Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 вересня 2000 р. N 1465
Київ

Про затвердження Порядку проведення обов'язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів
і переліку медичних психіатричних протипоказань
щодо виконання окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить
цю діяльність, або оточуючих

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 726 від 25.05.20
06
N 859 від 26.06.20
07 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1465

Порядок
проведення обов'язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів

1. Метою проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів є встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я.

2. Обов'язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов'язковий періодичний - у процесі діяльності. Періодичність проведення цих психіатричних оглядів визначається переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (далі - перелік).

3. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних закладах, закладах охорони здоров'я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети (далі - психоневрологічні заклади), за місцем постійного проживання громадянина. Працівники МВС, СБУ, Міноборони, співробітники Служби зовнішньої розвідки та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку проходять обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди у відповідних відомчих лікувально-профілактичних закладах. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 859 від 26.06.2007 )

4. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди проводяться за програмою, яка передбачає обов'язкове та у разі потреби додаткове обстеження. Обсяги обов'язкового обстеження встановлюються МОЗ.

5. Під час проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів враховуються відомості про звернення особи у психоневрологічні заклади за психіатричною допомогою.

6. У разі виявлення в особи ознак психічного захворювання (розладу), зазначеного у переліку, яке є протипоказанням для виконання окремих видів діяльності, або якщо вона страждала на тяжкий психічний розлад в минулому (не менш як 5 років тому), а також у разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти додаткове психіатричне обстеження амбулаторне або в умовах стаціонару. Рішення про наявність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності після додаткового психіатричного обстеження приймається лікарсько-консультативною комісією.

7. Після проведення обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, а у разі потреби додаткового психіатричного обстеження особі видається довідка про проходження обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів (зразок додається), в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності. Термін дії довідки встановлюється відповідно до періодичності психіатричних оглядів.

8. Наявність чи відсутність в особи наркологічних протипоказань для виконання окремих видів діяльності встановлюється відповідно до Порядку про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд громадян ( 1238-97 ), встановленого Кабінетом Міністрів України.

9. Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і форми відповідної медичної звітності розробляються і затверджуються МОЗ.

Додаток
до Порядку

Зразок ___________________________________________________________
(найменування установи)

               ДОВІДКА
про проходження попереднього (періодичного)
психіатричного огляду

Прізвище        __________________________________________
Ім'я __________________________________________
По батькові __________________________________________
Рік народження __________________________________________
Адреса __________________________________________
Дата проходження огляду __________________________________________

   Результати огляду:

а) психіатричних протипоказань для виконання _____________________
__________________________________________________________________
(вид професійних обов'язків)

б) психіатричних протипоказань для провадження ___________________
__________________________________________________________________
(вид діяльності)

Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною
комісією
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Довідка дійсна до ________________________________________________

Лікар-психіатр  ____________    ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
МП лікаря

МП установи "___" __________ р.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1465

Перелік
медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби),
що можуть становити безпосередню небезпеку для особи,
яка провадить цю діяльність, або оточуючих

Загальними медичними психіатричними протипоказаннями для зазначених у цьому переліку видів діяльності, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих є тяжкі хронічні та затяжні психічні розлади (захворювання), що супроводжуються затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті та позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку. Додаткові психіатричні протипоказання наведено у третій графі цього переліку.

Питання про наявність психіатричних протипоказань для провадження видів діяльності, зазначених у цьому переліку, в особи, яка у минулому страждала на тяжкий психічний розлад (не менш як 5 років тому) або має виражені форми (прояви) психічних розладів непсихотичного рівня, вирішується в кожному випадку окремо.

---------------------------------------------------------------------------
| Періодич- | Додаткові
Працівники та види діяльності | ність | психіатричні
| оглядів | протипоказання
---------------------------------------------------------------------------

1. Працівники всіх професій, які один раз на епілепсія і
виконують підземні роботи та гірничі 5 років синкопальні
відкриті роботи стани

2. Працівники всіх професій, які -"- епілепсія і
працюють на гідрометеорологічних синкопальні
станціях, спорудах зв'язку, стани
розташованих у полярних, високогірних
районах та важких кліматогеографічних
умовах

3. Працівники усіх професій, які -"- епілепсія і
виконують роботи у віддалених, синкопальні
малонаселених, важкодоступних, стани
заболочених і гірських районах країни

4. Роботи на висоті, роботи -"- епілепсія і
верхолазні та пов'язані з синкопальні
підніманням на висоту, а також роботи стани
з обслуговування підйомних пристроїв

