Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.06.2006 N 164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2006 р. за N 821/12695

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О.В.Шлапак

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
23.06.2006 N 164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2006 р. за N 821/12695

Зміни
до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками

1. У розділі 2:

1.1. Абзац четвертий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, уключені до реєстраційної справи суб'єкта господарювання та занесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством".

1.2. Абзац перший пункту 2.3 після слів "Адміністрації Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Служби безпеки України".

1.3. В абзаці другому пункту 2.5 слова "які відбулися в процесі виконання бюджету" виключити.

2. У розділі 3:

2.1. У пункті 3.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій) протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету подають Державному казначейству України розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого витягу на паперових і електронних носіях за формами, наведеними в додатках 8, 9, 10 та 11";

абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім.

2.2. У пункті 3.3:

речення перше абзацу першого викласти в такій редакції:

"3.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 12, 13, 14 та 15) за територіями, у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів для кожного управління";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень за силовими структурами до транзитних управлінь Державного казначейства України проводиться через базові управління";

друге речення абзацу четвертого та абзац п'ятий після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень".

2.3. У пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в управлінні, а також державні адміністрації подають відповідному управлінню на паперових та електронних носіях розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (додатки 8, 9, 10 та 11)";

абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім.

2.4. У пункті 3.5:

речення друге та третє абзацу другого виключити;

додати новий абзац третій такого змісту:

"Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського обліку показників, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3. Дані зведення показників спеціального фонду кошторису на всіх рівнях органів Державного казначейства України повинні звірятися з даними спеціального фонду кошторису відповідного розпорядника".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

абзац четвертий доповнити новим реченням такого змісту: "Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів, а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах Державного казначейства України".

3. У розділі 4:

3.1. В абзаці другому пункту 4.3 слова "уточненого річного розпису асигнувань" замінити словами "уточнених показників річного розпису асигнувань".

3.2. У пункті 4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.4. Протягом трьох робочих днів після отримання довідок головні розпорядники надають Державному казначейству України реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 16, 17, 18 та 19) на паперових та електронних носіях";

абзац другий після слів "зведеного плану спеціального фонду" доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду";

абзац третій після слів "планів спеціального фонду" доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду".

3.3. Абзац перший пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Подані реєстри змін Державне казначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідність до даних позабалансового обліку та мережі. У разі невідповідності зазначеним даним реєстри повертаються головним розпорядникам на доопрацювання з відповідною відміткою. На підставі отриманих реєстрів змін формуються повідомлення про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та інших видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (додатки 20, 21, 22 та 23) у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів для кожного управління, які підписуються відповідальними особами і передаються управлінням на паперових та електронних носіях. Оригінали повідомлень надсилаються відповідним управлінням на паперових носіях наступного робочого дня після перевірки реєстрів змін головним розпорядником, копія залишається у Державному казначействі України. Після отримання зазначених документів управління обліковують їх дані на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку".

3.4. Абзац другий пункту 4.6 викласти в такій редакції:

"Унесення змін до зведення показників спеціального фонду проводиться лише в разі внесення змін до розпису витрат спеціального фонду бюджету та/або перерозподілу планових показників спеціального фонду між територіями в межах призначення розпорядника бюджетних коштів".

4. Розділ 5 доповнити пунктом 5.3 такого змісту:

"5.3. Державне казначейство України при виконанні державного бюджету, згідно з чинним законодавством обліковує боргові зобов'язання держави та перед державою на відповідних балансових рахунках".

5. У розділі 6:

5.1. Пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Державне казначейство України обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей та видатків, у розрізі головних розпорядників на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку в автоматизованому режимі.

При внесенні змін до пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

Асигнування за захищеними статтями і видатками відкриваються на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету".

5.2. У пункті 6.2:

цифри "21" замінити цифрами "24";

після абзацу першого додати новий абзац такого змісту:

"Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за захищеними статтями і видатками готується в автоматизованому режимі на підставі помісячного розпису в перший робочий день місяця".

5.3. У пункті 6.3:

в абзаці другому цифри "22" замінити цифрами "25";

в абзаці третьому цифри "23" замінити цифрами "26";

в абзаці шостому цифри "24" замінити цифрами "27";

в абзаці сьомому:

цифри "25" замінити цифрами "28", а цифри "26" - цифрами "29";

друге речення після слова "рахунків" доповнити словами "позабалансового та".

5.4. У пункті 6.4:

перше речення абзацу першого доповнити словами "або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених статей та видатків)";

перше речення, абзацу третього після слова "зареєстрованих" доповнити словом "фінансових".

5.5. У першому реченні абзацу першого пункту 6.5 слово "зміни" замінити словом "асигнувань".

5.6. В абзаці другому пункту 6.6 та абзаці першому пункту 6.7 цифри "23" замінити цифрами "26".

6. У розділі 7:

6.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Кошти спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для здійснення головними розпорядниками цільових видатків державного бюджету, акумулюються на відповідних рахунках з урахуванням напрямів їх витрачання, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік".

6.2. У пункті 7.2:

в абзаці першому цифри "27" замінити цифрами "30";

в абзаці третьому цифри "28" замінити цифрами "31".

6.3. В абзаці другому пункту 7.3 цифри "22" замінити цифрами "25".

6.4. Речення друге та третє пункту 7.4 викласти в такій редакції: "На підставі реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового й управлінського обліку та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань за формою, наведеною в додатку 29".

7. У розділі 8:

7.1. Пункт 8.1 після слів "нормативно-правовими актами" доповнити словами "а також видатки на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України".

7.2. Пункт 8.2 після слів "в установах банків" доповнити словами "а також головні розпорядники бюджетних коштів, у складі підвідомчих установ яких є установи, розташовані за межами України".

