Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Прийнято і надано чинності
Наказ Держспоживстандарту
України
07.04.2003 N 53

( Чинність Класифікатора скасовано на підставі Наказу
Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
N 301 від 26.08.20
08 )

Український класифікатор нормативних
документів ДК 004-2003

Чинний від 01.10.2003 р.

Національний вступ

Український класифікатор нормативних документів (УКНД) належить до державної системи класифікування соціально-економічної інформації.

Цей класифікатор розроблено через нагальну потребу привести у відповідність ДК 004-1999 з п'ятою редакцією Міжнародного класифікатора стандартів (ICS), яку було опубліковано Агентством супроводжування у вересні 2001 р.

УКНД сприяє гармонізуванню та приведенню у певну відповідність інформації, а також таких засобів оформлювання і направляння замов, як каталоги, вибіркові переліки стандартів, бібліографічні матеріали, а також бази даних на машинних носіях, забезпечуючи таким чином розповсюджування міжнародних, регіональних (міждержавних) і національних стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації у міжнародному масштабі.

У назвах класифікаційних угруповань та посилках використано ініціальні абревіатури, які наведено нижче в таблиці 1. Код класифікаційного угруповання, в якому використано ініціальну абревіатуру, подано в дужках після назви українською мовою.

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
|Абревіату-|Абревіа- | Назви |
| ри назв |тури назв| |
|англійсь- |українсь-| |
|кою мовою |кою мовою| |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| CAD | АП |Computer-Aided Design Автоматизоване |
| | |проектування (35.240.10) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| CD | КД |Compact Disks Компактні диски (33.160.30; |
| | |35.220.30) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| DECT | ЦПБЗ |Digital Enhanced Cordless |
| | |Telecommunications Цифровий покращений |
| | |безпроводовий зв'язок (33.070.30) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| EDI | ЕОД |Electronic Data Interchange Електронний |
| | |обмін даними (01.140.30) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| EDIFACT | ЕДІФАКТ |Electronic Data Interchange in the |
| | |management, trade and on the transport |
| | |Електронний обмін даними в управлінні, |
| | |торгівлі і на транспорті (35.240.60) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| EMC | ЕМС |Electromagnetic Compatibility |
| | |Електромагнітна сумісність (33.100) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| EMS | СКД |Environmental Management Systems Системи |
| | |керування довкіллям (13.020.10) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| ETHERNET | ЕТЕРНЕТ |Ethernet Мережа пересилання даних "Етернет"|
| | |(33.040.40) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| ERMES | ЄСППР |European Radio Message System Європейська |
| | |система пересилання повідомлень на |
| | |радіочастотах (33.070.20) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| GPS | ГСМВ |Global Positioning System Глобальна система|
| | |місцевизначання (33.070.40) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| GPS | ГХВ |Geometrical Product Specifications |
| | |Геометричні характеристики виробів (17.040)|
|----------+---------+-------------------------------------------|
| GSM | ГСМЗ |Global System for Mobile Communication |
| | |Глобальна система мобільного зв'язку |
| | |(33.070.50) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| ISDN | ЦМКП |Integrated Services Digital Network Цифрова|
| | |мережа з комплексними послугами (33.080) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| IT | ІТ |Information Technology Інформаційні |
| | |технології (35.020) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| LAN | ЛОМ |Local Area Networks Локальні обчислювальні |
| | |мережі (35.110) |

|----------+---------+-------------------------------------------|
| MAN | МОМ |Metropolitan Area Networks Міські |
| | |обчислювальні мережі (35.110) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| MO | МОП |Magneto-optical devices Магніто-оптичні |
| | |пристрої (35.220.30) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| ODA | АСД |Office Document Architecture Архітектура |
| | |службових документів (35.240.20) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| OSI | ВЗВС |Open Systems Interconnection Взаємозв'язок |
| | |відкритих систем (35.100) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| PC | ПК |Personal Computers Персональні комп'ютери |
| | |(35.160) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| PISN | МПКП |Private Integrated Services Network Мережа |
| | |приватних комплексних послуг (33.040.35) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| PSPDN | МПДЗК |Packet Switched Public Data Network Мережа |
| | |передавання даних загального користування з|
| | |комутацією пакетів (33.040.40) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| PSTN | КТМЗК |Public Switched Telephone Network |
| | |Комутаційна телефонна мережа загального |
| | |користування (33.040.35) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| PTN | ПТКМ |Private Telecommunication Network Приватна |
| | |телекомунікаційна мережа (33.040.35) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| SCADA | СДКЗД |Supervising, Control and Data Acquisition |
| | |System Система диспетчерського контролю та |
| | |збирання даних (33.200) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| SGML | СМУР |Standard Generalized Markup Language |
| | |Стандартна мова узагальненої розмітки |
| | |(35.240.30) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| TETRA | НМРЗ |Terrestrial Trunked Radio Наземний |
| | |магістральний радіозв'язок (33.070.10) |
|----------+---------+-------------------------------------------|
| WAN | ГОМ |Wide Area Networks Глобальні обчислювальні |
| | |мережі (35.110) |
------------------------------------------------------------------

У текст класифікатора введено національні примітки, які виділено підкресленням.

Перелік кодів класифікаційних угруповань, які доповнено національними примітками:

03.120.30; 17.060; 27.180; 37.020; 43.040.50; 53.100; 61.060; 65.020; 65.060.10; 65.060.40; 67.220.20; 81.060.

Класифікатор має також абетковий покажчик класифікаційних угруповань.

Ведення УКНД виконує Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

1 Сфера застосовності

Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядковування і класифікування стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації. Він є основа для побудови каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних переліків нормативних документів.

Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань та їхні коди.

Коди класифікаційних угруповань використовують для індексування нормативних документів зі стандартизації усіх видів та рівнів приймання.

2 Загальні положення

2.1 Структура УКНД

2.1.1 У цьому класифікаторі загальний термін "стандарт" застосовано до таких нормативних документів, як національні стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори тощо.

2.1.2 Об'єкти класифікування цього класифікатора - стандарти різних видів і рівнів приймання та прирівняні до них нормативні документи.

2.1.3 Ознаками класифікації є галузі стандартизації (перший рівень класифікації) та об'єкти стандартизації (другий рівень класифікації з подальшою деталізацією на третьому рівні).

2.1.4 Класифікація - ієрархічна, трирівнева. Кожний наступний рівень класифікації не змінює значення попередніх рівнів.

У загальному випадку код позиції класифікатора має таку структуру:

   ХХ.ХХХ.ХХ

------------------------------------------------------------------
|де |ХХ |- клас (від 01 до 99), |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| |ХХ.ХХХ |- група, |
|----+--------------+--------------------------------------------|
| |ХХ.ХХХ.ХХ |- підгрупа. |
------------------------------------------------------------------

Клас кодують двозначним цифровим кодом.

Код групи складається з коду класу та тризначного цифрового коду групи, відокремлених крапкою.

Код підгрупи складається з коду групи та двозначного цифрового коду, відокремлених крапкою.

Приклад

43.040.20 Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої,

------------------------------------------------------------------
|де |43 |- клас "ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ", |
|---+---------+--------------------------------------------------|
| |43.040 |- група "Системи дорожньо-транспортних засобів", |
|---+---------+--------------------------------------------------|
| |43.040.20|- підгрупа "Освітлювальні, сигнальні та |
| | |оповіщувальні пристрої". |
------------------------------------------------------------------

2.1.5 Нормативні документи у цьому класифікаторі поділено на 40 класів. Класи поділено на 391 групу, з яких 134 групи додатково поділено на 895 підгруп.

2.1.6 Під назвою деяких класифікаційних угруповань подано примітки чи посилки, позначені зірочкою.

У примітках зазначено об'єкти класифікації, які належать до даного класифікаційного угруповання, або ж подано посилання на коди класифікаційних угруповань, до яких віднесено об'єкти класифікації, що не належать до даного класифікаційного угруповання.

Приклад

------------------------------------------------------------------
|27.120.30 |Радіоактивні речовини |
| |* Охоплює сировину |
| |* Радіоактивні відходи, див. 13.030.30 |
------------------------------------------------------------------

2.1.7 Усі групи, поділені на підгрупи, містять, за деяким винятком, підгрупу, яка охоплює об'єкт відповідної групи взагалі. Така загальна підгрупа має код, який закінчується на ".01".

Наприклад, група

07.100 Мікробіологія містить першу підгрупу

07.100.01 Мікробіологія взагалі, яка містить стандарти, що повністю охоплюють об'єкти мікробіології загалом, наприклад, такий стандарт, як

------------------------------------------------------------------
|ISO |Мікробіологія. Загальні настанови щодо підраховування|
|4831:1991 |кілобактерій. Метод обчислювання найвірогіднішої |
| |кількості |
------------------------------------------------------------------

тоді як стандарти, що охоплюють медичну мікробіологію, мікробіологію води та харчову мікробіологію, відносять відповідно до інших підгруп (конкретних): 07.100.10; 07.100.20 або 07.100.30.

2.1.8 Більшість груп, поділених на підгрупи, мають підгрупу з кодом, який закінчується на ".99". Такі підгрупи містять стандарти на об'єкти, які не належать ні до об'єктів загальних підгруп, ні до об'єктів конкретних підгруп відповідних груп.

Наприклад, об'єкт у стандарті

ISO 10945:1994 Приводи гідравлічні. Акумулятори гідропневматичні. Розміри отворів для газу

не відповідає жодному об'єктові загальної підгрупи

23.100.01 Гідравлічні та пневматичні системи взагалі і об'єктам конкретних підгруп

23.100.10 Помпи та мотори

23.100.20 Циліндри

23.100.40 Системи труб та муфти

У цьому разі стандарт треба віднести до підгрупи

23.100.99 Інші елементи гідравлічних та пневматичних систем

Це правило не діє в УКНД тоді, коли всі стандарти групи можуть бути віднесені або до загальної підгрупи, або до конкретних підгруп.

Наприклад, група

21.100 Вальниці містить загальну підгрупу, яка стосується об'єкта взагалі

21.100.01 Вальниці взагалі та конкретні підгрупи

21.100.10 Вальниці ковзання

21.100.20 Вальниці кочення

Ця група не містить підгрупи

21.100.99 Інші вальниці тому, що всі вальниці належать тільки до двох типів: вальниці ковзання і вальниці кочення.

2.2 Правила користування УКНД

2.2.1 Стандарти треба класифікувати відповідно до їхніх об'єктів.

Спочатку визначають відповідний клас для даного об'єкта, потім - відповідний код групи, а після цього визначають код підгрупи, якщо групу поділено на підгрупи.

Наприклад, стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Транспорт дорожній. Заекрановані і водозахищені |
|3412:1992 |свічки запалювання та їх поєднання. Типи 1А і 1В |
------------------------------------------------------------------

належить до класу

43 ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

У межах класу відповідною групою є 43.060 Двигуни внутрішнього згорання для дорожньо-транспортних засобів, а відповідною підгрупою у межах групи є

43.060.50 Електричне та електронне устатковання. Системи керування

Іноді, коли важко визначити сферу застосовності стандарту за його змістом, враховують сферу діяльності відповідного технічного комітету, підкомітету та робочої групи, яка відповідає за розробляння стандарту.

2.2.2 Подаючи на папері декілька класифікаційних угруповань, їх відокремлюють знаком ";" і розташовують за порядком зростання кодів, наприклад, для ISO 8159:1987: 01.040.59; 59.060.01; 59.080.20.

2.2.3 Відносячи даний стандарт до конкретного класифікаційного угруповання, треба переглянути всі наявні рівні класифікації, а саме, спочатку розглянути віднесення до найнижчого рівня.

Наприклад, стандарти

ISO 5358:1992 Знеболювальне (анестезійне) устатковання для людей

ISO 7864:1993 Голки стерильні для підшкірних ін'єкцій одноразового використовування

ISO 7740:1985 Інструменти хірургічні. Скальпелі зі знімними лезами. Приєднавчі розміри треба відносити до підгруп 11.040.10; 11.040.20 та 11.040.30 (рівень класифікації 3) відповідно.

Не рекомендовано надавати код 11.040 (рівень класифікації 2) вищезазначеним стандартам, оскільки це може утруднювати обмін даними між базами даних і ускладнити застосовування УКНД.

2.2.4 Стандарти можна відносити більше ніж до однієї групи чи підгрупи.

Наприклад, стандарт

ISO 3477:1981 Труби й фітинги поліпропіленові (РР). Густина. Визначання та вимоги треба віднести до двох підгруп

23.040.20 Пластмасові труби

23.040.45 Пластмасові фітинги тоді, як стандарт

ISO 8159:1987 Текстиль. Морфологія волокна та пряжі. Словник треба віднести до трьох підгруп

01.040.59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва (Словники)

59.060.01 Текстильні волокна взагалі

59.080.20 Пряжа

Проте не рекомендовано надавати одному документові більше ніж чотири коди.

2.2.5 Стандарти, що віднесено до груп

01.040 Словники

01.060 Величини та одиниці величин

01.070 Кодування кольором

01.075 Літерні познаки і до підгруп

------------------------------------------------------------------
|01.080.20|Графічні познаки для спеціального устатковання |
|---------+------------------------------------------------------|
|01.080.30|Графічні познаки, використовні для машинобудівних та |
| |будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і |
| |відповідної технічної документації на продукцію |
|---------+------------------------------------------------------|
|01.080.40|Графічні познаки, використовні для технічних |
| |креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної |
| |документації в галузі електротехніки та електроніки |
|---------+------------------------------------------------------|
|01.080.50|Графічні познаки, використовні для технічних |
| |креслеників і відповідної технічної документації в |
| |галузі інформаційних технологій і телекомунікацій |
------------------------------------------------------------------

можна також віднести до інших груп і (або) підгруп відповідно до їхніх об'єктів.

Наприклад, стандарт

ISO 1942-4:1989 Словник зі стоматології. Частина 4.

Устатковання стоматологічне треба віднести до двох підгруп

01.040.11 Система охорони здоров'я (Словники)

11.060.20 Стоматологічне устатковання тоді як стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Машини землерийні. Символи операторського контролю |
|6405-1:1991|та інші познаки. Частина 1. |
| |Загальні умовні познаки |
------------------------------------------------------------------

треба віднести до підгрупи

01.080.20 Умовні познаки для спеціального устатковання та до групи

53.100 Машини та механізми для земляних робіт

2.2.6 Стандарт, що містить визначення, які використовують тільки в цьому стандарті, не можна долучати до групи

01.040 Словники

2.2.7 Стандарти на системи, складники, запасні частини і матеріали для спеціального устатковання, машин та установок треба класифікувати у відповідних групах та підгрупах, що містять стандарти на це устатковання, машини та установки, якщо в УКНД немає груп або підгруп, які спеціально призначено для класифікування систем, складників, запасних частин і матеріалів.

Наприклад, стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Причепи сільськогосподарських транспортних засобів. |
|5696:1984 |Гальма та гальмові пристрої. Метод лабораторного |
| |випробування |
------------------------------------------------------------------

треба віднести до підгрупи

65.060.10 Сільськогосподарські трактори та причепи, оскільки УКНД не містить групи чи підгрупи для гальмівних систем сільськогосподарських машин, тоді як стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Шини (серії з маркованням норми шаруватості) та |
|4251-1:1998|ободи сільськогосподарських тракторів та машин. |
| |Частина 1. Познаки та розміри шин та показники |
| |контуру обода |
------------------------------------------------------------------

треба віднести до підгрупи

83.160.30 Шини для сільськогосподарських машин

2.2.8 Якщо групу далі поділено на підгрупи, то стандартові надають тільки код підгрупи.

Наприклад, стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Трактори й машини для сільського та лісового |
|4254-1:1989|господарства. Технічні засоби убезпечування. |
| |Частина 1. Загальні положення |
------------------------------------------------------------------

треба класифікувати під назвою підгрупи

65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі, а не під назвою групи

65.060 Сільськогосподарські машини, інвентар та устатковання

2.2.9 Якщо об'єкт стандарту охоплює дві підгрупи в межах групи, яка містить тільки ці підгрупи і підгрупи з кодами, які закінчуються на ".01" і (або) ".99", то цей стандарт треба класифікувати в підгрупі з кодом, який закінчується на ".01".

Наприклад, стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Сталь та чавун. Визначання загального вмісту |
|4829-1:1986|кремнію. Спектрофотометричний метод із |
| |застосуванням відновленого молібдосилікату. |
| |Частина 1. Вміст кремнію від 0,05% до 1% |
------------------------------------------------------------------

треба класифікувати в підгрупі

77.080.01 Чорні метали взагалі, а не в підгрупах

77.080.10 Чавуни

77.080.20 Сталі, оскільки чавуни та сталі повністю охоплюють чорні метали.

Таким самим чином стандарт ISO 6632:1981 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Визначання леткої кислотності треба класифікувати під назвою підгрупи

67.080.01 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі, а не під назвою підгруп

67.080.10 Фрукти та продукти їх переробляння

67.080.20 Овочі та продукти їх переробляння, оскільки група

67.080 Фрукти. Овочі містить тільки підгрупи

67.080.01 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі

67.080.10 Фрукти та продукти їх переробляння

67.080.20 Овочі та продукти їх переробляння

2.2.10 Підгрупу або групу, яка не має підгруп, користувач може далі поділити на декілька частин (рівень 4) або на нові підгрупи (рівень 3).

Для того, щоб відрізнити підрозділи (частини або нові підгрупи) від тих, які наведено у класифікаторі, нові національні коди треба приєднувати через дефіс як двозначне число.

Наприклад, групу

53.100 Машини та механізми для земляних робіт можна поділити на такі нові національні підгрупи:

53.100.01 Машини та механізми для земляних робіт взагалі

53.100.10 Трактори

53.100.20 Екскаватори

53.100.30 Завантажувачі

53.100.40 Грейдери

53.100.99 Інші машини та механізми для земляних робіт

Проте такий поділ треба використовувати дуже обмежено і, за можливості, його уникати.

2.2.11 Класи

21 МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

23 ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ, а також класи та групи, які містять вказівку на те, що цей клас або група містить стандарти загальної призначеності, наприклад

------------------------------------------------------------------
|13.110|Безпечність машин і механізмів * До цієї групи належать |
| |стандарти загальної призначеності |
------------------------------------------------------------------

повинні містити тільки стандарти загальної призначеності, які можна застосовувати в різних галузях промисловості, наприклад, стандарт

ISO 10317:1992 Вальниці кочення. Конічні роликові вальниці метричної серії. Система познак, яку можна використовувати в різних галузях промисловості, треба віднести до підгрупи

21.100.20 Вальниці кочення, тоді як стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Суднобудування та морські конструкції. Вертлюги шпору|
|6045:1987 |вантажної стріли. Деталі та складники, |
------------------------------------------------------------------

який застосовують у конкретній галузі промисловості, треба віднести відповідно до групи, пов'язаної з цією галуззю, а саме:

47.020.40 Підіймальне і навантажувально-розвантажувальне устатковання

Стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Труби пластмасові для транспортування рідин. |
|1167:1996 |Визначання тривкості до внутрішнього тиску, |
------------------------------------------------------------------

який застосовують у різних галузях промисловості, треба віднести до підгрупи

23.040.20 Пластмасові труби, тоді як стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Трубопроводи поліетиленові (PE) підземні для |
|4437:1988 |подавання газоподібного палива. Метричний ряд. |
| |Технічні умови, |
------------------------------------------------------------------

який має спеціальну призначеність для транспортування природного газу, треба віднести відповідно до групи, пов'язаної з цією спеціальною призначеністю (з огляду на використовування продукції), і до підгрупи, пов'язаної з відповідним типом продукції (з огляду виготовляння продукції), а саме до групи

75.200 Устатковання для переробляння нафтопродуктів і природного газу і до підгрупи

83.140.30 Пластмасові труби, фітинги та клапани

Стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO/TR |Безпечність машин. Основні поняття, загальні засади|
|12100-2:1992|конструювання. Частина 2. Технічні засади і |
| |технічні умови |
------------------------------------------------------------------

треба віднести до групи

13.110 Безпечність машин і механізмів, тоді як стандарт

------------------------------------------------------------------
|ISO |Трактори й машини для сільського та лісового |
|4254-1:1989|господарства. Технічні засоби убезпечування. |
| |Частина 1. Загальні положення |
------------------------------------------------------------------

не можна відносити до вищезазначеної групи, оскільки стандарт призначено для користування тільки в одній галузі - сільськогосподарському машинобудуванні. Цей стандарт треба віднести до підгрупи

65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі

2.2.12 Якщо група (підгрупа) має посилку на іншу групу (підгрупу), то стандарти, пов'язані з об'єктом, зазначеним у цій посилці, треба класифікувати в групі (підгрупі), на яку дають посилання.

Наприклад, підгрупа

81.060.20 Керамічна продукція має посилку

------------------------------

* Санітарно-технічні керамічні вироби, див. 91.140.70, яке свідчить, що стандарти на санітарно-технічні керамічні вироби треба класифікувати в підгрупі

91.140.70 Санітарно-технічне устатковання, але не в підгрупі

81.060.20 Керамічна продукція

3 Класифікація нормативних документів

------------------------------------------------------------------
|  Код   |            Назва            |
|------------+---------------------------------------------------|
|01     |ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. |
|      |ДОКУМЕНТАЦІЯ                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.020   |Термінологія (засади та координація)        |
|      |* Охоплює також термінографію           |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040   |Словники                      |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити    |
|      |до інших груп і (або) підгруп залежно від     |
|      |їхніх об'єктів                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.01  |Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. |
|      |Документація (Словники)              |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.03  |Соціологія. Послуги. Організування та керування  |
|      |підприємствами. Адміністрування. Транспорт     |
|      |(Словники)                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.07  |Математика. Природничі науки (Словники)      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.11  |Система охорони здоров'я (Словники)        |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.13  |Довкілля. Захист довкілля та здоров'я людини.   |
|      |Безпека (Словники)                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.17  |Метрологія та вимірювання. Фізичні явища (Словники)|
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.19  |Випробовування (Словники)             |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.21  |Механічні системи та складники загальної      |
|      |призначеності (Словники)              |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.23  |Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої   |
|      |загальної призначеності (Словники)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.25  |Машинобудування (Словники)             |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.27  |Енергетика і теплотехніка (Словники)        |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.29  |Електротехніка (Словники)             |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.31  |Електроніка (Словники)               |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.33  |Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка (Словники) |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.35  |Інформаційні технології. Конторські машини     |
|      |(Словники)                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.37  |Технологія отримування зображень (Словники)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.39  |Точна механіка. Золотарство (ювелірна справа)   |
|      |(Словники)                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.43  |Дорожньо-транспортні засоби (Словники)       |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.45  |Залізнична техніка (Словники)           |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.47  |Суднобудування та морські споруди (Словники)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.49  |Авіаційна та космічна техніка (Словники)      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.53  |Підіймально-транспортне устатковання (Словники)  |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.55  |Пакування і розподіляння товарів (Словники)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.59  |Технологія текстильного та шкіряного виробництва  |
|      |(Словники)                     |

|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.61  |Швацька промисловість (Словники)          |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.65  |Сільське господарство (Словники)          |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.67  |Технологія виробництва харчових продуктів     |
|      |(Словники)                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.71  |Хімічні технології (Словники)           |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.73  |Гірництво та корисні копалини (Словники)      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.75  |Нафта і суміжні технології (Словники)       |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.77  |Металургія (Словники)               |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.79  |Деревообробча промисловість (Словники)       |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.81  |Скляна та керамічна промисловість (Словники)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.83  |Виробництво ґуми та пластмас (Словники)      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.85  |Паперова промисловість (Словники)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.87  |Виробництво фарб і барвників (Словники)      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.91  |Будівельні матеріали і будівництво (Словники)   |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.93  |Цивільне будівництво (Словники)          |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.95  |Військова техніка (Словники)            |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.040.97  |Побутова техніка та торговельне устатковання.   |
|      |Відпочинок. Спорт (Словники)            |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.060   |Величини та одиниці величин            |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити    |
|      |до інших груп і (або) підгруп залежно       |
|      |від їхніх об'єктів                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.070   |Кодування кольором                 |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити    |
|      |до інших груп і (або) підгруп залежно       |
|      |від їхніх об'єктів                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.075   |Літерні познаки                  |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити    |
|      |до інших груп і (або) підгруп залежно від     |
|      |їхніх об'єктів                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080   |Графічні познаки                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.01  |Графічні познаки взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.10  |Познаки загальнодоступної інформації        |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.20  |Графічні познаки для спеціального устатковання   |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити    |
|      |до інших груп і (або) підгруп залежно       |
|      |від їхніх об'єктів                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.30  |Графічні познаки, використовні для машинобудівних |
|      |та будівельних креслеників, діаграм, планів, карт і|
|      |відповідної технічної документації на продукцію  |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити до  |
|      |інших груп і (або) підгруп залежно від їхніх    |
|      |об'єктів                      |

|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.40  |Графічні познаки, використовні для технічних    |
|      |креслеників, діаграм, схем і відповідної технічної |
|      |документації в галузі електротехніки та      |
|      |електроніки                    |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити до  |
|      |інших груп і (або) підгруп залежно         |
|      |від їхніх об'єктів                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.50  |Графічні познаки, використовні для технічних    |
|      |креслеників і відповідної технічної документації в |
|      |галузі інформаційних технологій і телекомунікацій |
|      |* Стандарти цієї групи треба також відносити до  |
|      |інших груп і (або) підгруп залежно від       |
|      |їхніх об'єктів                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.080.99  |Інші графічні познаки               |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100   |Технічні кресленики                |
|      |* Графічні познаки для технічних          |
|      |креслеників, див. 01.080.30            |
|      |* Автоматизоване проектування, див. 35.240.10   |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.01  |Технічні кресленики взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.20  |Машинобудівні кресленики              |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.25  |Технічні кресленики в галузі електротехніки та   |
|      |електроніки                    |
|      |* Охоплює також електричні таблиці, схеми     |
|      |та діаграми                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.27  |Технічні кресленики в галузі телекомунікацій та  |
|      |інформаційних технологій              |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.30  |Будівельні кресленики               |
|      |* Охоплює також кресленики для           |
|      |цивільного будівництва               |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.40  |Креслярські інструменти та устатковання      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.100.99  |Інші стандарти стосовно технічних креслеників   |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.110   |Технічна документація на продукцію         |
|      |* Охоплює також правила розробляння настанов    |
|      |для користувачів, довідників, технічних      |
|      |умов тощо                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.120   |Стандартизація. Загальні правила          |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.140   |Інформатика. Видавнича справа           |
|      |* Застосовування інформаційних технологій в    |
|      |інформаційній діяльності, документуванні та    |
|      |видавничій справі, див. 35.240.30         |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.140.10  |Письмо і транслітерування             |
|      |* Набори кодових знаків для обміну         |
|      |бібліографічною інформацією, див. 35.040      |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.140.20  |Інформатика                    |
|      |* Охоплює також документування, бібліотечну    |
|      |справу та архівні системи             |
|------------+---------------------------------------------------|
|01.140.30  |Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича |
|      |документація                    |
|      |* Технічна документація на продукцію, див. 01.110 |
|      |* Банківські документи, див. 03.060        |
|      |* Електронний обмін даними (EDI), див. 35.240.60  |

