Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки України
N 60 від 30.01.20
09)

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 1
08

Звіт
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
N _________ від _________

1. Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі.

2. Замовник:

2.1. Найменування.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail ).

3. Опис предмета закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі.

4.2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

4.3. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було (буде) опубліковано оголошення про результати проведення процедури закупівлі.

4.4. Номер оголошення про результати проведення процедури закупівлі.

4.5. Дата відправлення учасникам повідомлення про результати проведення процедури закупівлі.

5. Інформація щодо тендерних пропозицій:

5.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час).

5.2. Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час).

5.3. Кількість отриманих тендерних пропозицій.

5.4. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі.

5.5. Перелік відхилених тендерних пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

5.6. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасників, що подали тендерні пропозиції.

5.7. Ціна і стислий опис інших умов кожної тендерної пропозиції та договору відповідно до абзацу четвертого пункту 31 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

6. Інформація щодо оцінки тендерних пропозицій:

6.1. Ціни тендерних пропозицій, які оцінювалися (тендерні пропозиції, що не були відхилені відповідно до пункту 61 Тимчасового положення):

найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) _____________ грн;

найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн;

номер __ та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) __ грн;

словами ________________________________ гривень.

6.2. Дата акцепту тендерної пропозиції.

7. Інформація про переможця торгів:

7.1. Найменування (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи).

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи).

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

9. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися):

9.1. Дата прийняття рішення.

9.2. Причини.

10. Кількість поданих оскаржень, позовів.

11. Інша інформація.

12. Склад тендерного комітету

(зазначити прізвища, ініціали та посади членів тендерного комітету).

13. Голова тендерного комітету

__________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис, М.П.)

Директор департаменту державних резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
04.04.2008 N 108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2008 р. за N 329/15020

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про результати проведення
процедур відкритих і двоступеневих торгів

1. Звіт готується державною мовою.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до підпункту 4 пункту 2 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 (далі - Тимчасове положення). У разі, коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: "Кошти підприємства". Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та словами).

4. Щодо пункту 2 звіту.

4.1. Щодо підпункту 2.1 Замовник визначається відповідно до підпунктів 8 і 13 пункту 2 Тимчасового положення. У разі здійснення закупівлі підприємствами замовник визначається за абзацом четвертим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 N 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4.2. У підпункті 2.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 Тимчасового положення .

6. Щодо пункту 4 звіту.

У разі, коли замовник додатково розміщував оголошення про здійснення процедури відкритих торгів та двоступеневих торгів у міжнародному виданні чи міжнародній мережі електронного зв'язку, зазначається назва видання (адреса в електронній мережі), у якому було розміщено оголошення, а також дата його розміщення.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Щодо підпункту 5.1 Кінцевий строк подання тендерних пропозицій для процедури відкритих торгів становить 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів. У цьому разі необхідно викласти в пункті 11 звіту причини скорочення строку.

У разі проведення процедури двоступеневих торгів строк подання попередніх пропозицій не може бути менше ніж 30 календарних днів від дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів.

8. Щодо пунктів 6, 7 і 8 звіту.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в тендерній пропозиції замовник передбачав можливість подання учасниками тендерних пропозицій тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки тендерних пропозицій.

У разі, коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів.

У разі, коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У підпункті 7.3 зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

9. Щодо пункту 9 звіту.

Пункт 9 заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням причин відповідно до пунктів 62 і 63 Тимчасового положення .

10. Щодо пункту 11 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини і обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

причини скорочення строку подання тендерних пропозицій;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;

обґрунтування підстав відхилення у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій;

обґрунтування підстав про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі;

у разі, коли в результаті проведення торгів не було укладено договору про закупівлю, - підстави прийняття такого рішення;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту тендерної документації, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації відповідно до абзацу дев'ятого пункту 31 Тимчасового положення ;

відомості щодо зупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням дій замовника;

у разі, коли залучались експерти для участі в процедурі закупівлі, - коротку інформацію про них та умови їх участі;

інші необхідні, з точки зору замовника, зауваження та коментарі.

Директор департаменту державних
резервів та товарних бірж Т.А.Дергалюк