7.3. Пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Державне казначейство України з урахуванням вимог пунктів 6.1-6.3, абзаців першого і другого пункту 6.4 розділу 6 цього Порядку відкриває асигнування на проведення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування у загальновстановленому порядку. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та подають Державному казначейству України розподіл відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях за формою, наведеною у додатку 26. Подальші дії регламентовані абзацами третім-шостим пункту 6.4".

7.4. У пункті 8.4:

в абзаці першому цифри "29" замінити цифрами "32";

в абзаці другому слово "управлінського" замінити словом "позабалансового".

7.5. Пункт 8.5 викласти в такій редакції:

"8.5. З метою забезпечення асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Державне казначейство України відповідно до розподілу головного розпорядника коштів перераховує бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Державному казначействі України і передбачених для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника бюджетних коштів, відкриті в Укрексімбанку".

7.6. Пункт 8.6 доповнити двома абзацами такого змісту:

"Розпорядники бюджетних коштів, підвідомчі установи яких знаходяться за межами України, отримані кошти спрямовують на закупівлю необхідної іноземної валюти, яку перераховують відповідним розпорядникам бюджетних коштів за кордон.

За наявності на валютному рахунку Державного казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунку Державного казначейства України на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів".

8. У розділі 10:

8.1. У другому реченні абзацу першого підпункту 10.1.2 пункту 10.1 цифри "30" замінити цифрами "33".

8.2. У пункті 10.2:

абзац перший підпункту 10.2.1 викласти в такій редакції:

"10.2.1. Державне казначейство України щомісячно (із щодекадним уточненням) отримує від Міністерства фінансів України графіки платежів за державним боргом, на підставі яких складаються графіки проведення платежів з обслуговування державного боргу та графіки закупівлі й конвертації валютних коштів для проведення зазначених платежів";

підпункт 10.2.2 викласти в такій редакції:

"10.2.2. Підставою для проведення видатків з обслуговування державного боргу є розпорядження Міністерства фінансів України, яке надається Державному казначейству України на паперових та електронних носіях. Строк дії розпорядження - 10 банківських днів з дня його виписки".

9. Пункт 11.1 розділу 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Власні надходження бюджетної установи мають бути спрямовані на ті бюджетні програми, які передбачені призначеннями спеціального фонду державного бюджету з урахуванням вимог законодавства".

10. У розділі 12:

10.1. Пункт 12.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів".

10.2. Пункти 12.2 та 12.3 викласти в такій редакції:

"12.2. Відповідно до встановлених повноважень Державне казначейство України здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття зобов'язань та відповідністю взятих зобов'язань певним асигнуванням за їх економічними характеристиками. Відповідальність за взяті зобов'язання та цільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів згідно із законодавством.

12.3. Органи Державного казначейства України здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 34) за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих фінансових зобов'язань тощо.

За умови проведеного авансування наступний платіж здійснюється після надання розпорядником бюджетних коштів до органу Державного казначейства України документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування".

10.3. Пункти 12.5-12.7 викласти в такій редакції:

"12.5. Платіжні доручення (додаток 34) подаються до органів Державного казначейства України в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити платіжних доручень та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976.

12.6. Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитку печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеній у платіжному дорученні, відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Після проведення платежу на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 35).

12.7. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

неправильного заповнення реквізитів, якщо не заповнено хоча б один з реквізитів;

відсутності в обліку органів Державного казначейства України відповідних зобов'язань та фінансових зобов'язань;

невідповідності платежу зареєстрованим зобов'язанням та фінансовим зобов'язанням;

невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків економічній характеристиці платежу;

обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами;

накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника;

надходження до органів Державного казначейства України відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель та/або копії позовної заяви стосовно порушень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника;

відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань на відповідних рахунках розпорядників бюджетних коштів у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень);

недостатності невикористаних відкритих асигнувань та/або кошторисних призначень на відповідних рахунках бюджетних установ чи організацій в частині власних надходжень;

не подання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування.

Платіжне доручення, не прийняте до виконання у зв'язку із зазначеними причинами, органами Державного казначейства України повертається без виконання. На зворотному боці платіжного доручення робиться запис про причину повернення без виконання та зазначається дата його повернення за підписами головного бухгалтера або його заступника і виконавця. Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких вони надійшли".

10.4. Абзац третій пункту 12.8 виключити.

10.5. Абзаци перший та другий пункту 12.10 викласти в такій редакції:

"12.10. Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічні реквізитам документа на паперових носіях".

10.6. Абзац перший пункту 12.11 викласти в такій редакції:

"12.11. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів відповідають за правильність заповнення розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків, кодів бюджетної класифікації тощо".

10.7. У пункті 12.14 цифри "33" замінити цифрами "36".

10.8. В абзаці першому пункту 12.15 цифри "34" замінити цифрами "37".

11. У розділі 13:

11.1. У пункті 13.1 цифри "33" замінити цифрами "36".

11.2 Пункт 13.2 викласти в такій редакції:

"13.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, або документальне підтвердження їх сплати раніше (звільнення від сплати).

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, зазначається період, за який здійснено виплату".

11.3. Пункт 13.4 викласти в такій редакції:

"13.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки."

11.4. Пункт 13.6 викласти в такій редакції:

"13.6. Після отримання підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей складається за формою, наведеною в додатку 38, затверджується керівником підприємства (установи, організації) або його заступником та підписується комісією, яка створена відповідним розпорядником".

11.5. Пункт 13.8 доповнити абзацом такого змісту:

"Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів списують чекові книжки в загальновстановленому порядку".

11.6. Пункт 13.9 виключити. У зв'язку з цим пункти 13.10 і 13.11 уважати відповідно пунктами 13.9 і 13.10.