|------------+---------------------------------------------------|
|01.140.40  |Видавнича справа                  |
|      |* Електронні видання, див. 35.240.30        |
|------------+---------------------------------------------------|
|03     |СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ  |
|      |ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ     |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.020   |Соціологія. Демографія               |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.040   |Праця. Зайнятість                 |
|      |* Умови виробництва, див. 13.040.30 та 13.180   |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.060   |Фінанси. Банківська справа. Грошові системи.    |
|      |Страхування                    |
|      |* Застосовування інформаційних технологій     |
|      |у банківській справі, див. 35.240.40        |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.080   |Послуги                      |
|      |* Транспорт, див. 03.220              |
|      |* Поштові послуги, див. 03.240           |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.080.01  |Послуги взагалі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.080.10  |Виробничі послуги                 |
|      |* Охоплює також технічне обслуговування,      |
|      |хімічне чищення одягу тощо             |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.080.20  |Послуги підприємствам               |
|      |* Охоплює також рекламу, оголошення тощо      |
|      |* Навчання та атестування персоналу,        |
|      |див. 03.100.30                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.080.30  |Послуги споживачам                 |
|      |* Охоплює також готелі, ресторани, пральні,    |
|      |хімічне чищення одягу, перевозіння, ритуальні   |
|      |послуги тощо                    |
|      |* Транспортні послуги, див. 03.220         |
|      |* Інформація для споживача, див. 97.020      |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.080.99  |Інші послуги                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100   |Організування та керування підприємствами     |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.01  |Організування та керування підприємствами взагалі |
|      |* Охоплює також юридичні аспекти і ризик керування |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.10  |Закупівля. Постачання. Керування          |
|      |матеріально-технічним забезпечуванням       |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.20  |Торгівля. Комерційна діяльність. Організування   |
|      |торгівлі (маркетинг)                |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.30  |Керування трудовими ресурсами           |
|      |* Охоплює також навчання, підвищування       |
|      |кваліфікації та атестування персоналу       |
|      |* Атестування зварників, див. 25.160.01      |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.40  |Науково-дослідні роботи              |
|      |* Охоплює також керування науково-дослідними    |
|      |роботами, аналізування вартісних показників тощо  |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.50  |Виробництво. Керування виробництвом        |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.60  |Бухгалтерський облік                |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.100.99  |Інші стандарти стосовно організування і керування |
|      |підприємствами                   |

|------------+---------------------------------------------------|
|03.120   |Якість                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.120.01  |Якість взагалі                   |
|      |* Охоплює також загальні аспекти надійності    |
|      |та ремонтопридатності               |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.120.10  |Керування якістю і забезпечування якості      |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.120.20  |Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання |
|      |відповідності                   |
|      |* Охоплює також акредитування лабораторій та    |
|      |програми аудиту і проведення аудиту        |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.120.30  |Застосовування статистичних методів        |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.120.99  |Інші стандарти стосовно якості           |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.140   |Патенти. Інтелектуальна власність         |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.160   |Законодавство. Адміністрування           |
|      |* До цієї групи належать стандарти загальної    |
|      |призначеності                   |
|      |* Охоплює також прапори та пов'язані з ними символи|
|      |(емблеми) політичних та адміністративних об'єктів, |
|      |військові прапори, прапори організацій тощо    |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.180   |Освіта                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.200   |Дозвілля. Туризм                  |
|      |* Туристське споряддя, див. 97.200.30       |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220   |Транспорт                     |
|      |* Транспорт для небезпечних вантажів, див. 13.300 |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220.01  |Транспорт взагалі                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220.20  |Дорожній транспорт                 |
|      |* Охоплює також послуги щодо дорожнього      |
|      |транспорту                     |
|      |* Обладдя та устатковання для регулювання     |
|      |дорожнього руху, див. 93.080.30          |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220.30  |Рейковий транспорт                 |
|      |* Охоплює також послуги щодо рейкового       |
|      |транспорту                     |
|      |* Обладдя та устатковання для регулювання     |
|      |рейкового руху, див. 93.100            |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220.40  |Водний транспорт                  |
|      |* Охоплює також послуги щодо водного        |
|      |транспорту                     |
|      |* Обладдя та устатковання для регулювання     |
|      |водного руху, див. 93.140             |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220.50  |Повітряний транспорт                |
|      |* Охоплює також послуги щодо повітряного      |
|      |транспорту                     |
|      |* Обладдя та устатковання для регулювання     |
|      |повітряного руху, див. 93.120           |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.220.99  |Інші види транспорту                |
|------------+---------------------------------------------------|
|03.240   |Поштові послуги                  |
|      |* Охоплює також поштове устатковання, поштові   |
|      |скриньки та скриньки для листів тощо        |

|------------+---------------------------------------------------|
|07     |МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ            |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.020   |Математика * Застосовування статистичних методів у |
|      |сфері забезпечування якості, див. 03.120.30    |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.030   |Фізика. Хімія                   |
|      |* До цієї групи належать стандарти у галузі    |
|      |фізики і хімії як природничих наук         |
|      |* Прикладна фізика, див. 17            |
|      |* Хімічні технології, див. 71           |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.040   |Астрономія. Геодезія. Географія          |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.060   |Геологія. Метеорологія. Гідрологія         |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.080   |Біологія. Ботаніка. Зоологія            |
|      |* Охоплює також біотехнології           |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.100   |Мікробіологія                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.100.01  |Мікробіологія взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.100.10  |Медична мікробіологія               |
|      |* Лабораторна медицина, див. 11.100        |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.100.20  |Мікробіологія води                 |
|      |* Досліджування біологічних властивостей води,   |
|      |див. 13.060.70                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.100.30  |Харчова мікробіологія               |
|      |* Охоплює також мікробіологію кормів для тварин  |
|      |* Корми для тварин, див. 65.120          |
|      |* Загальні методи перевіряння та аналізування   |
|      |харчових продуктів, див. 67.050          |
|------------+---------------------------------------------------|
|07.100.99  |Інші стандарти стосовно мікробіології       |

|------------+---------------------------------------------------|
|11     |СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я              |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.020   |Медичні науки та умови забезпечування охорони   |
|      |здоров'я взагалі                  |
|      |* Застосовування інформаційних технологій (IT)   |
|      |в системі охорони здоров'я, див. 35.240.80     |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040   |Медичне устатковання                |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.01  |Медичне устатковання взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.10  |Знеболювальне (анестезійне), респіраторне та    |
|      |реанімаційне устатковання             |
|      |* Охоплює також устатковання для подавання     |
|      |медичного газу                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.20  |Устатковання для переливання крові, вливання та  |
|      |ін'єкцій                      |
|      |* Охоплює також контейнери для крові та      |
|      |внутрішньосудинні катетери             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.30  |Хірургічні інструменти та матеріали        |
|      |* Охоплює також перев'язувальні, зшивальні     |
|      |та інші матеріали                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.40  |Імплантати для хірургії, протезування та      |
|      |ортопедичної оптики                |
|      |* Офтальмологічні імплантати, див. 11.040.70    |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.50  |Радіографічне устатковання             |
|      |* Охоплює також радіографічне діагностичне     |
|      |і терапевтичне устатковання            |
|      |* Плівки для стоматологічної, медичної       |
|      |і технічної радіографії, див. 37.040.25      |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.55  |Діагностичне устатковання             |
|      |* Охоплює також медичну контрольну апаратуру,   |
|      |медичні термометри та пов'язані з цим матеріали  |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.60  |Терапевтичне устатковання             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.70  |Офтальмологічне устатковання            |
|      |* Охоплює також офтальмологічні імплантати     |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.040.99  |Інше медичне устатковання             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.060   |Стоматологія                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.060.01  |Стоматологія взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.060.10  |Стоматологічні матеріали              |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.060.15  |Стоматологічні імплантати             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.060.20  |Стоматологічне устатковання            |
|      |* Плівки для стоматологічної радіографії,     |
|      |див. 37.040.25                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.060.25  |Стоматологічні інструменти             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.080   |Стерилізування та дезінфікування          |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.080.01  |Стерилізування та дезінфікування взагалі      |
|      |* Охоплює також методи стерилізування, якість   |
|      |повітря в операційнях тощо             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.080.10  |Устатковання для стерилізування          |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.080.20  |Дезінфікувальні та антисептичні засоби       |
|      |* Хімікати для промислового та побутового     |
|      |дезінфікування, див. 71.100.35           |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.080.30  |Стерильне пакування                |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.080.99  |Інші стандарти стосовно стерилізування та     |
|      |дезінфікування                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.100   |Лабораторна медицина                |
|      |* Охоплює також токсикологію, біологічну      |
|      |сумісність, біологічне оцінювання,         |
|      |системи вітамінної діагностики, допінговий     |
|      |контроль, аналіз крові, сечі тощо         |
|      |* Медична мікробіологія, див. 07.100.10      |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.120   |Фармацевтика                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.120.01  |Фармацевтика взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.120.10  |Медикаменти                    |
|      |* Охоплює також медичні рецепти          |

|------------+---------------------------------------------------|
|11.120.20  |Медичні матеріали                 |
|      |* Хірургічні матеріали, див. 11.040.30       |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.120.99  |Інші стандарти стосовно фармацевтики        |
|      |* Охоплює також устатковання для фармацевтичної  |
|      |промисловості                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.140   |Лікарняне устатковання               |
|      |* Охоплює також лікарняні ліжка, операційні    |
|      |столи, медичний одяг, медичні рукавиці і      |
|      |пальчата, контейнери для вилучання         |
|      |відходів тощо                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.160   |Перша допомога                   |
|      |* Охоплює також аптечки, устатковання,       |
|      |установи і медичний транспорт для         |
|      |надавання першої допомоги             |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180   |Засоби допомоги для людей з фізичними вадами    |
|      |* Охоплює також засоби допомоги для людей     |
|      |похилого віку                   |
|      |* Слухові апарати, див. 17.140.50         |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180.01  |Засоби допомоги для людей з фізичними вадами    |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180.10  |Засоби допомоги та споряддя, щоб пересуватися   |
|      |* Охоплює також інвалідні візки та ковіньки    |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180.20  |Засоби допомоги для людей з вадами тазових органів |
|      |(калоприймачі, сечозбірники тощо)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180.30  |Засоби допомоги та пристосовання для читання    |
|      |* Охоплює також абетку Брайля           |
|      |* Окуляри та контактні лінзи, див. 11.040.70    |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180.40  |Засоби допомоги для пиття та споживання їжі    |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.180.99  |Інші стандарти стосовно засобів допомоги для осіб з|
|      |фізичними вадами                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.200   |Регулювання народжуваності. Механічні протизаплідні|
|      |засоби                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|11.220   |Ветеринарія                    |
|      |* Охоплює також ветеринарне устатковання      |

|------------+---------------------------------------------------|
|13     |ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.   |
|      |БЕЗПЕКА                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020   |Захист довкілля                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.01  |Довкілля та захист довкілля взагалі        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.10  |Керування довкіллям                |
|      |* Охоплює також сертифікацію та аудит систем    |
|      |керування довкіллям (EMS)             |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.20  |Економіка довкілля                 |
|      |* Охоплює також постійний розвиток         |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.30  |Оцінювання впливу на довкілля           |
|      |* Охоплює також керування довкіллям у разі ризику |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.40  |Забруднювання, боротьба з забруднюванням та    |
|      |консервування                   |
|      |* Охоплює також екологічну токсикологію      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.50  |Екологічне маркування               |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.60  |Життєвий цикл продукції              |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.70  |Проекти в сфері захисту довкілля          |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.020.99  |Інші стандарти стосовно захисту довкілля      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030   |Відходи                      |
|      |* Стандарти на промислові та сільськогосподарські |
|      |відходи треба відносити до підгруп відповідно   |
|      |до видів відходів                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.01  |Відходи взагалі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.10  |Тверді відходи                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.20  |Рідинні відходи. Осади               |
|      |* Відводіння та очищання стічних вод,       |
|      |див. 13.060.30                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.30  |Особливі відходи                  |
|      |* Охоплює також радіоактивні відходи,       |
|      |лікарняні відходи, трупи тварин та інші      |
|      |небезпечні відходи                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.40  |Агрегати та устатковання для вилучання й обробляння|
|      |відходів                      |
|      |* Охоплює також устатковання для очищання вулиць, |
|      |контейнери на відходи, устатковання для спалювання |
|      |сміття і спресовування, устатковання для      |
|      |сміттєзвалищ, вивантажування сміття тощо      |
|      |* Транспорт для збирання відходів, див. 43.160   |
|      |* Сміттєводи, див. 91.140.70            |
|      |* Пристрої для вилучання харчових відходів,    |
|      |див. 97.040.50                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.50  |Повторне використовування             |
|      |* Охоплює також відповідне устатковання      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.030.99  |Інші стандарти стосовно відходів          |
|      |* Охоплює також запобігання виникненню відходів  |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040   |Якість повітря                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.01  |Якість повітря взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.20  |Атмосфера довкілля                 |
|      |* Охоплює також повітря всередині приміщення    |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.30  |Атмосфера робочої зони               |
|      |* Якість повітря в операційнях, див. 11.080.01   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.35  |Чисті приміщення та пов'язані з ними контрольовані |
|      |умови довкілля                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.40  |Викиди стаціонарних джерел             |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.50  |Викиди двигунів транспортних засобів        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.040.99  |Інші стандарти стосовно якості повітря       |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060   |Якість води                    |
|      |* Стандарти стосовно аналізування води треба    |
|      |відносити до підгруп відповідно до типів води   |
|      |* Охоплює також токсичність, біорозкладність,   |
|      |захист від забруднювання, відповідне приладдя та  |
|      |обладдя                      |

|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.01  |Якість води взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.10  |Вода природних джерел               |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.20  |Питна вода                     |
|      |* Мінеральна вода, див. 67.160.20         |
|      |* Хімікати для очищання води, див. 71.100.80    |
|      |* Системи постачання питної води, див. 91.140.60  |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.25  |Вода на промислові потреби             |
|      |* Охоплює також воду для комерційного       |
|      |користування: для плавальних басейнів,       |
|      |розводження риби тощо               |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.30  |Стічні води                    |
|      |* Охоплює також відводження та очищання      |
|      |стічних вод                    |
|      |* Рідинні відходи, див. 13.030.20         |
|      |* Дренажні системи, див. 91.140.80         |
|      |* Каналізаційні системи, див. 93.030        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.45  |Досліджування води взагалі             |
|      |* Охоплює також відбирання проб          |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.50  |Досліджування води для визначання вмісту хімічних |
|      |речовин                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.60  |Досліджування фізичних властивостей води      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.70  |Досліджування біологічних властивостей води    |
|      |* Мікробіологія води, див. 07.100.20        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.060.99  |Інші стандарти стосовно якості води        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080   |Якість ґрунту. ґрунтознавство           |
|      |* Властивості ґрунту стосовно геотехніки,     |
|      |див. 93.020                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.01  |Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі      |
|      |* Охоплює також забрудненість, ерозію,       |
|      |виродженість тощо                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.05  |Досліджування ґрунтів взагалі           |
|      |* Охоплює також відбирання проб          |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.10  |Хімічні характеристики ґрунтів           |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.20  |Фізичні властивості ґрунтів            |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.30  |Біологічні властивості ґрунтів           |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.40  |Гідрологічні властивості ґрунтів          |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.080.99  |Інші стандарти стосовно якості ґрунту       |
|      |* Охоплює також сільськогосподарські аспекти    |
|      |стосовно ґрунтів та повторне використовування   |
|      |ґрунтів                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.100   |Професійна безпека. Промислова гігієна       |
|      |* Захисні одяг та обладдя, див. 13.340       |
|      |* Освітлювання робочого місця, див. 91.160.10   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.110   |Безпечність машин і механізмів           |
|      |* До цієї групи належать стандарти         |
|      |загальної призначеності              |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.120   |Побутова безпека                  |
|      |* Безпека дітей, див. 97.190            |
|      |* Безпечність іграшок, див. 97.200.50       |

|------------+---------------------------------------------------|
|13.140   |Шум та його вплив на людину            |
|      |* Охоплює також аудіометрію            |
|      |* Вушні протишумові вкладки, див. 13.340.20    |
|      |* Акустика та акустичне вимірювання, див. 17.140  |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.160   |Вібрації та удар і їхній вплив на людину      |
|      |* Вібрація, вимірювання удару та вібрації, див.  |
|      |17.160                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.180   |Ергономіка                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.200   |Запобігання аваріям та катастрофам         |
|      |* Охоплює також аварійну евакуацію та       |
|      |системи аварійної сигналізації           |
|      |* Сейсмічний та вібраційний захист         |
|      |будівель, див. 91.120.25              |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220   |Захист від пожеж                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220.01  |Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж   |
|      |* Охоплює також пожежобезпеку           |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220.10  |Пожежогасіння                   |
|      |* Охоплює також устатковання і транспортні засоби |
|      |* Вогнетривкий одяг, див. 13.340.10        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220.20  |Протипожежні засоби                |
|      |* Охоплює також устатковання            |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220.40  |Займистість і поведінка матеріалів та продуктів під|
|      |час горіння                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220.50  |Вогнетривкість будівельних матеріалів та елементів |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.220.99  |Інші стандарти стосовно захисту від пожеж     |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.230   |Захист від вибухів                 |
|      |* Електричні апарати для вибухонебезпечного    |
|      |середовища, див. 29.260.20             |
|      |* Вибухові речовини і піротехніка, див. 71.100.30 |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.240   |Захист від надмірного тиску            |
|      |* Охоплює також запобігальні клапани,       |
|      |пристрої з розривною мембраною тощо        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.260   |Захист від ураження електричним струмом      |
|      |* Охоплює також інструменти для роботи під напругою|
|------------+---------------------------------------------------|
|13.280   |Захист від опромінення               |
|      |* Охоплює також захист від радіочастотного     |
|      |проміння                      |
|      |* Радіаційне вимірювання, див. 17.240       |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.300   |Захист від небезпечних вантажів          |
|      |* Охоплює також вимоги до робочих характеристик  |
|      |небезпечних вантажів, їх обробляння, зберігання,  |
|      |транспортування, маркування, етикеткування тощо  |
|      |* Радіоактивні речовини, див. 27.120.30      |
|      |* Вибухові речовини, див. 71.100.30        |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.310   |Захист від злочинів                |
|      |* Охоплює також послуги стосовно організування   |
|      |безпеки, процедури убезпечування, протиграбіжницькі|
|      |(аварійні) сигналізаційні пристрої, матеріали та  |
|      |обладдя проти злому, куленепробивні матеріали та  |
|      |обладдя, пристрої проти викрадання транспортних  |
|      |засобів, сейфи, кімнати-сейфи тощо         |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.320   |Системи аварійної сигналізації та оповіщування   |
|      |* Протиграбіжницькі (аварійні) сигналізаційні   |
|      |пристрої та системи, див. 13.310          |
|      |* Пристрої оповіщування для дорожньо-транспортних |
|      |засобів див. 43.040.20               |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340   |Захисні засоби                   |
|      |* Безпека професійної діяльності, див. 13.100   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.01  |Захисні засоби взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.10  |Захисний одяг                   |
|      |* Охоплює також вогнетривкий одяг, індивідуальні  |
|      |плавзасоби (рятувальні жилети)           |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.20  |Захисні засоби для голови             |
|      |* Охоплює також шоломи, захисні окуляри,      |
|      |вушні протишумові вкладки тощо           |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.30  |Респіраторні захисні засоби            |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.40  |Захисні рукавиці і пальчата            |
|      |* Медичні рукавиці і пальчата, див. 11.140     |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.50  |Захисне взуття                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|13.340.99  |Інші захисні засоби                |

|------------+---------------------------------------------------|
|17     |МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА      |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.020   |Метрологія та вимірювання взагалі         |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади взагалі,   |
|      |переважні числа, еталонні міри, загальні аспекти  |
|      |стандартних зразків тощо              |
|      |* Величини та одиниці величин, див. 01.060     |
|      |* Хімічні стандартні зразки, див. 71.040.30    |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.040   |Лінійне та кутове вимірювання           |
|      |* Охоплює також геометричні характеристики     |
|      |виробів (GPS)                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.040.01  |Лінійне та кутове вимірювання взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.040.10  |Допуски та посадки                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.040.20  |Властивості поверхонь               |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.040.30  |Вимірювальні прилади                |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.040.99  |Інші стандарти стосовно лінійного та кутового   |
|      |вимірювання                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.060   |Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості    |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади        |
|      |* Вимірювання об'ємів нафтопродуктів і       |
|      |природного газу, див. 75.180.30          |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.080   |Вимірювання часу, швидкості, пришвидшення, кутової |
|      |швидкості                     |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади        |
|      |* Прилади для вимірювання часу, див. 39.040    |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.100   |Вимірювання сили, ваги та тиску          |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади        |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.120   |Вимірювання витрат рідин та газів         |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади та      |
|      |устатковання                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.120.01  |Вимірювання витрат рідин та газів взагалі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.120.10  |Потік у закритих каналах              |
|      |* Газоміри в будівлях, див. 91.140.40       |
|      |* Водоміри в будівлях, див. 91.140.60       |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.120.20  |Потік у відкритих каналах             |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.140   |Акустика та акустичне вимірювання         |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади та      |
|      |випробовувальне устатковання            |
|      |* Шум та його вплив на людину, див. 13.140     |
|      |* Акустика в будівлях, див. 91.120.20       |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.140.01  |Акустичне вимірювання і зменшування шуму взагалі  |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.140.20  |Шум від машин та устатковання           |
|      |* Стандарти цієї підгрупи треба також       |
|      |відносити до інших груп і (або) підгруп      |
|      |залежно від їхніх об'єктів             |

|------------+---------------------------------------------------|
|17.140.30  |Шум, створюваний транспортними засобами      |
|      |* Охоплює також шум на шосейних дорогах і     |
|      |залізницях, у гаванях і аеропортах         |
|      |* Стандарти цієї підгрупи треба також       |
|      |відносити до інших груп і (або) підгруп      |
|      |залежно від їхніх об'єктів             |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.140.50  |Електроакустика                  |
|      |* Охоплює також слухові апарати та шумовимірювачі |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.140.99  |Інші стандарти стосовно акустики          |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.160   |Вібрація, вимірювання удару та вібрації      |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади та      |
|      |устатковання                    |
|      |* Вплив вібрації та удару на людину, див. 13.160  |
|      |* Балансування і балансувальні верстати,      |
|      |див. 21.120.40                   |
|      |* Захист від вібрації у будівлях, див. 91.120.25  |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.180   |Оптика та вимірювання оптичних величин       |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.180.01  |Оптика та вимірювання оптичних величин взагалі   |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.180.20  |Кольори та вимірювання світла           |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.180.30  |Оптичні вимірювальні прилади            |
|      |* Охоплює також спектроскопи, геодезичні      |
|      |інструменти тощо                  |
|      |* Офтальмологічна оптика та інструменти,      |
|      |див. 11.040.70                   |
|      |* Лазерне устатковання, див. 31.260        |
|      |* Волоконна оптика, див. 33.180          |
|      |* Оптичне устатковання, див. 37.020        |
|      |* Фотографічні лінзи, див. 37.040.10        |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.180.99  |Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання   |
|      |оптичних величин                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.200   |Термодинаміка та вимірювання температури      |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.200.01  |Термодинаміка взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.200.10  |Теплота. Калориметрія               |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.200.20  |Прилади для вимірювання температури        |
|      |* Охоплює також термостати             |
|      |* Медичні термометри, див. 11.040.55        |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.200.99  |Інші стандарти стосовно термодинаміки       |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.220   |Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних та  |
|      |магнітних величин                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.220.01  |Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти       |
|      |* Охоплює також електромагнетизм          |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.220.20  |Вимірювання електричних і магнітних величин    |
|      |* Охоплює також вимірювальні прилади,       |
|      |вимірювальні трансформатори            |
|      |* Лічильники електроенергії в будівлях,      |
|      |див. 91.140.50                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.220.99  |Інші стандарти стосовно електрики і магнетизму   |
|------------+---------------------------------------------------|
|17.240   |Радіаційне вимірювання               |
|      |* Захист від радіації, див. 13.280         |

|------------+---------------------------------------------------|
|19     |ВИПРОБОВУВАННЯ                   |
|      |* До цього класу належать стандарти        |
|      |лише загальної призначеності            |
|      |* Аналітична хімія, див. 71.040          |
|------------+---------------------------------------------------|
|19.020   |Методи та умови випробовування взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|19.040   |Кліматичне випробовування             |
|      |* Охоплює також випробовувальне устатковання    |
|------------+---------------------------------------------------|
|19.060   |Механічне випробовування              |
|      |* Охоплює також випробовувальне устатковання    |
|      |* Механічне випробовування металів, див. 77.040.10 |
|------------+---------------------------------------------------|
|19.080   |Електричне та електронне випробовування      |
|      |* Охоплює також випробовувальне устатковання    |
|      |* Устатковання для вимірювання електричних     |
|      |і магнітних величин, див. 17.220.20        |
|------------+---------------------------------------------------|
|19.100   |Неруйнівне випробовування             |
|      |* Охоплює також випробовувальне устатковання:   |
|      |промислову апаратуру для рентгенівської та     |
|      |гамма-радіографії, проникальні дефектоскопи тощо  |
|      |* Неруйнівне випробовування зварних швів,     |
|      |див. 25.160.40                   |
|      |* Плівки для технічної радіографії, див. 37.040.25 |
|      |* Неруйнівне випробовування металів, див. 77.040.20|
|------------+---------------------------------------------------|
|19.120   |Гранулометричний аналіз. Просіювання        |
|      |* Охоплює також контрольні решета         |
|------------+---------------------------------------------------|
|21     |МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ      |
|      |ПРИЗНАЧЕНОСТІ                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.020   |Характеристика і конструкція механізмів, приладів |
|      |та устатковання                  |
|      |* Охоплює також надійність, безвідмовність,    |
|      |ремонтопридатність, довговічність тощо       |
|      |* Безпечність механізмів, див. 13.110       |

