Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 33, ст.430 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3235-IV від 20.12.20
05, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 -
набирає чинності з 01.01.2006 р.)

Цей Закон визначає комплекс організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Метою цього Закону є сприяння поліпшенню фінансового становища підприємств паливно-енергетичного комплексу, запобіганню їх банкрутству та підвищенню рівня інвестиційної привабливості шляхом урегулювання процедурних питань та впровадження механізмів погашення заборгованості, надання суб'єктам господарської діяльності права їх застосування, визначення порядку взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядників бюджетних коштів із суб'єктами господарської діяльності щодо застосування механізмів погашення заборгованості.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу - гірничі підприємства (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики), газовидобувні підприємства, котельні, підключені до магістральних теплових мереж, а також підприємства, які на дату виникнення заборгованості мали ліцензію хоча б з одного виду діяльності:

виробництва електричної енергії;

передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

оптового постачання електричної енергії;

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами;

транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

1.2. Погашення заборгованості - заходи, спрямовані на зменшення та/або розстрочення кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом застосування механізмів списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом.

1.3. Учасники розрахунків - підприємства паливно-енергетичного комплексу, суб'єкти господарської діяльності, розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, державні цільові фонди, Державний комітет України з державного матеріального резерву, правонаступники ліквідованих фондів, що були передбачені законодавством, розпорядник цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу Міністерства палива та енергетики України, які мають дебіторську або кредиторську заборгованість та здійснюють заходи щодо її погашення на умовах, визначених цим Законом.

1.4. Заборгованість - підтверджена учасниками розрахунків на розрахункову дату сума коштів, яка:

1) підлягає сплаті за товари, роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку), передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв, відповідно до укладених договорів або з інших підстав, передбачених законом, у тому числі суми пені, штрафних та фінансових санкцій, але не сплачена;

2) є податковим боргом та підлягає сплаті, але не сплачена, до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, у тому числі ліквідованих;

3) підлягає сплаті, але не сплачена, до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу Міністерства палива та енергетики України;

4) передбачена видатками бюджетів усіх рівнів, але не отримана суб'єктами господарської діяльності, у тому числі за пільгами та субсидіями, для сплати за спожиті енергоносії;

5) підлягає сплаті і виникла внаслідок відсутності у Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, у тому числі за пільгами та субсидіями (трансфертами), спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

1.5. Енергоносії - кам'яне і буре вугілля, торф, інші види первинного твердого палива, кам'яновугільні брикети, інші види вторинного твердого палива, буровугільні і торф'яні брикети, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ, природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та геотермальна енергія, інші природні ресурси), електрична і теплова енергія.

1.6. Реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі - Реєстр) - автоматизована комп'ютерна база даних, яка ведеться оптовим постачальником електричної енергії та призначена для накопичення, систематизації і зберігання відомостей про підприємства паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, а також для видачі відповідних документів, які підтверджують участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, визначеної цим Законом, і забезпечення інформацією користувачів Реєстру.

1.7. Розрахунковий центр - підрозділ оптового постачальника електричної енергії - державного підприємства "Енергоринок", уповноважений здійснювати функції, визначені цим Законом, зокрема ведення Реєстру, координації дій учасників розрахунків під час проведення процедури погашення заборгованості.

1.8. Розрахункова дата - дата, на яку кожним з учасників розрахунків фіксується сума кредиторської та дебіторської заборгованостей для погашення шляхом застосування механізмів, визначених цим Законом. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2005 року.

1.9. Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості (далі - поточні рахунки для погашення заборгованості) - поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників розрахунків, відкриті в установах уповноваженого банку та призначені виключно для проведення грошових розрахунків для погашення заборгованості при застосуванні механізмів взаєморозрахунків та реструктуризації, на умовах, визначених цим Законом, операції на яких не можуть бути призупинені та на кошти на яких не може бути звернено стягнення відповідно до Закону Україну "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).

1.10. Звітність - періодичне та/або разове подання до Міністерства палива та енергетики України підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, документів, що складаються за наслідками підтвердження сум заборгованості та/або після застосування механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом. Порядок, зміст та періодичність подання звітності встановлюються Міністерством палива та енергетики України.

1.11. Виробник електричної енергії - суб'єкт господарської діяльності, який є власником або на інших підставах користується генеруючими потужностями і згідно з умовами відповідної ліцензії виробляє та продає електричну енергію.

1.12. Газовидобувне підприємство - суб'єкт господарської діяльності, який згідно з умовами відповідного спеціального дозволу (ліцензії) здійснює видобування газу на території України.

1.13. Постачальник природного газу за регульованим тарифом - суб'єкт господарської діяльності, який згідно з умовами відповідної ліцензії постачає природний газ безпосередньо споживачам на визначеній території за тарифами, які підлягають державному регулюванню.

