Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 липня 2006 р. N 1016
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 555 від 28.03.20
07 )

Питання Ради стандартизації та
технічного регулювання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1694 від 08.12.20
06 )

Відповідно до статті 16 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Раду стандартизації у Раду стандартизації та технічного регулювання.

2. Внести зміни до Положення про Раду стандартизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 484 "Про Раду стандартизації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 801; 2004 р., N 49, ст. 3206), виклавши його в редакції, що додається.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1694 від 08.12.2006 )

4. Голові Ради стандартизації та технічного регулювання затвердити персональний склад Ради.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 484

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1016)

Положення
про Раду стандартизації
та технічного регулювання

1. Рада стандартизації та технічного регулювання (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними функціями Ради є:

розгляд проектів програм розроблення технічних регламентів, проведення їх аналізу, а також проектів технічних регламентів з метою визначення їх відповідності основним завданням технічного регулювання;

аналіз діяльності у сфері стандартизації та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

вивчення пропозицій щодо розроблення технічних регламентів;

визначення пріоритетних напрямів розроблення стандартів і технічних регламентів;

підготовка пропозицій щодо прийняття чи відхилення проекту технічного регламенту.

4. Рада має право:

одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з питань, що належать до її компетенції;

залучати в разі потреби в установленому законодавством порядку до роботи в Раді спеціалістів органів виконавчої влади, науково-дослідних установ як експертів.

5. До складу Ради входять Перший віце-прем'єр-міністр України - голова Ради, Голова Держспоживстандарту - заступник голови Ради, генеральний директор державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" - відповідальний секретар, заступники Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністра економіки, Міністра аграрної політики, Міністра промислової політики, Міністра транспорту та зв'язку, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також за згодою голова Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України, голова ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України, перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, заступник директора Американської торговельної палати в Україні, президент Української асоціації споживачів, директор Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн", виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

6. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

8. Рішення Ради має рекомендаційний характер.

9. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює Держспоживстандарт.

10. Рада має бланк із своїм найменуванням.