|------------+---------------------------------------------------|
|21.040   |ґвинтові нарізі                  |
|      |* ґвинтові нарізі для авіаційно-космічних     |
|      |конструкцій, див. 49.030.10            |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.040.01  |ґвинтові нарізі взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.040.10  |Метричні ґвинтові нарізі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.040.20  |Дюймові нарізі                   |
|      |* Охоплює також нарізі Вітворта          |
|      |* Трубні нарізі, див. 21.040.30          |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.040.30  |Спеціальні нарізі                 |
|      |* Охоплює також дрібні нарізі, трубні нарізі тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060   |Кріпильні вироби                  |
|      |* Кріпильні вироби для хірургії, протезування   |
|      |та ортопедичної оптики, див. 11.040.40       |
|      |* Кріпильні вироби для авіаційно-космічних     |
|      |конструкцій, див. 49.030              |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.01  |Кріпильні вироби взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.10  |Болти, ґвинти, шпильки               |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.20  |Гайки                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.30  |Шайби, стопорні елементи              |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.40  |Заклепки                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.50  |Штифти, цвяхи                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.60  |Кільця, втулки, гільзи, манжети          |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.70  |Затискачі та клямри (скоби)            |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.060.99  |Інші кріпильні вироби               |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.080   |Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання     |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.100   |Вальниці                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.100.01  |Вальниці взагалі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.100.10  |Вальниці ковзання                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.100.20  |Вальниці кочення                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120   |Вали та муфти                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120.01  |Вали та муфти взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120.10  |Вали                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120.20  |Муфти                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120.30  |Шпонки та шпонкові пази, шліци           |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120.40  |Балансування та балансувальні верстати       |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.120.99  |Інші стандарти стосовно валів та муфт       |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.140   |Ущільники, защільники (сальники) * Ущільники для  |
|      |труб і рукавів комплектні, див. 23.040.80     |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.160   |Пружини * Сталь для пружин, див. 77.140.25     |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.180   |Корпуси, кожухи та інші деталі машин        |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.200   |Зубчасті передачі                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.220   |Гнучкі передачі та трансмісії           |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.220.01  |Гнучкі передачі та трансмісії взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.220.10  |Пасові передачі та їхні складники         |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.220.20  |Тросові чи линвові передачі та їхні складники   |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.220.30  |Ланцюгові передачі та їхні складники        |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.220.99  |Інші гнучкі передачі та трансмісії         |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.240   |Обертові вертально-поступальні механізми      |
|      |та їхні деталі                   |
|      |* Охоплює також поршні, поршневі кільця, корбові  |
|      |(колінчасті) вали тощо для загального       |
|      |машинобудування                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|21.260   |Змащувальні системи                |
|      |* Мастила, див. 75.100               |

|------------+---------------------------------------------------|
|23     |ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ   |
|      |ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ              |
|      |* Вимірювання витрат рідин та газів, див. 17.120  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020   |Засоби для зберігання рідин та газів        |
|      |* Тара малої місткості для транспортування рідин, |
|      |газів та сипких матеріалів, див. 55.140      |
|      |* Сховища для зберігання нафтопродуктів та     |
|      |природного газу, див. 75.200            |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020.01  |Засоби для зберігання рідин та газів взагалі    |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020.10  |Стаціонарні контейнери та баки           |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020.20  |Посудини та контейнери, встановлювані на      |
|      |транспортних засобах                |
|      |* Автоцистерни, див. 43.080.10           |
|      |* Вагони-цистерни, див. 45.060.20         |
|      |* Танкери, див. 47.020.85             |
|      |* Контейнери малої місткості на рідини та     |
|      |гази, див. 55.140                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020.30  |Посудини, що працюють під тиском, газові балони  |
|      |* Посудини під паровим тиском, див. 27.060.30   |
|      |* Сталь для роботи під тиском, див. 77.140.30   |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020.40  |Кріогенні посудини                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.020.99  |Інші засоби для зберігання рідин та газів     |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040   |Трубопроводи та елементи трубопроводів       |
|      |* Трубопроводи та елементи трубопроводів для    |
|      |нафтопродуктів та природного газу, див. 75.200   |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.01  |Трубопроводи та елементи трубопроводів взагалі   |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.10  |Труби чавунні та сталеві              |
|      |* Сталеві труби та трубки спеціальної       |
|      |призначеності, див. 77.140.75           |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.15  |Труби з кольорових металів             |
|      |* Труби та трубки спеціальної призначеності    |
|      |з кольорових металів, див. 77.150         |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.20  |Пластмасові труби                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.40  |Металеві фітинги (обладунки)            |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.45  |Пластмасові фітинги (обладунки)          |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.50  |Труби та фітинги (обладунки) з інших матеріалів  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.60  |Фланці, муфти та з'єднувачі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.70  |Рукави та рукави складані             |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.80  |Ущільники для трубопроводів та рукавів складаних  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.040.99  |Інші елементи трубопроводів            |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060   |Клапани                      |

|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.01  |Клапани взагалі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.10  |Прохідні клапани                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.20  |Кульові та затичні клапани             |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.30  |Запірні клапани                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.40  |Регулятори тиску                  |
|      |* Охоплює також редуктори             |
|      |* Захист від надмірного тиску, див. 13.240     |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.50  |Пластинчасті зворотні клапани           |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.060.99  |Інші клапани                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.080   |Помпи                       |
|      |* Помпи для гідравлічних та пневматичних      |
|      |систем, див. 23.100.10               |
|      |* Вакуумні помпи, див. 23.160           |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100   |Гідравлічні та пневматичні системи         |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.01  |Гідравлічні та пневматичні системи взагалі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.10  |Помпи та мотори                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.20  |Циліндри                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.40  |Системи труб та муфти               |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.50  |Елементи системи регулювання            |
|      |* Охоплює також клапани              |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.60  |Фільтри, ущільники та забруднювання рідин і газів |
|      |* Гідравлічні рідини, див. 75.120         |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.100.99  |Інші елементи гідравлічних та пневматичних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.120   |Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери       |
|      |* Суднові системи вентилювання та кондиціювання  |
|      |повітря, див. 47.020.90              |
|      |* Рудникові системи вентилювання та кондиціювання |
|      |повітря, див. 73.100.20              |
|      |* Вентилювання та кондиціювання повітря в     |
|      |будівлях, див. 91.140.30              |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.140   |Компресори та пневматичні машини          |
|      |* Стиснене повітря, див. 71.100.20         |
|------------+---------------------------------------------------|
|23.160   |Вакуумна технологія                |
|      |* Охоплює також вакуумні помпи           |

|------------+---------------------------------------------------|
|25     |МАШИНОБУДУВАННЯ                  |
|      |* До цього класу належать стандарти        |
|      |загальної призначеності              |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.020   |Виробничі складальні процеси            |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040   |Системи автоматизації промислового виробництва   |
|      |* Застосовування інформаційних технологій у    |
|      |промисловості, див. 35.240.50           |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040.01  |Системи автоматизації промислового виробництва   |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040.10  |Обробчі центри                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040.20  |Верстати з цифровим програмним керуванням     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040.30  |Промислові роботи. Маніпулятори          |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040.40  |Вимірювання та керування технологічними процесами |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.040.99  |Інші системи автоматизації промислового виробництва|
|------------+---------------------------------------------------|
|25.060   |Верстатні системи                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.060.01  |Верстатні системи взагалі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.060.10  |Зуніфіковані вузли та інші пристрої        |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.060.20  |Ділильні та затискальні пристрої для різального  |
|      |інструменту та оброблюваних деталей        |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.060.99  |Інші верстатні системи               |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080   |Металообробчі верстати               |
|      |* Деревообробчі верстати, див. 79.120.10      |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.01  |Металообробчі верстати взагалі           |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.10  |Токарні верстати                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.20  |Розточувальні та фрезерувальні верстати      |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.25  |Стругальні верстати                |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.30  |Протягувальні верстати               |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.40  |Свердлильні верстати                |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.50  |Шліфувальні та полірувальні верстати        |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.60  |Верстати для пиляння                |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.080.99  |Інші металообробчі верстати            |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100   |Різальні інструменти                |
|      |* Охоплює також технічні алмази          |
|      |* Деревообробчі інструменти, див. 79.120.20    |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.01  |Різальні інструменти взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.10  |Токарні різці                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.20  |Фрези                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.25  |Різці для стругальних і протягувальних верстатів  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.30  |Свердла, зенкери, розвертки            |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.40  |Пилки                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.50  |Нутрорізи і нарізувальні плашки          |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.60  |Терпуги                      |

|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.70  |Абразивні інструменти               |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.100.99  |Інші різальні інструменти             |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120   |Устатковання для безстружкового обробляння     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120.01  |Устатковання для безстружкового обробляння взагалі |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120.10  |Ковальське устатковання. Преси. Ножиці       |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120.20  |Устатковання для вальцювання, витискання та    |
|      |волочіння                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120.30  |Формувальне устатковання              |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120.40  |Машини для електрохімічного обробляння       |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.120.99  |Інше устатковання для безстружкового обробляння  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.140   |Ручні інструменти                 |
|      |* Інструменти для роботи під напругою, див. 13.260 |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.140.01  |Ручні інструменти взагалі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.140.10  |Пневматичні інструменти              |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.140.20  |Електричні інструменти               |
|      |* Ланцюгові та дротяні пилки, див. 65.060.80    |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.140.30  |Слюсарно-монтажні інструменти           |
|      |* Охоплює також гайкові ключі, викрутки,      |
|      |кліщі, гострогубці, молотки тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.140.99  |Інші ручні інструменти               |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160   |Зварювання, високотемпературне та         |
|      |низькотемпературне лютування (паяння)       |
|      |* Охоплює також газове зварювання, електричне   |
|      |зварювання, плазмове зварювання,          |
|      |електронно-променеве зварювання, плазмове     |
|      |різання тощо                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160.01  |Зварювання, високотемпературне та         |
|      |низькотемпературне лютування (паяння) взагалі   |
|      |* Охоплює також атестування зварників       |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160.10  |Процеси зварювання                 |
|      |* Охоплює також термічне різання та покривання   |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160.20  |Зварювальні матеріали               |
|      |* Охоплює також електроди, присадкові метали,   |
|      |гази тощо                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160.30  |Зварювальне устатковання              |
|      |* Охоплює також устатковання для термічного різання|
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160.40  |Зварні шви та зварювання              |
|      |* Охоплює також розташування і механічне      |
|      |та неруйнівне випробовування зварних швів     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.160.50  |Високотемпературне та низькотемпературне лютування |
|      |(паяння)                      |
|      |* Охоплює також тверді та м'які люти        |
|      |(припої) устатковання               |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.180   |Промислові печі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.180.01  |Промислові печі взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.180.10  |Електричні печі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.180.20  |Полуменеві печі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.200   |Термічне обробляння                |

|------------+---------------------------------------------------|
|25.220   |Обробляння та покривання поверхонь         |
|      |* Охоплює також процеси та устатковання      |
|      |для обробляння і покривання поверхонь       |
|      |* Термічне обробляння, див. 25.200         |
|      |* Обробляння та покривання поверхонь в       |
|      |авіаційно-космічній промисловості, див. 49.040   |
|      |* Корозія металів, див. 77.060           |
|      |* Лакофарбові покриви, див. 87.020         |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.01  |Обробляння та покривання поверхонь взагалі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.10  |Готування поверхонь                |
|      |* Охоплює також готування поверхонь        |
|      |під фарбування, зачищання, шабрування,       |
|      |струминне очищання тощо              |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.20  |Обробляння поверхонь                |
|      |* Охоплює також анодовання, покриви,        |
|      |які хімічно взаємодіють з основою,         |
|      |термонапилювання тощо               |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.40  |Металеві покриви                  |
|      |* Охоплює також електролітичне осаджування,    |
|      |катодне та автокаталітичне покривання тощо     |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.50  |Емалеві покриви                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.60  |Органічні покриви                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|25.220.99  |Інші види обробляння та покривання поверхонь    |

|------------+---------------------------------------------------|
|27     |ЕНЕРГЕТИКА І ТЕПЛОТЕХНІКА             |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.010   |Енергетика і теплотехніка взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.020   |Двигуни внутрішнього згорання           |
|      |* До цієї групи належать стандарти загальної    |
|      |призначеності                   |
|      |* Двигуни внутрішнього згорання для        |
|      |дорожньо-транспортних засобів, див. 43.060     |
|      |* Суднові двигуни, див. 47.020.20         |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.040   |Газові та парові турбіни. Парові двигуни      |
|      |* Гідравлічні турбіни, див. 27.140         |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.060   |Пальники. Бойлери                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.060.01  |Пальники і бойлери взагалі             |
|      |* Пальники і бойлери для систем центрального    |
|      |опалювання, див. 91.140.10             |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.060.10  |Пальники на рідинному та твердому паливі      |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.060.20  |Газові пальники                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.060.30  |Котли та теплообмінники              |
|      |* Охоплює також посудини під паровим тиском    |
|      |* Теплообмінники для хімічної промисловості,    |
|      |див. 71.120.30                   |
|      |* Нагрівальні прилади для будинків, див. 97.100  |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.070   |Паливні елементи                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.080   |Теплові помпи                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.100   |Електростанції взагалі               |
|      |* Охоплює також теплоелектростанції        |
|      |* Атомні електростанції, див. 27.120.20      |
|      |* Гідроелектростанції, див. 27.140         |
|      |* Сонячні електростанції, див. 27.160       |
|      |* Вітряні енергетичні установки, див. 27.180    |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.120   |Атомна енергетика                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.120.01  |Атомна енергетика взагалі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.120.10  |Реакторна техніка                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.120.20  |Ядерне енергетичне устатковання. Безпека      |
|      |* Захист від опромінення, див. 13.280       |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.120.30  |Радіоактивні речовини               |
|      |* Охоплює також сировину              |
|      |* Радіоактивні відходи, див. 13.030.30       |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.120.99  |Інші стандарти стосовно атомної енергетики     |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.140   |Гідроенергетика                  |
|      |* Охоплює також гідравлічні турбіни        |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.160   |Геліоенергетика                  |
|      |* Охоплює також фотоелектричні системи       |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.180   |Вітряні енергетичні установки та інші альтернативні|
|      |джерела енергії                  |
|      |* Охоплює також виробляння електроенергії,     |

|------------+---------------------------------------------------|
|27.200   |Холодильна техніка                 |
|      |* Кондиціонери, див. 23.120            |
|      |* Холодоагенти, див. 71.100.45           |
|      |* Побутові холодильні апарати, див. 97.040.30   |
|      |* Холодильні апарати для торгівлі, див. 97.130.20 |
|------------+---------------------------------------------------|
|27.220   |Регенерація тепла. Термоізоляція          |
|      |* До цієї групи належать стандарти загальної    |
|      |призначеності                   |
|      |* Термоізоляція будівель, див. 91.120.10      |

|------------+---------------------------------------------------|
|29     |ЕЛЕКТРОТЕХНІКА                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.020   |Електротехніка взагалі               |
|      |* Охоплює також напруги, загальну електротехнічну |
|      |термінологію, електричні таблиці, безпеку,     |
|      |випробовування на пожежну безпечність тощо     |
|      |* Електричні діаграми і схеми, див. 01.100.25   |
|      |* Електростанції, див. 27.100           |
|      |* Електромагнітна сумісність, див. 33.100     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.030   |Магнітні матеріали                 |
|      |* Сталі зі спеціальними магнітними         |
|      |властивостями, див. 77.140.40           |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035   |Ізоляційні матеріали                |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.01  |Ізоляційні матеріали взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.10  |Паперові та картонні ізоляційні матеріали     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.20  |Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали     |
|      |* Охоплює також клейкі стрічки           |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.30  |Скляні та керамічні ізоляційні матеріали      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.50  |Матеріали на основі лищака (слюди)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.60  |Лакотканини                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.035.99  |Інші ізоляційні матеріали             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.040   |Ізоляційні рідини та гази             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.040.01  |Ізоляційні рідини та гази взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.040.10  |Ізоляційні оливи                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.040.20  |Ізоляційні гази                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.040.99  |Інші ізоляційні рідини та гази           |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.045   |Напівпровідники                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.050   |Провідники                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.060   |Електричні проводи та кабелі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.060.01  |Електричні проводи та кабелі взагалі        |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.060.10  |Проводи                      |
|      |* Охоплює також електричні штанги,         |
|      |автобусні шинопроводи тощо             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.060.20  |Кабелі                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.080   |Ізоляція                      |
|      |* Ізоляційні матеріали, див. 29.035        |
|      |* Ізоляційні рідини та гази, див. 29.040      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.080.01  |Електрична ізоляція взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.080.10  |Ізолятори                     |
|      |* Охотілює також з'єднувачі та інші        |
|      |елементи для ізоляторів              |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.080.20  |Прохідні ізолятори                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.080.30  |Ізоляційні системи                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.080.99  |Інші стандарти стосовно ізоляції          |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.100   |Складники електротехнічного устатковання      |
|      |* Електронні складники, див. 31          |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.100.01  |Складники електротехнічного устатковання взагалі  |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.100.10  |Магнітні складники                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.100.20  |Електричні та електромеханічні складники      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.100.99  |Інші складники електротехнічного устатковання   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120   |Електротехнічна арматура              |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.01  |Електротехнічна арматура взагалі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.10  |Ізоляційні трубки                 |

|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.20  |З'єднувальні пристрої               |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.30  |Вилки, розетки, з'єднувачі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.40  |Вимикачі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.50  |Топкі запобіжники та інші пристрої захисту від   |
|      |струмових перевантаг                |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.70  |Реле                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.120.99  |Інша електротехнічна арматура           |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.130   |Комутаційна апаратура та апаратура керування    |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.130.01  |Комутаційна апаратура та апаратура керування    |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.130.10  |Високовольтна комутаційна апаратура та апаратура  |
|      |керування                     |
|      |* Охоплює також закриту комутаційну        |
|      |апаратуру та апаратуру керування          |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.130.20  |Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура  |
|      |керування                     |
|      |* Охоплює також комутаційну апаратуру та      |
|      |апаратуру керування комплектну           |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.130.99  |Інша комутаційна апаратура та апаратура керування |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140   |Лампи та відповідне устатковання          |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.01  |Лампи взагалі                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.10  |Цоколі та патрони для ламп             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.20  |Розжарові лампи                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.30  |Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи        |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.40  |Світильники                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.50  |Системи освітлювального устатковання        |
|      |* Охоплює також системи подавання живлення     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.140.99  |Інші стандарти стосовно ламп            |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160   |Обертові електричні машини             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160.01  |Обертові електричні машини взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160.10  |Складники обертових електричних машин       |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160.20  |Генератори                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160.30  |Двигуни                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160.40  |Генераторне устатковання              |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.160.99  |Інші стандарти стосовно обертових електричних машин|
|------------+---------------------------------------------------|
|29.180   |Трансформатори. Електричні реактори        |
|      |* Вимірювальні трансформатори, див. 17.220.20   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.200   |Випрямлячі. Перетворювачі. Устабілізовані джерела |
|      |електроживлення                  |
|      |* Охоплює також напівпровідникові перетворювачі  |

|------------+---------------------------------------------------|
|29.220   |Гальванічні елементи та батареї          |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.220.01  |Гальванічні елементи та батареї взагалі      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.220.10  |Первинні елементи та батареї            |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.220.20  |Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї    |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.220.30  |Лужні акумулятори та акумуляторні батареї     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.220.99  |Інші елементи та батареї              |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.240   |Мережі електропостачання та розподільчі мережі   |
|      |* Системи електропостачання в будівлях,      |
|      |див. 91.140.50                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.240.01  |Мережі електропостачання та розподільчі мережі   |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.240.10  |Підстанції. Захисні розрядники           |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.240.20  |Лінії електропересилання та розподільчі лінії   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.240.30  |Апаратура керування для електроенергетичних систем |
|      |* Прилади для вимірювання електричних величин,   |
|      |див. 17.220.20                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.240.99  |Інше устатковання стосовно мереж електропостачання |
|      |та розподільчих мереж               |
|      |* Охоплює також конденсатори            |
|      |для мереж електроживлення             |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.260   |Електроустатковання для роботи в особливих умовах |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.260.01  |Електроустатковання для роботи в особливих умовах |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.260.10  |Електроустатковання для роботи на відкритому    |
|      |просторі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.260.20  |Електричні апарати для вибухонебезпечного     |
|      |середовища                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.260.99  |Інше електроустатковання для роботи в особливих  |
|      |умовах                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|29.280   |Тягове електроустатковання             |
|      |* Охоплює також стаціонарне електроустатковання  |
|      |залізниць                     |
|      |* Електричні дорожньо-транспортні засоби,     |
|      |див. 43.120                    |
|      |* Неелектричний тяговий рухомий склад залізниць,  |
|      |див. 45.060.10                   |

|------------+---------------------------------------------------|
|31     |ЕЛЕКТРОНІКА                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.020   |Електронні складники взагалі            |
|      |* Магнітні складники, див. 29.100.10        |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.040   |Резистори                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.040.01  |Резистори взагалі                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.040.10  |Резистори сталого опору              |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.040.20  |Потенціометри, резистори змінного опору      |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.040.30  |Терморезистори                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.040.99  |Інші резистори                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060   |Конденсатори                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.01  |Конденсатори взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.10  |Конденсатори сталої ємності            |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.20  |Керамічні та лищакові (слюдяні) конденсатори    |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.30  |Паперові та пластмасові конденсатори        |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.40  |Танталові електролітні конденсатори        |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.50  |Алюмінієві електролітні конденсатори        |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.60  |Конденсатори змінної ємності            |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.70  |Силові конденсатори                |
|      |* Конденсатори для мереж              |
|      |електроживлення, див. 29.240.99          |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.060.99  |Інші конденсатори                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.080   |Напівпровідникові прилади             |
|      |* Напівпровідники, див. 29.045           |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.080.01  |Напівпровідникові прилади взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.080.10  |Діоди                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.080.20  |Тиристори                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.080.30  |Транзистори                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.080.99  |Інші напівпровідникові прилади           |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.100   |Електровакуумні прилади              |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.120   |Електронні пристрої відображання інформації    |
|      |* Охоплює також дисплеї на рідинних кристалах   |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.140   |П'єзоелектричні та діелектричні прилади      |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.160   |Електричні фільтри                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.180   |Друкові схеми та плати               |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.190   |Електронні складники складені           |
|      |* Охоплює також попередньо складені модулі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.200   |Зінтегровані схеми. Мікроелектроніка        |
|      |* Охоплює також електронні мікросхеми,       |
|      |логічні та аналогові мікроструктури        |
|      |* Мікропроцесори, див. 35.160           |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.220   |Електромеханічні складники електронного та     |
|      |телекомунікаційного устатковання          |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.220.01  |Електромеханічні складники взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.220.10  |Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі    |

|------------+---------------------------------------------------|
|31.220.20  |Перемикачі                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.220.99  |Інші електромеханічні складники          |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.240   |Механічні конструкції електронного устатковання  |
|------------+---------------------------------------------------|
|31.260   |Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання      |
|      |* Охоплює також фотоелектронні трубки та      |
|      |фотоелементи                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33     |ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА      |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.020   |Телекомунікації взагалі              |
|      |* Охоплює також інфраструктуру           |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.030   |Телекомунікаційні послуги. Застосовування     |
|      |* Охоплює також додаткові послуги, аспекти     |
|      |обслуговування                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040   |Телекомунікаційні системи             |
|      |* Охоплює також аспекти щодо мереж (систем)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.01  |Телекомунікаційні системи взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.20  |Системи пересилання                |
|      |* Охоплює також синхронізацію,           |
|      |кабельні системи, зінтегровані кабельні системи,  |
|      |магістралі та ущільники каналів          |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.30  |Системи комутації та сигналізації         |
|      |* Охоплює також аспекти нараховування платні    |
|      |та виписування рахунків за виклик         |
|      |по телекомунікаціях                |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.35  |Телефонні мережі                  |
|      |* Охоплює також комутаційну телефонну мережу    |
|      |загального користування (PSTN),          |
|      |приватну телекомунікаційну мережу (PTN) та мережу |
|      |приватних зінтегрованих послуг (PISN)       |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.40  |Мережі пересилання даних              |
|      |* Охоплює також мережу пересилання даних      |
|      |загального користування з комутацією пакетів    |
|      |(PSPDN) та Езернет                 |
|      |* Цифрова мережа комплексними послугами      |
|      |(ISDN), див. 33.080                |
|      |* Локальні, глобальні та міські обчислювальні   |
|      |мережі, див. 35.110                |
|      |* Модеми, див. 35.180               |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.50  |Лінії, з'єднання та кола              |
|      |* Охоплює також мережі доступу та складники мереж |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.040.99  |Інше устатковання для телекомунікаційних систем  |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.050   |Телекомунікаційне кінцеве устатковання       |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.050.01  |Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі   |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.050.10  |Телефонне устатковання               |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.050.20  |Пошуково-викликове (пейджингове) устатковання   |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.050.30  |Устатковання для телексу, телетексту, телефаксу  |
|      |* Модеми, див. 35.180               |

|------------+---------------------------------------------------|
|33.050.99  |Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.060   |Радіозв'язок                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.060.01  |Радіозв'язок взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.060.20  |Приймальна та пересилальна апаратура        |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.060.30  |Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи  |
|      |зв'язку                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.060.40  |Кабельні розподільчі системи            |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.060.99  |Інше устатковання для радіозв'язку         |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070   |Служби мобільного зв'язку             |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.01  |Служби мобільного зв'язку взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.10  |Наземний магістральний радіозв'язок (TETRA)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.20  |Пошуково-викликові (пейджингові) системи      |
|      |* Охоплює також європейську систему        |
|      |пересилання повідомлень на радіочастотах (ERMES)  |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.30  |Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (DECT)  |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.40  |Супутники зв'язку                 |
|      |* Охоплює також глобальну систему         |
|      |місцевизначання (GPS)               |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.50  |Глобальна система мобільного зв'язку (GSM)     |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.070.99  |Інші служби мобільного зв'язку           |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.080   |Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN)   |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.100   |Електромагнітна сумісність (EMC)          |
|      |* Охоплює також радіозавади            |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.100.01  |Електромагнітна сумісність взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.100.10  |Емісія завад                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.100.20  |Несприйнятливість                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.100.99  |Інші аспекти стосовно електромагнітної сумісності |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120   |Складники та допоміжні пристрої для        |
|      |телекомунікаційного устатковання          |
|      |* Штепсельні та розеткові пристрої.        |
|      |З'єднувачі, див. 31.220.10             |
|      |* Перемикачі, див. 31.220.20            |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120.01  |Складники та допоміжні пристрої взагалі      |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120.10  |Коаксіальні кабелі. Хвилеводи           |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120.20  |Проводи та симетричні кабелі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120.30  |Радіочастотні з'єднувачі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120.40  |Антени                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.120.99  |Інші складники та допоміжні пристрої        |

|------------+---------------------------------------------------|
|33.140   |Спеціальне вимірювальне устатковання для      |
|      |телекомунікаційних систем             |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160   |Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка        |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.01  |Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі    |
|      |* Сценічне та студійне устатковання, див. 97.200.10|
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.10  |Підсилювачі                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.20  |Радіоприймачі                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.25  |Телевізори                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.30  |Аудіосистеми                    |
|      |* Охоплює також магнітофони, грамплатівки,     |
|      |магнітні стрічки, касети, компактні        |
|      |диски (CD) тощо                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.40  |Відеосистеми                    |
|      |* Охоплює також відеомагнітофони,         |
|      |відеокамери, касети, лазерні диски тощо      |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.50  |Допоміжні пристрої                 |
|      |* Охоплює також навушники,             |
|      |гучномовці, мікрофони тощо             |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.60  |Системи колективної інформатики (мультимедіа) і  |
|      |устатковання для телеконференцзв'язку       |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.160.99  |Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка      |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.170   |Теле- та радіомовлення               |
|      |* Устатковання для теле- та радіомовлення,     |
|      |див. 33.160                    |
|      |* Сценічне та студійне устатковання,        |
|      |див. 97.200.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.180   |Волоконно-оптичний зв'язок             |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.180.01  |Волоконно-оптичні системи взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.180.10  |Волокна та кабелі                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.180.20  |Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої      |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.180.30  |Оптичні підсилювачі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.180.99  |Інше волоконно-оптичне устатковання        |
|------------+---------------------------------------------------|
|33.200   |Телекерування. Телеметрія             |
|      |* Охоплює також систему диспетчерського      |
|      |керування та збирання даних (SCADA)        |

