Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.04.2008 N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2008 р. за N 407/15098

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про внесення змін
до наказу Державного казначейства України
від 25.05.2004 N 89

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України" та з метою удосконалення порядку обслуговування державного бюджету за видатками наказую:

1. Унести до наказу Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Назву наказу викласти в такій редакції: "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету".

1.2. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що додається".

2. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (зі змінами), що додаються.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів довести цей наказ до відома підпорядкованих установ, а органам Державного казначейства України - до установ, що ними обслуговуються.

4. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи відповідними програмними засобами.

5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному управлінню (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Т.Я.Слюз

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
16.04.2008 N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2008 р. за N 407/15098

Зміни
до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками

1. Назву Порядку викласти в такій редакції: "Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету".

2. У пункті 1.2 глави 1:

Термін "код коштів" доповнити термінами такого змісту:

"Кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечує повернення цих коштів до бюджету".

"Кредитування - це операції, пов'язані з наданням коштів з державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких з'являються зобов'язання позичальника перед бюджетом (надання кредитів, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній основі), та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету".

Термін "меморіальні документи" доповнити терміном такого змісту:

"Позичальник- юридична або фізична особа, яка отримує у тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості на певну визначену мету відповідно до нормативноправових актів".

3. У главі 2:

у пункті 2.1:

абзац третій доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів уключаються підприємства (установи, організації), унесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у порядку, установленому Державним казначейством України".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

абзац п'ятий доповнити абзацами шостим - сьомим такого змісту:

"Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.

У разі, якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

У другому реченні абзацу восьмого та скрізь у тексті цього Порядку слово "управління" замінити словами "Головні управління" у відповідному відмінку.

У першому реченні абзацу першого пункту 2.2 слова "у територіальному розрізі" доповнити словами та цифрами "не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду".

4. У главі 3:

у пункті 3.1:

абзац перший після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

друге речення абзацу другого після слів "помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України)" доповнити словами "річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень" та слова "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

у першому реченні абзацу третього слова та цифри "(додатки 4, 5, 6 та 7)" замінити словами та цифрами "річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету (додатки 4, 5, 6 та 7)";

друге речення абзацу третього після слів "планів спеціального фонду державного бюджету" доповнити словами "планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац четвертий після слів "плани спеціального фонду державного бюджету" доповнити словами "плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

у пункті 3.2:

абзац перший після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків)" доповнити словами "розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац третій після слів "зведених планів спеціального фонду державного бюджету" доповнити словами "зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

у пункті 3.3:

перше речення абзацу першого після слів "з розподілом за видами надходжень" доповнити словами "річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац другий після слів "з розподілом за видами надходжень" доповнити словами "річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету ", після слів "до транзитних Головних управлінь" слова "Державного казначейства України" виключити та слова "через базові Головні управління" доповнити словами "протягом трьох робочих днів після отримання розпису від Державного казначейства України";

друге речення абзацу четвертого після слів "з розподілом за видами надходжень" доповнити словами "річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

в абзаці п'ятому та скрізь у тексті цього Порядку слово "відділення" замінити словом "управління" у відповідному відмінку, слова "з розподілом за видами надходжень" доповнити словами "річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац перший пункту 3.4 після слів "а також державні адміністрації" доповнити словами "протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів бюджету" та після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків)" доповнити словами "розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

у пункті 3.5:

абзац перший після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "плани надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів";

абзац п'ятий після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" доповнити словами "планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

у пункті 3.8:

друге речення абзацу першого після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "а вищі навчальні заклади та наукові установи також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками";

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Одержувачі коштів складають на цей період тимчасові плани використання коштів";

абзац перший доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі необхідності до зазначених документів вносяться зміни, які оформляються аналогічно до порядку, визначеного для внесення змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів".

У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п'ятим;

абзац третій після слів "зведених планів спеціального фонду державного бюджету" доповнити словами "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету".

5. У главі 4:

у пункті 4.4:

абзац перший після слів "реєстр змін зведення показників спеціального фонду" доповнити словами "реєстр змін зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац другий після слів "зведеного плану спеціального фонду" доповнити словами "(за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац третій після слів "Зміни до зведених кошторисів" та після слів "планів асигнувань загального фонду державного бюджету" доповнити словом "зведених", а після слів "планів спеціального фонду" доповнити словами "(за винятком власних надходжень та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац п'ятий після слів "планів спеціального фонду" доповнити словами "планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

у пункті 4.5:

третє речення абзацу першого після слів "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та інших видатків)" доповнити словами "річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац перший доповнити абзацом другим такого змісту:

"Органи Державного казначейства України протягом одного робочого дня після отримання повідомлень про зміни розписів доводять витяги із зазначених документів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

абзац третій доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та обслуговуються в Головному управлінні, а також державні адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягу з повідомлення про зміни розписів подають відповідному Головному управлінню реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формою, наведеною в додатках 15, 16 та 17) на паперових та електронних носіях";

у пункті 4.6:

абзац перший після слів "(за винятком надання кредитів з Державного бюджету України)" доповнити словами "планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету", після слів "плану асигнувань загального фонду державного бюджету" доповнити словами "плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету";

абзац четвертий після слів "плану спеціального фонду" доповнити словами "(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету".

