диктофонної групи | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Друкарка | 370-380 | 370-380 | 370-380 | 370-380 |
|II категорії, | | | | |
|секретар- | | | | |
|друкарка | | | | |
|--------------------+-----------+--------------+------------------+-------------------|
|Діловод, архіваріус,| 360 | 360 | 360 | 360 |
|експедитор органів | | | | |
|прокуратури, | | | | |
|експедитор | | | | |
|судів, експедитор | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 56
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Розмір
надбавок до посадових окладів за дипломатичні
ранги України

------------------------------------------------------------------
| Дипломатичний ранг |Розмір надбавки, гривень|
|---------------------------------------+------------------------|
|Надзвичайний і Повноважний Посол | 160 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Надзвичайний і Повноважний Посланник | 150 |
|першого класу | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Надзвичайний і Повноважний Посланник | 145 |
|другого класу | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Радник першого класу | 140 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Радник другого класу | 130 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший секретар першого класу | 120 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перший секретар другого класу | 110 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Другий секретар першого класу | 100 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Другий секретар другого класу | 90 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Третій секретар | 80 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Аташе | 70 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 57
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Розмір
надбавок до посадових окладів за ранги
державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування

------------------------------------------------------------------
| Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 1 | 160 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 2 | 150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 3 | 145 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 4 | 140 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 5 | 130 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 6 | 120 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 7 | 110 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 8 | 100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 9 | 90 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 10 | 80 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 11 | 70 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 12 | 60 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 13 | 55 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 14 | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 15 | 45 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 58
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Розмір
надбавок до посадових окладів за спеціальні звання
посадовим особам органів державної податкової служби

----------------------------------------------------------------
| Спеціальні звання |Розмір надбавки, гривень|
|-------------------------------------+------------------------|
|Головний державний радник податкової | 160 |
|служби | |
|-------------------------------------+------------------------|
|Державний радник податкової служби | 150 |
|I рангу | |
|-------------------------------------+------------------------|
|Державний радник податкової служби | 145 |
|II рангу | |
|-------------------------------------+------------------------|
|Державний радник податкової служби | 140 |
|III рангу | |
|-------------------------------------+------------------------|
|Радник податкової служби I рангу | 130 |
|-------------------------------------+------------------------|
|Радник податкової служби II рангу | 120 |
|-------------------------------------+------------------------|
|Радник податкової служби III рангу | 110 |
|-------------------------------------+------------------------|
|Інспектор податкової служби I рангу | 100 |
|-------------------------------------+------------------------|
|Інспектор податкової служби II рангу | 90 |
|-------------------------------------+------------------------|
|Інспектор податкової служби III рангу| 80 |
----------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Перелік
актів Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці, що втратили чинність

1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 412 "Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 97) в частині прирівнення за умовами оплати праці.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 414 стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 297 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці працівників органів прокуратури" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

6. Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1295 "Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1286 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1232).

7. Пункт 13 постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. N 1350 "Про забезпечення діяльності Конституційного Суду України" в частині прирівнення за умовами оплати праці.

8. Підпункт 2 пункту 4 та підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1592 "Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби".

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144 "Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 243) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою, а також пункт 3 в частині прирівнення за умовами оплати праці.

10. Пункти 1-3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 259 "Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 345).

11. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960 "Про умови оплати праці Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 939) в частині встановлення надбавок секретарям секцій Вищої ради юстиції.

12. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. N 2075 "Про умови оплати праці працівників районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1935).

14. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1491 "Про умови оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1731).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2064 "Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник України, 1999, N 45, ст. 2239), крім абзацу четвертого пункту 1.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. N 2338 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2541).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2550).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1999 р. N 2376 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2358" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 52 ст. 2599).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 220 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 213).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 225 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 216).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 р. N 249 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 221).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2000 р. N 292 "Про матеріально-побутове забезпечення працівників колишнього апарату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 426) в частині умов оплати праці.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 497 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 11, ст. 426).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 579 "Про матеріально-побутове забезпечення керівників департаментів міністерств у зв'язку із змінами у структурі центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 527) в частині умов оплати праці.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 849 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 901).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 853 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 905).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. N 1161 "Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 30, ст. 1277).

29. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1309 "Про нову редакцію додатка 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та про віднесення до категорії посад державних службовців керівних працівників голових управлінь обласної, Київської міської державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1455).

30. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1432 "Про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 38, ст. 1621) в частині умов оплати праці.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1470 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39 ст. 1660).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. N 1638 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1924).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. N 1781 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2126).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 24 "Про надання головам обласних державних адміністрацій права збереження умов оплати праці за начальниками головних управлінь обласних державних адміністрацій у зв'язку із змінами у структурі місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 72).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 220 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 433).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 221 "Про нову редакцію додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 434).

37. Абзац перший пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 313 "Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 601).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 739 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1210) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.

39. Абзаци перший та другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802 "Деякі питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 28, ст. 1259).

40. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1590).

41. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1627).

42. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2001 р. N 1122 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1628).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1142 "Деякі питання функціонування господарських судів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 36, ст. 1663).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1767).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398 "Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1965).

46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1087 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1479).

47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1620 "Деякі питання центральних державних архівів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2026).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1880 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2310).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1886 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2315).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 53 "Про внесення змін у додатки 15, 16 і 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 114).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2003 р. N 298 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 10, ст. 443).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 р. N 346 "Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 12, ст. 533).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 688 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 920).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 741"Про надбавку до посадового окладу працівників апарату Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 949).

55. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 817 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1051).

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1155 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1612).

57. Пункти 2 та 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1562 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2169).

58. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2003 р. N 1711 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2358).

59. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1804 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2443).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. N 1849 "Про внесення доповнення до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2530).

61. Пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1892 "Деякі питання оплати праці працівників Рахункової палати" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2670).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 240 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та до пункту 3 Державної програми організаційного забезпечення судів на 2003-2005 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 585).

63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 263 "Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 535).

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 314 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 741" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 618).

65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 136 "Деякі питання оплати праці працівників органів Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 623).

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 495 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1112).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 569 "Про внесення змін у додатки 13 і 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1195).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004 р. N 580 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 18, ст. 1289).

69. Абзаци п'ятий-чотирнадцятий пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1332).

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 724 "Про внесення змін у додатки 18 і 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1500).

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2004 р. N 804 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1652), в частині прирівнення за умовами оплати праці.

72. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 834 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1774).

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 960 "Про внесення змін у додатки 41-45 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2013).

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1019 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2146).

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1184 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2406).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1449 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2891).

77. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1460 "Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2899).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1540 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3026).

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1541 "Про внесення зміни у додаток 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3027).

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1544 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3030).

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 1650 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3278).

82. Пункт 13 Положення про Державний департамент з питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447).

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2005 р. N 146 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 9, ст. 469).

84. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522).

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 224 "Про нову редакцію додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 13, ст. 671).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 276 "Про внесення змін у додаток 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 766).

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 361 "Про доповнення додатка 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1075).

88. Пункт 1 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 24, ст. 1343).

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 434 "Про внесення змін та поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1288).

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 511 "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1546).

91. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 531 "Деякі питання забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1563).

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2005 р. N 230 "Деякі питання оплати праці працівників Секретаріату Президента України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1576).

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 712 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1927).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 953 "Про внесення змін у додатки 3 і 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2466).

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2005 р. N 1021 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 42, ст. 2658).

96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2005 р. N 434 "Деякі питання оплати праці працівників Державного управління справами" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 43, ст. 2717).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2005 р. N 1055 "Про доповнення додатка 64 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 45, ст. 2838).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1131 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3008).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1211 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3199).

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 6 "Про доповнення пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 39).

101. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 5 "Питання оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 38).

102. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 88 "Про внесення зміни у додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 229).

103. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників Секретаріату Президента України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 89 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 230).

104. Пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 231).