|------------+---------------------------------------------------|
|35     |ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ     |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.020   |Інформаційні технології (IT) взагалі        |
|      |* Охоплює також загальні аспекти устатковання   |
|      |інформаційних технологій              |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.040   |Набори знаків і кодування інформації        |
|      |* Охоплює також кодування звукової (аудіо-),    |
|      |графічно-зображувальної, колективної (мультимедіа) |
|      |та всезагальної (гіпермедіа) інформації, методи  |
|      |захищання IT, шифрування, штрихове кодування тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.060   |Мови, використовні в інформаційних технологіях   |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.080   |Розробляння програмного статку і системної     |
|      |документації                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100   |Взаємозв'язок відкритих систем (OSI)        |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.01  |Взаємозв'язок відкритих систем взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.05  |Багаторівневі прикладні системи          |
|      |* Охоплює також міжнародні             |
|      |застандартизовані профілі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.10  |Фізичний рівень                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.20  |Рівень ланки даних                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.30  |Рівень мережі                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.40  |Транспортний рівень                |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.50  |Сеансовий рівень                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.60  |Рівень подання даних                |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.100.70  |Прикладний рівень                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.110   |Організування мереж                |
|      |* Охоплює також локальні обчислювальні       |
|      |мережі (LAN), міські обчислювальні         |
|      |мережі (MAN), глобальні обчислювальні мережі (WAN) |
|      |тощо * Мережа приватних комплексних послуг (PISN), |
|      |див. 33.040.35                   |
|      |* Цифрова мережа з комплексними          |
|      |послугами (ISDN), див. 33.080           |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.140   |Комп'ютерна графіка                |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.160   |Мікропроцесорні системи              |
|      |* Охоплює також персональні комп'ютери       |
|      |(PC), контролери, калькулятори тощо        |
|      |* Зінтегровані схеми, див. 31.200         |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.180   |Інформаційно-технологічні термінали та інше    |
|      |периферійне устатковання              |
|      |* Охоплює також модеми               |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.200   |Інтерфейси та з'єднувальне устатковання      |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220   |Запам'ятовувачі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.01  |Запам'ятовувачі взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.10  |Паперові картки та стрічки             |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.20  |Магнітні запам'ятовувачі взагалі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.21  |Магнітні диски                   |
|      |* Охоплює також гнучкі диски,           |
|      |дискети, пакети дисків, картриджі тощо       |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.22  |Магнітні стрічки                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.23  |Касети та картриджі на магнітні стрічки      |

|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.30  |Оптичні запам'ятовувачі              |
|      |* Охоплює також компактні             |
|      |диски (CD) і магнітно-оптичні пристрої (MO)    |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.220.99  |Інші запам'ятовувачі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240   |Застосовування інформаційних технологій      |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.01  |Застосовування інформаційних технологій взагалі  |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.10  |Автоматизоване проектування (CAD)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.15  |Ідентифікаційні картки і відповідні пристрої    |
|      |* Охоплює також застосовування карток у банківській|
|      |справі, торгівлі, телекомунікації, на транспорті  |
|      |тощо                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.20  |Застосовування інформаційних технологій у роботі  |
|      |установ                      |
|      |* Охоплює також системи обробляння,        |
|      |пересилання та подавання тексту, архітектуру    |
|      |службових документів (ODA) тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.30  |Застосовування інформаційних технологій в     |
|      |інформаційній діяльності, документуванні та    |
|      |видавничій справі                 |
|      |* Охоплює також стандартну мову          |
|      |узагальненої розмітки (SGML), машинний       |
|      |переклад тощо                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.40  |Застосовування інформаційних технологій у     |
|      |банківській справі                 |
|      |* Охоплює також автоматизовані           |
|      |банківські послуги                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.50  |Застосовування інформаційних технологій у     |
|      |промисловості                   |
|      |* Охоплює також автоматизоване проектування    |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.60  |Застосовування інформаційних технологій на     |
|      |транспорті та в торгівлі              |
|      |* Охоплює також EDIFACT              |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.70  |Застосовування інформаційних технологій в науці  |
|      |* Охоплює також цифрову географічну інформацію,  |
|      |автоматизування експерименту            |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.80  |Застосовування інформаційних технологій в системі |
|      |охорони здоров'я                  |
|      |* Охоплює також комп'ютерну томографію       |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.240.99  |Застосовування інформаційних технологій в інших  |
|      |галузях                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|35.260   |Конторські машини                 |
|      |* Охоплює також друкарські машини, диктофони,   |
|      |адресувальні машини, машини для знищування     |
|      |документів, машини для відкривання         |
|      |аркушів, машини для складання аркушів, поштові   |
|      |франкувальні машини, їхні стрічки та інші пристрої |
|      |до них тощо * Телефони, див. 33.050.10       |
|      |* Телекси і телефакси, див. 33.050.30       |
|      |* Копіювальні машини, див. 37.100.10        |
|      |* Обгортальне і пакувальне устатковання,      |
|      |див. 55.200                    |
|      |* Паперове канцелярське приладдя, див. 85.080   |
|      |* Конторські меблі, див. 97.140          |
|      |* Непаперове канцелярське приладдя, див. 97.180  |

|------------+---------------------------------------------------|
|37     |ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ          |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.020   |Оптичне устатковання                |
|      |* Охоплює також мікроскопи, телескопи, тощо    |
|      |* Офтальмологічне устатковання, див. 11.040.70   |
|      |* Оптичні вимірювальні прилади, див. 17.180.30   |
|      |* Лінзи для фотоустатковання, див. 37.040.10    |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040   |Фотографія * Фотостудії, див. 97.200.10      |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040.01  |Фотографія взагалі                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040.10  |Фотоустатковання. Проектори            |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040.20  |Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040.25  |Плівки для радіографії               |
|      |* Охоплює також плівки для             |
|      |стоматологічної, медичної і технічної радіографії |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040.30  |Фотохімікати                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.040.99  |Інші стандарти стосовно фотографії         |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.060   |Кінематографія                   |
|      |* Кінематографічні студії, див. 97.200.10     |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.060.01  |Кінематографія взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.060.10  |Кіноустатковання                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.060.20  |Кіноплівки. Касети                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.060.99  |Інші стандарти стосовно кінематографії       |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.080   |Способи формування зображення документів      |
|      |* Охоплює також мікрографію, електронне і оптичне |
|      |зображення                     |
|      |* Оптичні запам'ятовувачі, див. 35.220.30     |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.100   |Поліграфія                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.100.01  |Поліграфія взагалі                 |
|      |* Охоплює також вичитування коректи        |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.100.10  |Розмножувальне устатковання            |
|      |* Охоплює також друкарську, копіювальну      |
|      |і тиражувальну техніку, палітурне         |
|      |устатковання тощо                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.100.20  |Матеріали для поліграфії              |
|      |* Чорнило, пасти, друкарські фарби, див. 87.080  |
|------------+---------------------------------------------------|
|37.100.99  |Інші стандарти стосовно поліграфії         |
|------------+---------------------------------------------------|
|39     |ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО (ЮВЕЛІРНА СПРАВА)   |
|------------+---------------------------------------------------|
|39.020   |Точна механіка                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|39.040   |Годинникарство                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|39.040.01  |Годинникарство взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|39.040.10  |Наручні та кишенькові годинники          |
|------------+---------------------------------------------------|
|39.040.20  |Настінні та настільні годинники          |

|------------+---------------------------------------------------|
|39.040.99  |Інші прилади для відліку часу           |
|------------+---------------------------------------------------|
|39.060   |Золотарство (ювелірна справа)           |
|      |* охоплює також дорогоцінні метали,        |
|      |коштовне та напівкоштовне каміння         |
|      |* Технічні алмази, див. 25.100           |
|------------+---------------------------------------------------|
|43     |ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ            |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.020   |Дорожньо-транспортні засоби взагалі        |
|      |* Охоплює також випробовування та утилізування   |
|      |дорожньо-транспортних засобів           |
|      |* Дорожній транспорт, див. 03.220.20        |
|      |* Викиди двигунів транспортних           |
|      |засобів, див. 13.040.50              |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040   |Системи дорожньо-транспортних засобів       |
|      |* Електричні системи дорожньо-транспортних     |
|      |засобів, див. 43.120                |
|      |* Системи мотоциклів і мопедів, див. 43.140    |
|      |* Системи велосипедів, див. 43.150         |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.01  |Системи дорожньо-транспортних засобів взагалі   |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.10  |Електричне та електронне устатковання       |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.15  |Автомобільне інформаційне устатковання. Вбудовані |
|      |комп'ютерні системи                |
|      |* Охоплює також навігаційні            |
|      |системи, автомобільне радіо тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.20  |Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні пристрої |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.30  |Пристрої регулювання та контрольні прилади     |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.40  |Гальмівні системи                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.50  |Трансмісії, підвіски                |
|      |* Охоплює також муфти зчіплювання, коробки     |
|      |передач, системи кермування з підсилювачем,    |
|      |карданні вали, диференціали, колеса, ободи, тощо  |
|      |* Шини, див. 83.160.10               |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.60  |Кузови і деталі кузовів              |
|      |* Охоплює також раму і каркас автомобіля,     |
|      |нагрівальні прилади, системи кондиціювання     |
|      |для пасажирського салону і кабіни         |
|      |водія, багажники на даху тощо           |
|      |* Вантажні відділення, див. 43.080.10       |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.65  |Системи очищання віконного скла          |
|      |* Охоплює також протиобмерзачі,          |
|      |протизапітнювачі, дзеркала тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.70  |Тягово-зчіпні пристрої               |
|      |* Охоплює також тягові               |
|      |(буксирні) та опорно-зчіпні пристрої        |

|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.80  |Установки убезпечування та обмежувальні системи  |
|      |* Охоплює також повітряні подушки, паски безпеки, |
|      |аварійні виходи                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.040.99  |Інші системи дорожньо-транспортних засобів     |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060   |Двигуни внутрішнього згорання для         |
|      |дорожньо-транспортних засобів           |
|      |* Стандарти на двигуни внутрішнього        |
|      |згорання загальної                 |
|      |призначеності, див. 27.020             |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.01  |Двигуни внутрішнього згорання для         |
|      |дорожньо-транспортних засобів взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.10  |Блок циліндрів двигуна і внутрішні деталі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.20  |Системи нагнітання, живлення повітрям та випускання|
|      |відпрацьованих газів                |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.30  |Системи охолоджування. Змащувальні системи     |
|      |* Антифризи, див. 71.100.45            |
|      |* Мастила, див. 75.100               |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.40  |Паливні системи                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.50  |Електричне та електронне устатковання. Системи   |
|      |керування                     |
|      |* Охоплює також системи запалювання і       |
|      |пускові двигуни                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.060.99  |Інші елементи і системи двигунів внутрішнього   |
|      |згорання                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.080   |Вантажні транспортні засоби            |
|      |* Системи дорожньо-транспортних засобів,      |
|      |див. 43.040                    |
|      |* Шини для дорожньо-транспортних засобів,     |
|      |див. 83.160.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.080.01  |Вантажний транспорт взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.080.10  |Вантажні автомобілі та причепи           |
|      |* Охоплює також автоцистерни і вантажні відділення |
|      |* Внутрішньозаводський транспорт, див. 53.060   |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.080.20  |Автобуси                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.080.99  |Інший вантажний транспорт             |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.100   |Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи    |
|      |* Системи дорожньо-транспортних засобів,      |
|      |див. 43.040                    |
|      |* Шини для дорожньо-транспортних засобів,     |
|      |див. 83.160.10                   |
|      |* Туристичне споряддя, див. 97.200.30       |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.120   |Дорожні електротранспортні засоби         |
|      |* Охоплює також їхні складники та системи     |
|      |* Шини для дорожньо-транспортних засобів,     |
|      |див. 83.160.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.140   |Мотоцикли і мопеди                 |
|      |* Охоплює також їхні складники та системи     |
|      |* Шини для дорожньо-транспортних засобів,     |
|      |див. 83.160.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.150   |Велосипеди                     |
|      |* Охоплює також їхні складники та системи     |
|      |* Шини для дорожньо-транспортних засобів,     |
|      |див. 83.160.10                   |

|------------+---------------------------------------------------|
|43.160   |Транспорт спеціальної призначеності        |
|      |* Охоплює також транспорт для збирання відходів,  |
|      |складники та системи для транспорту спеціальної  |
|      |призначеності                   |
|      |* Протипожежні машини, див. 13.220.10       |
|      |* Вантажопідіймальні крани, див. 53.020.20     |
|      |* Машини та механізми для земляних робіт,     |
|      |див. 53.100                    |
|      |* Сільськогосподарські трактори та причепи, див.  |
|      |65.060.10                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|43.180   |Діагностичне, випробовувальне устатковання та   |
|      |устатковання для технічного обслуговування     |
|      |* Охоплює також ремонтні засоби * Бензоколонки,  |
|      |див. 75.200                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|45     |ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.020   |Залізнична техніка взагалі             |
|      |* Залізничний транспорт, див. 03.220.30      |
|      |* Будування залізниць, див. 93.100         |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.040   |Матеріали та складники для залізничної техніки   |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.060   |Рухомий склад залізниць              |
|      |* Охоплює також матеріали, складники та      |
|      |електричне й електронне устатковання для рухомого |
|      |складу залізниць                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.060.01  |Рухомий склад залізниць взагалі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.060.10  |Тяговий рухомий склад залізниць          |
|      |* Електричне тягове устатковання, див. 29.280   |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.060.20  |Несамохідний рухомий склад             |
|      |* Охоплює також вагони-цистерни          |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.080   |Рейки і складники залізниць            |
|      |* Охоплює також складники рейкової колії      |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.100   |Устатковання для линвових доріг          |
|      |* Охоплює також устатковання линвових транспортних |
|      |систем                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|45.120   |Устатковання для будування та експлуатування    |
|      |залізниць і линвових доріг             |
|------------+---------------------------------------------------|
|47     |СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ         |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020   |Суднобудування та морські споруди взагалі     |
|      |* Охоплює також споруди на континентальному шельфі,|
|      |крім споруд для видобування нафти та природного  |
|      |газу, і видобування корисних копалин з морського  |
|      |дна                        |
|      |* Водний транспорт, див. 03.220.40         |
|      |* Споруди на континентальному шельфі для      |
|      |видобування корисних копалин з морського дна.   |
|      |див. 73.100.30                   |
|      |* Споруди на континентальному шельфі для      |
|      |нафтової та газової промисловості, див. 75.180.10 |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.01  |Стандарти стосовно загальних питань суднобудування |
|      |та морських споруд                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.05  |Матеріали та складники для суднобудування     |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.10  |Корпуси суден та їхні складники          |

|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.20  |Суднові двигуни та рушійні системи         |
|      |* Стандарти на двигуни внутрішнього згорання    |
|      |загальної призначеності, див. 27.020        |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.30  |Системи трубопроводів               |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.40  |Підіймальне і навантажувально-розвантажувальне   |
|      |устатковання                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.50  |Палубне обладдя та устатковання          |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.60  |Електроустатковання суден та морських споруд    |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.70  |Навігаційні прилади та устатковання для керування |
|      |* Телекомунікаційне устатковання, див. 33.060   |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.80  |Житлові приміщення                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.85  |Приміщення для вантажів              |
|      |* Охоплює також цистерни та танки         |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.90  |Суднові системи вентилювання, кондиціювання повітря|
|      |та опалювання                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.020.99  |Інші стандарти стосовно суднобудування та морських |
|      |споруд                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.040   |Морські судна                   |
|      |* Охоплює також їхні системи і складники      |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.060   |Судна внутрішнього плавання            |
|      |* Охоплює також їхні системи і складники      |
|------------+---------------------------------------------------|
|47.080   |Малі судна                     |
|      |* Охоплює також системи та складники малих     |
|      |суден і рятувальні засоби             |
|      |* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети),  |
|      |див. 13.340.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|49     |АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА           |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.020   |Повітряні космічні кораблі та літальні апарати   |
|      |взагалі                      |
|      |* Охоплює також експлуатування літаків, динаміку  |
|      |польотів тощо                   |
|      |* Повітряний транспорт, див. 03.220.50       |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025   |Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій   |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.01  |Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій   |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.05  |Сплави на основі заліза взагалі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.10  |Сталі                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.15  |Сплави кольорових металів взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.20  |Алюміній                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.30  |Титан                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.40  |ґума та пластмаси                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.50  |Клеї                        |

|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.60  |Текстиль                      |
|      |* Охоплює також склотканини і тканини з покривом  |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.025.99  |Інші матеріали                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030   |Кріпильні вироби для авіаційно-космічних      |
|      |конструкцій                    |
|      |* Кріпильні вироби загальної призначеності,    |
|      |див. 21.060                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.01  |Кріпильні вироби взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.10  |ґвинтові нарізі                  |
|      |* ґвинтові нарізі загальної призначеності,     |
|      |див. 21.040                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.20  |Болти, ґвинти, шпильки               |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.30  |Гайки                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.40  |Штифти, цвяхи                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.50  |Шайби та інші кріпильні засоби           |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.60  |Заклепки                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.030.99  |Інші кріпильні вироби               |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.035   |Елементи авіаційно-космічних конструкцій      |
|      |* Авіаційні шини, див. 83.160.20          |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.040   |Покриви та пов'язані з ними процеси в       |
|      |авіаційно-космічній промисловості         |
|      |* Покриви загальної призначеності, див. 25.220   |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.045   |Конструкції та елементи конструкцій        |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.050   |Авіаційні та ракетні двигуни і силове устатковання |
|      |* Охоплює також паливні системи          |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.060   |Авіаційно-космічне електроустатковання та системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.080   |Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні    |
|      |системи та їхні складники             |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.090   |Бортове устатковання та прилади          |
|      |* Охоплює також навігаційні прилади та       |
|      |телекомунікаційне устатковання           |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.095   |Устатковання для пасажирів і кабін         |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.100   |Устатковання для технічного обслуговування та   |
|      |наземних служб                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.120   |Вантажне устатковання               |
|      |* Контейнери, піддони та сітки транспортні     |
|      |авіаційні, див. 55.180.30             |
|------------+---------------------------------------------------|
|49.140   |Космічні системи і процеси             |
|      |* Охоплює також космічні системи пересилання    |
|      |даних та інформації і наземне допоміжне      |
|      |устатковання для забезпечення виконання      |
|      |операцій на стартовій позиції           |

|------------+---------------------------------------------------|
|53     |ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ        |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.020   |Підіймальне устатковання              |
|      |* Підіймальне устатковання, використовне      |
|      |в суднобудуванні, див. 47.020.40          |
|      |* Ліфти та ескалатори, див. 91.140.90       |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.020.01  |Підіймальні пристрої взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.020.20  |Крани                       |
|      |* Охоплює також самохідні крани, баштові      |
|      |крани, консольні крани, мостові крани тощо     |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.020.30  |Приладдя для підіймального устатковання      |
|      |* Охоплює також підіймальні гаки,         |
|      |вантажопідіймальні серги, підіймальні ланцюги,   |
|      |линви тощо                     |
|      |* Линви та підіймальні ланцюги загальної      |
|      |призначеності, див. 77.140.65           |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.020.99  |Інше підіймальне устатковання           |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.040   |Підіймально-транспортне устатковання безперервної |
|      |дії                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.040.01  |Підіймально-транспортне устатковання безперервної |
|      |дії взагалі                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.040.10  |Конвеєри                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.040.20  |Елементи для конвеєрів               |
|      |* Охоплює також конвеєрні             |
|      |стрічки, ланцюги, зірочки тощо           |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.040.30  |Пневмотранспорт і його елементи          |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.040.99  |Інше підіймально-транспортне устатковання     |
|      |безперервної дії                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.060   |Внутрішньозаводський транспорт           |
|      |* Охоплює також вилкові навантажувачі, рухомі   |
|      |платформи тощо                   |
|      |* Вантажні автомобілі та причепи, див. 43.080.10  |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.080   |Складське устатковання               |
|      |* Охоплює також завантажувальні пристрої,     |
|      |полиці тощо                    |
|      |* Зберігання та складування, див. 55.220      |
|      |* Сховища для сільськогосподарської продукції,   |
|      |див. 65.040.20                   |
|      |* Стелажі для магазинів, див. 97.130.10      |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.100   |Машини та механізми для земляних робіт       |
|      |* Охоплює також трактори, екскаватори,       |
|      |навантажувачі, грейдери, тощо           |
|------------+---------------------------------------------------|
|53.120   |Знаряддя для ручних робіт             |
|      |* Охоплює також лопати, ломи, кайла тощо      |
|------------+---------------------------------------------------|
|55     |ПАКУВАННЯ І РОЗПОДІЛЯННЯ ТОВАРІВ          |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.020   |Пакування і розподіляння товарів взагалі      |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.040   |Пакувальні матеріали та приладдя          |
|      |* Охоплює також обгортковий матеріал, папір,    |
|      |плівку, фольгу, мотузки, пристрої для       |
|      |запечатування, перекладки тощо           |
|      |* Клейкі стрічки загальної призначеності,     |
|      |див. 83.180                    |

|------------+---------------------------------------------------|
|55.060   |Котушки. Бобіни                  |
|      |* Охоплює також держаки, опори тощо для      |
|      |матеріалів, що їх закріплюють або намотують    |
|      |ззовні                       |
|      |* Ролики, осердя, котушки для фото- та       |
|      |кіноплівок тощо, див. 37.040.20          |
|      |та 37.060.20                    |
|      |* Конусні бобіни, трубки, стрижні тощо для     |
|      |текстильних матеріалів, див. 59.120.20       |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.080   |Мішки. Сумки                    |
|      |* Охоплює також пакети, конверти тощо       |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.100   |Пляшки. Горщики. Банки               |
|      |* Дрібна тара на рідину і закупорювальні засоби  |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.120   |Фляги. Бляшані консервні банки. Туби        |
|      |* Легка металева та пластмасова тара        |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.130   |Аерозольна тара                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.140   |Діжки. Барабани. Каністри             |
|      |* Тара, призначена для транспортування       |
|      |переважно рідин та газів, охоплюючи        |
|      |також барильця, відра, великі бляшані банки для  |
|      |вантаження матеріалів тощо             |
|      |* Засоби для зберігання рідин та газів,      |
|      |див. 23.020                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.160   |Ящики, коробки, решітчаста тара          |
|      |* Тара на тверді товари або предмети та      |
|      |сипкі матеріали                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180   |Розміщування товарів для перевозіння        |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180.01  |Розміщування товарів для перевозіння взагалі    |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180.10  |Контейнери загальної призначеності         |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180.20  |Піддони загальної призначеності          |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180.30  |Контейнери, піддони та сітки транспортні авіаційні |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180.40  |Укомплектована, завантажена транспортна тара    |
|      |* Охоплює також тару багаторазового користування  |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.180.99  |Інші стандарти стосовно розміщування товарів для  |
|      |перевозіння                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.200   |Пакувальне устатковання              |
|      |* Охоплює також машини для етикеткування,     |
|      |маркування, таврування,              |
|      |наповнювання, закупорювання тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.220   |Зберігання. Складування              |
|      |* Складське устатковання, див. 53.080       |
|------------+---------------------------------------------------|
|55.230   |Розміщування товарів та торгові автомати      |
|      |* Охоплює також розміщування етикеток,       |
|      |продуктів харчування, напоїв, тютюнових      |
|      |виробів тощо                    |

|------------+---------------------------------------------------|
|59     |ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА  |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.020   |Технологічні процеси текстильної промисловості   |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.040   |Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю   |
|      |* Охоплює також пір'я та пух            |
|      |* Поверхнево-активні речовини, див. 71.100.40   |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.060   |Текстильні волокна                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.060.01  |Текстильні волокна взагалі             |
|      |* Охоплює також змішані волокна          |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.060.10  |Натуральні волокна                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.060.20  |Хімічні волокна                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.060.30  |Мінеральні та металеві волокна           |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.060.99  |Інші текстильні волокна              |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080   |Вироби текстильної промисловості          |
|      |* Матеріали для зміцнювання композитів,      |
|      |див. 59.100                    |
|      |* Рибальські сіті, див. 65.150           |
|      |* Оббивковий матеріал, див. 97.140         |
|      |* Побутові швацькі вироби та білизна,       |
|      |див. 97.160                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.01  |Текстиль взагалі                  |
|      |* Охоплює також тривкість барвників текстилю    |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.20  |Пряжа                       |
|      |* Охоплює також зсукану та текстуровану      |
|      |пряжу, нитки                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.30  |Текстильні полотна                 |
|      |* Охоплює також неткані полотна,          |
|      |фетр, повсть, мереживо тощо            |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.40  |Тканини з покривом                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.50  |Линви та мотузи                  |
|      |* Охоплює також мотузки, паски, стрічки      |
|      |* Линви для підіймання вантажу,          |
|      |див. 53.020.30                   |
|      |* Сталеві линви, див. 77.140.65          |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.60  |Текстильні покриви на підлогу           |
|      |* Охоплює також килими, килимки,          |
|      |підстилки тощо                   |
|      |* Нетекстильні покриви на підлогу,         |
|      |див. 97.150                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.70  |Геотекстильні матеріали              |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.080.99  |Інші вироби текстильної промисловості       |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.100   |Матеріали для зміцнювання композитів        |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.100.01  |Матеріали для зміцнювання композитів взагалі    |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.100.10  |Текстильні скловолоконні матеріали         |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.100.20  |Вуглецеві матеріали                |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.100.30  |Арамідні матеріали                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.100.99  |Інші матеріали для зміцнювання композитів     |

|------------+---------------------------------------------------|
|59.120   |Текстильне устатковання              |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.01  |Текстильне устатковання взагалі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.10  |Прядильні, сукальні і текстурувальні машини    |
|      |* Охоплює також машини та оснастку для виробництва |
|      |хімічних елементарних ниток та волокон, готування |
|      |волокон до прядення                |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.20  |Мотальні машини та устатковання          |
|      |* Охоплює також машини та устатковання       |
|      |для розмотування, намотування у клубки,      |
|      |снування, шліхтування, перевивання пряжі тощо   |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.30  |Ткацькі верстати і машини             |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.40  |Трикотажні машини                 |
|      |* Охоплює також побутові трикотажні машини     |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.50  |Фарбувально-опоряджувальне устатковання      |
|      |* Устатковання для пралень, див. 97.060      |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.120.99  |Інше текстильне устатковання            |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140   |Технологія шкіряного виробництва          |
|      |* Охоплює також хутро та штучну шкіру (ремінь)   |
|      |* Взуття, див. 61.060               |
|      |* Швацькі машини та машини для виробництва     |
|      |взуття, див. 61.080                |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.01  |Технологія шкіряного виробництва взагалі      |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.10  |Процеси та допоміжні матеріали           |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.20  |Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець      |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.30  |Шкіри (ремінь) та хутро              |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.35  |Вироби зі шкіри (ременю)              |
|      |* Охоплює також валізи, портфелі, сумки,      |
|      |гаманці, нашийники тощо, зроблені         |
|      |з нешкіряних (неремінних) матеріалів        |
|      |* Вироби швацької промисловості, див. 61      |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.40  |Машини й устатковання для шкіряного та хутряного  |
|      |виробництва                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|59.140.99  |Інші стандарти стосовно технології шкіряного    |
|      |виробництва                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|61     |ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ               |
|------------+---------------------------------------------------|
|61.020   |Одяг                        |
|      |* Охоплює також спідню, нічну, трикотажну     |
|      |білизну, військовий одяг, панчішно-шкарпеткові   |
|      |вироби тощо та їх етикеткування і таблиці кодів  |
|      |розмірів                      |
|      |* Медичний одяг, див. 11.140            |
|      |* Захисний одяг, див. 13.340.10          |
|------------+---------------------------------------------------|
|61.040   |Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові застібки |
|      |* Охоплює також краватки, рукавиці і пальчата,   |
|      |шарфи, хусточки, пояси, шлейки, ґудзики,      |
|      |застібки-змійки, пряжки, парасольки тощо      |
|      |* Захисні наголовні убори, див. 13.340.20     |
|      |* Захисні рукавиці і пальчата, див. 13.340.40   |

