Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до
Закону Украї
ни "Про страхування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.14 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1110-V від 31.05.20
07, ВВР, 2007, N 44, ст.511
N 251-VI від 10.04.20
08 -
набирає чинності з 16.05.2008 р.)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) такі зміни:

1. У статті 2:

1) останнє речення частини першої виключити;

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім таких видів страхової діяльності:

виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

перестрахування;

страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій".

У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно частинами третьою - чотирнадцятою; ( Підпункт 2 пункту 1 в редакції Закону N 1110-V від 31.05.2007 )

3) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Страховик-нерезидент має право здійснювати страхову діяльність в Україні за таких умов:

1) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не належить до держав, які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

2) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом підписано меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;

3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;

4) між Україною та країною, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;

5) страховик-нерезидент розташований на території країн або окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;

6) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства держави, в якій він зареєстрований;

7) рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим Уповноваженим органом".

У зв'язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - п'ятнадцятою.

( Пункт 2 виключено на підставі Закону N 1110-V від 31.05.2007 )

3. У статті 15:

1) частину шосту після слів "перестрахових брокерів" доповнити словами "(за винятком страхових та перестрахових брокерів-нерезидентів)";

2) частини восьму і дев'яту замінити трьома частинами такого змісту:

"Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування з іноземними страховиками не допускається, крім:

договорів страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), в разі коли об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

договорів перестрахування з додержанням вимог цього Закону.

Посередницька діяльність на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами може здійснюватися відповідно до порядку та вимог, установлених Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої статті 2 цього Закону.

Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним формою про намір здійснювати діяльність на території України. Уповноважений орган оприлюднює в триденний термін зазначену інформацію на своїй офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в друкованих засобах масової інформації. ( Пункт 3 розділу I в редакції Закону N 251-VI від 10.04.2008 )

4. Статтю 16 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Уповноважений орган встановлює вимоги до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

2. Восьма частина статті 15 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) втрачає чинність через п'ять років з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

3. Уповноваженому органу у п'ятимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 357-V