Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2006 р. N 1757
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 538 від 7 серпня 2013
р. )

Про затвердження Положення про
Міністерство освіти і науки України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1757

Положення
про Міністерство освіти і науки України

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

2. МОН у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень МОН організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

МОН узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями МОН є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу України;

визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

сприяння функціонуванню національної системи науково-технічної інформації;

забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

4. МОН відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) розробляє державні стандарти освіти, здійснює контроль за їх додержанням;

3) затверджує мінімальні нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;

4) формує щороку разом з Мінекономіки та доводить до навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН, державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;

5) бере участь у розробленні норм і нормативів утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

6) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

7) приймає рішення щодо виконання експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, запровадження новітніх педагогічних технологій;

8) забезпечує виконання освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури, української мови і мов національних меншин, національно-культурних традицій корінних народів і національних меншин України;

9) здійснює заходи, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;

10) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах, здійснює науково-методичне забезпечення такої роботи;

11) вживає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

12) проводить роботу з установлення еквівалентності документів про освіту і вчені звання;

13) провадить в установленому порядку ліцензування, атестацію та акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, веде Державний реєстр навчальних закладів;

14) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої влади потребу в кадровому забезпеченні сфери освіти, організовує підготовку таких кадрів, у встановленому порядку відкриває при вищих навчальних закладах і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук) аспірантуру, докторантуру;

15) присвоює в установленому порядку вчені звання доцента і професора науковим та науково-педагогічним працівникам;

16) встановлює порядок атестації педагогічних працівників;

17) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади;

18) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, учасників навчально-виховного процесу;

19) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

20) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, учнів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

21) забезпечує проведення комплексного аналізу стану вітчизняної та світової науки, прогнозування тенденцій її розвитку і взаємозв'язку з виробничою, економічною, соціальною та оборонною сферою;

22) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, пріоритетів інноваційної діяльності;

23) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення замовників та керівників державних наукових, науково-технічних програм;

24) формує щороку разом з Мінекономіки державне замовлення на підставі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

25) організовує в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

26) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки;

27) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету;

28) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

29) здійснює на основі угод з власниками авторського права і суміжних прав управління їх майновими правами в Україні та за її межами;

30) організовує в установленому порядку проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, видає охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;

31) забезпечує державну реєстрацію авторського права, державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів інтелектуальної власності, провадить реєстрацію угод про передачу прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються на території України;

32) видає офіційний бюлетень з питань інтелектуальної власності;

33) координує діяльність, пов'язану з трансфером (передачею) технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

34) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

35) забезпечує ведення обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, дисертацій, захист яких відбувся;

36) організовує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

37) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

38) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

40) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що належать до сфери його управління;

41) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. МОН має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

2) одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) проводити в установленому порядку з'їзди, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

5) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення науково-організаційного супроводження виконання державних програм і проектів, залучати на основі контрактів (договорів) вітчизняних та зарубіжних вчених і спеціалістів до роботи в таких комісіях (групах), а також надання консультацій, проведення аналізу стану та складення прогнозу розвитку освітнього і науково-технічного потенціалу.

6. МОН в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

МОН в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Нормативно-правові акти МОН підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення МОН, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і громадянами.

7. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за поданням Міністра.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за розроблення і реалізацію державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, виконання МОН своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, визначає в межах наданих повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОН і шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра;

5) розподіляє за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України обов'язки між заступниками Міністра;

6) затверджує програми і плани роботи Міністерства, розглядає та затверджує звіт про їх виконання;

7) підписує нормативно-правові акти МОН;

8) представляє законопроекти та доповідає з питань, що належать до компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН;

11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління;

12) вносить Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі МОН;

13) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;

14) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності його заступників;

15) вносить в установленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Міністерства;

16) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Міністерства, в тому числі керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату МОН за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України;

17) укладає та розриває за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України контракти з керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, крім керівників професійно-технічних навчальних закладів;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОН, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його заступників, а також інших керівних працівників МОН.

У разі потреби до складу колегії МОН можуть входити в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Рішення колегії проводяться в життя наказами МОН.

9. У складі МОН Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

10. Для присвоєння вчених звань доцента і професора в МОН утворюється атестаційна колегія, яку очолює Міністр.

Положення про атестаційну колегію та її персональний склад затверджуються наказом МОН.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також інших питань у МОН можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Міністр.

11. Гранична чисельність працівників МОН затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату МОН затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОН затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис МОН затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

12. МОН є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.