|------------+---------------------------------------------------|
|61.060   |Взуття                       |
|      |* Охоплює також шнурки,              |
|      |* Захисне взуття, див. 13.340.50          |
|------------+---------------------------------------------------|
|61.080   |Швацькі машини та інше устатковання для швацької  |
|      |промисловості                   |
|      |* Охоплює також побутові швацькі машини      |
|      |* Пральні машини, сушарки, праски та        |
|      |прасувальні преси, див. 97.060           |
|------------+---------------------------------------------------|
|65     |СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО               |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.020   |Землеробство та лісівництво            |
|      |* ґрунтознавство, аналізування ґрунтів,      |
|      |див. 13.080                    |
|      |* Лісозаготівельні роботи, див. 79.020       |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.020.01  |Землеробство та лісівництво взагалі        |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.020.20  |Рослинництво * Охоплює також садівництво,     |
|      |квітникарство, насіння і хвороби рослин      |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.020.30  |Тваринництво та селекція тварин          |
|      |* Охоплює також санітарний нагляд         |
|      |* Ветеринарія, див. 11.220             |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.020.40  |Озеленювання та лісівництво            |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.020.99  |Інші стандарти стосовно землеробства та лісівництва|
|------------+---------------------------------------------------|
|65.040   |Сільськогосподарські будівлі, споруди та      |
|      |устатковання                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.040.01  |Сільськогосподарські будівлі та устатковання    |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.040.10  |Тваринницькі ферми, обладдя та устатковання    |
|      |* Охоплює також доїльні апарати          |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.040.20  |Будівлі та устатковання для переробляння і     |
|      |зберігання сільськогосподарської продукції     |
|      |* Охоплює також бойні і пов'язане з ними      |
|      |устатковання                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.040.30  |Теплиці та інші будівлі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.040.99  |Інші стандарти стосовно сільськогосподарських   |
|      |будівель та устатковання              |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060   |Сільськогосподарські машини, інвентар та      |
|      |устатковання                    |
|      |* Шини для сільськогосподарських          |
|      |машин, див. 83.160.30               |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.01  |Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі|
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.10  |Сільськогосподарські трактори та причепи      |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.20  |ґрунтообробче устатковання             |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.25  |Устатковання для зберігання, готування та вношення |
|      |добрив                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.30  |Устатковання для сівби і садіння рослин      |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.35  |Зрошувальне (іригаційне) і дренажне устатковання  |

|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.40  |Устатковання для догляду за рослинами       |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.50  |Збиральне устатковання               |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.60  |Устатковання для виноградарства та виноробства   |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.70  |Садово-парковий інвентар              |
|      |* Охоплює також газонокосарки, інвентар      |
|      |для вирощування оливкових             |
|      |дерев і виробляння продукції з оливок       |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.80  |Устатковання для лісівництва            |
|      |* Охоплює також ланцюгові та дротяні пилки     |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.060.99  |Інші сільськогосподарські машини та устатковання  |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.080   |Добрива                      |
|      |* Охоплює також меліоранти ґрунту та        |
|      |поживне середовище                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.100   |Пестициди та інші агрохімікати           |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.100.01  |Пестициди та інші агрохімікати взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.100.10  |Інсектициди                    |
|      |* Хімікати для захисту деревини,          |
|      |див. 71.100.50                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.100.20  |Гербіциди                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.100.30  |Фунгіциди                     |
|      |* Хімікати для захисту деревини, див. 71.100.50  |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.100.99  |Інші пестициди та агрохімікати           |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.120   |Корм для тварин                  |
|      |* Мікробіологія кормів для тварин,         |
|      |див. 07.100.30                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.140   |Бджільництво                    |
|      |* Охоплює також устатковання і споруди       |
|      |для бджільництва                  |
|      |* Мед, див. 67.180.10               |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.145   |Мисливство                     |
|      |* Охоплює також устатковання та споруди      |
|      |для мисливства                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.150   |Рибальство та рибництво              |
|      |* Охоплює також промисел              |
|      |морських ссавців та рептилій, збирання та     |
|      |розводження водних молюсків та інші продукти моря, |
|      |устатковання і споруди для рибальства та рибництва |
|      |тощо                        |
|      |* Вода для рибництва, див. 13.060.25        |
|      |* Риба та рибні продукти, див. 67.120.30      |
|------------+---------------------------------------------------|
|65.160   |Тютюн, тютюнові вироби і відповідне устатковання  |

|------------+---------------------------------------------------|
|67     |ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ     |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.020   |Технологічні процеси в харчовій промисловості   |
|      |* Охоплює також гігієну харчових продуктів     |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.040   |Харчові продукти взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.050   |Загальні методи перевіряння та аналізування    |
|      |харчових продуктів                 |
|      |* Мікробіологія харчових продуктів,        |
|      |див. 07.100.30                   |
|      |* Органолептичне аналізування, див. 67.240     |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.060   |Зернові, бобові культури та продукти їх      |
|      |переробляння                    |
|      |* Охоплює також хлібні злаки,           |
|      |кукурудзу, борошно, випечені чи висушені      |
|      |продукти тощо                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.080   |Фрукти. Овочі                   |
|      |* Охоплює також консерви, сухі та         |
|      |заморожені фрукти, овочі              |
|      |* Фруктові й овочеві соки             |
|      |та нектари, див. 67.160.20             |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.080.01  |Фрукти, овочі та продукти їх переробляння взагалі |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.080.10  |Фрукти та продукти їх переробляння         |
|      |* Охоплює також горіхи               |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.080.20  |Овочі та продукти їх переробляння         |
|      |* Охоплює також томат-пасту, кетчуп тощо      |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100   |Молоко та молочні продукти             |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100.01  |Молоко та молочні продукти взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100.10  |Молоко та продукти з переробленого молока     |
|      |* Охоплює також сухе молоко, згущене молоко    |
|      |з цукром та згущене простерилізоване молоко    |
|      |без цукру                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100.20  |Масло                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100.30  |Сир                        |
|      |* Охоплює також домашній сир,           |
|      |сироватково-альбумінний сир            |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100.40  |Морозиво та заморожені кондитерські вироби     |
|      |* Охоплює також шербети              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.100.99  |Інші молочні продукти               |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.120   |М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна продукція |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.120.01  |Тваринна продукція взагалі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.120.10  |М'ясо та м'ясні продукти              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.120.20  |Свійська птиця та яйця               |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.120.30  |Риба та рибні продукти               |
|      |* Охоплює також водяні               |
|      |молюски та інші продукти моря           |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.120.99  |Інша тваринна продукція              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.140   |Чай. Кава. Какао                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.140.10  |Чай                        |
|      |* Охоплює також чай з трав             |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.140.20  |Кава та кавозамінники               |

|------------+---------------------------------------------------|
|67.140.30  |Какао                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.160   |Напої                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.160.01  |Напої взагалі                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.160.10  |Алкогольні напої                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.160.20  |Безалкагольні напої                |
|      |* Охоплює також соки, нектари,           |
|      |мінеральні води, лимонадні напої, зароматизовані  |
|      |сасафросом, напої коли тощо            |
|      |* Чай, кава, какао, див. 67.140          |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.180   |Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль         |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.180.10  |Цукор та цукристі продукти             |
|      |* Охоплює також мелясу,              |
|      |солодощі, кондитерські вироби з цукру, мед тощо  |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.180.20  |Крохмаль та крохмалепродукти            |
|      |* Охоплює також крохмальну патоку тощо       |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.190   |Шоколад                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.200   |Харчові олії та жири. Насіння олійних культур   |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.200.10  |Тваринні та рослинні жири й олії          |
|      |* Масло, див. 67.100.20              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.200.20  |Насіння олійних культур              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.220   |Прянощі та приправи. Харчові добавки        |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.220.10  |Прянощі та приправи                |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.220.20  |Харчові добавки                  |
|      |* Охоплює також сіль, оцет, консерванти, тощо   |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.230   |Розфасовані харчові продукти та харчові продукти, |
|      |кулінарно оброблені                |
|      |* Охоплює також продукти дитячого харчування    |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.240   |Органолептичне аналізування            |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.250   |Матеріали та предмети у контакті з харчовими    |
|      |продуктами                     |
|      |* Охоплює також тару для постачання        |
|      |харчових продуктів та матеріали і предмети у    |
|      |контакті з питною водою              |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.260   |Установки та устатковання для харчової       |
|      |промисловості                   |
|      |* Холодильне устатковання, див. 27.200       |
|      |* Холодильні камери, див. 97.130.20        |

|------------+---------------------------------------------------|
|71     |ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.020   |Технологічні процеси хімічної промисловості    |
|      |* Охоплює також розміщування виробничого      |
|      |устатковання та його обслуговування,        |
|      |устатковання для монтування, експлуатування    |
|      |та контролювання, техніку безпеки тощо       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040   |Аналітична хімія                  |
|      |* Ця група охоплює стандарти            |
|      |загальної призначеності              |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.01  |Аналітична хімія взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.10  |Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання   |
|      |* Охоплює також гідрометри, спиртометри тощо    |
|      |* Прилади для вимірювання об'єму, маси, густини,  |
|      |в'язкості, див. 17.060               |
|      |* Спектроскопи, див. 17.180.30           |
|      |* Прилади для вимірювання температури,       |
|      |див. 17.200.20                   |
|      |* Лабораторний посуд, див. 71.040.20        |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.20  |Лабораторний посуд та супутнє приладдя       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.30  |Хімічні реактиви                  |
|      |* Охоплює також стандартні зразки         |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.40  |Хімічне аналізування * Охоплює також аналізування |
|      |газів                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.50  |Фізико-хімічні методи аналізування         |
|      |* Охоплює також спектрофотометричне        |
|      |та хроматографічне аналізування          |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.040.99  |Інші стандарти стосовно аналітичної хімії     |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060   |Неорганічні хімічні речовини            |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.01  |Неорганічні хімічні речовини взагалі        |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.10  |Хімічні елементи                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.20  |Оксиди                       |
|      |* Охоплює також діоксиди, пероксиди тощо      |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.30  |Кислоти                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.40  |Основи                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.50  |Солі                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.060.99  |Інші неорганічні хімічні речовини         |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080   |Органічні хімічні речовини             |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.01  |Органічні хімічні речовини взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.10  |Аліфатичні вуглеводні               |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.15  |Ароматичні вуглеводні               |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.20  |Галогензаміщені вуглеводні             |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.30  |Органічні азотні сполуки              |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.40  |Органічні кислоти                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.50  |Ангідриди                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.60  |Спирти. Етери (прості ефіри)            |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.70  |Естери (складні ефіри)               |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.80  |Альдегіди та кетони                |

|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.90  |Феноли                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.080.99  |Інші органічні хімічні речовини          |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100   |Продукція хімічної промисловості          |
|      |* Фотохімікати, див. 37.040.30           |
|      |* Сировина для виробляння ґуми та пластмас,    |
|      |див. 83.040                    |
|      |* Фарби та лаки, див. 87.040            |
|      |* Чорнило, див. 87.080               |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.01  |Продукція хімічної промисловості взагалі      |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.10  |Матеріали для виробництва алюмінію         |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.20  |Гази промислової призначеності           |
|      |* Охоплює також стиснене повітря та водень     |
|      |* Скраплені нафтові гази, див. 75.160.30      |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.30  |Вибухові речовини. Піротехніка           |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.35  |Хімікати для промислового та побутового      |
|      |дезінфікування                   |
|      |* Медичні дезінфікувальні засоби та        |
|      |антисептичні матеріали, див. 11.080.20       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.40  |Поверхнево-активні речовини            |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.45  |Холодоагенти й антифризи              |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.50  |Хімічні речовини для захисту деревини       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.55  |Силікони                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.60  |Ефірні олії                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.70  |Косметичні товари. Предмети особистої гігієни   |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.80  |Хімікати для очищання води             |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.100.99  |Інша продукція хімічної промисловості       |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.120   |Устатковання для хімічної промисловості      |
|      |* Транспортування небезпечних хімікатів,      |
|      |див. 13.300                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.120.01  |Устатковання для хімічної промисловості взагалі  |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.120.10  |Реактори та їхні складники             |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.120.20  |Апарати колонного типу               |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.120.30  |Теплообмінники                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|71.120.99  |Інше устатковання для хімічної промисловості    |

|------------+---------------------------------------------------|
|73     |ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ           |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.020   |Гірництво та відкриті гірничі роботи        |
|      |* Охоплює також розвідування, розробляння,     |
|      |розкривання родовищ, свердлування (буріння),    |
|      |будування та експлуатування шахт, переробляння   |
|      |корисних копалин тощо               |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.040   |Вугілля                      |
|      |* Вугільні продукти, див. 75.160.10        |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060   |Руди (металомісткі мінерали)            |
|      |* Ураномісткі мінерали, див. 27.120.30       |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060.01  |Руди (металомісткі мінерали) взагалі        |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060.10  |Залізні руди                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060.20  |Марганцеві руди                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060.30  |Хромові руди                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060.40  |Алюмінієві руди                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.060.99  |Інші руди (металомісткі мінерали)         |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.080   |Неметаломісткі мінерали              |
|      |* Охоплює також лищак               |
|      |(слюду), плавиковий шпат тощо           |
|      |* Технічні алмази, див. 25.100           |
|      |* Коштовне та напівкоштовне каміння,        |
|      |див. 39.060                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100   |Гірниче устатковання                |
|      |* Електричні апарати для              |
|      |вибухонебезпечної атмосфери, див. 29.260.20    |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100.01  |Гірниче устатковання взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100.10  |Устатковання для проходження тунелів та      |
|      |установлювання тюбінгового кріплення        |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100.20  |Устатковання для вентилювання, кондиціювання    |
|      |повітря та освітлювання              |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100.30  |Устатковання для свердлування (буріння) та виймання|
|      |ґрунту                       |
|      |* Охоплює також устатковання для розробляння    |
|      |морського дна                   |
|      |* Свердлувальне (бурильне) устатковання для    |
|      |нафтової промисловості, див. 75.180.10       |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100.40  |Відкочувальне та підіймальне устатковання     |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.100.99  |Інше гірниче устатковання             |
|------------+---------------------------------------------------|
|73.120   |Устатковання для збагачування корисних копалин   |
|      |* Охоплює також устатковання для подрібнювання,  |
|      |просіювання, сепарування, флотації, збагачування  |
|      |тощо                        |

|------------+---------------------------------------------------|
|75     |НАФТА І СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ             |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.020   |Видобування та переробляння нафти і природного газу|
|------------+---------------------------------------------------|
|75.040   |Сира нафта                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.060   |Природний газ                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.080   |Нафтопродукти взагалі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.100   |Мастила, технічні оливи і споріднена з ними    |
|      |продукція                     |
|      |* Охоплює також мінеральні оливи, рідини      |
|      |для обробляння металів і тимчасового захисту від  |
|      |корозії                      |
|      |* Змащувальні системи, див. 21.260         |
|      |* Ізоляційні оливи, див. 29.040.10         |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.120   |Гідравлічні рідини                 |
|      |* Гідравлічні та пневматичні системи, див. 23.100 |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.140   |Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові  |
|      |продукти                      |
|      |* Асфальти для будування будівель, див. 91.100.50 |
|      |* Асфальти для будування доріг, див. 93.080.20   |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.160   |Паливо                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.160.01  |Паливо взагалі                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.160.10  |Тверде паливо                   |
|      |* Охоплює також вугільні продукти,         |
|      |кокс, торф, деревину тощо             |
|      |* Вугілля. див. 73.040               |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.160.20  |Рідинне паливо                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.160.30  |Газоподібне паливо                 |
|      |* Охоплює також скраплені нафтові гази       |
|      |* Водень, див. 71.100.20              |
|      |* Природний газ, див. 75.060            |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.180   |Устатковання для нафтової та газової промисловості |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.180.01  |Устатковання для нафтової та газової промисловості |
|      |взагалі                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.180.10  |Устатковання для розвідування, свердлування    |
|      |(буріння) та видобування              |
|      |* Охоплює також споруди на континентальному шельфі |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.180.20  |Устатковання для процесів виробництва       |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.180.30  |Вимірювання об'ємів та відповідні вимірювальні   |
|      |засоби                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.180.99  |Інше устатковання для нафтової та газової     |
|      |промисловості                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|75.200   |Устатковання для переробляння нафти, нафтопродуктів|
|      |і природного газу                 |
|      |* Охоплює також нафто- і газосховища, розподільчі |
|      |системи, трубопроводи, бензоколонки, заправчі   |
|      |пристрої тощо                   |

|------------+---------------------------------------------------|
|77     |МЕТАЛУРГІЯ                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.020   |Виробництво металів                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.040   |Випробовування металів               |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.040.01  |Випробовування металів взагалі           |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.040.10  |Механічне випробовування металів          |
|      |* Механічне випробовування взагалі, див. 19.060  |
|      |* Механічне випробовування зварних швів,      |
|      |див. 25.160.40                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.040.20  |Неруйнівне випробовування металів         |
|      |* Неруйнівне випробовування взагалі,        |
|      |див. 19.100                    |
|      |* Неруйнівне випробовування зварних швів,     |
|      |див. 25.160.40                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.040.30  |Хімічне аналізування металів            |
|      |* Хімічне аналізування взагалі,          |
|      |див. 71.040.40                   |
|      |* Хімічне аналізування чорних металів,       |
|      |див. 77.080                    |
|      |* Хімічне аналізування феросплавів,        |
|      |див. 77.100                    |
|      |* Хімічне аналізування кольорових         |
|      |металів, див. 77.120                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.040.99  |Інші методи випробовування металів         |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.060   |Корозія металів                  |
|      |* Обробляння та покривання поверхонь, див. 25.220 |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.080   |Чорні метали                    |
|      |* Охоплює також класифікування,          |
|      |позначання, відбирання зразків, хімічне      |
|      |аналізування тощо                 |
|      |* Розміри та класи якості виробів         |
|      |з чавуну і сталі, див. 77.140           |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.080.01  |Чорні метали взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.080.10  |Чавуни                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.080.20  |Сталі                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.100   |Феросплави                     |
|      |* Охоплює також класифікування,          |
|      |позначання, відбирання зразків, хімічне      |
|      |аналізування тощо                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120   |Кольорові метали                  |
|      |* Охоплює також класифікування,          |
|      |позначання, відбирання зразків, хімічне      |
|      |аналізування тощо                 |
|      |* Дорогоцінні метали для стоматології,       |
|      |див. 11.060.10                   |
|      |* Дорогоцінні метали для золотарства        |
|      |(ювелірної справи), див. 39.060          |
|      |* Розміри та класи якості виробів з кольорових   |
|      |металів, див. 77.150                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.01  |Кольорові метали взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.10  |Алюміній та його сплави              |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.20  |Магній та його сплави               |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.30  |Мідь та її сплави                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.40  |Нікель, хром та їх сплави             |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.50  |Титан та його сплави                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.60  |Оливо (свинець), цинк, цина (олово) та їх сплави  |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.70  |Кадмій, кобальт та їх сплави            |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.120.99  |Інші кольорові метали та їх сплави         |

|------------+---------------------------------------------------|
|77.140   |Продукція з чавуну і сталі             |
|      |* Стандарти стосовно класів якості та форми    |
|      |виробів треба класифікувати у відповідних     |
|      |підгрупах                     |
|      |* Сталеві вироби для авіаційно-космічних      |
|      |конструкцій, див. 49.025.10            |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.01  |Продукція з чавуну і сталі взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.10  |Термічно оброблені сталі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.15  |Сталі для армування бетону             |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.20  |Високоякісні сталі                 |
|      |* Охоплює також леговані сталі,          |
|      |нержавкі сталі, корозієтривкі сталі, термотривкі  |
|      |сталі тощо                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.25  |Пружинні сталі                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.30  |Сталі для виробів, що працюють під тиском     |
|      |* Сталі для напірних труб і трубок спеціальної   |
|      |призначеності, див. 77.140.75           |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.35  |Інструментальні сталі               |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.40  |Сталі зі спеціальними магнітними властивостями   |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.45  |Нелеговані сталі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.50  |Плоске сталеве вальцьовання (прокат) та      |
|      |напівфабрикати                   |
|      |* Охоплює також плити, листи та стрічки      |
|      |* Сталеві стрічки для пружин, див. 77.140.25    |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.60  |Сортове сталеве вальцьовання (прокат) і      |
|      |вальцьованка (катанка)               |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.65  |Сталевий дріт, линви та ланцюги          |
|      |* Підіймальні ланцюги та линви,          |
|      |див. 53.020.30                   |
|      |* Сталевий дріт для пружин, див. 77.140.25     |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.70  |Сталеві профілі                  |
|      |* Охоплює також секції               |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.75  |Сталеві труби та трубки спеціальної призначеності |
|      |* Охоплює також порожнисті сталеві циліндричні   |
|      |заготованки та профілі               |
|      |* Сталеві труби загальної призначеності,      |
|      |див. 23.040.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.80  |Сталеве та чавунне литво              |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.85  |Чавунні та сталеві кованки (поковки)        |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.140.99  |Інша продукція з чавуну та сталі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150   |Продукція з кольорових металів           |
|      |* Охоплює також продукцію із сплавів        |
|      |кольорових металів                 |
|      |* Продукція з кольорових металів          |
|      |для авіаційно-космічних              |
|      |конструкцій, див. 49.025              |

|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.01  |Продукція з кольорових металів взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.10  |Продукція з алюмінію                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.20  |Продукція з магнію                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.30  |Продукція з міді                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.40  |Продукція з нікелю та хрому            |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.50  |Продукція з титану                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.60  |Продукція з олива (свинцю), цинку та цини (олова) |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.70  |Продукція з кадмію та кобальту           |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.150.99  |Інша продукція з кольорових металів        |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.160   |Порошкова металургія                |
|------------+---------------------------------------------------|
|77.180   |Устатковання для металургійної промисловості    |
|------------+---------------------------------------------------|
|79     |ДЕРЕВООБРОБЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ            |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.020   |Технологічні процеси деревообробляння       |
|      |* Охоплює також лісозаготівельні роботи      |
|      |та обробляння деревини               |
|      |* Хімічні речовини для захисту деревини,      |
|      |див. 71.100.50                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.040   |Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали   |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.060   |Деревинні плити                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.060.01  |Деревинні плити взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.060.10  |Фанера                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.060.20  |Деревинноволокнисті, деревинностружкові та тирсові |
|      |плити                       |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.060.99  |Інші деревинні плити                |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.080   |Напівфабрикати з лісоматеріалів          |
|      |* Охоплює також паркет, дерев'яні         |
|      |настили, держаки, ручки тощо            |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.100   |Корок і вироби з корку               |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.120   |Деревообробче устатковання             |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.120.01  |Деревообробче устатковання взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.120.10  |Деревообробчі верстати               |
|      |* Ланцюгові та дротяні пилки, див. 65.060.80    |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.120.20  |Деревообробчі інструменти             |
|------------+---------------------------------------------------|
|79.120.99  |Інше деревообробче устатковання          |

|------------+---------------------------------------------------|
|81     |СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ         |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.020   |Технологічні процеси скляної та керамічної     |
|      |промисловості                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.040   |Скло                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.040.01  |Скло взагалі                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.040.10  |Сировина та необроблене скло            |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.040.20  |Скло для будівництва                |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.040.30  |Вироби з скла                   |
|      |* Пляшки, горщики, банки, див. 55.100       |
|      |* Лабораторний посуд, див. 71.040.20        |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.060   |Кераміка                      |
|      |* Охоплює також склокераміку            |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.060.01  |Кераміка взагалі                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.060.10  |Сировина                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.060.20  |Керамічна продукція                |
|      |* Керамічні вироби для               |
|      |будівництва, див. 91.100.25            |
|      |* Санітарно-технічні                |
|      |керамічні вироби, див. 91.140.70          |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.060.30  |Високоякісна кераміка               |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.060.99  |Інші стандарти стосовно кераміки          |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.080   |Вогнетриви                     |
|      |* Охоплює також керамічні вогнетриви        |
|------------+---------------------------------------------------|
|81.100   |Устатковання для скляної та керамічної       |
|      |промисловості                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|83     |ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС            |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.020   |Технологічні процеси виробництва ґуми та пластмас |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.040   |Сировина для виробництва ґуми та пластмас     |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.040.01  |Сировина для виробництва ґуми та пластмас взагалі |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.040.10  |Латекс та сирий каучук               |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.040.20  |Складники ґумових сумішей             |
|      |* Охоплює також вуглецеву сажу, каолін тощо    |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.040.30  |Допоміжні матеріали та компоненти пластмас     |
|      |* Охоплює також наповнювачі, розріджувачі,     |
|      |загусники, пігменти, пластифікатори тощо      |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.060   |ґума                        |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.080   |Пластмаси                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.080.01  |Пластмаси взагалі                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.080.10  |Термореактивні матеріали              |
|      |* Силікони, див. 71.100.55             |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.080.20  |Термопластичні матеріали              |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.100   |Пористі матеріали                 |