1.14. Постачальник теплової енергії - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює діяльність з виробництва та постачання теплової енергії безпосередньо споживачам на визначеній території за тарифами, що регулюються в порядку, встановленому законодавством.

Терміни "оптовий постачальник електричної енергії", "енергопостачальник" вживаються в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ).

Терміни "податковий борг", "податкові зобов'язання" вживаються в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

Термін "розпорядник бюджетних коштів" вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Термін "арбітражний керуючий" вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з проведенням комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Дія цього Закону поширюється на підприємства паливно-енергетичного комплексу, а також інших учасників розрахунків, які мають або перед якими є заборгованість, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії.

Стаття 3. Порядок участі підприємств
паливно-енергетичного комплексу у
процедурі погашення заборгованості

3.1. Для участі у процедурі погашення заборгованості шляхом застосування механізмів, визначених цим Законом, орган управління підприємства паливно-енергетичного комплексу приймає відповідне рішення. Підприємство паливно-енергетичного комплексу, яке прийняло рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, підлягає реєстрації шляхом внесення цього підприємства до Реєстру. Порядок ведення та користування даними Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

3.2. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру.

3.2.1. Для внесення до Реєстру підприємство паливно-енергетичного комплексу протягом одного місяця з дня набрання чинності цією статтею подає до розрахункового центру підтверджувальні документи, у тому числі:

копію рішення органу управління підприємства щодо участі у процедурі погашення заборгованості;

копію свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

копію установчих документів;

копію довідки статистичного управління про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в органах статистики;

копії наявних ліцензій;

копію балансу підприємства та звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період;

довідку, складену підприємством у довільній формі, про обсяги та структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей із зазначенням кредиторів, дебіторів, величини і видів заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період.

Підтверджувальні документи підписуються або засвідчуються уповноваженою особою та скріплюються печаткою підприємства. Повноваження особи, яка подає підтверджувальні документи, встановлюються відповідно до вимог законодавства. Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у підтверджувальних документах, несуть учасники розрахунків.

3.2.2. У разі, якщо на дату подання зазначених документів стосовно підприємства паливно-енергетичного комплексу порушено справу про банкрутство або за виконавчими документами здійснюється виконавче провадження, таке підприємство, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає до розрахункового центру копії судових рішень щодо заборгованості, а також довідку, складену в довільній формі, із зазначенням стадії провадження справи про банкрутство, та копію плану санації, затвердженого судом (у разі наявності).

3.2.3. Якщо державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить не менше ніж 50 відсотків і яке є підприємством паливно-енергетичного комплексу, перебуває у процедурі банкрутства (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном або санації підприємства), особа, що виконує функції управління таким підприємством-боржником, зобов'язана у термін, визначений цим Законом, здійснити заходи для внесення підприємства-боржника до Реєстру.

Відповідальність щодо здійснення заходів з внесення такого підприємства до Реєстру несе особа, що виконує функції органів управління підприємства-боржника.

3.2.4. У разі наявності всіх необхідних підтверджувальних документів розрахунковий центр не має права відмовити підприємству паливно-енергетичного комплексу у включенні його до переліку, що подається на затвердження до Міністерства палива та енергетики України.

3.2.5. Розрахунковий центр протягом десяти днів після закінчення терміну, встановленого для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, для подачі підтверджувальних документів формує і подає до Міністерства палива та енергетики України на затвердження перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості.

3.2.6. Міністерство палива та енергетики України протягом п'яти днів після надання розрахунковим центром переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, видає наказ про затвердження такого переліку. Наказ Міністерства палива та енергетики України є підставою для внесення до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначених переліком. Підприємство паливно-енергетичного комплексу вважається таким, що бере участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання наказу Міністерством палива та енергетики України про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості. Документом, що підтверджує участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, є виписка з Реєстру.

3.3. Підприємства, що внесені до Реєстру, зобов'язані надавати звітність Міністерству палива та енергетики України. Відповідальність за достовірність наданої звітності несе керівник підприємства.

3.4. Строк дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу не може перевищувати дев'яти місяців з дня видання Міністерством палива та енергетики України наказу про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5. Виключення з Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

3.5.1. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня видання Міністерством палива та енергетики України відповідного наказу підприємство паливно-енергетичного комплексу не надає звітності за результатами проведених розрахунків із застосуванням механізмів, визначених цим Законом, Міністерство палива та енергетики України приймає рішення про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5.2. У разі подання до розрахункового центру рішення підприємства паливно-енергетичного комплексу про припинення участі підприємства у процедурі погашення заборгованості розрахунковий центр протягом п'яти днів звертається з поданням до Міністерства палива та енергетики України про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5.3. Міністерство палива та енергетики України протягом п'яти днів після звернення розрахункового центру з поданням видає наказ про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

3.5.4. Підприємство вважається виключеним із переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання відповідного наказу Міністерством палива та енергетики України, про що здійснюється відповідний запис у Реєстрі.

