Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
01.02.2007 N 227

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2007 р. за N 156/13423

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1451 від 28.10.20
14)

Про внесення змін до Положення
про вимоги до стандартної (типової) форми
бланка заставної, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2003 N 363, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
26.09.2003 за N 857/8178

Відповідно до статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

Унести до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003 N 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за N 857/8178 такі зміни:

1.1. Главу 1 доповнити пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. Залежно від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) установлюються візуальні відмінності на бланку заставної".

1.2. Главу 4 доповнити пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. Для бланків заставних, забезпечених нерухомим майном (додаток 1), застосовується фарба блакитного кольору, для бланків заставних, забезпечених об'єктом незавершеного будівництва (додаток 2), застосовується фарба рожевого кольору".

1.3. У главі 8:

у пункті 8.1:

підпункт 8.1.4 викласти в такій редакції:

"8.1.4. Реквізити першого іпотекодержателя";

підпункт 8.1.6 викласти в такій редакції:

"8.1.6. Реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання";

підпункт 8.1.12 викласти в такій редакції:

"8.1.12. Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору";

у пункті 8.2 слово та цифру "додатка 1" замінити словом та цифрами "додатків 1, 2";

у пункті 8.3:

у підпункті 8.3.3 слова "Реквізити іпотекодержателя" замінити на слова "Реквізити першого іпотекодержателя";

підпункти 8.3.5 - 8.3.8 викласти в такій редакції:

"8.3.5. Реквізит "Реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання" повинен заповнюватися відповідно до умов договору, що обумовлює основне зобов'язання, і містити таку інформацію:

вид договору, що обумовлює основне зобов'язання (договір позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу тощо), його номер та дату укладання, у разі нотаріального посвідчення договору - дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори (прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив договір);

розмір основного зобов'язання;

проценти за основним зобов'язанням (у разі, якщо договором, що обумовлює основне зобов'язання, передбачено плаваючу процентну ставку, указується формула розрахунку такої процентної ставки);

строк (термін) повного виконання основного зобов'язання;

порядок виконання основного зобов'язання.

8.3.6. Реквізит "Реквізити іпотечного договору" повинен заповнюватися відповідно до умов іпотечного договору і містити: дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори (прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив іпотечний договір).

8.3.7. Реквізит "Опис предмета іпотеки" повинен містити:

а) для бланків заставної, забезпеченої нерухомим майном:

найменування об'єкта нерухомого майна;

місцезнаходження нерухомого майна;

реєстраційні дані: реєстраційний номер нерухомого майна, назва державного реєстру, у якому зареєстроване право власності на нерухоме майно;

назва та реквізити правовстановлювального документа на об'єкт нерухомого майна;

інша інформація щодо нерухомого майна за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем;

б) для бланків заставної, забезпеченої об'єктом незавершеного будівництва:

найменування об'єкта незавершеного будівництва;

місцезнаходження об'єкта незавершеного будівництва;

назва та реквізити правовстановлювального документа на земельну ділянку;

інша інформація щодо об'єкта незавершеного будівництва за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем.

8.3.8. Реквізит "Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки" повинен містити посилання на спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, передбачений іпотечним договором";

підпункти 8.3.10 - 8.3.15 викласти в такій редакції:

"8.3.10. Реквізит "Дані про державну реєстрацію обтяження нерухомого майна або об'єкта незавершеного будівництва іпотекою" повинен містити: порядковий номер запису, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит заповнюється реєстратором).

8.3.11. Реквізит "Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або іпотечного договору" може містити будь-які інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та іпотечного договору за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем.

8.3.12. Реквізит "Підпис іпотекодавця" повинен бути розміщений у правій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали, підпис іпотекодавця.

8.3.13. Реквізит "Підпис боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" повинен бути розміщений у лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та містити прізвище, ініціали та підпис боржника, що є відмінним від іпотекодавця.

8.3.14. Реквізит "Печатка іпотекодавця" засвідчує підпис іпотекодавця і розміщується у правій нижній частині лицьового боку бланка заставної та є відбитком печатки іпотекодавця (для юридичних осіб), яка проставляється синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

8.3.15. Реквізит "Печатка боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця)" засвідчує підпис боржника і розміщується в лівій нижній частині лицьового боку бланка заставної та є відбитком печатки боржника (для юридичних осіб), яка проставляється синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу";

абзац другий пункту 8.5 замінити вісьмома абзацами такого змісту:

"У передавальному написі зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові та адреса фізичної особи або найменування та адреса юридичної особи, якій передається заставна;

умови передачі заставної (якщо обумовлені особливі умови передачі заставної);

стан заборгованості за основним зобов'язанням на дату передачі заставної;

інша інформація щодо передачі заставної;

дата передачі заставної.

Передавальний напис підписується зазначеним у заставній першим іпотекодержателем, а якщо цей напис не перший, - власником заставної, зазначеним у попередньому індосаменті, і засвідчується його печаткою (для індосантів - юридичних осіб).