11.7. Пункт 13.9 після слова "зазначають" доповнити словами "зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків і".

12. У розділі 14:

12.1. У пункті 14.2:

в абзаці другому цифри "36" замінити цифрами "39".

абзац третій виключити.

12.2. Пункт 14.5 викласти в такій редакції:

"14.5. Гривневий еквівалент перерахованої валюти в той самий день на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень списується з реєстраційного рахунку розпорядника".

12.3. У пункті 14.6:

в абзаці першому слова "заявку за формою, наведеною у додатку 36 та" виключити;

в абзаці другому цифри "36" замінити цифрами "39".

12.4. Доповнити розділ пунктом 14.7 такого змісту:

"14.7. На суму коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, у частині, яка згідно із законом про Державний бюджет України належить до доходів загального фонду державного бюджету, Міністерством фінансів України на підставі даних Міністерства закордонних справ України дається дозвіл на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямовування їх на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України, у частині, яка згідно з законом про Державний бюджет України належить до доходів спеціального фонду державного бюджету. Міністерством закордонних справ України готується повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, і спрямування їх на здійснення видатків з функціонування Консульської служби України.

На суму дозволів та повідомлень Міністерство закордонних справ України надає до Державного казначейства України розподіл відкритих асигнувань у національній валюті України на паперових та електронних носіях з приміткою "Дозвіл від _____ N ______" (Повідомлення від ____ N ____).

На суму поданих розподілів за дозволами готуються реєстри на відкриття асигнувань та складається зведення реєстрів відкритих асигнувань.

На суму поданих розподілів за повідомленнями готується розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду та готується розпорядження на перерахування коштів з рахунку Державного казначейства України (додаток 32).

Реєстри на відкриття асигнувань, зведення реєстрів відкритих асигнувань та розпорядження готуються з приміткою "Коригування асигнувань відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України із зазначенням номера та дати дозволу/повідомлення і до управлінь не направляються".

13. Розділ 15 виключити. У зв'язку з цим розділи 16 і 17 уважати відповідно розділами 15 і 16 з відповідною зміною нумерації їх пунктів.

14. Пункт 16.2 розділу 16 виключити.

15. Додатки 3-7, 11-38 викласти в новій редакції (додаються).

16. Доповнити Порядок новим додатком 39 (додається).

Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 3
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

------------------------------------------------------------------
| |
| ______________________________________________________________ |
| (назва органу Державного казначейства України) |
| |
| ЗАРЕЄСТРОВАНО |
| ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК |
| |
| N ________ "______" ____________ 200___ року |
| |
| Реєстраційний N зобов'язання _________________ * |
| КЕКВ __________________ * |
| Відповідальна особа ____________________________________ |
| (посада, підпис, ініціали, прізвище) |
| |
------------------------------------------------------------------

---------------
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення
змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N
зобов'язання" та "КЕКВ ________" не заповнюються.

Додаток 4
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань державного бюджету
(за винятком надання кредитів
з державного бюджету України)
на 200__ рік

 КВК ________   _______________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

                   (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Загальний | Спеціальний | Разом |
| | | фонд | фонд | |
|------+---------------+------------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань загального
фонду державного бюджету (за винятком надання
кредитів з державного бюджету України)
на 200__ рік

 КВК ________   _______________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

                   (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найме-|Сі- |Лю-|Бере-|Кві-|Тра |Чер-|Ли- |Сер-|Вере-|Жов-|Лис-|Гру-|Усьо-|
| |нува- |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|го |
| |ння | | | | | | | | | | |пад | | |
|---+------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з річного розпису витрат спеціального
фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень
на 200__ рік

                   (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код * | Найменування | Усього |
|------------+------------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|------------+------------------------------------+--------------|
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------

---------------
* У графі "Код" заповнюються коди програмної класифікації
видатків та коди видів надходжень, які направляються на виконання
зазначених програм.

Начальник відділу _____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ВИТЯГ
з помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 200__ рік

 КВК ________   _______________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

                   (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найме-|Сі- |Лю-|Бере-|Кві-|Тра |Чер-|Ли- |Сер-|Вере-|Жов-|Лис-|Гру-|Усьо-|
| |нува- |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|го |
| |ння | | | | | | | | | | |пад | | |
|---+------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 11
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "____" _______ 200__ р.

               ЗВЕДЕННЯ
показників спеціального
фонду на 200__ рік

   Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів ______________________________

                   (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Сту-|КПК|Разом |Плата за послуги, що надаються |Інші джерела власних |Інші|
| |пінь| |за |бюджетними установами |надходжень * |над-|
| |роз | |спеці-|---------------------------------------+---------------------|ход-|
| |по- | |альним|ра-|у т.ч. за підгрупами |ра-|у т.ч. за |жен-|
| |ряд-| |фондом|зом| |зом|підгрупами |ня |
| |ника| | | |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | | | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
|----------+----+---+------+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____________) ______________________________ __________________ ___________ _________|
|(код території) (назва розпорядника (код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)|
| бюджетних коштів) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів -| | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+------+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000) ** | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+------+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|

|Капітальні|  |  |   |  |    |    |    |    |  |    |    |  |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000) ** | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Плануються за наявності підстави.
** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 12
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

             РІЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань Державного бюджету
(за винятком надання кредитів
з державного бюджету України)
на 200__ рік

     ______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Ступінь |КПК |КЕКВ |Загальний |Спеціальний|Усього |
|розпорядника| | |фонд |фонд | |
|бюджетних | | | | | |
|коштів | | | | | |
|------------+-------+------+------------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|------------+-------+------+------------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|(________) _________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------|
|(________________) __________________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|------------+-------+------+------------+-----------+-----------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного
підрозділу Державного
казначейства України _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 13
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду державного
бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету України)
на 200__ рік