5. Особи, що обслуговують діючі -"- епілепсія і
електроустановки з напругою 127 В і синкопальні
вище та здійснюють на них оперативні стани
переключення, налагоджувальні,
монтажні роботи і високовольтні
дослідження

6. Робота у державній лісовій -"- епілепсія і
охороні, на рубанні лісу, сплавлянні, синкопальні
транспортуванні та первинній обробці стани
лісу (індивідуально)

7. Апаратники, які обслуговують -"- епілепсія з
посудини, що працюють під тиском пароксизмальними
розладами

8. Машиністи (кочегари), оператори один раз епілепсія і
газифікованих котелень, працівники на 3 роки синкопальні
експлуатаційних підрозділів стани
газовидобувних підприємств,
газотранспортних підприємств,
спеціалізованих підприємств газового
господарства

9. Роботи, пов'язані із -"- епілепсія і
застосуванням вибухових речовин, а синкопальні
також на вибухо- і пожежонебезпечних стани
виробництвах

10. Працівники, які для виконання -"- епілепсія і
своїх професійних обов'язків повинні синкопальні
отримати, носити і використовувати стани
вогнепальну зброю, в тому числі
працівники воєнізованої охорони
незалежно від відомчого
підпорядкування; громадяни, які в
установленому порядку повинні
отримати чи перереєструвати дозвіл на
право зберігання, носіння та
використання вогнепальної зброї, в
тому числі мисливської та газової

 11. Працівники пожежної  охорони, один раз   всі форми
газорятувальної служби, служб на рік психічних
запобігання виникненню відкритих розладів
газових і нафтових фонтанів, (у тому
гірничорятувальних команд, служби числі на
екстреної медичної допомоги, стадії
спеціалізованих медичних бригад ремісії)
постійної готовності

12. Працівники атомної енергетики один раз епілепсія і
та атомної промисловості на 2 роки синкопальні
стани

13. Роботи на механічному один раз епілепсія і
обладнанні (токарних, фрезерних та на 5 років синкопальні
інших верстатах, штампувальних стани
пресах)

14. Водії транспортних засобів, у
тому числі:
мотоциклів, моторолерів, мотонарт один раз епілепсія і
усіх типів і марок (категорія А), на 2 роки синкопальні стани,
міні-тракторів і мотоблоків, захворювання, що
зареєстрованих у Державтоінспекції; супроводжуються
автомобілів з ручним керуванням для нарколептичними та
інвалідів усіх категорій каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного
рівня
(індивідуально)

мопедів усіх типів і марок -"- епілепсія і
(категорія А) синкопальні стани,
захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами психічні
захворювання за
наявності I, II
групи інвалідності,
в інших випадках
індивідуально

 автомобілів, повна маса яких  не   -"-    епілепсія і
перевищує 3500 кг, а кількість синкопальні стани,
сидячих місць, крім сидіння водія, - захворювання, що
8 (категорія В), з правом роботи за супроводжуються
наймом: тракторів та інших самохідних нарколептичними та
машин каталептичними
пароксизмальними
розладами розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного
рівня
(індивідуально)

автомобілів, повна маса яких не один раз епілепсія і
перевищує 3500 кг, а кількість на 2 роки синкопальні стани,
сидячих місць, крім сидіння водія, - захворювання, що
8 (категорія В), без права роботи за супроводжуються
наймом нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного
рівня
(індивідуально)

автомобілів, призначених для -"- епілепсія і
перевезення вантажів, повна маса яких синкопальні стани,
перевищує 3500 кг (категорія С) захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного
рівня
(індивідуально)

 автомобілів, які  призначені  для   -"-    епілепсія і
перевезення пасажирів та мають більш синкопальні стани,
як 8 місць, крім сидіння водія захворювання, що
(категорія D), складів транспортних супроводжуються
засобів із тягачами, що належать до нарколептичними та
транспортних категорій B, C або D каталептичними
(категорія E) пароксизмальними
розладами,
розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного рівня
дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)

трамвая, тролейбуса -"- епілепсія і
синкопальні стани,
захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного рівня,
дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)

мотоколясок для інвалідів один раз епілепсія і
на 2 роки синкопальні стани,
захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами легка
розумова відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного рівня
(індивідуально)

 15. Працівники     залізничного   -"-    епілепсія і
транспорту та метрополітену, робота синкопальні стани,
яких пов'язана з рухом поїздів і захворювання, що
роботою на залізничних коліях супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, розумова
відсталість,
виражені форми
(прояви) психічних
розладів
непсихотичного
рівня (індивідуально),
дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)