У разі недостатності на заставній місця для передавальних написів або інших необхідних відміток до заставної прикріплюється додатковий аркуш, написи на якому виконуються таким чином, щоб вони починалися на заставній і закінчувалися на цьому аркуші. Усі аркуші заставної становлять єдине ціле, вони повинні бути пронумеровані та скріплені печаткою нотаріуса. Окремі аркуші заставної не мають юридичної сили".

1.4. Додаток 1 викласти у новій редакції, що додається.

1.5. Положення доповнити додатком 2, що додається.

2. Рішення набирає чинності з 01.07.2007. Заставна, оформлена до набрання чинності цього рішення, є дійсною.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрану М.І. забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Непрана М.І.

Голова Комісії А.Балюк

Протокол засідання Комісії
від __________ 2007 N

Додаток 1
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

------------------------------------------------------------------
|Серія _________|Обтяження об'єкта іпотекою зареєстроване |
|N ____________ |________________________________________________|
| |в ______________________________________________|
| | _________________ |
------------------------------------------------------------------

               ЗАСТАВНА

 ________________        "____" _____________ 200 ___ року

        --------------------------------------------------
Реквізити |________________________________________________|
боржника |________________________________________________|
|________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Реквізити |________________________________________________|
іпотекодавця |________________________________________________|
|________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Реквізити |________________________________________________|
першого |________________________________________________|
іпотекодержа- |________________________________________________|
теля --------------------------------------------------

За цією заставною Боржник зобов'язується перед
Іпотекодержателем виконати основне зобов'язання відповідно
до______________________________________________________, за яким:
(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання)

--------------------------------------------------
Розмір |________________________________________________|
основного |________________________________________________|
зобов'язання |________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Проценти за |________________________________________________|
основним |________________________________________________|
зобов'язанням |________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Строк (термін) |________________________________________________|
виконання |________________________________________________|
основного |________________________________________________|
зобов'язання |________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Порядок |________________________________________________|
виконання |________________________________________________|
основного |________________________________________________|
зобов'язання |________________________________________________|
--------------------------------------------------

У разі невиконання або неналежного виконання Боржником
основного зобов'язання Іпотекодержатель має право звернути
стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, відповідно до
іпотечного договор ______________________________________________,
посвідченого _________________________________, а саме:
(реквізити іпотечного договору)

------------------------------------------------------------------
|Нерухоме майно _________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|місцезнаходження _______________________________________________|
|реєстраційні дані ______________________________________________|
|________________________________________________________________|
|що належить Іпотекодавцю на підставі правовстановлювального |
|документа ______________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|інша інформація щодо нерухомого майна __________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (опис предмета іпотеки) |
|----------------------------------------------------------------|
|Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням |
|дати настання права звернення на предмет іпотеки) |
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Інші умови договору, що обумовлює основне зобовязання та/або |
|іпотечного договору ____________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Підпис боржника (якщо він є |Підпис іпотекодавця |
|відмінним від Іпотекодавця) | |
|____________________________ М.П.|_______________________ М.П.|
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

------------------------------------------------------------------
|Серія _________|Обтяження нерухомого майна іпотекою |
|N _____________|зареєстроване __________________________________|
| |в ______________________________________________|
| | _________________ |
------------------------------------------------------------------

               ЗАСТАВНА

 ___________________       "____" _____________ 200___ року

        --------------------------------------------------
Реквізити |________________________________________________|
боржника |________________________________________________|
|________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Реквізити |________________________________________________|
іпотекодавця |________________________________________________|
|________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Реквізити |________________________________________________|
першого |________________________________________________|
іпотекодержа- |________________________________________________|
теля --------------------------------------------------

За цією заставною Боржник зобов'язується перед
Іпотекодержателем виконати основне зобов'язання відповідно
до______________________________________________________, за яким:
(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання)

--------------------------------------------------
Розмір |________________________________________________|
основного |________________________________________________|
зобов'язання |________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Проценти за |________________________________________________|
основним |________________________________________________|
зобов'язанням |________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Строк (термін) |________________________________________________|
виконання |________________________________________________|
основного |________________________________________________|
зобов'язання |________________________________________________|
|------------------------------------------------|
Порядок |________________________________________________|
виконання |________________________________________________|
основного |________________________________________________|
зобов'язання |________________________________________________|
--------------------------------------------------

У разі невиконання або неналежного виконання Боржником
основного зобов'язання Іпотекодержатель має право звернути
стягнення на предмет іпотеки, відповідно до іпотечного договору
_________________________________________________________________,
посвідченого _______________________________, а саме:
(реквізити іпотечного договору)

------------------------------------------------------------------
|Об'єкт незавершеного будівництва _______________________________|
|________________________________________________________________|
|місцезнаходження _______________________________________________|
|________________________________________________________________|
|правовстановлювальний документ на земельну ділянку |
|________________________________________________________________|
|інша інформація щодо об'єкту незавершеного будівництва |
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
| (опис предмета іпотеки) |
|----------------------------------------------------------------|
|Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням |
|дати настання права звернення на предмет іпотеки) |
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Інші умови договору, що обумовлює основне зобовязання та/або |
|іпотечного договору ____________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Підпис боржника (якщо він є |Підпис іпотекодавця |
|відмінним від Іпотекодавця) | |
|____________________________ М.П.|_______________________ М.П.|
------------------------------------------------------------------