|------------+---------------------------------------------------|
|83.120   |Зармовані пластмаси                |
|      |* Матеріали для зміцнювання пластмас, див. 59.100 |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140   |ґумові та пластмасові вироби            |
|      |* Вилиті чи зекструдовані вироби треба       |
|      |класифікувати відповідно до конкретного      |
|      |виду продукції                   |
|      |* Урухомчі паси, див. 21.220.10          |
|      |* Конвеєрні стрічки, див. 53.040.20        |
|      |* Тканини з ґумовим чи пластмасовим покривом,   |
|      |див. 59.080.40                   |
|      |* Взуття, див. 61.060               |
|      |* Шини, див. 83.160                |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.01  |ґумові та пластмасові вироби взагалі        |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.10  |Плівки та листи                  |
|      |* Охоплює також плати               |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.20  |Поламіновані листи                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.30  |Пластмасові труби, фітинги та клапани       |
|      |* Пластмасові труби, фітинги та клапани      |
|      |загальної призначеності,              |
|      |див. 23.040.20; 23.040.45 та 23.060        |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.40  |Рукави                       |
|      |* Рукави загальної призначеності, див. 23.040.70  |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.50  |Ущільники                     |
|      |* Ущільники загальної призначеності,        |
|      |див. 21.140 та 23.040.80              |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.140.99  |Інші ґумові та пластмасові вироби         |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.160   |Шини                        |
|      |* Охоплює також камери та вентилі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.160.01  |Шини взагалі                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.160.10  |Шини для дорожньо-транспортних засобів       |
|      |* Охоплює також велосипедні шини та        |
|      |процеси відновлювання               |
|      |протектора і ремонтування шин           |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.160.20  |Авіаційні шини                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.160.30  |Шини для сільськогосподарських машин        |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.160.99  |Інші шини                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.180   |Клеї                        |
|      |* Охоплює також клейкі стрічки           |
|      |* Клейкі стрічки для електроізоляції,       |
|      |див. 29.035.20                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|83.200   |Устатковання для виробництва ґуми та пластмас   |
|------------+---------------------------------------------------|
|85     |ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ               |
|------------+---------------------------------------------------|
|85.020   |Технологічні процеси паперового виробництва    |
|      |* Охоплює також переробляння макулатури      |
|------------+---------------------------------------------------|
|85.040   |Целюлоза, деревна маса та макулатура        |
|------------+---------------------------------------------------|
|85.060   |Папір і картон                   |

|------------+---------------------------------------------------|
|85.080   |Вироби з паперу                  |
|      |* Охоплює також паперові канцелярські вироби    |
|      |* Загальні види канцелярського           |
|      |приладдя (непаперового), див. 35.260 та 97.180   |
|      |* Папір для пакування, див. 55.040         |
|------------+---------------------------------------------------|
|85.100   |Устатковання для паперової промисловості      |
|------------+---------------------------------------------------|
|87     |ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ            |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.020   |Технологічні процеси фарбування          |
|      |* Готування поверхонь під фарбування,       |
|      |див. 25.220.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.040   |Фарби та лаки                   |
|      |* Охоплює також порошкові покриви         |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.060   |Компоненти фарб                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.060.01  |Компоненти фарб взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.060.10  |Пігменти й розрідники               |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.060.20  |Зв'язувальні речовини               |
|------------+---------------------------------------------------|
|67.060.30  |Розчинники                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.060.99  |Інші компоненти фарб                |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.080   |Чорнило. Пасти. Друкарські фарби          |
|      |* Матеріали для поліграфії, див. 37.100.20     |
|------------+---------------------------------------------------|
|87.100   |Устатковання для фарбування            |
|------------+---------------------------------------------------|
|91     |БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО         |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.010   |Будівельна промисловість              |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.010.01  |Будівельна промисловість взагалі          |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.010.10  |Правові аспекти                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.010.20  |Контрактні аспекти                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.010.30  |Технічні аспекти                  |
|      |* Охоплює також допуски,              |
|      |координацію модулів тощо              |
|      |* Будівельні кресленики, див. 01.100.30      |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.010.99  |Інші стандарти стосовно будівельної промисловості |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.020   |Планування фізичних об'єктів. Планування міст   |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.040   |Будівництво                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.040.01  |Будівництво взагалі                |
|      |* Будівельні матеріали, див. 91.100        |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.040.10  |Громадські будівлі                 |
|      |* Охоплює також культові будівлі та лікарні    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.040.20  |Торговельні та промислові будівлі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.040.30  |Житлові будинки                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.040.99  |Інші будівлі                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060   |Елементи будівель                 |
|      |* Фундаменти, див. 93.020             |

|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.01  |Елементи будівель взагалі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.10  |Стіни. Переділки. Фасади              |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.20  |Покрівлі                      |
|      |* Охоплює також поєднані з ними елементи      |
|      |(ринви, риштаки тощо)               |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.30  |Стелі. Підлоги. Сходи               |
|      |* Охоплює також маяки, пандуси тощо        |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.40  |Димарі, шахти ліфтів, повітроводи         |
|      |* Охоплює також димарі і витягові труби      |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.50  |Двері та вікна                   |
|      |* Охоплює також дверні блоки, їхні         |
|      |складники, жалюзі, віконниці            |
|      |* Дверна та віконна фурнітура, див. 91.190     |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.060.99  |Інші елементи будівель               |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080   |Будівельні конструкції               |
|      |* Охоплює також проектування            |
|      |та обчислювання навантаги на конструкції      |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080.01  |Будівельні конструкції взагалі           |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080.10  |Металеві конструкції                |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080.20  |Дерев'яні конструкції               |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080.30  |Мурування                     |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080.40  |Бетонні та залізобетонні конструкції        |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.080.99  |Інші будівельні конструкції            |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.090   |Зовнішні конструкції                |
|      |* Охоплює також огорожі,              |
|      |ворота, арки, навіси, гаражі тощо         |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100   |Будівельні матеріали                |
|      |* Продукція з чавуну і сталі, див. 77.140     |
|      |* Продукція з кольорових металів, див. 77.150   |
|      |* Пиломатеріали, див. 79.040            |
|      |* Деревинні плити, див. 79.060           |
|      |* Скло, див. 81.040.20               |
|      |* Пластмасові вироби, див. 83.140         |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.01  |Будівельні матеріали взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.10  |Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини      |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.15  |Мінеральні матеріали та вироби           |
|      |* Охоплює також землю, пісок, глину,        |
|      |шифер, камінь тощо                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.25  |Керамічні та теракотові вироби для будівництва   |
|      |* Охоплює також керамічну плитку, покрівельну   |
|      |черепицю, цеглу тощо                |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.30  |Бетон та вироби з бетону              |

|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.40  |Вироби з цементу, зармованого волокном       |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.50  |Сполучальні та ущільнювальні матеріали       |
|      |* Охоплює також геомембрани, будівельний      |
|      |асфальт тощо                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.60  |Тепло- та звукоізоляційні матеріали        |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.100.99  |Інші будівельні матеріали             |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120   |Зовнішній та внутрішній захист будівель      |
|      |* Аварійні ситуації в будівлях, див. 13.200    |
|      |* Протипожежні засоби, див. 13.220.20       |
|      |* Вогнетривкість будівельних матеріалів      |
|      |і елементів, див. 13.220.50            |
|      |* Системи аварійної сигналізації та        |
|      |оповіщування, див. 13.320             |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.01  |Зовнішній та внутрішній захист будівель взагалі  |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.10  |Термоізоляція будівель               |
|      |* Термоізоляція взагалі, див. 27.220        |
|      |* Термоізоляційні матеріали, 91.100.60       |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.20  |Акустика в будівлях. Звукоізоляція         |
|      |* Акустичне вимірювання та зменшування       |
|      |шуму взагалі, див. 17.140.01            |
|      |* Звукоізоляційні матеріали, див. 91.100.60    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.25  |Сейсмічний захист та захист від вібрації      |
|      |* Вібрація та вимірювання вібрації, див. 17.160  |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.30  |Водонепроникність                 |
|      |* Ущільнювальні матеріали, див. 91.100.50     |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.40  |Захист від блискавок                |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.120.99  |Інші стандарти стосовно зовнішнього та внутрішнього|
|      |захисту будівель                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140   |Устатковання будівель               |
|      |* Промислові пальники та бойлери, див. 27.060   |
|      |* Теплові помпи, див. 27.080            |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.01  |Устатковання будівель взагалі           |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.10  |Системи центрального опалювання          |
|      |* Охоплює також пальники і бойлери для систем   |
|      |центрального опалювання              |
|      |* Нагрівальні електроприлади, див. 97.100     |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.30  |Системи вентилювання та кондиціювання повітря   |
|      |* Охоплює також повітроводи            |
|      |* Вентиляційні отвори та кондиціонери повітря,   |
|      |див. 23.120                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.40  |Системи газопостачання               |
|      |* Охоплює також газові лічильники в будівлях    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.50  |Системи електропостачання             |
|      |* Охоплює також лічильники електроенергії     |
|      |в будівлях, аварійне електропостачання тощо    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.60  |Системи водопостачання               |
|      |* Охоплює також лічильники води в будівлях     |
|      |* Зовнішні системи водопостачання, див. 93.025   |

|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.65  |Водонагрівальне устатковання            |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.70  |Санітарно-технічне устатковання          |
|      |* Охоплює також біде, кухонні мийниці,       |
|      |ванни, сміттєводи тощо               |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.80  |Дренажні системи                  |
|      |* Відводження та очищання стічних вод,       |
|      |див. 13.060.30                   |
|      |* Дренажні системи для дощової води,        |
|      |див. 91.060.20                   |
|      |* Зовнішні каналізаційні системи,         |
|      |див. 93.030                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.90  |Ліфти. Ескалатори                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.140.99  |Інше устатковання будівель             |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.160   |Освітлювання                    |
|      |* Театральне, сценічне та студійне         |
|      |освітлювальне устатковання, див. 97.200.10     |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.160.01  |Освітлювання взагалі                |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.160.10  |Внутрішнє освітлювання               |
|      |* Охоплює також освітлювання            |
|      |робочого місця, аварійне та безпечне освітлювання |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.160.20  |Зовнішнє освітлювання будівель           |
|      |* Охоплює також прожекторне освітлювання      |
|      |* Освітлювання вулиць та відповідне        |
|      |устатковання, див. 93.080.40            |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.180   |Внутрішні опоряджувальні роботи          |
|      |* Технологічні процеси фарбування, див. 87.020   |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.190   |Будівельні арматура та устатковання        |
|      |* Охоплює також замки, зумери, дзвінки,      |
|      |прогоничі (болти), дверну та віконну фурнітуру тощо|
|------------+---------------------------------------------------|
|91.200   |Технологія будівництва               |
|      |* Охоплює також методи контролювання,       |
|      |будівельні майданчики, розбирання споруд тощо   |
|------------+---------------------------------------------------|
|91.220   |Будівельне устатковання              |
|      |* Охоплює також будівельне риштовання,       |
|      |змішувачі для бетону та будівельних        |
|      |розчинів, дорожньо-будівельні машини тощо     |
|      |* Вантажопідіймальне устатковання, див. 53.020   |
|      |* Машини та механізми для земляних робіт,     |
|      |див. 53.100                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|93     |ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО                |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.010   |Цивільне будівництво взагалі            |
|      |* Будівельні кресленики, див. 01.100.30      |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.020   |Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування     |
|      |фундаментів. Підземні роботи            |
|      |* Охоплює також геотехніку             |
|      |* Машини та механізми для земляних         |
|      |робіт, див. 53.100                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.025   |Зовнішні системи водопостачання          |
|      |* Охоплює також підземні та наземні установки   |
|      |* Системи внутрішнього водопостачання,       |
|      |див. 91.140.60                   |

|------------+---------------------------------------------------|
|93.030   |Зовнішні каналізаційні системи           |
|      |* Відводження та очищання стічних вод,       |
|      |див. 13.060.30                   |
|      |* Внутрішні дренажні системи, див. 91.140.80    |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.040   |Будування мостів                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.060   |Будування тунелів                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080   |Технологія дорожнього будівництва         |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080.01  |Технологія дорожнього будівництва взагалі     |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080.10  |Будування доріг                  |
|      |* Охоплює також устатковання для          |
|      |технічного обслуговування доріг          |
|      |* Устатковання для дорожнього           |
|      |будівництва, див. 91.220              |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080.20  |Дорожньо-будівельні матеріали           |
|      |* Охоплює також асфальт, дорожні покриви тощо   |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080.30  |Дорожнє устатковання та установки         |
|      |* Охоплює також системи попереджування       |
|      |та регулювання дорожнього руху, технічні      |
|      |засоби та установки (обмежувачі швидкості,     |
|      |сигнальні установки для регулювання        |
|      |руху, вказівники об'їздів, елементи розмітки    |
|      |проїзної частини автодоріг, оглядові колодязі тощо)|
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080.40  |Освітлювання вулиць та відповідне устатковання   |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.080.99  |Інші стандарти стосовно технології дорожнього   |
|      |будівництва                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.100   |Будування рейкових доріг              |
|      |* Охоплює також будування трамвайних доріг,    |
|      |фунікулерів, линвових доріг, устатковання та    |
|      |установки для регулювання рейкового руху тощо   |
|      |* Рейки та складники залізниць, охоплюючи     |
|      |також рейкові колії, див. 45.080          |
|      |* Устатковання для будування залізниць і      |
|      |линвових доріг та технічного обслуговування,    |
|      |див. 45.120                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.110   |Споруджування линвових транспортних систем     |
|      |* Устатковання линвових транспортних систем,    |
|      |див. 45.100                    |
|      |* Устатковання для споруджування та технічного   |
|      |обслуговування линвових транспортних        |
|      |систем, див. 45.120                |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.120   |Будування аеропортів                |
|      |* Охоплює також устатковання            |
|      |для регулювання повітряного руху          |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.140   |Будування водних шляхів і портів          |
|      |* Охоплює також устатковання для регулювання    |
|      |водного руху                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|93.160   |Будування гідроспоруд               |
|      |* Гідроенергетичне устатковання, див. 27.140    |

|------------+---------------------------------------------------|
|95     |ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|95.020   |Військова техніка. Військові питання. Озброєння  |
|      |* Військовий одяг, див. 61.020           |
|------------+---------------------------------------------------|
|97     |ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ.   |
|      |ВІДПОЧИНОК. СПОРТ                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.020   |Домашнє господарство взагалі            |
|      |* Охоплює також інформацію для споживача      |
|      |* Пральні, хімічне чищення одягу,         |
|      |перевозіння, див. 03.080.30            |
|      |* Вентилятори та кондиціонери, див. 23.120     |
|      |* Ручні електроінструменти, див. 25.140.20     |
|      |* Побутові електронні прилади, див. 33.160     |
|      |* Настінні та наручні годинники, див. 39.040    |
|      |* Побутові швацькі машини, див. 61.080       |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.030   |Побутові електричні прилади взагалі        |
|      |* Охоплює також нагрівачі водяних         |
|      |ліжок та електроковдр               |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040   |Кухонне начиння                  |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.01  |Кухонне начиння взагалі              |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.10  |Кухонні меблі                   |
|      |* Кухонні мийниці, див. 91.140.70         |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.20  |Кухонні плити, робочі столи, печі та аналогічні  |
|      |пристрої                      |
|      |* Охоплює також мікрохвильові печі,        |
|      |надплитні повітроочищувачі             |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.30  |Побутові охолоджувальні прилади          |
|      |* Холодильна техніка, див. 27.200         |
|      |* Вітрини-холодильники та             |
|      |холодильні камери, див. 97.130.20         |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.40  |Посудомийні машини                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.50  |Дрібні кухонні прилади               |
|      |* Охоплює також пристрої для подрібнювання відходів|
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.60  |Посуд для готування їжі, ножові вироби та посуд  |
|      |* Охоплює також столові прибори та столовий посуд |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.040.99  |Інше кухонне начиння                |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.060   |Устатковання для пралень              |
|      |* Охоплює також пральні машини, машини       |
|      |для хімічного чищення, сушарки,          |
|      |прасувальні котки і машини тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.080   |Прилади для догляду за підлогою          |
|      |* Охоплює також порохотяги (пилососи),       |
|      |машини для чищення підлоги, натирачі        |
|      |підлоги тощо                    |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.100   |Побутові торговельні та промислові нагрівальні   |
|      |прилади                      |
|      |* Охоплює також кімнатні нагрівальні прилади    |
|      |* Пальники та бойлери, див. 27.060         |
|      |* Системи центрального опалювання, див. 91.140.10 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.100.01  |Нагрівальні прилади взагалі            |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.100.10  |Електронагрівальні прилади             |

|------------+---------------------------------------------------|
|97.100.20  |Газові нагрівальні прилади             |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.100.30  |Нагрівальні прилади на твердому паливі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.100.40  |Нагрівальні прилади на рідкому паливі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.100.99  |Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії   |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.120   |Пристрої автоматичного керування побутової     |
|      |призначеності                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130   |Устатковання для магазинів             |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.01  |Устатковання для магазинів взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.10  |Стелажі                      |
|      |* Стелажі для зберігання, див. 53.080       |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.20  |Холодильні апарати для торгівлі          |
|      |* Охоплює також вітрини-холодильники,       |
|      |холодильні камери тощо               |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.30  |Візки для універсальних магазинів         |
|      |* Охоплює також візки для             |
|      |транспортування куплених товарів          |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.130.99  |Інше устатковання для магазинів          |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.140   |Меблі                       |
|      |* Охоплює також оббивковий матеріал, матраци,   |
|      |конторські меблі, шкільні меблі тощо        |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.145   |Драбини                      |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.150   |Нетекстильні покриви на підлогу          |
|      |* Текстильні покриви на підлогу,          |
|      |див. 59.080.60                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.160   |Домашній текстиль. Білизна             |
|      |* Охоплює також перини, ковдри,          |
|      |спальну білизну                  |
|      |* Електроковдри, див. 97.030            |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.170   |Побутове приладдя для догляду за тілом       |
|      |* Охоплює також фени, леза для бриття, бритви,   |
|      |зубні щітки, масажери, прилади променевої     |
|      |терапії для шкіри                 |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.180   |Різноманітна побутова техніка та торговельне    |
|      |устатковання                    |
|      |* Охоплює також ножиці, акваріумне         |
|      |устатковання, предмети догляду за домашніми    |
|      |тваринами, заряджальні пристрої, швабри,      |
|      |електроглушники комах, запальнички, сірники,    |
|      |паперові затискачі, ручки, олівці тощо       |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.190   |Техніка для дітей                 |
|      |* Охоплює також вимоги до інших побутових     |
|      |приладів щодо безпеки дітей            |
|      |* Дитячі меблі, див. 97.140            |
|      |* Майданчики для ігор, див. 97.200.40       |
|      |* Іграшки, див. 97.200.50             |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.195   |Художні вироби та вироби народних промислів    |
|      |* Охоплює також інструменти та матеріали для    |
|      |створювання мистецьких і ремісницьких виробів   |

|------------+---------------------------------------------------|
|97.200   |Устатковання для дозвілля             |
|      |* Аудіо- та відеосистеми, див. 33.160       |
|      |* Фотографія, див. 37.040             |
|      |* Кінематографія, див. 37.060           |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.01  |Устатковання для дозвілля взагалі         |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.10  |Театральне, сценічне та студійне устатковання   |
|      |* Охоплює також освітлювальне устатковання     |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.20  |Музичні інструменти                |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.30  |Туристське споряддя та майданчики         |
|      |* Житлові автопричепи, див. 43.100         |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.40  |Ігрові майданчики                 |
|      |* Охоплює також атракціони з            |
|      |катанням і розважальне приладдя          |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.50  |Іграшки                      |
|      |* Охоплює також безпечність іграшок        |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.200.99  |Інше устатковання для дозвілля           |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220   |Спортивне устатковання, інвентар та споруди    |
|      |* Мотоцикли, див. 43.140              |
|      |* Велосипеди, див. 43.150             |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.01  |Спортивний інвентар та споруди взагалі       |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.10  |Спортивні споруди                 |
|      |* Охоплює також плавальні             |
|      |басейни, мінеральні джерела, солярії, спортивні  |
|      |майданчики, бігові доріжки тощо          |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.20  |Устатковання та інвентар для зимових видів спорту |
|      |* Охоплює також інвентар для хокею на льоду    |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.30  |Устатковання та інвентар для спортивних залів   |
|      |* Охоплює також інвентар для гімнастики, волейболу,|
|      |баскетболу, гандболу, домашні тренажери тощо    |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.40  |Устатковання та інвентар для відкритих спортивних |
|      |майданчиків і водного спорту            |
|      |* Охоплює також інвентар для альпінізму, футболу, |
|      |тенісу, плавання, стрибання у воду тощо      |
|      |* Малі судна, див. 47.080             |
|      |* Індивідуальні плавзасоби (рятувальні жилети),  |
|      |див. 13.340.10                   |
|------------+---------------------------------------------------|
|97.220.99  |Інше спортивне устатковання, інвентар та споруди  |
|------------+---------------------------------------------------|
|99     |БЕЗ НАЗВИ                     |
|      |* Цей розділ зарезервовано для різної       |
|      |іншої призначеності                |
------------------------------------------------------------------

Додаток (довідковий)

Абетковий покажчик

------------------------------------------------------------------
|           Назва           |   Код   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Абразивні інструменти              |25.100.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА          |49       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційна та космічна техніка (Словники)    |01.040.49   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційні та ракетні двигуни і силове      |49.050     |
|устатковання                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційні шини                 |83.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційно-космічне електроустатковання та    |49.060     |
|системи                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Авіаційно-космічні гідравлічні й пневматичні  |49.080     |
|системи та їхні складники            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автобуси                    |43.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автоматизоване проектування (CAD)        |35.240.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автомобільне інформаційне устатковання.     |43.040.15   |
|Вбудовані комп'ютерні системи          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Агрегати та устатковання для вилучання й    |13.030.40   |
|обробляння відходів               |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аерозольна тара                 |55.130     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акустика в будівлях. Звукоізоляція       |91.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акустика та акустичне вимірювання        |17.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Акустичне вимірювання і зменшування шуму взагалі|17.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аліфатичні вуглеводні              |71.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алкогольні напої                |67.160.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Альдегіди та кетони               |71.080.80   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюмінієві електролітні конденсатори      |31.060.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюмінієві руди                 |73.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюміній                    |49.025.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Алюміній та його сплави             |77.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аналітична хімія                |71.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аналітична хімія взагалі            |71.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ангідриди                    |71.080.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Антени                     |33.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Апарати колонного типу             |71.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Апаратура керування для електроенергетичних   |29.240.30   |
|систем                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Арамідні матеріали               |59.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ароматичні вуглеводні              |71.080.15   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Астрономія. Геодезія. Географія         |07.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атмосфера довкілля               |13.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атмосфера робочої зони             |13.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атомна енергетика                |27.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Атомна енергетика взагалі            |27.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аудіо-, відео- та аудіовідеосистеми взагалі   |33.160.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка       |33.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Аудіосистеми                  |33.160.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Багаторівневі прикладні системи         |35.100.05   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Балансування та балансувальні верстати     |21.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бджільництво                  |65.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|БЕЗ НАЗВИ                    |99       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Безалкогольні напої               |67.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Безпечність машин і механізмів         |13.110     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бетон та вироби з бетону            |91.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бетонні та залізобетонні конструкції      |91.080.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Біологічні властивості ґрунтів         |13.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Біологія. Ботаніка. Зоологія          |07.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Блок циліндрів двигуна і внутрішні деталі    |43.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Болти, ґвинти, шпильки             |21.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Болти, ґвинти, шпильки             |49.030.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бортове устатковання та прилади         |49.090     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельна промисловість            |91.010     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельна промисловість взагалі        |91.010.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельне устатковання             |91.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні арматура та устатковання       |91.190     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні конструкції             |91.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні конструкції взагалі         |91.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні кресленики              |01.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні матеріали              |91.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні матеріали взагалі          |91.100.01   |

|------------------------------------------------+---------------|
|БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО       |91       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівельні матеріали і будівництво (Словники)  |01.040.91   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівлі та устатковання для переробляння і   |65.040.20   |
|зберігання сільськогосподарської продукції   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівництво                   |91.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будівництво взагалі               |91.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування аеропортів              |93.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування водних шляхів і портів        |93.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування гідроспоруд              |93.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування доріг                 |93.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування мостів                |93.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування рейкових доріг            |93.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Будування тунелів                |93.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Бухгалтерський облік              |03.100.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вакуумна технологія               |23.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вали                      |21.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вали та муфти                  |21.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вали та муфти взагалі              |21.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці                    |21.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці взагалі                |21.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці ковзання                |21.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вальниці кочення                |21.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажне устатковання              |49.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажний транспорт взагалі           |43.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажні автомобілі та причепи         |43.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вантажні транспортні засоби           |43.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Величини та одиниці величин           |01.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Велосипеди                   |43.150     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери     |23.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстати для пиляння              |25.080.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстати з цифровим програмним керуванням    |25.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстатні системи                |25.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Верстатні системи взагалі            |25.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ветеринарія                   |11.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Взаємозв'язок відкритих систем (OSI)      |35.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Взаємозв'язок відкритих систем взагалі     |35.100.01   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Взуття                     |61.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вибухові речовини. Піротехніка         |71.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Видавнича справа                |01.140.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Видобування та переробляння нафти і природного |75.020     |
|газу                      |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Викиди двигунів транспортних засобів      |13.040.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Викиди стаціонарних джерел           |13.040.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вилки, розетки, з'єднувачі           |29.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимикачі                    |29.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювальні прилади              |17.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання витрат рідин та газів        |17.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання витрат рідин та газів взагалі    |17.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання електричних і магнітних величин   |17.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання об'ємів та відповідні вимірювальні |75.180.30   |
|засоби                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості  |17.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання сили, ваги та тиску         |17.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання та керування технологічними     |25.040.40   |
|процесами                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вимірювання часу, швидкості, пришвидшення,   |17.080     |
|кутової швидкості                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВИПРОБОВУВАННЯ                 |19       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випробовування (Словники)            |01.040.19   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випробовування металів             |77.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випробовування металів взагалі         |77.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Випрямлячі. Перетворювачі. Стабілізовані джерела|29.200     |
|електроживлення                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби з паперу                 |85.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби з скла                  |81.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби з цементу, зармованого волокном     |91.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби зі шкіри (ременю)            |59.140.35   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вироби текстильної промисловості        |59.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВИРОБНИЦТВО ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС          |83       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво гуми та пластмас (Словники)     |01.040.83   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво металів               |77.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВИРОБНИЦТВО ФАРБ І БАРВНИКІВ          |87       |

|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво фарб і барвників (Словники)     |01.040.87   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробництво. Керування виробництвом       |03.100.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробничі послуги                |03.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Виробничі складальні процеси          |25.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високовольтна комутаційна апаратура та апаратура|29.130.10   |
|керування                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високотемпературне та низькотемпературне    |25.160.50   |
|лютування (паяння)               |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високоякісна кераміка              |81.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Високоякісні сталі               |77.140.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вібрації та удар і їхній вплив на людину    |13.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вібрація, вимірювання удару та вібрації     |17.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відеосистеми                  |33.160.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відкочувальне та підіймальне устатковання    |73.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відходи                     |13.030     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Відходи взагалі                 |13.030.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Візки для універсальних магазинів        |97.130.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА                |95       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Військова техніка (Словники)          |01.040.95   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Військова техніка. Військові питання. Озброєння |95.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вітряні енергетичні установки та інші      |27.180     |
|альтернативні джерела енергії          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Властивості поверхонь              |17.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Внутрішнє освітлювання             |91.160.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Внутрішні опоряджувальні роботи         |91.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Внутрішньозаводський транспорт         |53.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вогнетриви                   |81.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вогнетривкість будівельних матеріалів та    |13.220.50   |
|елементів                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вода на промислові потреби           |13.060.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вода природних джерел              |13.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водний транспорт                |03.220.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водонагрівальне устатковання          |91.140.65   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Водонепроникність                |91.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волокна та кабелі                |33.180.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Волоконно-оптичний зв'язок           |33.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волоконно-оптичні з'єднувальні пристрої     |33.180.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Волоконно-оптичні системи взагалі        |33.180.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вугілля                     |73.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вуглецеві матеріали               |59.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гази промислової призначеності         |71.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газові нагрівальні прилади           |97.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газові пальники                 |27.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газові та парові турбіни. Парові двигуни    |27.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Газоподібне паливо               |75.160.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гайки                      |21.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гайки                      |49.030.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Галогензаміщені вуглеводні           |71.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гальванічні елементи та батареї         |29.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гальванічні елементи та батареї взагалі     |29.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гальмівні системи                |43.040.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Геліоенергетика                 |27.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Генератори                   |29.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Генераторне устатковання            |29.160.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Геологія. Метеорологія. Гідрологія       |07.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Геотекстильні матеріали             |59.080.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гербіциди                    |65.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні рідини               |75.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні та пневматичні системи       |23.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні та пневматичні системи взагалі   |23.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ГІДРАВЛІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ І ПРИСТРОЇ  |23       |
|ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ             |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої  |01.040.23   |
|загальної призначеності (Словники)       |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідроенергетика                 |27.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гідрологічні властивості ґрунтів        |13.080.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірництво та відкриті гірничі роботи      |73.020     |