16. Працівники плаваючого складу -"- епілепсія і
водного транспорту синкопальні стани,
захворювання, що
супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, розумова
відсталість, виражені
форми (прояви)
психічних розладів
непсихотичного рівня
(індивідуально),
дефекти мови і
заїкуватість важкої
форми (індивідуально)

17. Персонал цивільної авіації, один раз епілепсія і
який підлягає медичній сертифікації в на рік синкопальні стани,
лікарсько-льотних сертифікаційних захворювання, що
комісіях закладів цивільної авіації супроводжуються
нарколептичними та
каталептичними
пароксизмальними
розладами, усі
форми психічних
розладів (у тому
числі на стадії
ремісії) дефекти
мови і заїкуватість
важкої форми

 18. Інші   види   професійної
діяльності:

робітники підприємств харчової один раз
промисловості, громадського на 5 років
харчування і торгівлі, молочних ферм,
молочних кухонь, роздавальних
пунктів, баз і складів продовольчих
товарів, що мають контакт з харчовими
продуктами в процесі їхнього
виробництва, зберігання і реалізації,
у тому числі робітники, пов'язані з
санітарною обробкою і ремонтом
інвентаря, устаткування, а також
особи, що мають безпосередній контакт
з харчовими продуктами при
транспортуванні на всіх видах
транспорту

медичні працівники, інші фахівці -"- епілепсія
психіатричних закладів, (індивідуально)
психоневрологічних закладів для
соціального забезпечення та
спеціального навчання, які здійснюють
безпосереднє обслуговування хворих

медичні працівники хірургічних -"- епілепсія
стаціонарів, пологових будинків (індивідуально)
(відділень), дитячих лікарень
(відділень), відділень патології
новонароджених, недоношених

працівники навчальних закладів -"-

працівники дитячих і підліткових -"-
оздоровчих закладів, у тому числі
сезонних

працівники дитячих дошкільних -"-
закладів, будинків дитини, дитячих
будинків, шкіл-інтернатів, інтернатів
при школах

працівники лікувально- -"-
профілактичних закладів, санаторіїв,
будинків відпочинку, пансіонатів,
будинків-інтернатів, які
безпосередньо пов'язані з
організацією харчування

 працівники         закладів  -"-    епілепсія
санітарно-гігієнічного обслуговування (індивідуально)
населення (банщики, робітники
душових, перукарі, манікюрниці,
педикюрниці, косметички, підсобний
персонал пралень, приймальних пунктів
білизни, хімчисток)

тренери, інструктори з плавання, -"- епілепсія і
працівники басейнів і лікувальних синкопальні стани
ванних, що проводять процедури

обслуговуючий персонал готелів, -"-
гуртожитків, провідники пасажирських
вагонів поїздів далекого прямування

працівники водопровідних споруд, -"-
які безпосередньо займаються
підготовкою води, і особи, що
обслуговують водогінні мережі

робітники тваринницьких ферм і -"-
комплексів

 ------------------
Примітки: 1. Працівники, що здійснюють види діяльності, зазначені
у графі першій цього переліку, перед влаштуванням на
роботу проходять обов'язковий попередній
психіатричний огляд.

      2. Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні
огляди працівників, зайнятих обслуговуванням руху
залізничного транспорту та метрополітену, плаваючого
складу водного транспорту, здійснюються за списками
виробництв і професій, що затверджуються
відповідними міністерствами.

      3. Особи, які поступають на службу до Держспецзв'язку,
в органи МВС і державної податкової служби,
Міноборони, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, митні
органи та інші утворені відповідно до законів
України військові формування, в тому числі такі, що
призиваються на строкову військову службу,
проходять психіатричний огляд відповідно до наказів
Адміністрації Держспецзв'язку, МВС, Державної
податкової адміністрації, Міноборони, СБУ, Служби
зовнішньої розвідки Держмитслужби та відповідних
органів управління інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України.

( Примітка 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 859 від 26.06.2007 )

      4. Інваліди всіх категорій для визначення медичних
психіатричних протипоказань для керування
транспортними засобами проходять огляд у
медико-соціальних експертних комісіях.

      5. Роботами  на  висоті  вважаються  роботи,  які
виконуються на висоті 1,5 метра і більше від
поверхні грунтового покриття або робочого настилу і
виготовлені з монтажних пристосувань або
безпосередньо з елементів конструкцій, устаткування,
машин і механізмів під час їх встановлення,
експлуатації, монтажу та ремонту.