Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.12.2006 N 337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2007 р. за N 13/13280

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та з метою удосконалення Порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

6. Управлінню організації діловодства та контролю виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова С.І.Харченко

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
20.12.2006 N 337

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2007 р. за N 13/13280

Зміни
до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками

1. Друге речення абзацу п'ятого пункту 2.1 розділу 2 після слів "доводить її на електронних носіях до" доповнити словами "головних".

2. Пункт 10.1 розділу 10 замінити трьома новими пунктами такого змісту:

"10.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у загальновстановленому порядку. Однак при їх здійсненні мають місце особливості (відмінності), що регламентовані таким чином:

10.1.1. Головні розпорядники, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, не пізніше ніж через 15 днів після прийняття рішення про місцевий бюджет подають Державному казначейству України на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів з визначенням розпорядників бюджетних коштів на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - уповноважені органи) за кожною бюджетною програмою за формою, наведеною у додатку 1.

Мережа розпорядників бюджетних коштів у частині міжбюджетних трансфертів має дворівневу структуру і складається з головного розпорядника (центральний рівень) та уповноваженого органу на рівні області.

Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію та доводить її на електронних носіях до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10.1.2. Після затвердження розпису державного бюджету Міністерство фінансів України у визначений законодавством термін направляє Державному казначейству України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі територій.

Державне казначейство України на підставі зазначених документів формує територіальний розпис міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями (додатки 33-35) та протягом трьох робочих днів доводить його до управлінь на паперових та електронних носіях, які у свою чергу доводять ці документи до уповноважених органів та фінансових управлінь.

У разі внесення змін Міністерство фінансів України надає Державному казначейству України зміни до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями. Після отримання від Міністерства фінансів України змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів за територіями Державне казначейство України формує повідомлення про зміни та доводить їх протягом трьох робочих днів на паперових та електронних носіях у розрізі місцевих бюджетів (додатки 36-38) до управлінь, які в свою чергу доводять їх до уповноважених органів та фінансових управлінь.

10.1.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих днів після отримання від Міністерства фінансів України розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі територій доводить розпис або зміни до розпису на паперових носіях до головних розпорядників, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів.

10.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через обласні фінансові органи надають інформацію щодо взятих зобов'язань (далі - зобов'язання) до управлінь, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Державного казначейства України.

Державне казначейство України інформує головних розпорядників та Міністерство фінансів України про зобов'язання в частині міжбюджетних трансфертів.

10.1.5. Державне казначейство України в автоматизованому режимі обліковує пропозиції про відкриті асигнування із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами в розрізі територій на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку згідно з помісячним розписом з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами). При внесенні змін до пропозицій складається довідка та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.6. На підставі затверджених пропозицій Державне казначейство України готує в автоматизованому режимі розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду бюджету в частині міжбюджетних трансфертів (у розрізі територій), яке підписується відповідальними особами Державного казначейства України, що визначаються розпорядчими документами Державного казначейства України.

За коштами спеціального фонду державного бюджету розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету готується на підставі помісячного розпису асигнувань державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів у розрізі територій та інформації про суми надходжень на рахунки спеціального фонду, за рахунок яких перераховуються міжбюджетні трансферти.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету.

На підставі розпорядження про відкриті асигнування суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

10.1.7. Головним розпорядникам надається виписка з рахунку з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками у розрізі територій (додаток 39) та інформація щодо зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі виписки про відкриті асигнування (у разі потреби в інформації щодо зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після отримання виписки подають на паперових та електронних носіях Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 26) у розрізі місцевих бюджетів, визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

В окремих випадках, передбачених нормативно-правовими актами, для перерахування міжбюджетних трансфертів, які передбачають щоденне виділення асигнувань з державного бюджету, уповноважені органи можуть делегувати повноваження щодо складання розподілів Державному казначейству України.

Отримані розподіли, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Державним казначейством України в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів у розрізі територій з урахуванням зобов'язань (у разі, якщо надання трансфертів з урахуванням зобов'язань передбачено нормативно-правовими актами).

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються установою (організацією).

За своєчасне надання розподілу відкритих асигнувань відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом з протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла розподіл.

Дані розподілів відображаються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

10.1.8. Перевірені розподіли групуються Державним казначейством України за територіями і на їх підставі в автоматизованому режимі складаються реєстри на відкриття асигнувань за формою згідно з додатком 28, та передаються засобами електронного зв'язку управлінням.