|------------------------------------------------+---------------|
|ГІРНИЦТВО ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ          |73       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірництво та корисні копалини (Словники)    |01.040.73   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірниче устатковання              |73.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гірниче устатковання взагалі          |73.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Глобальна система мобільного зв'язку (GSM)   |33.070.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гнучкі передачі та трансмісії          |21.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гнучкі передачі та трансмісії взагалі      |21.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Годинникарство                 |39.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Годинникарство взагалі             |39.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Готування поверхонь               |25.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Гранулометричний аналіз. Просіювання      |19.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки                |01.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки взагалі            |01.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки для спеціального устатковання |01.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки, використовні для       |01.080.30   |
|машинобудівних та будівельних креслеників,   |        |
|діаграм, планів, карт і відповідної технічної  |        |
|документації на продукцію            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки, використовні для технічних  |01.080.40   |
|креслеників, діаграм, схем і відповідної    |        |
|технічної документації в галузі електротехніки |        |
|та електроніки                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Графічні познаки, використовні для технічних  |01.080.50   |
|креслеників і відповідної технічної документації|        |
|в галузі інформаційних технологій і       |        |
|телекомунікацій                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Громадські будівлі               |91.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґвинтові нарізі                 |21.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґвинтові нарізі                 |49.030.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґвинтові нарізі взагалі             |21.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґрунтообробче устатковання           |65.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґума                      |83.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґума та пластмаси                |49.025.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґумові та пластмасові вироби          |83.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ґумові та пластмасові вироби взагалі      |83.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Двері та вікна                 |91.060.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Двигуни                     |29.160.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Двигуни внутрішнього згорання          |27.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Двигуни внутрішнього згорання для        |43.060     |
|дорожньо-транспортних засобів          |        |

|------------------------------------------------+---------------|
|Двигуни внутрішнього згорання для        |43.060.01   |
|дорожньо-транспортних засобів взагалі      |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дезінфікувальні та антисептичні засоби     |11.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дерев'яні конструкції              |91.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревина, круглі лісоматеріали й пиломатеріали |79.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревинні плити                 |79.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревинні плити взагалі             |79.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревинноволокнисті, деревинностружкові та   |79.060.20   |
|тирсові плити                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|ДЕРЕВООБРОБЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ           |79       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревообробча промисловість (Словники)     |01.040.79   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревообробче устатковання           |79.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревообробче устатковання взагалі       |79.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревообробчі верстати             |79.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Деревообробчі інструменти            |79.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Димарі, шахти ліфтів, повітроводи        |91.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Діагностичне устатковання            |11.040.55   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Діагностичне, випробовувальне устатковання та  |43.180     |
|устатковання для технічного обслуговування   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Діжки. Барабани. Каністри матеріалів тощо    |55.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ділильні та затискальні пристрої для різального |25.060.20   |
|інструменту та оброблюваних деталей       |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Діоди                      |31.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Добрива                     |65.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Довкілля та захист довкілля взагалі       |13.020.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.  |13       |
|БЕЗПЕКА                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Довкілля. Захист довкілля та здоров'я людини.  |01.040.13   |
|Безпека (Словники)               |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дозвілля. Туризм                |03.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Домашнє господарство взагалі          |97.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Домашній текстиль. Білизна           |97.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Допоміжні матеріали для оздоблювання текстилю  |59.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Допоміжні матеріали та компоненти пластмас   |83.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Допоміжні пристрої               |33.160.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Допуски та посадки               |17.040.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Дорожнє устатковання та установки        |93.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дорожні електротранспортні засоби        |43.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дорожній транспорт               |03.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дорожньо-будівельні матеріали          |93.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ           |43       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дорожньо-транспортні засоби (Словники)     |01.040.43   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дорожньо-транспортні засоби взагалі       |43.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Досліджування біологічних властивостей води   |13.060.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Досліджування води взагалі           |13.060.45   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Досліджування води для визначання вмісту    |13.060.50   |
|хімічних речовин                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Досліджування ґрунтів взагалі          |13.080.05   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Досліджування фізичних властивостей води    |13.060.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Драбини                     |97.145     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дренажні системи                |91.140.80   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дрібні кухонні прилади             |97.040.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Друкові схеми та плати             |31.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дюймові нарізі                 |21.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Екологічне маркування              |13.020.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Економіка довкілля               |13.020.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електрика. Магнетизм. Вимірювання електричних та|17.220     |
|магнітних величин                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електрика. Магнетизм. Загальні аспекти     |17.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електрична ізоляція взагалі           |29.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричне та електронне випробовування     |19.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричне та електронне устатковання      |43.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричне та електронне устатковання. Системи |43.060.50   |
|керування                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричні апарати для вибухонебезпечного    |29.260.20   |
|середовища                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричні інструменти             |25.140.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричні печі                 |25.180.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричні проводи та кабелі          |29.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричні проводи та кабелі взагалі      |29.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|

|Електричні та електромеханічні складники    |29.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електричні фільтри               |31.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електроакустика                 |17.140.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електровакуумні прилади             |31.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електромагнітна сумісність (ЕМС)        |33.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електромагнітна сумісність взагалі       |33.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електромеханічні складники взагалі       |31.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електромеханічні складники електронного та   |31.220     |
|телекомунікаційного устатковання        |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електронагрівальні прилади           |97.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ЕЛЕКТРОНІКА                   |31       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електроніка (Словники)             |01.040.31   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електронні пристрої відображання інформації   |31.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електронні складники взагалі          |31.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електронні складники складені          |31.190     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електростанції взагалі             |27.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ЕЛЕКТРОТЕХНІКА                 |29       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електротехніка (Словники)            |01.040.29   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електротехніка взагалі             |29.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електротехнічна арматура            |29.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електротехнічна арматура взагалі        |29.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електроустатковання для роботи в особливих   |29.260     |
|умовах                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електроустатковання для роботи в особливих   |29.260.01   |
|умовах взагалі                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електроустатковання для роботи на відкритому  |29.260.10   |
|просторі                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Електроустатковання суден та морських споруд  |47.020.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Елементи авіаційно-космічних конструкцій    |49.035     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Елементи будівель                |91.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Елементи будівель взагалі            |91.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Елементи для конвеєрів             |53.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Елементи системи регулювання          |23.100.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Емалеві покриви                 |25.220.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Емісія завад                  |33.100.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|ЕНЕРГЕТИКА І ТЕПЛОТЕХНІКА            |27       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Енергетика і теплотехніка (Словники)      |01.040.27   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Енергетика і теплотехніка взагалі        |27.010     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ергономіка                   |13.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Естери (складні ефіри)             |71.080.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ефірні олії                   |71.100.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Житлові будинки                 |91.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Житлові приміщення               |47.020.80   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Життєвий цикл продукції             |13.020.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|З'єднувальні пристрої              |29.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Забруднювання, боротьба з забруднюванням та   |13.020.40   |
|консервування                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Загальні методи перевіряння та аналізування   |67.050     |
|харчових продуктів               |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ.        |01       |
|СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Загальні положення. Термінологія.        |01.040.01   |
|Стандартизація. Документація (Словники)     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж  |13.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Займистість і поведінка матеріалів та продуктів |13.220.40   |
|під час горіння                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Заклепки                    |21.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Заклепки                    |49.030.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Законодавство. Адміністрування         |03.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Закупівля. Постачання. Керування        |03.100.10   |
|матеріально-технічним забезпечуванням      |        |

|------------------------------------------------+---------------|
|ЗАЛІЗНИЧНА ТЕХНІКА               |45       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Залізнична техніка (Словники)          |01.040.45   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Залізнична техніка взагалі           |45.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Залізні руди                  |73.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Запам'ятовувачі                 |35.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Запам'ятовувачі взагалі             |35.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Запірні клапани                 |23.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Запобігання аваріям та катастрофам       |13.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зармовані пластмаси               |83.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби для зберігання рідин та газів      |23.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби для зберігання рідин та газів взагалі  |23.020.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби допомоги для людей з вадами тазових   |11.180.20   |
|органів (калоприймачі, сечозбірники тощо)    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби допомоги для людей з фізичними вадами  |11.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби допомоги для людей з фізичними вадами  |11.180.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби допомоги для пиття та споживання їжі   |11.180.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби допомоги та пристосовання для читання  |11.180.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Засоби допомоги та споряддя, щоб пересуватися  |11.180.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій     |35.240     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій взагалі |35.240.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій в    |35.240.30   |
|інформаційній діяльності, документуванні та   |        |
|видавничій справі                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій в інших |35.240.99   |
|галузях                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій в науці |35.240.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій в    |35.240.80   |
|системі охорони здоров'я            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій на   |35.240.60   |
|транспорті та в торгівлі            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій у    |35.240.40   |
|банківській справі               |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій у    |35.240.50   |
|промисловості                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування інформаційних технологій у роботі|35.240.20   |
|установ                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Застосовування статистичних методів       |03.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Затискачі та клямри (скоби)           |21.060.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захисне взуття                 |13.340.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захисний одяг                  |13.340.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захисні засоби                 |13.340     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захисні засоби взагалі             |13.340.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захисні засоби для голови            |13.340.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захисні рукавиці і пальчата           |13.340.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від блискавок              |91.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від вибухів               |13.230     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від злочинів               |13.310     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від надмірного тиску           |13.240     |

|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від небезпечних вантажів         |13.300     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від опромінення             |13.280     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від пожеж                |13.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист від ураження електричним струмом     |13.260     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Захист довкілля                 |13.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зберігання. Складування             |55.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Збиральне устатковання             |65.060.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зв'язувальні речовини              |87.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зварні шви та зварювання            |25.160.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зварювальне устатковання            |25.160.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зварювальні матеріали              |25.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зварювання, високотемпературне та        |25.160     |
|низькотемпературне лютування (паяння)      |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зварювання, високотемпературне та        |25.160.01   |
|низькотемпературне лютування (паяння) взагалі  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Землеробство та лісівництво           |65.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Землеробство та лісівництво взагалі       |65.020.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування   |93.020     |
|фундаментів. Підземні роботи          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зернові, бобові культури та продукти їх     |67.060     |
|переробляння                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зінтегровані схеми. Мікроелектроніка      |31.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Змащувальні системи               |21.260     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Знаряддя для ручних робіт            |53.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Знеболювальне (анестезійне), респіраторне та  |11.040.10   |
|реанімаційне устатковання            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зовнішнє освітлювання будівель         |91.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зовнішні каналізаційні системи         |93.030     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зовнішні конструкції              |91.090     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зовнішні системи водопостачання         |93.025     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зовнішній та внутрішній захист будівель     |91.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зовнішній та внутрішній захист будівель взагалі |91.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Золотарство (ювелірна справа)          |39.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зрошувальне (іригаційне) і дренажне устатковання|65.060.35   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зубчасті передачі                |21.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зуніфіковані вузли та інші пристрої       |25.060.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Іграшки                     |97.200.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ігрові майданчики                |97.200.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ідентифікаційні картки і відповідні пристрої  |35.240.15   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізолятори                    |29.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні гази                 |29.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні матеріали              |29.035     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні матеріали взагалі          |29.035.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні оливи                |29.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні рідини та гази            |29.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні рідини та гази взагалі        |29.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні системи               |29.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляційні трубки                |29.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ізоляція                    |29.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Імплантати для хірургії, протезування та    |11.040.40   |
|ортопедичної оптики               |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інсектициди                   |65.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інструментальні сталі              |77.140.35   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інтерфейси та з'єднувальне устатковання     |35.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інформатика                   |01.140.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інформатика. Видавнича справа          |01.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інформаційні технології (IT) взагалі      |35.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. КОНТОРСЬКІ МАШИНИ   |35       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інформаційні технології. Конторські машини   |01.040.35   |
|(Словники)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інформаційно-технологічні термінали та інше   |35.180     |
|периферійне устатковання            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша аудіо-, відео- та аудіовідеотехніка    |33.160.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша електротехнічна арматура          |29.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша комутаційна апаратура та апаратура     |29.130.99   |
|керування                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша продукція з кольорових металів       |77.150.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша продукція з чавуну та сталі        |77.140.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша продукція хімічної промисловості      |71.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інша тваринна продукція             |67.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше волоконно-оптичне устатковання       |33.180.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше гірниче устатковання            |73.100.99   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Інше деревообробче устатковання         |79.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше електроустатковання для роботи в особливих |29.260.99   |
|умовах                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше кухонне начиння              |97.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше медичне устатковання            |11.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше підіймальне устатковання          |53.020.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше підіймально-транспортне устатковання    |53.040.99   |
|безперервної дії                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше спортивне устатковання, інвентар та споруди|97.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше текстильне устатковання          |59.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше телекомунікаційне кінцеве устатковання   |33.050.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання будівель           |91.140.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для безстружкового обробляння |25.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для дозвілля         |97.200.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для магазинів         |97.130.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для нафтової та газової    |75.180.99   |
|промисловості                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для радіозв'язку       |33.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для телекомунікаційних систем |33.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання для хімічної промисловості  |71.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інше устатковання стосовно мереж        |29.240.99   |
|електропостачання та розподільчих мереж     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інший вантажний транспорт            |43.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші аспекти стосовно електромагнітної     |33.100.99   |
|сумісності                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші будівельні конструкції           |91.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші будівельні матеріали            |91.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші будівлі                  |91.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші верстатні системи             |25.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші види обробляння та покривання поверхонь  |25.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші види транспорту              |03.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші вироби текстильної промисловості      |59.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші гнучкі передачі та трансмісії       |21.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші графічні познаки              |01.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші ґумові та пластмасові вироби        |83.140.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші деревинні плити              |79.060.99   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Інші електромеханічні складники         |31.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші елементи будівель             |91.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші елементи гідравлічних та пневматичних   |23.100.99   |
|систем                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші елементи і системи двигунів внутрішнього  |43.060.99   |
|згорання                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші елементи та батареї            |29.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші елементи трубопроводів           |23.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші запам'ятовувачі              |35.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші засоби для зберігання рідин та газів    |23.020.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші захисні засоби               |13.340.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші ізоляційні матеріали            |29.035.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші ізоляційні рідини та гази         |29.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші клапани                  |23.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші кольорові метали та їх сплави       |77.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші компоненти фарб              |87.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші конденсатори                |31.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші кріпильні вироби              |21.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші кріпильні вироби              |49.030.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші матеріали                 |49.025.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші матеріали для зміцнювання композитів    |59.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші металообробчі верстати           |25.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші методи випробовування металів       |77.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші молочні продукти              |67.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші напівпровідникові прилади         |31.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші неорганічні хімічні речовини        |71.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші органічні хімічні речовини         |71.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші пестициди та агрохімікати         |65.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші послуги                  |03.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші прилади для відліку часу          |39.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші резистори                 |31.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші різальні інструменти            |25.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші руди (металомісткі мінерали)        |73.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші ручні інструменти             |25.140.99   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Інші системи автоматизації промислового     |25.040.99   |
|виробництва                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші системи дорожньо-транспортних засобів   |43.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші сільськогосподарські машини та устатковання|65.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші складники електротехнічного устатковання  |29.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші складники та допоміжні пристрої      |33.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші служби мобільного зв'язку         |33.070.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно акустики        |17.140.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно аналітичної хімії    |71.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно атомної енергетики   |27.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно будівельної       |91.010.99   |
|промисловості                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно валів та муфт      |21.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно відходів        |13.030.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно електрики і магнетизму |17.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно засобів допомоги для  |11.180.99   |
|осіб з фізичними вадами             |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно захисту від пожеж    |13.220.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно захисту довкілля    |13.020.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно землеробства та     |65.020.99   |
|лісівництва                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно зовнішнього та     |91.120.99   |
|внутрішнього захисту будівель          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно ізоляції        |29.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно кераміки        |81.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно кінематографії     |37.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно ламп          |29.140.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно лінійного та кутового  |17.040.99   |
|вимірювання                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно мікробіології      |07.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно обертових електричних  |29.160.99   |
|машин                      |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно оптики та вимірювання  |17.180.99   |
|оптичних величин                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно організування і     |03.100.99   |
|керування підприємствами            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно поліграфії       |37.100.99   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно розміщування товарів для|55.180.99   |
|перевозіння                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно сільськогосподарських  |65.040.99   |
|будівель та устатковання            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно стерилізування та    |11.080.99   |
|дезінфікування                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно суднобудування та    |47.020.99   |
|морських споруд                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно термодинаміки      |17.200.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно технічних креслеників  |01.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно технології дорожнього  |93.080.99   |
|будівництва                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно технології шкіряного  |59.140.99   |
|виробництва                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно фармацевтики      |11.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно фотографії       |37.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно якості         |03.120.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно якості води       |13.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно якості ґрунту      |13.080.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші стандарти стосовно якості повітря     |13.040.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші текстильні волокна             |59.060.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші шини                    |83.160.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кабелі                     |29.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кабельні розподільчі системи          |33.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кава та кавозамінники              |67.140.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кадмій, кобальт та їх сплави          |77.120.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Какао                      |67.140.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касети та картриджі на магнітні стрічки     |35.220.23   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кераміка                    |81.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кераміка взагалі                |81.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керамічна продукція               |81.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керамічні та лищакові (слюдяні) конденсатори  |31.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керамічні та теракотові вироби для будівництва |91.100.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керування довкіллям               |13.020.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керування трудовими ресурсами          |03.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Керування якістю і забезпечування якості    |03.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кислоти                     |71.060.30   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Кислотні акумулятори та акумуляторні батареї  |29.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кільця, втулки, гільзи, манжети         |21.060.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кінематографія                 |37.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кінематографія взагалі             |37.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кіноплівки. Касети               |37.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кіноустатковання                |37.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Клапани                     |23.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Клапани взагалі                 |23.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Клеї                      |49.025.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Клеї                      |83.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кліматичне випробовування            |19.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Коаксіальні кабелі. Хвилеводи          |33.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ковальське устатковання. Преси. Ножиці     |25.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кодування кольором               |01.070     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кольори та вимірювання світла          |17.180.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кольорові метали                |77.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кольорові метали взагалі            |77.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Комп'ютерна графіка               |35.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Компоненти фарб                 |87.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Компоненти фарб взагалі             |87.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Компресори та пневматичні машини        |23.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Комутаційна апаратура та апаратура керування  |29.130     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Комутаційна апаратура та апаратура керування  |29.130.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конвеєри                    |53.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конденсатори                  |31.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конденсатори взагалі              |31.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конденсатори змінної ємності          |31.060.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конденсатори сталої ємності           |31.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конструкції та елементи конструкцій       |49.045     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Контейнери загальної призначеності       |55.180.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Контейнери, піддони та сітки транспортні    |55.180.30   |
|авіаційні                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Конторські машини                |35.260     |

|------------------------------------------------+---------------|
|Контрактні аспекти               |91.010.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Корм для тварин                 |65.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Корозія металів                 |77.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Корок і вироби з корку             |79.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Корпуси суден та їхні складники         |47.020.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Корпуси, кожухи та інші деталі машин      |21.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Косметичні товари. Предмети особистої гігієни  |71.100.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Космічні системи і процеси           |49.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Котли та теплообмінники             |27.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Котушки. Бобіни                 |55.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Крани                      |53.020.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Креслярські інструменти та устатковання     |01.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кріогенні посудини               |23.020.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кріпильні вироби                |21.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кріпильні вироби взагалі            |21.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кріпильні вироби взагалі            |49.030.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кріпильні вироби для авіаційно-космічних    |49.030     |
|конструкцій                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Крохмаль та крохмалепродукти          |67.180.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кузови і деталі кузовів             |43.040.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кульові та затичні клапани           |23.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кухонне начиння                 |97.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кухонне начиння взагалі             |97.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кухонні меблі                  |97.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Кухонні плити, робочі столи, печі та аналогічні |97.040.20   |
|пристрої                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лабораторна медицина              |11.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лабораторний посуд та супутнє приладдя     |71.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лакотканини                   |29.035.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лампи взагалі                  |29.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лампи розжарювання               |29.140.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лампи та відповідне устатковання        |29.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ланцюгові передачі та їхні складники      |21.220.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Латекс та сирий каучук             |83.040.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Легкові автомобілі. Фургони та легкі причепи  |43.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Линви та мотузи                 |59.080.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лікарняне устатковання             |11.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лінії електропересилання та розподільчі лінії  |29.240.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лінії, з'єднання та кола            |33.040.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лінійне та кутове вимірювання          |17.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лінійне та кутове вимірювання взагалі      |17.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Літерні познаки                 |01.075     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ліфти. Ескалатори                |91.140.90   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лужні акумулятори та акумуляторні батареї    |29.220.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|М'ясо та м'ясні продукти            |67.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|М'ясо, м'ясні продукти та інша тваринна     |67.120     |
|продукція                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Магній та його сплави              |77.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Магнітні диски                 |35.220.21   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Магнітні запам'ятовувачі взагалі        |35.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Магнітні матеріали               |29.030     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Магнітні складники               |29.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Магнітні стрічки                |35.220.22   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Малі судна                   |47.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Марганцеві руди                 |73.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Масло                      |67.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мастила, технічні оливи і споріднена з ними   |75.100     |
|продукція                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Математика                   |07.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ          |07       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Математика. Природничі науки (Словники)     |01.040.07   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій  |49.025     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали для авіаційно-космічних конструкцій  |49.025.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали для виробництва алюмінію       |71.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали для зміцнювання композитів      |59.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали для зміцнювання композитів взагалі  |59.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали для поліграфії            |37.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали на основі лищака (слюди)       |29.035.50   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали та предмети у контакті з харчовими  |67.250     |
|продуктами                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали та складники для залізничної техніки |45.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Матеріали та складники для суднобудування    |47.020.05   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Машини для електрохімічного обробляння     |25.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Машини й устатковання для шкіряного та хутряного|59.140.40   |
|виробництва                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Машини та механізми для земляних робіт     |53.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Машинобудівні кресленики            |01.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|МАШИНОБУДУВАННЯ                 |25       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Машинобудування (Словники)           |01.040.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Меблі                      |97.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Медикаменти                   |11.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Медична мікробіологія              |07.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Медичне устатковання              |11.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Медичне устатковання взагалі          |11.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Медичні матеріали                |11.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Медичні науки та умови забезпечування охорони  |11.020     |
|здоров'я взагалі                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мережі електропостачання та розподільчі мережі |29.240     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мережі електропостачання та розподільчі мережі |29.240.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мережі пересилання даних            |33.040.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Металеві конструкції              |91.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Металеві покриви                |25.220.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Металеві фітинги (обладунки)          |23.040.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Металообробчі верстати             |25.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Металообробчі верстати взагалі         |25.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|МЕТАЛУРГІЯ                   |77       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Металургія (Словники)              |01.040.77   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Методи та умови випробовування взагалі     |19.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Метричні ґвинтові нарізі            |21.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Метрологія та вимірювання взагалі        |17.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА    |17       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Метрологія та вимірювання. Фізичні явища    |01.040.17   |
|(Словники)                   |        |