3.6. Користувачами Реєстру є:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

розпорядники бюджетних коштів;

державні цільові фонди;

підприємства - учасники розрахунків;

органи правосуддя та правопорядку.

3.7. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру є підставою для повернення господарським судом без розгляду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

Суддя господарського суду повертає заяву про порушення справи про банкрутство, якщо підприємство паливно-енергетичного комплексу внесено до Реєстру, про що виноситься відповідна ухвала. Ухвала господарського суду щодо відмови у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство направляється заявнику протягом п'яти днів з дня винесення ухвали.

Повернення заяви не перешкоджає можливості повторного звернення кредитором до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства-боржника після завершення його участі у процедурі погашення заборгованості.

Особливості участі у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо яких здійснюється провадження у справі про банкрутство (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном або санації підприємства), визначаються статтею 4 цього Закону.

На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості щодо такого підприємства зупиняється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями.

На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).

3.8. У разі дострокового виключення підприємства паливно-енергетичного комплексу з Реєстру для такого підприємства з дня виключення скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ), відновлюється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями, а також дія статті 4 цього Закону.

3.9. Для проведення розрахунків з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом, учасники розрахунків відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості. Підприємства паливно-енергетичного комплексу - учасники розрахунків відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості після їх внесення до Реєстру. Поточні рахунки для погашення заборгованості відкриваються на строк участі підприємств у процедурі погашення заборгованості. Строк, на який підприємства відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості, подовжується на період розрахунків за договорами реструктуризації, які проводяться в порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.

Стаття 4. Особливості участі у процедурі погашення
заборгованості підприємств паливно-енергетичного
комплексу, щодо яких здійснюється провадження
у справі про банкрутство

4.1. Участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, щодо якого здійснюється провадження у справі про банкрутство (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном підприємства-боржника)

Відповідальність щодо здійснення заходів із внесення до Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийняте рішення про проведення процедури розпорядження майном, несе особа, що здійснює функції органів управління підприємства-боржника.

У разі відсутності призначеного господарським судом арбітражного керуючого функції, покладені на нього цим Законом, виконуються органом управління підприємства-боржника.

Господарським судом приймається рішення про продовження терміну проведення підготовчого чи попереднього засідання, процедури розпорядження майном підприємства-боржника на строк, що відповідає строку процедури погашення заборгованості, визначеному цим Законом.

Під час участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості арбітражний керуючий зобов'язаний сприяти здійсненню органами управління підприємства-боржника заходів із погашення заборгованості, визначених цим Законом.

Розмір вимог кредиторів підприємства-боржника, що підлягають погашенню з використанням механізмів, визначених цим Законом, визначається з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону.

На період дії процедури погашення заборгованості на учасників розрахунків не поширюється мораторій на задоволення вимог кредиторів щодо сум заборгованості, які підлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.

До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом не розглядаються клопотання про відкриття процедури санації, визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Протягом двох тижнів з дня завершення процедури погашення заборгованості арбітражний керуючий з органом управління підприємства паливно-енергетичного комплексу або орган управління підприємства-боржника (у разі відсутності арбітражного керуючого) надає господарському суду звіт про результати участі підприємства-боржника у процедурі погашення заборгованості та пропозиції щодо подальшого провадження у справі про банкрутство.

4.2. Участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, щодо якого прийнято рішення про проведення санації

Відповідальність щодо здійснення заходів із внесення до Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийнято рішення про проведення санації підприємства, несе особа, що здійснює функції органів управління підприємства-боржника.

Господарським судом приймається рішення про продовження процедури санації підприємства-боржника на строк, що відповідає строку процедури погашення заборгованості, визначеної цим Законом.

На арбітражного керуючого підприємства-боржника покладається обов'язок щодо здійснення всіх необхідних заходів для участі підприємства-боржника у процедурі погашення заборгованості.

Розмір вимог кредиторів, що підлягають погашенню з використанням механізмів згідно з цим Законом, визначається з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону.

На період дії процедури погашення заборгованості на учасників розрахунків не поширюється мораторій на задоволення вимог кредиторів щодо сум заборгованості, які підлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.

До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом не розглядаються клопотання про визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Протягом двох тижнів з дня завершення процедури погашення заборгованості арбітражний керуючий підприємства паливно-енергетичного комплексу надає господарському суду звіт про результати участі підприємства-боржника у процедурі погашення заборгованості та пропозиції щодо подальшого провадження у справі про банкрутство. У разі необхідності склад кредиторів та план санації підприємства-боржника підлягають перегляду.

