Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 липня 2006 р. N 974
Київ

Про затвердження Порядку реєстрації
об'єктів державної експертизи землевпорядної
документації та типової форми її висновку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються Порядок реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типову форму її висновку.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974

Порядок
реєстрації об'єктів державної експертизи
землевпорядної документації

1. Реєстрація об'єктів державної експертизи землевпорядної документації здійснюється Держкомземом, Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів.

2. Реєстрації підлягають підготовлені та узгоджені в установленому законодавством порядку оригінали документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру (далі - об'єкти експертизи).

3. Об'єкти експертизи реєструються протягом одного дня на підставі заяви (клопотання) її замовника у спеціальному журналі.

Зразки заяви (клопотання) та журналу затверджуються Держкомземом.

4. У реєстрації об'єкта експертизи може бути відмовлено у разі:

невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, цього Порядку;

виявлення недостовірних даних.

Про відмову в реєстрації об'єкта експертизи Держкомзем, Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласне, Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів повідомляє замовника протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.

5. У разі коли проводиться повторна або додаткова експертиза, реєстрація об'єктів здійснюється відповідно до цього Порядку.

У журналі обліку об'єктів експертизи зазначаються дата та номер висновку первинної експертизи, найменування органу, який її провів.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974

                           Типова форма

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(керівник спеціально
уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері
____________________________
державної експертизи
____________________________
землевпорядної документації)
_____________ ____________
(дата) (підпис)

                      МП

               ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації

        від ___ _________ 200 __ р. N______

   1. Замовник державної експертизи ____________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування
юридичної особи,
__________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити,
місцезнаходження; номер телефону)

2. Вид землевпорядної документації, що підлягає державній
експертизі
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Розробник землевпорядної документації ____________________
(прізвище, ім'я та
по батькові фізичної
__________________________________________________________________
особи, паспортні дані - серія, номер, ким і коли
виданий; найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію, місцезнаходження; дані про
ліцензію на виконання відповідних робіт; номер телефону)

4. Дата виготовлення землевпорядної документації ____________

5. Дата і номер реєстрації __________________________________

6. Державна експертиза проведена в __________________________

__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
посада експерта)

7. Форма проведення державної експертизи ____________________
(обов'язкова,
вибіркова,
добровільна)

8. Вид державної експертизи _________________________________
(первинна, повторна, додаткова)

9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження,
перевірка, аналіз та оцінка землевпорядної документації) _________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи

__________________________________________________________________
(відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових
актів)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Строк проведення державної експертизи ___________________

13. Строк дії висновку ______________________________________

__________________________________________________________________

14. Експерти:
______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)
______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

____________________
(підпис)
______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

                       ____________________
(підпис)