Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2007 р. N 926
Київ

Деякі питання протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та її склад, що додаються.

3. Ліквідувати Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом і наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні".

4. У підпункті 7 пункту 4 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 759 "Про утворення Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1639, N 43, ст. 2890), слова "Національною координаційною радою з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" замінити словами "Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу".

5. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворити регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 926

Положення
про Національну раду з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;

сприяння узгодженій діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема проекту Світового банку "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні";

проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України.

Голова Ради має трьох заступників, у тому числі одного першого.

Один із заступників є представником громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою). Заступник голови Ради з числа представників громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, обирається членами Ради на її засіданні.

Секретарем Ради є представник Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. До складу Ради входять:

голова Ради, його заступники та секретар;

представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об'єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, а також представники бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій;

провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Персональний склад Ради затверджує її голова за поданням МОЗ.

Голова Ради має право вносити зміни до її складу за поданням МОЗ відповідно до порядку, визначеного у регламенті Ради.

7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі комітети.

Головами комітетів є члени Ради.

До складу комітетів можуть входити, крім членів Ради, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, бізнесових кіл, об'єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок діяльності Ради визначається її регламентом, який затверджується на засіданні Ради.

9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її членів.

11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

12. Рішення Ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом, функції якого покладаються на Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

17. Діяльність Ради та її секретаріату проводиться на громадських засадах.

18. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 926

Склад
Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/Сніду

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова Ради

Міністр охорони здоров'я, перший заступник голови Ради

Перший заступник Міністра охорони здоров'я, заступник голови Ради

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Ради

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

Директор Держсоцслужби

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра праці та соціальної політики

Заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Народний депутат України (за згодою)

По одному представнику від:

Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою)

Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом

об'єднань профспілок і роботодавців (за згодою)

Представництва ООН в Україні (за згодою)

двосторонніх міжурядових агенцій (за згодою)

міжнародних неурядових організацій (за згодою)

бізнесових кіл (за згодою)

Академії медичних наук

місцевих органів виконавчої влади

органів місцевого самоврядування (за згодою)

По три представники від:

громадських організацій (за згодою)

громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, один з яких є заступником голови Ради (за згодою)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 926

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. N 1480 "Про утворення Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1686).

2. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1004 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 971 "Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1363).

4. Абзаци тринадцятий і двадцять сьомий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. N 106 "Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

5. Пункт 62 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

6. Абзац дев'ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. N 946 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2009) та пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2005 р. N 352 "Про утворення Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1068).

8. Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 579 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1650).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. N 1286 "Про внесення зміни до Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3322).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 961 "Про внесення змін до пункту 6 Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2023).

11. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).

12. Пункт 12 та абзац сімдесят четвертий підпункту 1 пункту 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318).