Стаття 5. Розрахунковий центр та його функції

5.1. Для досягнення мети цього Закону, а також для координації дій учасників розрахунків - підприємств паливно-енергетичного комплексу у процесі підтвердження та погашення заборгованості у складі оптового постачальника електричної енергії - державного підприємства "Енергоринок" на період дії процедури погашення заборгованості утворюється розрахунковий центр.

5.2. Розрахунковий центр відповідно до завдань, покладених на нього:

веде Реєстр та видає документи, що підтверджують участь підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості;

виконує організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;

здійснює координацію дій учасників розрахунків у процесі погашення заборгованості;

здійснює аналіз та пошук можливих сприятливих механізмів погашення заборгованості для учасників розрахунків;

з метою розширення кола учасників розрахунків у процесі погашення заборгованості формує комп'ютерні бази даних стосовно пропозицій суб'єктів господарської діяльності щодо участі у проведенні взаєморозрахунків на умовах, визначених цим Законом, та супроводжує ведення таких баз даних;

визначає обсяги кредиторської заборгованості оптового постачальника електричної енергії, яка підлягає списанню на умовах, визначених цим Законом, у розмірі різниці між сумами дебіторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергії, за погодженням з кредиторами оптового постачальника електричної енергії, та інформацію щодо цих обсягів подає Міністерству палива та енергетики України;

відповідає за збереження інформації, отриманої від учасників розрахунків у процесі виконання цього Закону.

Стаття 6. Підтвердження заборгованості

6.1. Однією з умов застосування кожного механізму погашення заборгованості, встановленого цим Законом, є підтвердження учасниками розрахунків сум заборгованості в тій частині, яку передбачається погасити на умовах, визначених цим Законом.

6.2. У процесі підтвердження заборгованості учасниками розрахунків самостійно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних документів встановлюються та уточнюються суми дебіторської та кредиторської заборгованостей, що підлягають погашенню. За результатами встановлення та уточнення сум заборгованості складається акт про наявність та розмір заборгованості, яку передбачається погасити із застосуванням механізмів, визначених цим Законом.

6.3. Залежно від причини виникнення та обраного механізму погашення заборгованості до документів, на підставі яких складається акт про наявність та розмір заборгованості, можуть бути віднесені документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність в учасників розрахунків кредиторської або дебіторської заборгованості, а також копії рішень відповідних органів виконавчої влади про ліквідацію юридичних осіб-боржників або кредиторів тощо.

6.4. Порядок підтвердження заборгованості при застосуванні різних механізмів її погашення на умовах, визначених цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Таким порядком повинні бути визначені:

утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу для затвердження визначених учасниками розрахунків обсягів заборгованості, які підлягають списанню та/або погашенню з частковою оплатою відповідно до статей 8, 9 цього Закону;

утворення на державних підприємствах, а також у господарських товариствах, у статутних фондах яких частка держави становить більше ніж 50 відсотків, експертних комісій з погашення заборгованості;

склад документів, які необхідні для підтвердження заборгованості при застосуванні кожного механізму погашення заборгованості, визначеного цим Законом;

термін та процедура розгляду взаємних звернень учасників розрахунків стосовно підтвердження заборгованості;

процедура та термін надання відповідними органами виконавчої влади копій рішень про ліквідацію юридичних осіб, а також інформації про наявність їх правонаступників;

відповідальність керівників державних, комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більше ніж 50 відсотків, за недотримання термінів та порядку проведення процедури підтвердження сум заборгованості при зверненнях підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру.

Стаття 7. Особливості проведення взаєморозрахунків

7.1. У разі наявності в межах заборгованості рівних сум заборгованості, що підтверджені за встановленим порядком, дозволяється проведення взаєморозрахунків між:

7.1.1) споживачами електричної енергії та енергопостачальниками, енергопостачальниками та оптовим постачальником електричної енергії, оптовим постачальником електричної енергії та виробниками електричної енергії, виробниками електричної енергії та суб'єктами господарської діяльності - кредиторами виробників електричної енергії, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами, бюджетами всіх рівнів та суб'єктами господарської діяльності;

7.1.2) споживачами продукції гірничих підприємств та гірничими підприємствами, гірничими підприємствами та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами, кредиторами гірничих підприємств, суб'єктами господарської діяльності;

7.1.3) споживачами природного газу та постачальниками природного газу за регульованим тарифом, постачальниками природного газу за регульованим тарифом та підприємствами, що здійснюють транспортування газу магістральними трубопроводами до газорозподільних мереж або безпосередньо до споживачів, Дочірньою компанією "Газ України", Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", газовидобувними підприємствами та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами, суб'єктами господарської діяльності;

7.1.4) споживачами теплової енергії та постачальниками теплової енергії, постачальниками теплової енергії та виробниками теплової енергії, виробниками теплової енергії та суб'єктами господарської діяльності - кредиторами виробників або постачальників теплової енергії, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами.