|------------------------------------------------+---------------|
|Механічне випробовування            |19.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Механічне випробовування металів        |77.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Механічні конструкції електронного устатковання |31.240     |
|------------------------------------------------+---------------|
|МЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА СКЛАДНИКИ ЗАГАЛЬНОЇ    |21       |
|ПРИЗНАЧЕНОСТІ                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Механічні системи та складники загальної    |01.040.21   |
|призначеності (Словники)            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мисливство                   |65.145     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мідь та її сплави                |77.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мікробіологія                  |07.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мікробіологія взагалі              |07.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мікробіологія води               |07.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мікропроцесорні системи             |35.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мінеральні матеріали та вироби         |91.100.15   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мінеральні та металеві волокна         |59.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мішки. Сумки                  |55.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мови, використовні в інформаційних технологіях |35.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Молоко та молочні продукти           |67.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Молоко та молочні продукти взагалі       |67.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Молоко та продукти з переробленого молока    |67.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Морозиво та заморожені кондитерські вироби   |67.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Морські судна                  |47.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мотальні машини та устатковання         |59.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мотоцикли і мопеди               |43.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Музичні інструменти               |97.200.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Мурування                    |91.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Муфти                      |21.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Набори знаків і кодування інформації      |35.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Навігаційні прилади та устатковання для     |47.020.70   |
|керування                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Наголовні убори. Аксесуари одягу. Одягові    |61.040     |
|застібки                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нагрівальні прилади взагалі           |97.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нагрівальні прилади на інших джерелах енергії  |97.100.99   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нагрівальні прилади на рідкому паливі      |97.100.40   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Нагрівальні прилади на твердому паливі     |97.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Наземний магістральний радіозв'язок (TETRA)   |33.070.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Напівпровідники                 |29.045     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Напівпровідникові прилади            |31.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Напівпровідникові прилади взагалі        |31.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Напівфабрикати з лісоматеріалів         |79.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Напої                      |67.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Напої взагалі                  |67.160.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Наручні та кишенькові годинники         |39.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Насіння олійних культур             |67.200.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Настінні та настільні годинники         |39.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Натуральні волокна               |59.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Науково-дослідні роботи             |03.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|НАФТА І СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ           |75       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нафта і суміжні технології (Словники)      |01.040.75   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нафтопродукти взагалі              |75.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нелеговані сталі                |77.140.45   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Неметаломісткі мінерали             |73.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Неорганічні хімічні речовини          |71.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Неорганічні хімічні речовини взагалі      |71.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Неруйнівне випробовування            |19.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Неруйнівне випробовування металів        |77.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Несамохідний рухомий склад           |45.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Несприйнятливість                |33.100.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нетекстильні покриви на підлогу         |97.150     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура|29.130.20   |
|керування                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нікель, хром та їх сплави            |77.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Нутрорізи і нарізувальні плашки         |25.100.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Обертові електричні машини           |29.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Обертові електричні машини взагалі       |29.160.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Обертові і вертально-поступальні механізми та  |21.240     |
|їхні деталі                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Обробчі центри                 |25.040.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Обробляння поверхонь              |25.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Обробляння та покривання поверхонь       |25.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Обробляння та покривання поверхонь взагалі   |25.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Овочі та продукти їх переробляння        |67.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Одяг                      |61.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Озеленювання та лісівництво           |65.020.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оксиди                     |71.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оливо (свинець), цинк, цина (олово) та їх сплави|77.120.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптика та вимірювання оптичних величин     |17.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптика та вимірювання оптичних величин взагалі |17.180.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптикоелектроніка. Лазерне устатковання     |31.260     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптичне устатковання              |37.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптичні вимірювальні прилади          |17.180.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптичні запам'ятовувачі             |35.220.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оптичні підсилювачі               |33.180.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Організаційно-розпорядча, торговельна та    |01.140.30   |
|виробнича документація             |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Організування мереж               |35.110     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Організування та керування підприємствами    |03.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Організування та керування підприємствами    |03.100.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Органічні азотні сполуки            |71.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Органічні кислоти                |71.080.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Органічні покриви                |25.220.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Органічні хімічні речовини           |71.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Органічні хімічні речовини взагалі       |71.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Органолептичне аналізування           |67.240     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Освіта                     |03.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Освітлювальні, сигнальні та оповіщувальні    |43.040.20   |
|пристрої                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Освітлювання                  |91.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Освітлювання взагалі              |91.160.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Освітлювання вулиць та відповідне устатковання |93.080.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Основи                     |71.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Особливі відходи                |13.030.30   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Офтальмологічне устатковання          |11.040.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Оцінювання впливу на довкілля          |13.020.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|П'єзоелектричні та діелектричні прилади     |31.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пакувальне устатковання             |55.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пакувальні матеріали та приладдя        |55.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПАКУВАННЯ І РОЗПОДІЛЯННЯ ТОВАРІВ        |55       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пакування і розподіляння товарів (Словники)   |01.040.55   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пакування і розподіляння товарів взагалі    |55.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паливні елементи                |27.070     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паливні системи                 |43.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паливо                     |75.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паливо взагалі                 |75.160.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Палубне обладдя та устатковання         |47.020.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пальники і бойлери взагалі           |27.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пальники на рідинному та твердому паливі    |27.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пальники. Бойлери                |27.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ             |85       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паперова промисловість (Словники)        |01.040.85   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паперові картки та стрічки           |35.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паперові та картонні ізоляційні матеріали    |29.035.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Паперові та пластмасові конденсатори      |31.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Папір і картон                 |85.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Парафіни, бітумінозні матеріали та інші нафтові |75.140     |
|продукти                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пасові передачі та їхні складники        |21.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Патенти. Інтелектуальна власність        |03.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Первинні елементи та батареї          |29.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Перемикачі                   |31.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Перша допомога                 |11.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пестициди та інші агрохімікати         |65.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пестициди та інші агрохімікати взагалі     |65.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пилки                      |25.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Письмо і транслітерування            |01.140.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Питна вода                   |13.060.20   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Пігменти й розрідники              |87.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Піддони загальної призначеності         |55.180.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підіймальне і навантажувально-розвантажувальне |47.020.40   |
|устатковання                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підіймальне устатковання            |53.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підіймальні пристрої взагалі          |53.020.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ      |53       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підіймально-транспортне устатковання (Словники) |01.040.53   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підіймально-транспортне устатковання      |53.040     |
|безперервної дії                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підіймально-транспортне устатковання      |53.040.01   |
|безперервної дії взагалі            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підсилювачі                   |33.160.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Підстанції. Захисні розрядники         |29.240.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Планування фізичних об'єктів. Планування міст  |91.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластинчасті зворотні клапани          |23.060.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластмаси                    |83.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластмаси взагалі                |83.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластмасові та ґумові ізоляційні матеріали   |29.035.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластмасові труби                |23.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластмасові труби, фітинги та клапани      |83.140.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пластмасові фітинги (обладунки)         |23.040.45   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Плівки для радіографії             |37.040.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Плівки та листи                 |83.140.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Плоске сталеве вальцьовання (прокат) та     |77.140.50   |
|напівфабрикати                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пляшки. Горщики. Банки             |55.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пневматичні інструменти             |25.140.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пневмотранспорт і його елементи         |53.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Побутова безпека                |13.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПОБУТОВА ТЕХНІКА ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ.  |97       |
|ВІДПОЧИНОК. СПОРТ                |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Побутова техніка та торговельне устатковання.  |01.040.97   |
|Відпочинок. Спорт (Словники)          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Побутове приладдя для догляду за тілом     |97.170     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Побутові електричні прилади взагалі       |97.030     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Побутові охолоджувальні прилади         |97.040.30   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Побутові торговельні та промислові нагрівальні |97.100     |
|прилади                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Поверхнево-активні речовини           |71.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Повітряний транспорт              |03.220.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Повітряні космічні кораблі та літальні апарати |49.020     |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Повторне використовування            |13.030.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пожежогасіння                  |13.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Познаки загальнодоступної інформації      |01.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Покриви та пов'язані з ними процеси в      |49.040     |
|авіаційно-космічній промисловості        |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Покрівлі                    |91.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Поламіновані листи               |83.140.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Поліграфія                   |37.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Поліграфія взагалі               |37.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Полуменеві печі                 |25.180.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Помпи                      |23.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Помпи та мотори                 |23.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пористі матеріали                |83.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Порошкова металургія              |77.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Послуги                     |03.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Послуги взагалі                 |03.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Послуги підприємствам              |03.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Послуги споживачам               |03.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Посуд для готування їжі, ножові вироби та посуд |97.040.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Посудини та контейнери, встановлювані на    |23.020.20   |
|транспортних засобах              |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Посудини, що працюють під тиском, газові балони |23.020.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Посудомийні машини               |97.040.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Потенціометри, резистори змінного опору     |31.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Потік у відкритих каналах            |17.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Потік у закритих каналах            |17.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Поштові послуги                 |03.240     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пошуково-викликове (пейджингове) устатковання  |33.050.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пошуково-викликові (пейджингові) системи    |33.070.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Правові аспекти                 |91.010.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Праця. Зайнятість                |03.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Приймальна та пересилальна апаратура      |33.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прикладний рівень                |35.100.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Приладдя для підіймального устатковання     |53.020.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прилади для вимірювання температури       |17.200.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прилади для догляду за підлогою         |97.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Приміщення для вантажів             |47.020.85   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Природний газ                  |75.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пристрої автоматичного керування побутової   |97.120     |
|призначеності                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пристрої регулювання та контрольні прилади   |43.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Провідники                   |29.050     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Проводи                     |29.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Проводи та симетричні кабелі          |33.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з алюмінію              |77.150.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з кадмію та кобальту         |77.150.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з кольорових металів         |77.150     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з кольорових металів взагалі     |77.150.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з магнію               |77.150.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з міді                |77.150.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з нікелю та хрому           |77.150.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з олива (свинцю), цинку та цини    |77.150.60   |
|(олова)                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з титану               |77.150.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з чавуну і сталі           |77.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція з чавуну і сталі взагалі       |77.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція хімічної промисловості        |71.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція хімічної промисловості взагалі    |71.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Проекти в сфері захисту довкілля        |13.020.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Промислові печі                 |25.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Промислові печі взагалі             |25.180.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Промислові роботи. Маніпулятори         |25.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Протипожежні засоби               |13.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Протягувальні верстати             |25.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Професійна безпека. Промислова гігієна     |13.100     |

|------------------------------------------------+---------------|
|Прохідні ізолятори               |29.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прохідні клапани                |23.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Процеси зварювання               |25.160.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Процеси та допоміжні матеріали         |59.140.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пружини                     |21.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пружинні сталі                 |77.140.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прядильні, сукальні і текстурувальні машини   |59.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Пряжа                      |59.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прянощі та приправи               |67.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Прянощі та приправи. Харчові добавки      |67.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіаційне вимірювання             |17.240     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіоактивні речовини              |27.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіографічне устатковання           |11.040.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіозв'язок                  |33.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіозв'язок взагалі              |33.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіоприймачі                  |33.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіорелейні та стаціонарні супутникові системи |33.060.30   |
|зв'язку                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Радіочастотні з'єднувачі            |33.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Реактори та їхні складники           |71.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Реакторна техніка                |27.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Регенерація тепла. Термоізоляція        |27.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Регулювання народжуваності. Механічні      |11.200     |
|протизаплідні засоби              |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Регулятори тиску                |23.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Резистори                    |31.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Резистори взагалі                |31.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Резистори сталого опору             |31.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рейки і складники залізниць           |45.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рейковий транспорт               |03.220.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Реле                      |29.120.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Респіраторні захисні засоби           |13.340.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Риба та рибні продукти             |67.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рибальство та рибництво             |65.150     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рівень ланки даних               |35.100.20   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Рівень мережі                  |35.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рівень подання даних              |35.100.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рідинне паливо                 |75.160.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рідинні відходи. Осади             |13.030.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Різальні інструменти              |25.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Різальні інструменти взагалі          |25.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Різноманітна побутова техніка та торговельне  |97.180     |
|устатковання                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Різці для стругальних і протягувальних верстатів|25.100.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розміщування товарів для перевозіння      |55.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розміщування товарів для перевозіння взагалі  |55.180.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рзміщування товарів та торгові автомати     |55.230     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розмножувальне устатковання           |37.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розробляння програмного статку і системної   |35.080     |
|документації                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розточувальні та фрезерувальні верстати     |25.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розфасовані харчові продукти та харчові     |67.230     |
|продукти, кулінарно оброблені          |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Розчинники                   |87.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рослинництво                  |65.020.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Руди (металомісткі мінерали)          |73.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Руди (металомісткі мінерали) взагалі      |73.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рукави                     |83.140.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рукави та рукави складані            |23.040.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рухомий склад залізниць             |45.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Рухомий склад залізниць взагалі         |45.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ручні інструменти                |25.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ручні інструменти взагалі            |25.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Садово-парковий інвентар            |65.060.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Санітарно-технічне устатковання         |91.140.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Свердла, зенкери, розвертки           |25.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Свердлильні верстати              |25.080.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Свійська птиця та яйця             |67.120.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Світильники                   |29.140.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сеансовий рівень                |35.100.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сейсмічний захист та захист від вібрації    |91.120.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сертифікація продукції та підприємств.     |03.120.20   |
|Оцінювання відповідності            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Силікони                    |71.100.55   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Силові конденсатори               |31.060.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сир                       |67.100.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сира нафта                   |75.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сировина                    |81.060.10   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Сировина для виробництва ґуми та пластмас    |83.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сировина для виробництва ґуми та пластмас    |83.040.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сировина та необроблене скло          |81.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я            |11       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Система охорони здоров'я (Словники)       |01.040.11   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи аварійної сигналізації та оповіщування |13.320     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи автоматизації промислового виробництва |25.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи автоматизації промислового виробництва |25.040.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи вентилювання та кондиціювання повітря  |91.140.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи водопостачання             |91.140.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи газопостачання             |91.140.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи дорожньо-транспортних засобів      |43.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи дорожньо-транспортних засобів взагалі  |43.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи електропостачання            |91.140.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи колективної інформатики (мультимедіа) і |33.160.60   |
|устатковання для телеконференцзв'язку      |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи комутації та сигналізації        |33.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи нагнітання, живлення повітрям та    |43.060.20   |
|випускання відпрацьованих газів         |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи освітлювального устатковання      |29.140.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи охолоджування. Змащувальні системи   |43.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи очищання віконного скла         |43.040.65   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи пересилання               |33.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи труб та муфти              |23.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи трубопроводів              |47.020.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Системи центрального опалювання         |91.140.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО              |65       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сільське господарство (Словники)        |01.040.65   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сільськогосподарські будівлі та устатковання  |65.040.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сільськогосподарські будівлі, споруди та    |65.040     |
|устатковання                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сільськогосподарські машини, інвентар та    |65.060     |
|устатковання                  |        |

|------------------------------------------------+---------------|
|Сільськогосподарські машини та устатковання   |65.060.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сільськогосподарські трактори та причепи    |65.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складники ґумових сумішей            |83.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складники електротехнічного устатковання    |29.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складники електротехнічного устатковання взагалі|29.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складники обертових електричних машин      |29.160.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складники та допоміжні пристрої взагалі     |33.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складники та допоміжні пристрої для       |33.120     |
|телекомунікаційного устатковання        |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Складське устатковання             |53.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Скло                      |81.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Скло взагалі                  |81.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Скло для будівництва              |81.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|СКЛЯНА ТА КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ        |81       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Скляна та керамічна промисловість (Словники)  |01.040.81   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Скляні та керамічні ізоляційні матеріали    |29.035.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Словники                    |01.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Служби мобільного зв'язку            |33.070     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Служби мобільного зв'язку взагалі        |33.070.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Слюсарно-монтажні інструменти          |25.140.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Солі                      |71.060.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сортове сталеве вальцьовання (прокат) і     |77.140.60   |
|вальцьованка (катанка)             |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Соціологія. Демографія             |03.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ |03       |
|ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Соціологія. Послуги. Організування та керування |01.040.03   |
|підприємствами. Адміністрування. Транспорт   |        |
|(Словники)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Спеціальне вимірювальне устатковання для    |33.140     |
|телекомунікаційних систем            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Спеціальні нарізі                |21.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Спирти. Етери (прості ефіри)          |71.080.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сплави кольорових металів взагалі        |49.025.15   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сплави на основі заліза взагалі         |49.025.05   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сполучальні та ущільнювальні матеріали     |91.100.50   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Спортивне устатковання, інвентар та споруди   |97.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Спортивний інвентар та споруди взагалі     |97.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Спортивні споруди                |97.220.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Споруджування линвових транспортних систем   |93.110     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Способи формування зображення документів    |37.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталеве та чавунне литво            |77.140.80   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталевий дріт, линви та ланцюги         |77.140.65   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталеві профілі                 |77.140.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталеві труби та трубки спеціальної       |77.140.75   |
|призначеності                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталі                      |49.025.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталі                      |77.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталі для армування бетону           |77.140.15   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталі для виробів, що працюють під тиском    |77.140.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Сталі зі спеціальними магнітними властивостями |77.140.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стандарти стосовно загальних питань       |47.020.01   |
|суднобудування та морських споруд        |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стандартизація. Загальні правила        |01.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стаціонарні контейнери та баки         |23.020.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стелажі                     |97.130.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стелі. Підлоги. Сходи              |91.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стерилізування та дезінфікування        |11.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стерилізування та дезінфікування взагалі    |11.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стерильне пакування               |11.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стіни. Переділки. Фасади            |91.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стічні води                   |13.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стоматологічне устатковання           |11.060.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стоматологічні імплантати            |11.060.15   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стоматологічні інструменти           |11.060.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стоматологічні матеріали            |11.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стоматологія                  |11.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стоматологія взагалі              |11.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стругальні верстати               |25.080.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Судна внутрішнього плавання           |47.060     |

|------------------------------------------------+---------------|
|СУДНОБУДУВАННЯ ТА МОРСЬКІ СПОРУДИ        |47       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Суднобудування та морські споруди (Словники)  |01.040.47   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Суднобудування та морські споруди взагалі    |47.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Суднові двигуни та рушійні системи       |47.020.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Суднові системи вентилювання, кондиціювання   |47.020.90   |
|повітря та опалювання              |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Супутники зв'язку                |33.070.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Танталові електролітні конденсатори       |31.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тваринна продукція взагалі           |67.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тваринництво та селекція тварин         |65.020.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тваринницькі ферми, обладдя та устатковання   |65.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тваринні та рослинні жири й олії        |67.200.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тверде паливо                  |75.160.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тверді відходи                 |13.030.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Театральне, сценічне та студійне устатковання  |97.200.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстиль                    |49.025.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстиль взагалі                |59.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильне устатковання             |59.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильне устатковання взагалі         |59.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильні волокна               |59.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильні волокна взагалі           |59.060.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильні покриви на підлогу          |59.080.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильні полотна               |59.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Текстильні скловолоконні матеріали       |59.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Теле- та радіомовлення             |33.170     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телевізори                   |33.160.25   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекерування. Телеметрія            |33.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікації взагалі             |33.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА     |33       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка     |01.040.33   |
|(Словники)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікаційне кінцеве устатковання     |33.050     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікаційне кінцеве устатковання взагалі |33.050.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікаційні послуги. Застосовування    |33.030     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікаційні системи            |33.040     |

|------------------------------------------------+---------------|
|Телекомунікаційні системи взагалі        |33.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телефонне устатковання             |33.050.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Телефонні мережі                |33.040.35   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Теплиці та інші будівлі             |65.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тепло- та звукоізоляційні матеріали       |91.100.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Теплові помпи                  |27.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Теплообмінники                 |71.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Теплота. Калориметрія              |17.200.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Терапевтичне устатковання            |11.040.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термінологія (засади та координація)      |01.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термічне обробляння               |25.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термічно оброблені сталі            |77.140.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термодинаміка взагалі              |17.200.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термодинаміка та вимірювання температури    |17.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термоізоляція будівель             |91.120.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термопластичні матеріали            |83.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Термореактивні матеріали            |83.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Терморезистори                 |31.040.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Терпуги                     |25.100.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніка для дітей                |97.190     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технічна документація на продукцію       |01.110     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технічні аспекти                |91.010.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технічні кресленики               |01.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технічні кресленики в галузі електротехніки та |01.100.25   |
|електроніки                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технічні кресленики в галузі телекомунікацій та |01.100.27   |
|інформаційних технологій            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технічні кресленики взагалі           |01.100.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси в харчовій промисловості  |67.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси виробництва ґуми та    |83.020     |
|пластмас                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси деревообробляння      |79.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси фарбування         |87.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси паперового виробництва   |85.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси скляної та керамічної   |81.020     |
|промисловості                  |        |

|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси текстильної промисловості |59.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологічні процеси хімічної промисловості   |71.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія будівництва             |91.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ    |67       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія виробництва харчових продуктів    |01.040.67   |
|(Словники)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія дорожнього будівництва        |93.080     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія дорожнього будівництва взагалі    |93.080.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ        |37       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія отримування зображень (Словники)   |01.040.37   |
|------------------------------------------------+---------------|
|ТЕХНОЛОГІЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ТА ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА|59       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія текстильного та шкіряного виробництва|01.040.59   |
|(Словники)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія шкіряного виробництва        |59.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Технологія шкіряного виробництва взагалі    |59.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тиристори                    |31.080.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Титан                      |49.025.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Титан та його сплави              |77.120.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тканини з покривом               |59.080.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ткацькі верстати і машини            |59.120.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Токарні верстати                |25.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Токарні різці                  |25.100.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Топкі запобіжники та інші пристрої захисту від |29.120.50   |
|струмових перевантаг              |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Торгівля. Комерційна діяльність. Організування |03.100.20   |
|торгівлі (маркетинг)              |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Торговельні та промислові будівлі        |91.040.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Точна механіка                 |39.020     |
|------------------------------------------------+---------------|
|ТОЧНА МЕХАНІКА. ЗОЛОТАРСТВО (ЮВЕЛІРНА СПРАВА)  |39       |
|------------------------------------------------+---------------|
|Точна механіка. Золотарство (ювелірна справа)  |01.040.39   |
|(Словники)                   |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Транзистори                   |31.080.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трансмісії, підвіски              |43.040.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Транспорт                    |03.220     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Транспорт взагалі                |03.220.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Транспорт спеціальної призначеності       |43.160     |

|------------------------------------------------+---------------|
|Транспортний рівень               |35.100.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трансформатори. Електричні реактори       |29.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трикотажні машини                |59.120.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тросові чи линвові передачі та їхні складники  |21.220.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Труби з кольорових металів           |23.040.15   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Труби та фітинги (обладунки) з інших матеріалів |23.040.50   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Труби чавунні та сталеві            |23.040.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трубопроводи та елементи трубопроводів     |23.040     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Трубопроводи та елементи трубопроводів взагалі |23.040.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Туристське споряддя та майданчики        |97.200.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тютюн, тютюнові вироби і відповідне устатковання|65.160     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тягове електроустатковання           |29.280     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тяговий рухомий склад залізниць         |45.060.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Тягово-зчіпні пристрої             |43.040.70   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Укомплектована, завантажена транспортна тара  |55.180.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Установки та устатковання для харчової     |67.260     |
|промисловості                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Установки убезпечування та обмежувальні системи |43.040.80   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання будівель              |91.140     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання будівель взагалі          |91.140.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для безстружкового обробляння   |25.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для безстружкового обробляння   |25.120.01   |
|взагалі                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для будування та експлуатування  |45.120     |
|залізниць і линвових доріг           |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для вальцювання, витискання та   |25.120.20   |
|волочіння                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для вентилювання, кондиціювання  |73.100.20   |
|повітря та освітлювання             |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для виноградарства та виноробства |65.060.60   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для виробництва ґуми та пластмас  |83.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для догляду за рослинами      |65.060.40   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для дозвілля            |97.200     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для дозвілля взагалі        |97.200.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для збагачування корисних копалин |73.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для зберігання, готування та    |65.060.25   |
|вношення добрив                 |        |

|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для линвових доріг         |45.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для лісівництва          |65.060.80   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для магазинів           |97.130     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для магазинів взагалі       |97.130.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для металургійної промисловості  |77.180     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для нафтової та газової      |75.180     |
|промисловості                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для нафтової та газової      |75.180.01   |
|промисловості взагалі              |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для паперової промисловості    |85.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для пасажирів і кабін       |49.095     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для переливання крові, вливання та |11.040.20   |
|ін'єкцій                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для переробляння нафти,      |75.200     |
|нафтопродуктів і природного газу        |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для пралень            |97.060     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для проходження тунелів та     |73.100.10   |
|установлювання тюбінгового кріплення      |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для процесів виробництва      |75.180.20   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для розвідування, свердлування   |75.180.10   |
|(буріння) та видобування            |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для свердлування (буріння) та   |73.100.30   |
|виймання ґрунту                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для сівби і садіння рослин     |65.060.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для скляної та керамічної     |81.100     |
|промисловості                  |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для стерилізування         |11.080.10   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для телексу, телетексту, телефаксу |33.050.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для технічного обслуговування та  |49.100     |
|наземних служб                 |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для фарбування           |87.100     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для хімічної промисловості     |71.120     |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання для хімічної промисловості взагалі |71.120.01   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання та інвентар для відкритих     |97.220.40   |
|спортивних майданчиків і водного спорту     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання та інвентар для зимових видів   |97.220.20   |
|спорту                     |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Устатковання та інвентар для спортивних залів  |97.220.30   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ущільники                    |83.140.50   |

|------------------------------------------------+---------------|
|Ущільники для трубопроводів та рукавів складаних|23.040.80 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ущільники, защільники (сальники) |21.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фанера |79.060.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фарби та лаки |87.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фарбувально-опоряджувальне устатковання |59.120.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фармацевтика |11.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фармацевтика взагалі |11.120.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Феноли |71.080.90 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Феросплави |77.100 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фізика. Хімія |07.030 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фізико-хімічні методи аналізування |71.040.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фізичний рівень |35.100.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фізичні властивості ґрунтів |13.080.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фільтри, ущільники та забруднювання рідин і |23.100.60 |
|газів | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. |03.060 |
|Страхування | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фланці, муфти та з'єднувачі |23.040.60 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Флуоресцентні лампи. Розрядні лампи |29.140.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фляги. Бляшані консервні банки. Туби |55.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Формувальне устатковання |25.120.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фотографія |37.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фотографія взагалі |37.040.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фотопапір, фотоплівки та плати. Картриджі |37.040.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фотоустатковання. Проектори |37.040.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фотохімікати |37.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фрези |25.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фрукти та продукти їх переробляння |67.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фрукти, овочі та продукти їх переробляння |67.080.01 |
|взагалі | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фрукти. Овочі |67.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Фунгіциди |65.100.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Характеристика і конструкція механізмів, |21.020 |
|приладів та устатковання | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Харчова мікробіологія |07.100.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Харчові добавки |67.220.20 |

|------------------------------------------------+---------------|
|Харчові олії та жири. Насіння олійних культур |67.200 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Харчові продукти взагалі |67.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімікати для очищання води |71.100.80 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімікати для промислового та побутового |71.100.35 |
|дезінфікування | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічне аналізування |71.040.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічне аналізування металів |77.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні волокна |59.060.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні елементи |71.060.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні лабораторії. Лабораторне устатковання |71.040.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні реактиви |71.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні речовини для захисту деревини |71.100.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ |71 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні технології (Словники) |01.040.71 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хімічні характеристики ґрунтів |13.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хірургічні інструменти та матеріали |11.040.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Холодильна техніка |27.200 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Холодильні апарати для торгівлі |97.130.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Холодоагенти й антифризи |71.100.45 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Хромові руди |73.060.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Художні-вироби та вироби народних промислів |97.195 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Целюлоза, деревна маса та макулатура |85.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цемент. Гіпс. Вапно. Будівельні розчини |91.100.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО |93 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цивільне будівництво (Словники) |01.040.93 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цивільне будівництво взагалі |93.010 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Циліндри |23.100.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цифрова мережа з комплексними послугами (ISDN) |33.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цифровий покращений безпроводовий зв'язок (DECT)|33.070.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цоколі та патрони для ламп |29.140.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цукор та цукристі продукти |67.180.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Цукор. Цукристі продукти. Крохмаль |67.180 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чавуни |77.080.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чавунні та сталеві кованки (поковки) |77.140.85 |

|------------------------------------------------+---------------|
|Чай |67.140.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чай. Кава. Какао |67.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чисті приміщення та пов'язані з ними |13.040.35 |
|контрольовані умови довкілля | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чорнило. Пасти. Друкарські фарби |87.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чорні метали |77.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Чорні метали взагалі |77.080.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шайби та інші кріпильні засоби |49.030.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шайби, стопорні елементи |21.060.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шарніри, вушка та інші шарнірні з'єднання |21.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ШВАЦЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ |61 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Швацька промисловість (Словники) |01.040.61 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Швацькі машини та інше устатковання для швацької|61.080 |
|промисловості | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шини |83.160 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шини взагалі |83.160.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шини для дорожньо-транспортних засобів |83.160.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шини для сільськогосподарських машин |83.160.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шкіри (ремінь) та хутро |59.140.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шкури невичинені, напівфабрикати, сирець |59.140.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шліфувальні та полірувальні верстати |25.080.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шоколад |67.190 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шпонки та шпонкові пази, шліци |21.120.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Штепсельні та розеткові пристрої. З'єднувачі |31.220.10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Штифти, цвяхи |21.060.50 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Штифти, цвяхи |49.030.40 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шум від машин та устатковання |17.140.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шум та його вплив на людину |13.140 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Шум, створюваний транспортними засобами |17.140.30 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ядерне енергетичне устатковання. Безпека |27.120.20 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість |03.120 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість взагалі |03.120.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість води |13.060 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість води взагалі |13.060.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі |13.080.01 |

|------------------------------------------------+---------------|
|Якість ґрунту. ґрунтознавство |13.080 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість повітря |13.040 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Якість повітря взагалі |13.040.01 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Ящики, коробки, решітчаста тара |55.160 |
------------------------------------------------------------------