На підставі реєстрів відкритих асигнувань суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового і управлінського обліку та формується аналітична база даних Державного казначейства України. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань за формою, наведеною в додатку 29.

Управління на підставі отриманих реєстрів відображають суми асигнувань на рахунках, відкритих у розрізі уповноважених органів за рахунками позабалансового обліку. Органи Державного казначейства України надають уповноваженим органам виписку про відкриті асигнування за результатами попереднього операційного дня.

Органи Державного казначейства України перераховують суми міжбюджетних трансфертів на підставі платіжних доручень, наданих уповноваженими органами, на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

10.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, здійснюється таким чином:

10.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 10.1.2, 10.1.5-10.1.7 пункту 10.1 цього розділу з урахуванням наступного.

Державне казначейство України за дорученням Міністерства фінансів України складає розподіл відкритих асигнувань за міжбюджетними трансфертами, закріпленими за Міністерством фінансів України.

За бюджетними програмами, які закріплені за Міністерством фінансів України, на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя рахунки відкриваються на ім'я управлінь.

Державне казначейство України на підставі даних звітів про виконання державного бюджету, отриманих від органів Державного казначейства, направляє Міністерству фінансів України інформацію про здійснені загальнодержавні видатки в розрізі відповідних програм та кодів економічної класифікації видатків.

Міністерство фінансів України як головний розпорядник враховує зазначену інформацію, отриману від Державного казначейства України, при формуванні зведених фінансових звітів.

10.2.2. Управління подають на електронних носіях Державному казначейству України інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів щоденно в розрізі територій (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та щодекади в розрізі місцевих бюджетів.

Державне казначейство України узагальнює отриману інформацію і доводить її на електронних носіях до головних розпорядників та Міністерства фінансів України.

10.2.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання розпоряджень Державного казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством".

10.3. Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

10.3.1. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються у грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.

10.3.2. Виділення асигнувань за міжбюджетними трансфертами шляхом надання матеріальних цінностей здійснюється за окремими порядками за наявності відповідного законодавчого акта".

У зв'язку з цим пункт 10.2 вважати пунктом 10.4 з відповідною зміною нумерації підпунктів.

3. У розділі 12:

в абзаці першому пункту 12.3 та в пункті 12.5 цифри "34" замінити цифрами "40";

в абзаці другому пункту 12.6 цифри "35" замінити цифрами "41";

у пункті 12.14 цифри "36" замінити цифрами "42";

в абзаці першому пункту 12.15 цифри "37" замінити цифрами "43".

4. У розділі 13:

в абзаці першому пункту 13.1 цифри "36" замінити цифрами "42";

в абзаці другому пункту 13.6 цифри "38" замінити цифрами "44".

5. В абзаці другому пункту 14.2 та абзаці другому пункту 14.6 розділу 14 цифри "39" замінити цифрами "45".

6. Розділ 16 доповнити пунктом 16.2 такого змісту:

"16.2. Головні розпорядники бюджетних коштів, яким Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік передана координація державних програм, що здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів, при складанні зведеного звіту про виконання кошторисів відображають операції про виділені з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетні трансферти".

7. Додатки 33-39 викласти в новій редакції (додаються).

8. Доповнити Порядок новими додатками 40-45 (додаються).

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 33
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

        ____________________________________
___________________________________________________

               РОЗПИС
асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------
| Код УДК | УДК ________________________________
-------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|КПКВ |КЕКВ | Найменування | Сума |
| | | бюджету |------------------------------------|
|-----------| |загальний фонд| спеціальний |разом|
| КД | | | фонд | |
|-----------| | | | |
| код МБ | | | | |
|-----------+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Разом | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Усього | | | |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 34
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

      _________________________________________
_____________________________________________________

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------
| Код УДК | УДК ________________________________
-------------
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВ|КЕКВ|Найменування| Сума |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|Усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 35
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

      ________________________________________
_____________________________________________________


ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань спеціального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------
| Код УДК | УДК ________________________________
-------------
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВ|КЕКВ|Найменування| Сума |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|Усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