7.2. Проведення взаєморозрахунків здійснюється шляхом послідовного виконання зобов'язань учасниками розрахунків на підставі відповідних угод та в разі наявності в межах заборгованості, зафіксованої на розрахункову дату, рівних сум заборгованості, що підтверджені при визначенні таких сум.

7.3. Для розширення сфери застосування механізму проведення взаєморозрахунків для погашення заборгованості за електричну енергію дозволяється переведення заборгованості за електричну енергію в порядку, визначеному чинним законодавством, у межах сум заборгованості, підтвердженої на розрахункову дату, з одного суб'єкта господарської діяльності - споживача електричної енергії на іншого суб'єкта господарської діяльності за умови, що останній має грошові вимоги в сумі, що дорівнює кредиторській заборгованості споживача електричної енергії, до оптового постачальника електричної енергії або виробника електричної енергії і такі грошові вимоги виникли у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) до розрахункової дати.

7.4. Проведення взаєморозрахунків на умовах, визначених цим Законом, за участю бюджетів усіх рівнів дозволяється лише на суму заборгованості, що виникла з причин:

неповного фінансування передбачених державним та/або місцевими бюджетами видатків для розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами, організаціями та установами, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів;

неповної оплати видатків, передбачених бюджетами всіх рівнів на фінансування пільг та субсидій, встановлених законодавством відносно оплати за енергоносії;

невиконання зобов'язань з оплати енергоносіїв державними та комунальними підприємствами, у тому числі через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та газ, що спожиті такими підприємствами, вартості товарів, робіт, послуг, які вони реалізовували, виконували або надавали в межах своєї господарської діяльності, за умов, що величина такої вартості визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

7.5. Органи державної податкової служби не мають права відмовити за зверненням учасників розрахунків - платників податків в укладенні договору щодо проведення взаєморозрахунків на умовах, визначених цим Законом.

7.6. У процесі проведення взаєморозрахунків для погашення заборгованості можуть використовуватися власні кошти учасників розрахунків та залучені кошти.

7.7. Взаєморозрахунки проводяться через поточні рахунки для погашення заборгованості, які відкриваються учасниками розрахунків. Взаєморозрахунки з погашення заборгованості за електричну енергію за участю постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергії здійснюються згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики України.

7.8. Порядок проведення взаєморозрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Погашення заборгованості з частковою
оплатою її суми

8.1. Для погашення сум заборгованості, які входять до складу заборгованості, у тому числі заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, між підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, та іншими суб'єктами господарської діяльності після підтвердження заборгованості може використовуватися механізм погашення повної суми заборгованості шляхом її часткової оплати кредитору за ціною товару (робіт, послуг), що встановлюється сторонами, на основі укладення відповідного договору. При погашенні платниками податків заборгованості з частковою оплатою її суми сума такої заборгованості не включається до валових витрат кредиторів та до валового доходу дебіторів.

8.2. Вартість договору визначається виходячи із звичайної ціни товарів (робіт, послуг) на момент виникнення відповідного зобов'язання.

Звичайна ціна товарів (робіт, послуг) для цілей цієї статті розуміється та застосовується за правилами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Вартість договору, однією із сторін якого є державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить більше ніж 50 відсотків, визначається учасниками розрахунків та затверджується Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

8.3. Для розрахунків за договорами погашення повної суми заборгованості шляхом її часткової оплати, за винятком заборгованості за електричну енергію постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергії, використовуються поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності - учасників розрахунків.

8.4. Розрахунки за договорами погашення повної суми заборгованості за електричну енергію шляхом її часткової оплати здійснюються згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 9. Списання заборгованості

9.1. На умовах, визначених цим Законом, дозволяється списання заборгованості:

9.1.1) суб'єктів господарської діяльності - учасників розрахунків у складі:

а) заборгованості по зобов'язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якими минув строк позовної давності;

б) заборгованості по зобов'язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якими існують рішення судових органів, щодо яких минув строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

в) заборгованості по зобов'язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, оформлених векселями, щодо яких минув строк позовної давності;

9.1.2) підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, у складі:

а) заборгованості по зобов'язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давності та яка виникла з причин:

недостатності для задоволення грошових вимог підприємств паливно-енергетичного комплексу коштів та майна юридичних осіб, які перебувають у процесі ліквідації або ліквідовані відповідно до указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і в яких відсутні правонаступники;

відсутності в Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, які фінансуються з Державного бюджету України;

відсутності у Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування пільг та субсидій, встановлених законодавством при сплаті за спожиті енергоносії;

постачання енергоносіїв підприємствам, організаціям, закладам та установам, які фінансуються з Державного бюджету України, у сумах більших, ніж передбачено видатковими статтями Державного бюджету України;