     ______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                   (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------
|Ступінь|КПК |КЕКВ|Усьо-| Суми |
|розпо- | | |го |------------------------------------------------------------|
|рядника| | | |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис-|гру-|
|бюджет-| | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|
|них | | | | | | | | | | | | | |пад | |
|коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) ________________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|(___________________) _____________________________________ |
| (код розпорядника) (назва розпорядника) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного
підрозділу Державного
казначейства України _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 14
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків)

     ______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                   (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------
|Ступінь|КПК |КЕКВ|Усьо-| Суми |
|розпо- | | |го |------------------------------------------------------------|
|рядника| | | |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис-|гру-|
|бюджет-| | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|
|них | | | | | | | | | | | | | |пад | |
|коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) ________________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|(___________________) _____________________________________ |
| (код розпорядника) (назва розпорядника) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного
підрозділу Державного
казначейства України _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 15
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

            РІЧНИЙ РОЗПИС ВИТРАТ
спеціального фонду державного бюджету
з розподілом за видами надходжень
на 200__ рік

     ______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                   (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Сту-|КПК|Ра- |Плата за послуги, що надаються |Інші джерела власних |Інші|
| |пінь| |зом |бюджетними установами |надходжень |над-|
| |роз-| |за |---------------------------------------+---------------------|ход-|
| |по- | |спе-|ра-| у т.ч. за підгрупами |ра-|у т.ч. за |жен-|
| |ряд-| |ці- |зом| |зом|підгрупами |ня |
| |ника| |аль-| |-----------------------------------| |-----------------| |
| | | |ним | |25010100|25010200|25010300|25010400| |25020100|25020200| |
| | | |фон-| | | | | | | | | |
| | | |дом | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________________) ________________________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Видатки та| | | | | | | | | | | | |
|надання | | | | | | | | | | | | |
|кредитів -| | | | | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Поточні | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(1000) ** | | | | | | | | | | | | |
|----------+----+---+----+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------+----|
|Капітальні| | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | |
|(2000) ** | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
* Плануються за наявності підстави.
** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Начальник структурного
підрозділу Державного
казначейства України _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 16
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" ________ 200__ р.

              РЕЄСТР ЗМІН
N _________ від ______________
розподілу показників зведених кошторисів
на 200__ рік

 КВК ______________  ___________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)
довідка N _____ від _____________________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Ступінь |КПК|КЕКВ|Сума змін (зменшення "-", |Усього |
|розпорядника | | |збільшення "+") | |
|бюджетних | | |-------------------------------| |
|коштів | | |загальний фонд|спеціальний фонд| |
|-------------+---+----+--------------+----------------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------|
|(__________) (____________) _____________ ____________ _________|
| (код (код (назва (назва (код УДК)|
|(території) розпорядника) розпорядника) органу УДК) |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|-------------+---+----+--------------+----------------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 17
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" ________ 200__ р.

              РЕЄСТР ЗМІН
N ______ від ____________
розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду державного
бюджету на 200__ рік

                   довідка N _____ від ________

   Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________

                   (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Ступінь|КПК|КЕКВ|Ра-| У тому числі за місяцями |
|розпо- | | |зом|------------------------------------------------------------|
|рядника| | |на |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис-|гру-|
|бюджет-| | |рік|чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то |день|
|них | | | | | | | | | | | | | |пад | |
|коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---+----+---+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|(__________) ____________________ (__________________) ___________ _________|
| (код (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)|
| території) |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---+----+---+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
-----------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) _________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 18
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

              РЕЄСТР ЗМІН
N _________ від ______________
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків)
на 200__ рік

   Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________________

                   (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Ступінь |КПК|КЕКВ|Разом|У тому числі за місяцями |
|розпо- | | |на |------------------------------------------------------------|
|рядника | | |рік |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис-|гру-|
|бюджетних| | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|
|коштів | | | | | | | | | | | | | |пад | |
|-------------+----+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______________) ____________________ (__________________) ___________ _________|
| (код території) (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)|
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+---+----+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
---------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
 (начальник планово-фінансового
 управління/відділу)       _________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 19
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада)
                   ____________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
                   М.П. "___" ________ 200__ р.

              РЕЄСТР ЗМІН
          N _______ від ___________
         зведення показників спеціального
            фонду на 200__ рік

   Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів ______________________________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Ступінь|КПК|        Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")    |
|     |розпо- |  |-----------------------------------------------------------------|
|     |рядника|  |Ра-|Плата за послуги, що надаються     |Інші джерела власних |
|     |    |  |зом|бюджетними установами         |надходжень *     |
|     |    |  |  |---------------------------------------+---------------------|
|     |    |  |  |ра-|у т.ч. за підгрупами        |ра-|у т.ч. за    |
|     |    |  |  |зом|                  |зом|підгрупами    |
|     |    |  |  |  |-----------------------------------|  |-----------------|
|     |    |  |  |  |25010100|25010200|25010300|25010400|  |25020100|25020200|
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|     |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______________) ____________________ (__________________) ___________ _________  |
| (код території) (назва розпорядника)  (код розпорядника)  (назва УДК) (код УДК)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Видатки та|    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|надання  |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|кредитів -|    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|усього  |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|Поточні  |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|видатки  |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|(1000) ** |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------+-------+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|Капітальні|    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|видатки  |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|(2000) ** |    |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
   * Плануються за наявності підстави.
   ** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Головний бухгалтер
 (начальник планово-фінансового
 управління/відділу)       _________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 20
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

              ПОВІДОМЛЕННЯ
         N __________ від ____________
     про зміни річного розпису асигнувань державного
       бюджету (за винятком надання кредитів
         з державного бюджету України)
              на 200__ рік