      _________________________________________
____________________________________________________


ПОВІДОМЛЕННЯ N ___ від _____ 200_
про зміни річного розпису
асигнувань державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------
| Код УДК | УДК ________________________________
-------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|КПКВ |КЕКВ | Найменування | Сума змін (зменшення "-", |
| | | бюджету | збільшення "+") |
| | | |------------------------------------|
|-----------| |загальний фонд| спеціальний |разом|
| КД | | | фонд | |
|-----------| | | | |
| код МБ | | | | |
|-----------+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|-----+-----+---------------+--------------+---------------+-----|
| | | | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Разом | | | |
|---------------------------+--------------+---------------+-----|
|Усього | | | |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 37
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

       ________________________________________
_____________________________________________________


ПОВІДОМЛЕННЯ N __ ВІД ________ 200_
про зміни помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------
| Код УДК | УДК ________________________________
-------------
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВ|КЕКВ|Найменування| Сума |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|Усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 38
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

       ________________________________________
_____________________________________________________


ПОВІДОМЛЕННЯ N__ ВІД ________ 200_
про зміни помісячного розпису асигнувань
спеціального фонду державного бюджету
(міжбюджетні трансферти)
на 200__ рік

-------------
| Код УДК | УДК ________________________________
-------------
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВ|КЕКВ|Найменування| Сума |
| | | бюджету |--------------------------------------------------------------------|
|---------| |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|Усього|
| КД | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 39
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

   ______________________  ________________________________
(код органу Державного (найменування органу
казначейства України) Державного казначейства України)
_____________ ________________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)
__________________________________
(назва рахунку)

               ВИПИСКА
з рахунку відкритих асигнувань
за узагальненими показниками _______________
за період з __________ до __________ 200__ р.

   КВК ___________         Вхідний залишок ____________

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПК|КЕКВ|Сума|
|опе- |зведеного|операції|операції|документа|документа| | | | | |
|рації| бюджету | | | | | | | | | |
|-----+---------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----+---------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |
|-----+---------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

               Усього оборотів __________ __________

Вихідний залишок ____________________

Виконавець ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 40
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                   ЗРАЗОК

                         -------------
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 777 | |
-------------
Одержано банком

           від 15 грудня 2001 р.

"____" __________ 200__ р.

Платник
Обласне управління освіти

  -----------
Код |987654321| ДЕБЕТ СУМА
----------- ---------------------------
Код банку Рах. N | | |
Банк платника Управління | | |
Держказначейства |352120220718| |
в Донецькій | | |
області -------- | | |
у м. Донецьк |834016| | | |
--------------------------------------- -------------| |
| |
Одерджувач КРЕДИТ | 100,00 |
ЗАТ "Госптовари" -------------| |
Рах. N |26002103756 | |
----------- |------------- |
Код |19078123 | | |
----------- Код банку Рах. N | |
| |
Банк одерживача Донецька обласна | |
дирекція Укрсоцбанку | |
м. Донецьк -------- | |
|334011| | |
--------------------------------------- ---------------------------
Суму писати Сто гривень 00 копійок
словами

__________________________________________________________________
Призначення #реєстраційний номер#; #код оплати#; #1131=100,0#
платежу

-----------                Проведено банком
| М.П. | Підписи платника "___" ______________ 200_ р.
----------- (підпис банку)

   Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені
додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

Додаток 41
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

       ---------------------------------------
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ |
| |
| |
| |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| |
|Казначей ________________ |
| (номер) |
|Дата |
---------------------------------------

Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

 N чека
дата отримання готівки
N рахунку групи 257
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

               ЗАЯВКА
на ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА перерахування коштів
на вкладні рахунки
"___" _________________________ 200__ р.

_________________________________________________________________,
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________________
(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку,
КПКВ)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки;
2) перерахування коштів
__________________________________________________________________
(мета, код економічної класифікації видатків і повна назва)

видати чек на суму ______________________________
(писати словами)

на ім'я __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення - для військових)

серія ______, N __________ від _________, виданий _______________;

перерахувати кошти в сумі ________________________________
(писати словами)
__________________________________________________________________
(банк)

Розрахункова відомість із заробітної плати за ____ місяць 200__ р.