відсутності в місцевих бюджетах минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для компенсації обсягів відповідних пільг та субсидій, встановлених законодавством стосовно сплати за енергоносії;

відсутності в місцевих бюджетах минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, що фінансуються з місцевих бюджетів;

постачання енергоносіїв підприємствам, організаціям, закладам та установам, які фінансуються з місцевих бюджетів, на більшу суму, ніж передбачено видатковими статтями місцевих бюджетів;

невиконання зобов'язань з оплати енергоносіїв державними та комунальними підприємствами, у тому числі через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та газ, що спожиті такими підприємствами, вартості товарів, робіт, послуг, які вони реалізовували, виконували або надавали в межах своєї господарської діяльності, за умов, що величина такої вартості визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

несплати населенням за електричну енергію та природний газ у розмірі заборгованості, що виникла до 1 січня 2002 року та є непогашеною станом на розрахункову дату;

б) заборгованості по зобов'язаннях за товари, роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку), передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв, за якими минув строк позовної давності;

в) сум пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих, але не сплачених, відповідно до законодавства України на суми податкових зобов'язань, що входять до складу податкового боргу, зафіксованого на розрахункову дату;

г) сум обов'язкових платежів до Державного інноваційного фонду та зборів на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, що підлягали сплаті станом на 1 вересня 2002 року;

9.1.3) заборгованості за електричну енергію оптового постачальника електричної енергії та виробників електричної енергії в розмірі різниці між сумами дебіторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергії, що визначається за погодженням з кредиторами оптового постачальника електричної енергії та затверджується Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу;

( Дію підпункту 9.1.4 пункту 9.1 статті 9 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 ) 9.1.4) заборгованості зі сплати платежів до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу Міністерства палива та енергетики України, за винятком сум, що підлягають перерахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ).

9.2. При погашенні платниками податків заборгованості у складі, визначеному цією статтею, що підтверджена за встановленим порядком, суми такої заборгованості не включаються до валових витрат кредиторів та до валового доходу дебіторів, штрафні санкції не нараховуються.

9.3. При списанні платниками податків - учасниками розрахунків заборгованості, визначеної цією статтею, не застосовується порядок врегулювання безнадійної заборгованості, встановлений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

9.4. Обсяги заборгованості, визначені для списання учасниками розрахунків дебіторської заборгованості, збитки від списання якої підлягають відшкодуванню в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону, підлягають затвердженню Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Стаття 10. Реструктуризація заборгованості за енергоносії

10.1. Державним, комунальним підприємствам, а також господарським товариствам, у статутних фондах яких частка держави становить більше ніж 50 відсотків, які відносяться до підприємств паливно-енергетичного комплексу та внесені до Реєстру, дозволяється без отримання додаткових погоджень з державними органами, уповноваженими управляти зазначеними підприємствами, за взаємною згодою, провести реструктуризацію кредиторської та/або дебіторської заборгованостей терміном до десяти років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості з відстрочкою погашення заборгованості до двох років дії таких договорів та сплатою протягом наступних років щомісячно рівними частками.

Суб'єктам господарської діяльності інших форм власності дозволяється, за взаємною згодою, провести реструктуризацію кредиторської та/або дебіторської заборгованостей.

10.2. Реструктуризація основного податкового боргу, в тому числі боргу, який виник у зв'язку із застосуванням механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом (без пені та штрафних санкцій)

10.2.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру та мають у складі заборгованості основний податковий борг (без пені та штрафних санкцій), що залишився непогашеним після застосування механізму взаєморозрахунків, передбаченого цим Законом, мають право на реструктуризацію основного податкового боргу шляхом розстрочення терміном на десять років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію (розстрочення) заборгованості - основного податкового боргу (без пені та штрафних санкцій), з відстрочкою погашення на перші два роки дії таких договорів та сплатою протягом наступних років щомісячно рівними частками.

10.2.2. Суб'єкти господарської діяльності - кредитори підприємств паливно-енергетичного комплексу, що не є підприємствами паливно-енергетичного комплексу і уклали договори реструктуризації заборгованості з підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені або були внесені до Реєстру та мають у складі заборгованості на розрахункову дату основний податковий борг (без пені та штрафних санкцій), мають право на розстрочення такої заборгованості в сумі, яка дорівнює сумі реструктуризованої заборгованості підприємства паливно-енергетичного комплексу перед таким суб'єктом за відповідним договором.

10.2.3. Підприємствам паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, дозволяється на умовах, визначених цією статтею, провести реструктуризацію податкових зобов'язань, які виникають при погашенні ними на умовах, визначених цим Законом, заборгованості, щодо якої до набрання чинності цим Законом застосований порядок врегулювання, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

10.3. Органи державної податкової служби за зверненням учасників розрахунків - платників податків укладають договори про реструктуризацію основного податкового боргу, в тому числі боргу, який виник у зв'язку із застосуванням механізмів погашення заборгованості (без пені та штрафних санкцій), на умовах, визначених цим Законом.