     _______________________________________________
         (код та назва органу Державного
           казначейства України)

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Ступінь   |КПК|КЕКВ|Сума змін (зменшення "-",         |
|розпорядника|  |  |збільшення "+")              |
|бюджетних  |  |  |------------------------------------------|
|коштів   |  |  | усього |загальний фонд|спеціальний фонд|
|      |  |  |     |       |        |
|----------------------------------------------------------------|
|(________) __________________________________________________ |
| (КВК)    (назва головного розпорядника бюджетних коштів)  |
|----------------------------------------------------------------|
|(__________________) _________________________________________ |
| (код розпорядника)      (назва розпорядника)       |
|----------------------------------------------------------------|
|      |  |  |     |       |        |
|------------+---+----+----------+--------------+----------------|
|      |  |  |     |       |        |
|------------+---+----+----------+--------------+----------------|
|      |  |  |     |       |        |
|------------+---+----+----------+--------------+----------------|
|      |  |  |     |       |        |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів            |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього                             |
------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного
 підрозділу Державного
 казначейства України      _________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 21
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

              ПОВІДОМЛЕННЯ
         N _______ від ________________
       про зміни помісячного розпису асигнувань
        загального фонду державного бюджету
         (за винятком надання кредитів
         з державного бюджету України)
              на 200__ рік

       _____________________________________
         (код та назва органу Державного
           казначейства України)

                   (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|Сту-|КПК|КЕКВ|Сума змін (зменшення "-", збільшення "+" )           |
|пінь|  |  |----------------------------------------------------------------|
|роз-|  |  |усьо-|сі- |лю-|бе- |кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|ве- |жов-|лис-|гру-|
|по- |  |  |го  |чень|тий|ре- |тень|вень|вень|пень|пень|ре- |тень|то- |день|
|ряд-|  |  |   |  |  |зень|  |  |  |  |  |сень|  |пад |  |
|ника|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|бюд-|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|жет-|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|них |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|кош-|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|тів |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) _________________________________________________________    |
|  (КВК)    (назва головного розпорядника бюджетних коштів)        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|(__________________) __________________________________________________   |
| (код розпорядника)   (назва розпорядника бюджетних коштів)        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Усього щодо КВК                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного
 підрозділу Державного
 казначейства України      _________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 22
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

              ПОВІДОМЛЕННЯ
          N _______ від _____________
      про зміни помісячного розпису спеціального
     фонду державного бюджету (за винятком власних
       надходжень бюджетних установ та інших
           видатків) на 200__ рік

      ____________________________________________
         (код та назва органу Державного
           казначейства України)

                   (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Ступінь|Наймену-|Сума змін (зменшення "-", збільшення "+" )           |
|розпо- |вання  |----------------------------------------------------------------|
|рядника|кодів  |усьо-|сі- |лю-|бе- |кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|ве- |жов-|лис-|гру-|
|бюджет-|--------|го  |чень|тий|ре- |тень|вень|вень|пень|пень|ре- |тень|то- |день|
|них  |КПК|КЕКВ|   |  |  |зень|  |  |  |  |  |сень|  |пад |  |
|коштів |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ________________________________________________________       |
| (КВК)    (назва головного розпорядника бюджетних коштів)          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|(__________________) _____________________________________________________   |
| (код розпорядника)     (назва розпорядника бюджетних коштів)        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                                      |
-----------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного
 підрозділу Державного
 казначейства України      _________ ______________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)

Додаток 23
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

              ПОВІДОМЛЕННЯ
          N _______ від _____________
     про зміни річного розпису витрат спеціального
       фонду державного бюджету з розподілом
        за видами надходжень на 200__ рік

     _____________________________________________
     (назва органу Державного казначейства України)

                   (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------
|Показники |Сту-|КПК|      Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")      |
|     |пінь|  |-----------------------------------------------------------------|
|     |роз-|  |Ра-|Плата за послуги, що надаються     |Інші джерела власних |
|     |по- |  |зом|бюджетними установами         |надходжень *     |
|     |ряд-|  |  |---------------------------------------+---------------------|
|     |ника|  |  |ра-|у т.ч. за підгрупами        |ра-|у т.ч.      |
|     |  |  |  |зом|                  |зом|за підгрупами  |
|     |  |  |  |  |-----------------------------------|  |-----------------|
|     |  |  |  |  |25010100|25010200|25010300|25010400|  |25020100|25020200|
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ________________________________________________________         |
| (КВК)    (назва головного розпорядника бюджетних коштів)            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|(__________________) _____________________________________________________     |
| (код розпорядника)     (назва розпорядника бюджетних коштів)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------+----+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|     |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------+----+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|Видатки та|  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|надання  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|кредитів -|  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|усього  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------+----+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|Поточні  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|видатки  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|(1000) ** |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|----------+----+---+---+---+--------+--------+--------+--------+---+--------+--------|
|Капітальні|  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|видатки  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|(2000) ** |  |  |  |  |    |    |    |    |  |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                                        |
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------
   * Плануються за наявності підстави.
   ** Заповнюється у розрізі кодів економічної класифікації
видатків.

 Начальник структурного
 підрозділу ДКУ      _____________  _______________________
               (підпис)    (ініціали, прізвище)

Додаток 24
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                       (посада)
                   ____________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)

           РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _______
      щодо зарахування асигнувань на узагальнені
       рахунки відкритих асигнувань загального
           фонду державного бюджету
           від ____________________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код  |Назва головного|Номер рахунку *| Дебет |Кредит |Примітка|
|    |розпорядника  |        |    |    |    |
|    |бюджетних   |        |    |    |    |
|    |коштів     |        |    |    |    |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
|  1  |    2    |   3    |  4  |  5  |  6  |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
|    |        |        |    |    |    |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
|    |        |        |    |    |    |
|-------+---------------+---------------+-------+-------+--------|
|    |        |        |    |    |    |
------------------------------------------------------------------

           Разом за розпорядженням:

---------------
   * При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних
трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується
трансферт.