6. У пункті 6.6 глави 6:

у першому-третьому абзацах після слова "управління" у всіх відмінках слова "Державного казначейства" виключити;

в абзаці третьому слово "коштів" замінити словом "асигнувань".

7. У главі 7:

у пункті 7.2:

в абзаці першому слова "інформації про суми надходжень на вищезазначені рахунки" замінити словами "виписки з вищезазначених рахунків" та слова "в розрізі головних розпорядників" доповнити словами "коштів та видів надходжень";

абзац другий доповнити абзацом третім такого змісту:

"Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України на суму цього розпорядження готує на електронних та паперових носіях розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" (додаток 31)".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;

пункт 7.4 викласти в новій редакції:

"7.4. Головні розпорядники в порядку, викладеному в пункті 6.3, подають Державному казначейству України розподіли відкритих асигнувань.

Усі інші дії з розподілу відкритих асигнувань проводяться аналогічно до дій, які здійснюються відповідно до пунктів 6.3 - 6.5 глави 6 цього Порядку";

пункт 7.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.6 та 7.7 уважати відповідно пунктами 7.5 та 7.6;

пункти 7.5, 7.6 викласти в новій редакції:

"7.5. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання "на початок періоду".

7.6. У кінці бюджетного періоду інформація про залишки невикористаних розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету на територіях надається Головними управліннями до Державного казначейства України.

На суму залишків невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету кошти перераховуються на рахунки головних розпорядників, відкриті за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою".

Інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з метою врахування її при формуванні планових показників на відповідний бюджетний період доводиться до головного розпорядника:

протягом трьох робочих днів після завершення бюджетного періоду - інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету на центральному рівні;

протягом 15 днів після завершення бюджетного періоду - інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету з урахуванням залишків на суму невикористаних відкритих асигнувань за спеціальним фондом бюджету в територіальних органах Державного казначейства України".

8. У главі 8:

у пункті 8.3 слово "розділу" замінити словом "глави";

після пункту 8.6 доповнити пунктами 8.7 - 8.9 такого змісту:

"8.7. Залишки валютних коштів, виділені з державного бюджету на утримання підвідомчих установ головного розпорядника бюджетних коштів, розташованих за межами України, на кінець бюджетного періоду не підлягають перерахуванню в установленому Державним казначейством України порядку до державного бюджету. Головний розпорядник бюджетних коштів повідомляє Державне казначейство України про суми залишків коштів на рахунках підвідомчих йому установ, відкритих в установах банків за межами України, у порядку, установленому Державним казначейством України. Зазначені в повідомленні залишки коштів повинні відповідати залишкам коштів, наведених головним розпорядником бюджетних коштів у формах річної фінансової звітності.

8.8. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Державне казначейство України відкриває головному розпоряднику бюджетних коштів асигнування в межах показників розпису.

На суму відкритих асигнувань головний розпорядник бюджетних коштів формує та подає до Державного казначейства України розподіли відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях з приміткою "коригування асигнувань". Державне казначейство України не формує розпорядчі документи та не перераховує бюджетні кошти з рахунків, відкритих для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головного розпорядника бюджетних коштів, відкриті у ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

8.9. Підвідомчі установи головного розпорядника бюджетних коштів, розташовані за межами України, залишки коштів, які склались на початок року, використовують у поточному бюджетному році за призначенням у межах сум, передбачених на ці цілі в розписі загального фонду державного бюджету, та відповідно до затверджених кошторисів".

У зв'язку з цим пункти 8.7 - 8.8 уважати відповідно пунктами 8.10 - 8.11.

9. У главі 10:

абзаци другий та третій підпункту 10.1.6 пункту 10.1 викласти в новій редакції:

"За коштами спеціального фонду державного бюджету розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету готується у розрізі територій та видів надходжень на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів у розрізі територій.