Договір про реструктуризацію основного податкового боргу (без пені та штрафних санкцій) повинен укладатися з урахуванням таких умов:

договір про реструктуризацію заборгованості може бути скасований в судовому порядку за позовом кредитора в разі, якщо боржник ухиляється від виконання умов договору щодо здійснення поточних розрахунків за договором реструктуризації основного податкового боргу (без пені та штрафних санкцій) або щодо повної сплати платником податків поточних нарахованих сум податків та зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів;

скасування договору про реструктуризацію заборгованості є підставою для нарахування пені, штрафних та фінансових санкцій відповідно до законодавства на несплачену суму заборгованості.

10.4. Розрахунки за договорами реструктуризації проводяться учасниками розрахунків з використанням:

поточних рахунків суб'єктів господарської діяльності - учасників розрахунків у разі, якщо розрахунки проводяться за рахунок власних або залучених коштів учасників розрахунків (за винятком погашення заборгованості за електричну енергію між споживачами та постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, а також між постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом та оптовим постачальником електричної енергії - державним підприємством "Енергоринок");

поточних рахунків для погашення заборгованості при розрахунках між споживачами та постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, а також між постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом та оптовим постачальником електричної енергії, розрахунки за якими проводяться згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, затвердженим Національною комісією регулювання електроенергетики України;

поточних рахунків енергопостачальників та поточного рахунку для погашення заборгованості, відкритого оптовим постачальником електричної енергії, розрахунки за якими проводяться згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, затвердженим Національною комісією регулювання електроенергетики України, у разі, якщо для розрахунків використовуються власні та/або залучені кошти енергопостачальників;

поточних рахунків для погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності - учасників розрахунків, якщо розрахунки проводяться за рахунок коштів цільової надбавки відповідно до статті 11 цього Закону.

10.5. Реструктуризована заборгованість не підлягає індексації, на неї не нараховуються пеня, штрафні та інші фінансові санкції, крім випадків розірвання договору про реструктуризацію заборгованості, укладеного відповідно до цього Закону.

Пеня, передбачена підпунктом 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), не нараховується на додаткові податкові зобов'язання, розраховані внаслідок збільшення валових доходів підприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесені до Реєстру, при укладанні договорів про реструктуризацію заборгованості.

10.6. З метою відшкодування збитків учасників розрахунків від списання основної суми дебіторської заборгованості (без пені, штрафних та фінансових санкцій), що виникла з причин, визначених у підпункті "а" підпункту 9.1.2, підпунктами 9.1.3, 9.1.4 цього Закону, підприємства паливно-енергетичного комплексу мають право укласти договори реструктуризації заборгованості з кредиторами на умовах, визначених цією статтею.

Обсяги заборгованості, визначені учасниками розрахунків для укладання договорів реструктуризації на умовах, визначених цим пунктом, підлягають затвердженню Міжвідомчою комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Стаття 11. Порядок розрахунків за договорами
реструктуризації заборгованості

11.1. Порядок розрахунків за договорами реструктуризації заборгованості поширюється на договори, укладені в порядку, визначеному пунктом 10.6 статті 10 цього Закону.

11.2. Джерелом для забезпечення розрахунків за договорами реструктуризації заборгованості є цільова надбавка, яка є складовою цін (тарифів) на електричну енергію та газ, а також послуги з їх передачі, транспортування, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кошти цільової надбавки, які призначені для розрахунків за договорами реструктуризації заборгованості, не підлягають включенню до валових доходів учасників розрахунків - платників податків, що їх отримують.

11.3. Джерелом для забезпечення розрахунків за договорами реструктуризації, укладеними відповідно до пункту 10.6 статті 10 цього Закону з метою відшкодування збитків учасників розрахунків від списання дебіторської заборгованості, що виникла з причин, визначених абзацами другим - п'ятим у підпункті "а" підпункту 9.1.2, підпунктами 9.1.3, 9.1.4 статті 9 цього Закону, є цільові надбавки до оптової ринкової ціни на електричну енергію та відпускної ціни на природний газ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Джерелом для забезпечення розрахунків за договорами реструктуризації, укладеними відповідно до пункту 10.6 статті 10 цього Закону з метою відшкодування збитків учасників розрахунків від списання дебіторської заборгованості, що виникла з причин, визначених абзацами шостим - десятим підпункту "а" підпункту 9.1.2 статті 9 цього Закону, є цільові надбавки до тарифів на послуги з передачі електричної енергії та транспортування природного газу.