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Нараховано за | Утримано |Сума до| Перера- |
|з/п| місяць | |виплати| хування |
| |------------------+----------------------------------------------------------------------------|готівки|на вкладні|
| |показники |сума|ра-|податок | до | до Фонду | до Фонду | проф- |інші |виплачено в| | рахунки |
| | | |зом| з |Пенсій-| загально- | соціального |спілкові|утри-|міжрозра- | | |
| | | | |доходів | ного |обов'язкового|страхування у | внески |мання| хунковий | | |
| | | | |фізичних| фонду | державного | зв'язку з | | | період | | |
| | | | | осіб |України| соціального | тимчасовою | | | | | |
| | | | | | | страхування | втратою | | | | | |
| | | | | | | на випадок |працездатності| | | | | |
| | | | | | | безробіття | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|1 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|2 |Грош. | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|3 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам, що| | | | | | | | | | | |
| |працюють | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|4 |Компенсація з| | | | | | | | | | | |
| |доходів | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб| | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|5 |Депоненти | х | | х | х | х | х | х | х | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
| |Разом: | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
| |З них: | | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
| |а) мат. | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
| |б) лікарняних| | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
| |в) інші | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |виплати | | | | | | | | | | | |
| |(відпускні) | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|6 |Виплати в | х | | | | | | | | | х | х |
| |між- | | | | | | | | | | | |
| |розрахунковий| | | | | | | | | | | |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+---+--------+-------+-------------+--------------+--------+-----+-----------+-------+----------|
|7 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.
Вхідне сальдо ______________
Вихідне сальдо ___________

         Нарахування на заробітну плату
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Сума | До | До Фонду | До Фонду | До Фонду | Інші |
|з/п| |нарахованої|Пенсійного| загально- |соціального|соціального|нарахуван-|
| | |заробітної | фонду |обов'язкового|страхування|страхування| ня |
| | | плати | України | державного | у зв'язку | від | |
| | | | | страхування | з | нещасних | |
| | | | | на випадок |тимчасовою |випадків на| |
| | | | | безробіття | втратою |виробництві| |
| | | | | |працездат- | та | |
| | | | | | ності |професійних| |
| | | | | | |захворювань| |
|---+--------------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------+----------|
| 1 |Усього | | | | | | |
| |нараховано за | | | | | | |
| |розрахунковий | | | | | | |
| |період | | | | | | |
|---+--------------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------+----------|
| 2 |Перераховано в| | | | | | |
| |міжрозрахунко-| | | | | | |
| |вий період | | | | | | |
|---+--------------+-----------+----------+-------------+-----------+-----------+----------|
| 3 |Підлягає | | | | | | |
| |перерахуванню | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

   Суми за  нарахованою  заробітною  платою,  утриманням  і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах.
__________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи -
розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.
Виплата готівки на інші видатки:

------------------------------------------------------------------
| N з/п |Назва видатків |КЕКВ | Готівка |Сума до перерахування|
| | | |до виплати | на вкладні рахунки, |
| | | | | грн. |
|-------+----------------+-----+-----------+---------------------|
| | | | | |
|------------------------+-----+-----------+---------------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник установи      ___________   ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Штамп казначея

Додаток 43
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

               ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ
за станом на _____________ 200__ рік

Установа _________________________________________________________

Територія ________________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
бюджетних коштів__________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
________________

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів __________________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-------------------------+------------------------|
| |надходження |касові |надходження|касові |
| | |видатки | |видатки |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Надходження -| | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за видами | | | | |
|надходжень за| | | | |
|кодами | | | | |
|класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Видатки - | | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за кодами | | | | |
|економічної | | | | |
|класифікації | | | | |
|видатків | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник установи      ___________   ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"___" _____________ 200__ р.

Додаток 44
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

                АКТ
придбання матеріальних цінностей

м._____________ "___" _____________ 200__ р.

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________

Ми, що підписалися нижче, комісія у складі _______________________
__________________________________________________________________

підтверджуємо факт придбання _____________________________________
(місце придбання,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові покупця)

таких товарно-матеріальних цінностей:

------------------------------------------------------------------
| Дата | Найменування | Вага чи | Ціна за од. |Сума,|
|придбання | товару | кількість | товару, грн. |грн. |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Усього: ______________________ грн. ________ коп.
(суму писати словами)

Голова комісії ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 45
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками

         ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________
на здійснення видатків в іноземній валюті
"___" ________________ 200__ р.

Найменування розпорядника бюджетних коштів _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку _________
__________________________________________________________________

Просимо здійснити видатки на суму ________________________________
(суму та назву іноземної валюти писати словами)

Мета використання валюти _________________________________________
__________________________________________________________________
( код програмної класифікації і повна назва,
код бюджетної класифікації)

Валюту перерахувати на рахунок N ____________________________,

відкритий у _____________________________________________________

Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.

Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату
перерахування валюти списати з рахунку N _________________

У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо дані
витрати списати з нашого рахунку N _______________________ за
КЕКВ ________

Керівник ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)