Одночасно з підготовкою розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України на суму цього розпорядження готує розпорядження про перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою", на рахунок, відкритий за балансовим рахунком "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки";

у підпункті 10.2.1 пункту 10.2:

в абзаці першому слова "цього розділу" замінити словами "цієї глави";

в абзаці третьому слово "управлінь" замінити словами "територіальних фінансових органів".

10. У першому реченні абзацу першого пункту 11.5 глави 11 слово "чинних" виключити.

11. У главі 12:

абзац третій пункту 12.1 після слова "розпорядників" доповнити словами "та одержувачів";

абзац перший пункту 12.6 доповнити реченням такого змісту: "У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання";

у пункті 12.7:

абзаци дев'ятий та десятий викласти в новій редакції:

"відсутності або недостатності невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного бюджету (крім власних надходжень) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відсутності або недостатності коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України), планах спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів".

12. У главі 13:

в абзаці другому пункту 13.1 слово "відповідним" виключити, а після слів "штампа казначея" доповнити абзац словами та цифрою "наведеним у додатку 3";

в абзаці першому пункту 13.2 слова "або документальне підтвердження їх сплати раніше (звільнення від сплати)" виключити;

у першому реченні абзацу другого пункту 13.7 слова "до виплати" замінити словами "для виплат", слова та цифри "від 21.11.1997 N 388 та зареєстрованого в юридичному департаменті Національного банку України 28.11.1997 за N 493" замінити словами та цифрами "від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517".

13. Доповнити Порядок новою главою 17 такого змісту:

"17. Порядок обслуговування операцій з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету

17.1. Головний розпорядник бюджетних коштів, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (далі - кредитори) та використовує такі бюджетні призначення у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Позичальники не включаються до мережі відповідного розпорядника і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та підтвердних документів.

Кредитор спрямовує кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені в установленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник відповідають згідно із законодавством за цільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду державного бюджету, а також за їх своєчасне та повне повернення.

17.2. Формування мережі розпорядників бюджетних коштів з кредитування здійснюється відповідно до глави 2 цього Порядку.

17.3. Організація роботи органів Державного казначейства України щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань в частині кредитування та контролю за їх дотриманням здійснюється відповідно до глави 3 цього Порядку. Форма витягу з річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету наведена в додатку 48.

17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.

17.5. Організація роботи органів Державного казначейства України з проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду державного бюджету здійснюється відповідно до глав 6 та 7 цього Порядку.

17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Державного казначейства України, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів на рахунки позичальників, зазначені в кредитних договорах і відкриті в установах банків.

Відповідно до покладених завдань Державне казначейство України контролює цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Державного казначейства України здійснюють платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків за формою, наведеною в додатку 40, та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Платіжні документи приймаються органами Державного казначейства України від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань у частині кредитування.

17.7. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 12 цього Порядку.

17.8. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду державного бюджету, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до закону про державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного бюджету здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами".

14. Скрізь у тексті додатків слово "УДК" замінити словами "орган ДКУ" у відповідному відмінку.

15. Додатки 3, 5, 8-10, 12 - 14, 16-18, 20-22, 25, 26, 28, 41 викласти в новій редакції, що додаються.

16. Доповнити Порядок новим додатком 48, що додається.

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 3
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

  ---------------------------------------------------------------
| |
| ------------------------------------------------------- |
| (назва органу Державного казначейства України) |
| |
| Зареєстровано та взято на облік |
| |
| ------------------------- |
| | дата | |
| | | |
| ------------------------- |
| |
| Реєстраційний N зобов'язання____________________* |
| КЕКВ/КККБ ___________________* |
| Відповідальна особа ____________________________ |
| (підпис) |
| N |
| |
---------------------------------------------------------------

______________
* При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення
змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний
N зобов'язання" та "КЕКВ/КККБ________" не заповнюються.

Додаток 5
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

               ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(з помісячного розпису повернення кредитів
до загального фонду державного бюджету/надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)

              на 20__рік

 КВК________    _______________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування|Січень|Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень|Усього|
|---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу _____________  __________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 8
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" ___________ 20__р.

               РОЗПОДІЛ
показників зведених кошторисів
на 20__ рік

   Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь | КПК | КЕКВ/КККБ | Усього на рік, у т.ч. | |
| розпорядника | | |-----------------------| Разом на рік |
| коштів | | | загальний |спеціальний| |
| | | | фонд | фонд | |
|---------------+------------+-------------+-----------+-----------+---------------------------------------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо головного |
|розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (_____) __________________________________ __________________ __________________ _________________|
|(код території) (назва розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
| |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------+------------+-------------+-----------+-----------+---------------------------------------------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) __________________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 9
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20___р.

            РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів асигнувань загального фонду
державного бюджету (розподіл показників
зведених планів надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20__ рік

   Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________________

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ступінь|КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| У тому числі за місяцями |
|розпо- | | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|рядника| | | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | | | | | |зень | | | | | | | | | |
|-------+---+---------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_____) ___________________________ __________________ ___________________ __________________ |
|(код території) (назва розпорядника коштів) (код розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+---+---------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) ___________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20__р.

            РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)
на 20__ рік

   Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника
бюджетних коштів __________________________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| У тому числі за місяцями |
|розпорядни-| | |на рік|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ка | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень |серпень|вересень |жовтень|листопад |грудень|
|-----------+---+---------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+---+---------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+---+---------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+---------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) ____________________________________ ________________ ___________________ __________________ |
|(код території) (назва розпорядника бюджетних коштів) (код розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) ____________________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 12
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

             РІЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань державного бюджету
(річний розпис повернення кредитів
до державного бюджету та надання кредитів
з державного бюджету)

              на 20___рік
_______________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------
| Ступінь | КПК | КЕКВ/ КККБ | Загальний | Спеціальний | Усього |
| розпорядника | | | фонд | фонд | |
| бюджетних | | | | | |
| коштів | | | | | |
|---------------+------+-------------+------------+-------------+--------|
| | | | | | |
|---------------+------+-------------+------------+-------------+--------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|(________) _______________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
| |
|------------------------------------------------------------------------|
|(__________) ________________________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів) |
| |
|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|---------------+------+-------------+------------+-------------+--------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 13
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду
державного бюджету
(помісячний розпис надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20___рік
___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| Суми |
|розпорядника| | | |--------------------------------------------------------------------------------------|
|бюджетних | | | |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вере-|жовтень|листо-|грудень|
|коштів | | | | | |зень | | | | | |сень | | пад | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|( ________ ) ________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України ______________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 14
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20__ рік
___________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК|КЕКВ/КККБ|Усього| Суми |
|розпорядника| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|бюджетних | | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
|коштів | | | | | | | | | | | | | | пад | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) ________________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|( ________ ) ________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України ______________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 16
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20___р.

        РЕЄСТР ЗМІН N____ від _______________
розподілу показників зведених кошторисів
на 20___ рік
КВК ____________________ _______________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)
довідка N _____ від _____________________

                              (грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь | КПК | КЕКВ/КККБ |Сума змін (зменшення "-",|Усього |
| розпорядника | | | більшення "+") | |
| бюджетних коштів | | |-------------------------| |
| | | | загальний | спеціальний | |
| | | | фонд | фонд | |
|------------------+-----+-----------+-----------+-------------+----------------------------------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|__________ (________) _____________________ __________________ ________________ |
|(код території) (код розпорядника) (назва розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|------------------+-----+-----------+-----------+-------------+----------------------------------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) _________________ ________________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 17
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада)
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___" _________ 20___р.

       РЕЄСТР ЗМІН N _____ від _______________
розподілу показників зведених планів
асигнувань загального фонду державного бюджету
(розподілу показників зведених планів
надання кредитів із загального фонду
державного бюджету)
на 20___ рік

                  довідка N _____ від___________

   Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК|КЕКВ/КККБ|Разом| У тому числі за місяцями |
|розпоряд-| | | на |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|ника | | |рік |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
|бюджетних| | | | | | | | | | | | | | пад | |
|коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) _____________________ (__________________) ___________________ __________________ |
|(код території) (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 18
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       РЕЄСТР ЗМІН N______ від _______________
розподілу показників зведених планів
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків)
на 20___рік

   Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника
бюджетних коштів ___________________________________

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК|КЕКВ/КККБ|Разом| У тому числі за місяцями |
|розпорядника| | | на |-----------------------------------------------------------------------------------------|
|бюджетних | | |рік |січень|лютий|бере-|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
|коштів | | | | | |зень | | | | | | | | пад | |
|----------------+---------+-----+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо головного розпорядника бюджетних коштів |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_______) _______________________ (______________) ____________________ _______________ |
|(код території) (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва органу ДКУ) (код органу ДКУ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+---+---------+-----+------+-----+-----+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу) __________________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 20
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N_____ від _____________
про зміни річного розпису асигнувань
державного бюджету (про зміни річного розпису
повернення кредитів до державного бюджету
та надання кредитів із державного бюджету)
на 20___рік
_____________________________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
----------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК |КЕКВ/ | Сума змін (зменшення "-", збільшення |
| розпорядника | | КККБ | "+") |
|бюджетних коштів| | |--------------------------------------|
| | | |усього|загальний фонд|спеціальний фонд|
|--------------------------------------------------------------------|
|(________) ___________________________________________________ |
| (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|--------------------------------------------------------------------|
|(____________) __________________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника) |
|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
|-----------------+----+------+------+--------------+----------------|
| | | | | | |
|-----------------+----+------+------+--------------+----------------|
| | | | | | |
|-----------------+----+------+------+--------------+----------------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|--------------------------------------------------------------------|
|Разом |
|щодо розпорядника бюджетних коштів |
|--------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|--------------------------------------------------------------------|
|Усього |
----------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 21
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N_____ від _____________
про зміни помісячного розпису асигнувань
загального фонду державного бюджету
(про зміни помісячного розпису надання кредитів
із загального фонду державного бюджету)
на 20___ рік