11.4. Рішення про порядок і терміни запровадження цільових надбавок для забезпечення розрахунків за договорами реструктуризації заборгованості приймається Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій та обґрунтувань, наданих Міністерством палива та енергетики України. При прийнятті рішення Кабінетом Міністрів України визначаються крім цього учасники розрахунків - отримувачі цільової надбавки та суб'єкти господарської діяльності, які отримують кошти за договорами реструктуризації, види цільових надбавок та їх розмір, а також порядок проведення розрахунків.

11.5. Кошти цільової надбавки у складі цін (тарифів) на електричну енергію надходять на поточний рахунок для погашення заборгованості, який відкривається оптовим постачальником електричної енергії - державним підприємством "Енергоринок", шляхом перерахування коштів цільової надбавки згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Кошти цільової надбавки у складі цін (тарифів) на природний газ надходять на поточний рахунок для погашення заборгованості, який відкривається Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", шляхом перерахування коштів цільової надбавки згідно з окремим алгоритмом розподілу коштів, встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Кошти цільової надбавки перераховуються оптовим постачальником електричної енергії - державним підприємством "Енергоринок" або Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" підприємству паливно-енергетичного комплексу - отримувачу таких коштів виключно через поточні рахунки для погашення заборгованості.

Кошти цільової надбавки, отримані для розрахунків за договорами реструктуризації заборгованості, перераховуються суб'єктам господарської діяльності виключно через поточні рахунки для погашення заборгованості як належні для розрахунків за договорами реструктуризації заборгованості.

11.6. Контроль за цільовим використанням коштів цільової надбавки здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 12. Прикінцеві положення

12.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 3-11.

12.2. Статті 3-11 цього Закону набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.

12.4. Внести зміни до таких законів України:

12.4.1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 319, N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114; 2002 р., N 2, ст. 11, N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 30, ст. 249; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 26, ст. 360, N 32, ст. 393, N 52, ст. 563; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

статтю 22 після пункту 22.30 доповнити новим пунктом такого змісту:

"22.31. Встановити, що на період дії процедури погашення заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" для платників податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Норми статті 12 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

У зв'язку з цим пункт 22.31 вважати пунктом 22.32.

12.4.2. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 54, N 15, ст. 88, N 18, ст. 142, N 32, ст. 264, N 38, ст. 341, N 39, ст. 357; 2000 р., N 2, ст. 14, N 3, ст. 20, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 32, ст. 258, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, ст. 50, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 31, ст. 214; 2003 р., N 24, ст. 162, N 36, ст. 280, ст. 281; 2004 р., N 10, ст. 110, N 15, ст. 219, N 37, ст. 457; 2005 р., N 6, ст. 137, N 14, ст. 242, NN 17-19, ст. 267) доповнити пунктом 11.42 такого змісту:

"11.42. Норми пункту 4.5 статті 4 та абзацу третього підпункту 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовуються механізми списання, взаєморозрахунків, реструктуризації та/або часткової оплати на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

12.4.3. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 30, ст. 247, N 37, ст. 308; 2004 р., N 8, ст. 64; 2005 р., N 4, ст. 84, N 7-8, ст. 162):

підпункт 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) пені, штрафні та фінансові санкції, нараховані відповідно до законодавства України на суми податкових зобов'язань, що входять до складу заборгованості, встановленої у процесі підтвердження заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

статтю 19 доповнити підпунктом 19.3.7 такого змісту:

"19.3.7. Встановити, що на період дії процедури погашення заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" для платників податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок погашення зобов'язань юридичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів) визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

12.4.4. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2002 р., N 14, ст. 96; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140):

частину першу статті 34 доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

частину другу статті 36 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"у випадках, передбачених пунктом 15 статті 34, - до закінчення терміну дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

главу 11 "Прикінцеві положення" після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2. На строк участі підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу та беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", щодо таких підприємств зупиняється дія статей 4, 5 цього Закону".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

12.4.5. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

статтю 64 доповнити словами "операцій щодо проведення розрахунків відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

абзац другий статті 68 доповнити словами "а також крім випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

12.4.6. Пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2003 р., N 24, ст. 160; 2004 р., N 22, ст. 312; 2005 р., N 9, ст. 186) доповнити абзацом такого змісту:

"Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

12.4.7. У статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2005 р., N 7-8, ст. 162; NN 17-19, ст. 267):

частину першу після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Для проведення розрахунків з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", енергопостачальники, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, і оптовий постачальник електричної енергії відкривають в установі уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості";

частину третю доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості оптового постачальника електричної енергії";

після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти, які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, і оптового постачальника електричної енергії для проведення розрахунків з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", перераховуються згідно з окремими алгоритмами оптового ринку електричної енергії, встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики України".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою.

12.5. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

розробити порядок проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості за енергоносії за участю бюджетів усіх рівнів шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;

при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік урахувати особливості проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості за енергоносії за участю бюджетів усіх рівнів шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2711-IV