 Директор Департаменту  ____________  ________________________
              (підпис)    (ініціали, прізвище)

Додаток 25
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

 __________________      ___________________________________
 (код казначейства)        (назва органу Державного
                   казначейства України)

 __________________      ___________________________________
  (код клієнта)            (назва клієнта)

 __________________________________
    (назва рахунку)

               ВИПИСКА
         з рахунку відкритих асигнувань
      за узагальненими показниками _______________
     за період з __________ до __________ 200__ р.

   КВК: ___________

                   Вхідний залишок: ___________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Номер |Тип  |Дата |Дата  |Номер |Дебет|Кредит|КПК|КЕКВ|Сума|
|опера-|опера- |опера-|доку- |доку- |   |   |  |  |  |
|ції  |ції  |ції  |мента |мента |   |   |  |  |  |
|------+-------+------+-------+-------+-----+------+---+----+----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 |
|------+-------+------+-------+-------+-----+------+---+----+----|
|   |    |   |    |    |   |   |  |  |  |
|------+-------+------+-------+-------+-----+------+---+----+----|
|   |    |   |    |    |   |   |  |  |  |
------------------------------------------------------------------

               Усього оборотів __________ _________

               Вихідний залишок ___________________

 __________________ ____________ _______________________
 (посада виконавця)  (підпис)   (ініціали, прізвище)

Додаток 26
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

   _____________________________________
   (назва розпорядника бюджетних коштів)

   КВК _________

               РОЗПОДІЛ
       відкритих асигнувань з рахунку N _____
      від "___" _____________ 200_ р. N _______

   Код коштів ________

                   (грн. )
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Код |Код за|Код  |Назва |  Банківські   |КПК|КЕКВ|Сума,|  У т.ч.  |
|з/п|тери-|ЄДРПОУ|розпо- |розпо- |  реквізити   |  |  |усьо-|      |
|  |торії|   |рядника|рядника|------------------|  |  |го  |------------|
|  |   |   |бюджет-|бюджет-|назва|код |номер |  |  |   |пере-|оплата|
|  |   |   |них  |них  |банку|банку|рахун-|  |  |   |раху-|рахун-|
|  |   |   |коштів |коштів |   |   |ку  |  |  |   |вання|ків  |
|  |   |   |    |    |   |   |   |  |  |   |кош- |   |
|  |   |   |    |    |   |   |   |  |  |   |тів |   |
|---+-----+------+-------+-------+-----+-----+------+---+----+-----+-----+------|
| 1 | 2 | 3  |  4  |  5  | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---------------------------------------------------------------------------------

   Сума всього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ

   Суму писати словами:

 Керівник      _____________    __________________________
           (підпис)       (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер _____________    __________________________
           (підпис)       (ініціали, прізвище)

            М. П.

Додаток 27
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ЖУРНАЛ
      реєстрації розподілу відкритих асигнувань
         за період ____________________

   Код коштів ___________

   КВК __________________

------------------------------------------------------------------
|Дата   |Номер |Дата   |Номер  |Сума,|Відпо- |Код  |При- |
|складання|розпо- |реєстра- |реєстра- |грн. |віда- |опера-|мітка|
|розподілу|ділу  |ції   |ції   |   |льна  |ції  |   |
|     |    |     |     |   |особа |   |   |
|     |    |     |     |   |Держав-|   |   |
|     |    |     |     |   |ного  |   |   |
|     |    |     |     |   |казна- |   |   |
|     |    |     |     |   |чейства|   |   |
|     |    |     |     |   |України|   |   |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
|  1   |  2  |  3  |  4  | 5 |  6  | 7  | 8 |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
|     |    |     |     |   |    |   |   |
|---------+-------+---------+---------+-----+-------+------+-----|
|     |    |     |     |   |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за КВК:                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Разом за розподілами:                      |
------------------------------------------------------------------

Додаток 28
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               РЕЄСТР
на відкриття асигнувань

     ______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

        від ___ _______ 200__ р. N _________

   Код коштів _________

                (грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |КОК|Назва |КВК|КПК|КЕКВ|Сума, | У т.ч |При- |
|з/п| |розпорядника| | | |усього|-----------------|мітка|
| | |бюджетних | | | | |перераху- |оплата| |
| | |коштів | | | | |вання |рахун-| |
| | | | | | | |коштів |ків | |
|---+---+------------+---+---+----+------+----------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
------------------------------------------------------------------

   Усього __________________________________________
(суму писати словами)

 Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 29
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

          ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ N ______
відкритих асигнувань загального
фонду державного бюджету

   Код коштів __________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
| N з/п |Код |Назва управління Державного|Сума |Примітка |
| |території|казначейства України | | |
|-------+---------+---------------------------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+---------+---------------------------+-------+----------|
| | | | | |
|-------+---------+---------------------------+-------+----------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього: |
------------------------------------------------------------------

   Сума словами:

 Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 30
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відкриті асигнування
за узагальненими показниками спеціального
фонду державного бюджету
від ________________ N _________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Код |Назва головного|Номер | Сума |Примітка |
| |розпорядника |рахунку |-----------------| |
| |бюджетних | | дебет | кредит | |
| |коштів | | | | |
|-------+---------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
|-------+---------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
|-------+---------------+---------+--------+--------+------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

           Разом за розпорядженням:

Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 31
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада)

____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів спеціального
фонду державного бюджету
від _________________

   МФО: 820172

   ЄДРПОУ: 20055032

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |Назва головного|Дебет рахунку |Кредит рахунку |Сума |
|з/п |розпорядника |N XXXXXXXXXXXX |N XXXXXXXXXXXX | |
| |бюджетних | | | |
| |коштів * | | | |
|----+---------------+----------------+----------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+---------------+----------------+----------------+---------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Разом за розпорядженням ________________________
(суму писати словами)

---------------
* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних
трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується
трансферт.

Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: директор Департаменту ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 32
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на перерахування коштів з рахунку
Державного казначейства N ______________
від ___ __________ 200__ р. за N __________

   Код коштів _______

                   (грн.)
--------------------------------------------------------------------------
| N |Код |Код за|Код |Назва |Банківські |КПК|КЕКВ|Сума пере- |
|з/п|тери-|ЄДРПОУ|одержу-|одержу-|реквізити | | |рахування |
| |торії| |вача |вача |-----------------| | |------------|
| | | |коштів |коштів |назва|код |номер | | |усьо-|у т.ч.|
| | | | | |уста-|бан-|рахун-| | |го |оплата|
| | | | | |нови |ку |ку | | | |рахун-|
| | | | | |банку| | | | | |ків |
|---+-----+------+-------+-------+-----+----+------+---+----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------

   Разом ______________________________
(суму писати словами)

Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Директор Департаменту ___________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: начальник Управління ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 33
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

              ПОВІДОМЛЕННЯ
N_____ від _________________
про зміни помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
на 200__ рік

   УДК________________________________

                   (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------
|КПК/ |Найме-|Сума змін (зменшення "-", збільшення "+") |
|КЕКВ |нуван-|-----------------------------------------------------------------|
| |ня |усьо-|сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|ве- |жов-|лис-|гру-|
| | |го |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|ре- |тень|то- |день|
| | | | | | | | | | | |сень| |пад | |
|------+------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Код МБ| | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 34
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗРАЗОК

                      ----------------------
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 777 | |
_____ ----------------------
Одержано банком

від < 15 > грудня 20 1 р.
______ _____________ ___

< ___ ____________ 200__ р.

 Платник     Обласне управління освіти
-----------
Код |987654321|
-----------
ДЕБЕТ СУМА
Банк Управління Код Рах. N ---------------------
платника Держказначейства банку |352120220718| |
в Донецькій області | | |
-------- | | |
в м. Донецьк |834016| | | |
_____________________________-------- -------------| |
| |
КРЕДИТ |100,00|
Одержувач Рах. N -------------| |
ЗАТ "Госптовари" |26002103756 | |
| | |
---------- | | |
Код |19078123| |------------- |
---------- | |
| |
Банк Донецька обласна код Рах. N| |
одержувача дирекція банку | |
Укрсоцбанку | |
-------- | |
м. Донецьк |334011| | |
_______________________________-------- ---------------------
Суму писати Сто гривень 00 копійок
словами

 _________________________________________________________________
Призначення #реєстраційний номер#; #код оплати#; #1131=100,00#
платежу

                   Проведено банком

----------------
| М.П. | Підписи платника _____> ____________ 200__ р.
---------------- підпис банку

   Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені
додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

Додаток 35
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

   -----------------------------------
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ |
| |
| |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| |
|Казначей ________________ |
| (номер) |
|Дата |
-----------------------------------

Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі
за станом на __________ 200__ рік

   Установа ____________________________________________________

Територія ___________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів) ________________________________________________________

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Показники |Загальний фонд |Спеціальний фонд |
| |-------------------+-------------------|
| |надходження|касові |надходження|касові |
| | |видатки| |видатки|
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|Надходження - усього | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|за видами надходжень за | | | | |
|кодами класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
| | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|Видатки - усього | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
|у тому числі: | | | | |
|за кодами економічної | | | | |
|класифікації видатків | | | | |
|------------------------+-----------+-------+-----------+-------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"___" _____________ 200__ р.

Додаток 37
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

   N чека
дата отримання готівки
N рахунку групи 257

__________________________________________________________________
(назва органу Державного казначейства)

               ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування
коштів на вкладні рахунки

        "___" _____________________ 200__ р.

__________________________________________________________________

       (назва розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки;
2) перерахування коштів

__________________________________________________________________
(мета, код економічної класифікації видатків і повна назва)

видати чек на суму __________________________________________
(писати словами)
на ім'я _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ____, N ________ від _______, виданий ________________;

перерахувати кошти в сумі ___________________________________
(писати словами)
__________________________________________________________________
(установа банку)

Розрахункова відомість із заробітної плати за _______ місяць
200___ р.

                   (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за | Утримано |Сума |Пере- |
|з/п|місяць | |до |раху- |
| |---------------+----------------------------------------------------|випла-|вання |
| |показники |су-|ра-|пода- |до |до |до |проф-|інші |вип- |ти |на |
| | |ма |зом|ток з |Пен- |Фонду |Фонду |спіл-|утри-|лаче- |готів-|вклад-|
| | | | |дохо- |сій- |загаль- |соці- |кові |мання|но в |ки |ні |
| | | | |дів |ного |нообов'-|ального|внес-| |між- | |рахун-|
| | | | |фізич-|фонду|язкового|страху-|ки | |розра-| |ки |
| | | | |них |Укра-|держав- |вання | | |хунко-| | |
| | | | |осіб |їни |ного |у | | |вий | | |
| | | | | | |соціаль-|зв'язку| | |період| | |
| | | | | | |ного |з тим- | | | | | |
| | | | | | |страху- |часовою| | | | | |
| | | | | | |вання на|втратою| | | | | |
| | | | | | |випадок |праце- | | | | | |
| | | | | | |безро- |здат- | | | | | |
| | | | | | |біття |ності | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|1 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|2 |Грош. | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|3 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
| |працюючим | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|4 |Компенсація| | | | | | | | | | | |
| |з доходів | | | | | | | | | | | |
| |фізичних | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|