     ____________________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |КПК|КЕКВ/КККБ| Сума змін (зменшення " -", збільшення " +" ) |
|розпорядника| | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------| | |усього|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
| бюджетних | | | | | | | | | | | | | |пад | |
| коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) _________________________________________________________ |
|(КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) __________________________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 22
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

       ПОВІДОМЛЕННЯ N_____ від _____________
про зміни помісячного розпису
спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ
та інших видатків)
на 20___рік

    ____________________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства України)

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ступінь |Найменування | Сума змін (зменшення " -", збільшення " +" ) |
|розпорядника| кодів |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------+-------------|усього|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листо-|грудень|
| бюджетних | КПК | КЕКВ/ | | | | | | | | | | | |пад | |
| коштів | | КККБ | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(________) ________________________________________________________ |
|(КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(_________) _____________________________________________________ |
|(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КПК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо розпорядника бюджетних коштів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Разом щодо КВК |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник структурного підрозділу
Державного казначейства України _____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 25
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

 _________________  ____________________________________________
(код казначейства) (назва органу Державного казначейства
України)
_________________ _____________________________
(код клієнта) (назва клієнта)

 __________________________________
(назва рахунку)

               ВИПИСКА
з рахунку відкритих асигнувань
за узагальненими показниками _______________
за період з __________ до __________ 20___ р.

   КВК: ___________      Вхідний залишок: _________________

                              (грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПК|КЕКВ/КККБ|Сума|
|операції|операції|операції|документа|документа| | | | | |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | |
|--------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+---------+----|
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

                   Усього оборотів __________ _________
Вихідний залишок ____________________

  __________________    ____________   _____________________
(посада виконавця) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 26
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

_____________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)
КВК ______________________

               РОЗПОДІЛ
відкритих асигнувань з рахунку N _________________
від "___" _____________ 20__р. N __________

   Код коштів __________

                              (грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Код | Код | Назва | Банківські |КПК|КЕКВ/КККБ|Сума, | У т.ч. |
|з/п|тери-| за |розпорядника|розпорядника| реквізити | | |усього| |
| |торії|ЄДРПОУ| бюджетних | бюджетних | | | | | |
| | | | коштів | коштів |-------------------| | | |----------------|
| | | | | |назва| код | номер | | | |перера-| оплата |
| | | | | |банку|банку|рахунку| | | |хування|рахунків|
| | | | | | | | | | | |коштів | |
|---+-----+------+------------+------------+-----+-----+-------+---+---------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Сума, всього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ/КККБ

Суму писати словами:

Керівник ________________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________________________ ____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

              М. П.

Додаток 28
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

               РЕЄСТР
на відкриття асигнувань
_______________________________________
(назва органу Державного казначейства України)
від ___ ________20___р. N _________

   Код коштів_________

                              (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
|N з/п|КОК| Назва |КВК|КПК|КЕКВ/|Сума, | У т.ч. |Примітка|
| | |розпорядника| | |КККБ |усього|----------------------| |
| | |бюджетних | | | | |перерахування| оплата | |
| | |коштів | | | | | коштів |рахунків| |
|-----+---+------------+---+---+-----+------+-------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------------------------------------------------------------

   Усього __________________________________________
(суму писати словами)

 Директор Департаменту  _________________  __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 41
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

------------------------------------------------------------------
| |
| -------------------------------------------------------------- |
| (назва органу Державного казначейства України) |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| ------------------------------ |
| | | |
| | дата | |
| ------------------------------ |
| |
| Казначей _______________________ |
| (підпис) |
| N |
------------------------------------------------------------------

Додаток 48
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету

               ВИТЯГ
з річного розпису повернення кредитів
до державного бюджету
та надання кредитів з державного бюджету
на 20__рік

   КВК________  _______________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування| Повернення кредитів | Надання кредитів | Кредитування - усього |
| | |---------------------------+---------------------------+---------------------------|
| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)