|5 |Депоненти | х |  | х  | х |  х  | х  | х | х |   |   |   |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |Разом: | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |З них: | | | | | | | | | | | |
| |-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |а) мат. | |х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | |
| |-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |б) лікар- | |х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |няних | | | | | | | | | | | |
| |-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
| |в) інші | |х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |виплати | | | | | | | | | | | |
| |(відпускні)| | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|6 |Виплати в | х | | | | | | | | х | х | х |
| |міжрозра- | | | | | | | | | | | |
| |хунковий | | | | | | | | | | | |
| |період * | | | | | | | | | | | |
|---+-----------+---+---+------+-----+--------+-------+-----+-----+------+------+------|
|7 |Належить до| х | | | | | | | | | | |
| |перераху- | | | | | | | | | | | |
| |вання | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------
   * Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний
період.

   Вхідне сальдо ______________
   Вихідне сальдо _____________

         Нарахування на заробітну плату

                   (грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |Показники|Сума  |До   |До Фонду |До Фонду|До Фонду |Інші |
|з/п|     |нарахо-|Пенсій-|загально-|соціаль-|соціаль- |нара-|
|  |     |ваної |ного  |обов'яз- |ного  |ного   |хува-|
|  |     |заро- |фонду |кового  |страху- |страхува-|ння |
|  |     |бітної |України|державно-|вання у |ння від |   |
|  |     |плати |    |го стра- |зв'язку |нещасних |   |
|  |     |    |    |хування |з тим- |випадків |   |
|  |     |    |    |на    |часовою |на    |   |
|  |     |    |    |випадок |втратою |вироб-  |   |
|  |     |    |    |безробіт-|праце- |ництві та|   |
|  |     |    |    |тя    |здатнос-|професій-|   |
|  |     |    |    |     |ті   |них зах- |   |
|  |     |    |    |     |    |ворювань |   |
|---+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----|
| 1 |Усього  |    |    |     |    |     |   |
|  |нарахова-|    |    |     |    |     |   |
|  |но за  |    |    |     |    |     |   |
|  |розрахун-|    |    |     |    |     |   |
|  |ковий  |    |    |     |    |     |   |
|  |період  |    |    |     |    |     |   |
|---+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----|
| 2 |Перерахо-|    |    |     |    |     |   |
|  |вано в  |    |    |     |    |     |   |
|  |міжрозра-|    |    |     |    |     |   |
|  |хунковий |    |    |     |    |     |   |
|  |період  |    |    |     |    |     |   |
|---+---------+-------+-------+---------+--------+---------+-----|

| 3 |Підлягає |    |    |     |    |     |   |
|  |перераху-|    |    |     |    |     |   |
|  |ванню  |    |    |     |    |     |   |
------------------------------------------------------------------

   Суми за  нарахованою  заробітною  платою,  утриманням  і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним  у
бухгалтерських регістрах
__________________________________________________________________
     (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи
         розпорядника бюджетних коштів)

   Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.

   Виплата готівки на інші видатки:

------------------------------------------------------------------
|N з/п|Назва видатків   |КЕКВ |Готівка до  |Сума до     |
|   |          |   |виплати   |перерахування на |
|   |          |   |       |вкладні рахунки, |
|   |          |   |       |грн.       |
|-----+-------------------+------+-------------+-----------------|
|   |          |   |       |         |
|-------------------------+------+-------------+-----------------|
|УСЬОГО:         |   |       |         |
------------------------------------------------------------------

 Керівник установи __________ _______________________
           (підпис)  (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер __________ _______________________
           (підпис)  (ініціали, прізвище)

   М.П.

   Штамп казначея

Додаток 38
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                АКТ
         придбання матеріальних цінностей

 м. _________________       "___" _________________ 200__ р.

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   ____________________________


   Ми, що підписалися нижче, комісія у складі __________________
__________________________________________________________________

   підтверджуємо факт придбання ________________________________
                    (місце придбання,
__________________________________________________________________
         прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товаро-матеріальних цінностей:

------------------------------------------------------------------
|Дата   |Найменування  |Вага чи  |Ціна за од. |Сума, грн. |
|придбання|товару     |кількість |товару, грн. |      |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
|     |        |      |       |      |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
|     |        |      |       |      |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
|     |        |      |       |      |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
|     |        |      |       |      |
|---------+---------------+-----------+-------------+------------|
|     |        |      |       |      |
------------------------------------------------------------------

   Усього: __________________________________ грн. ________ коп.
          (суму писати словами)

 Голова комісії _________ _______________________________
         (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)

 Члени комісії _________ _______________________________
         (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 39
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

         ЗАЯВКА - ДОРУЧЕННЯ N _________
      на здійснення видатків в іноземній валюті

         "___" ________________ 200__ р.

   Назва розпорядника бюджетних коштів _________________________
__________________________________________________________________

   Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку ____
__________________________________________________________________

   Просимо здійснити видатки на суму ___________________________
          (суму та назву іноземної валюти писати словами)

   Мета використання валюти ____________________________________
__________________________________________________________________
      (код програмної класифікації і повна назва,
          код бюджетної класифікації)

   Валюту перерахувати на рахунок N ___________________________,
відкритий у _____________________________________________________.

   Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.

   Гривневий еквівалент зазначеної суми  видатків  на  дату
перерахування валюти списати з рахунку N _________________.

   У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо
дані витрати списати з нашого рахунку N _______________________ за
КЕКВ ________.

 Керівник      __________ _______________________
           (підпис)  (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер __________ _______________________
           (підпис)  (ініціали, прізвище)