Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.05.2008 N 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2008 р. за N 539/15230

Про затвердження Змін до деяких положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.

4. Установити, що Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку набирають чинності з 01.07.2008.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр В.Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
31.05.2008 N 756

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2008 р. за N 539/15230

Зміни до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689:

1.1. Пункт 6 після слова "підприємства" доповнити словами "у тисячах гривень без десяткових знаків".

1.2. У пункті 20 слова "і гудвілу негативного, що виникають при придбанні" замінити словами та цифрами "який наводиться у рядку 065".

1.3. Пункт 34 доповнити четвертим реченням такого змісту: "У вписуваному рядку 231 "у т.ч. в касі" наводять суму наявної в касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230)".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792:

2.1. Пункт 1 викласти в такій:

"1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності".

2.2. Пункт 3 викласти в такій:

"3. Це Положення (стандарт) не застосовується до обліку часток у спільних підприємствах та до операцій щодо об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності, які:

3.1. Поєднуються для створення спільного підприємства.

3.2. Перебувають під спільним контролем.

3.3. Поєднуються шляхом злиття".

2.3. У пункті 4:

2.3.1. В абзаці другому слова "та зобов'язань" замінити словами "зобов'язань і непередбачених зобов'язань".

2.3.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Дата угоди - дата досягнення домовленості між учасниками про об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

2.3.3. В абзаці сьомому слова "політику підприємства" замінити словами "політику підприємства або підприємництва".

2.3.4. Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Дата обміну - дата придбання, якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об'єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об'єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку".

2.3.5. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності - поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов'язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об'єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

2.3.6. Абзац тринадцятий виключити.

2.4. Друге речення абзацу першого пункту 5 викласти в такій редакції: "Гудвіл відображається у вписуваному рядку Балансу 065 "Гудвіл"".

2.5. У пункті 7 слова "на дату придбання" замінити словами "на дату обміну".

2.6. У пункті 7, підпункті 19.2 пункту 19 слово "придбання" замінити словами "об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

2.7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Придбані покупцем ідентифіковані активи, зобов'язання і непередбачені зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю, крім необоротних активів, утримуваних для продажу, які оцінюються за чистою вартістю реалізації. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту). Коригування справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань, якщо це передбачено угодою про об'єднання, здійснюється протягом 12 місяців з дати придбання за умови, що сума коригування може бути достовірно визначена".

2.8. У пункті 9 слова "Якщо придбання" замінити словами "Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

2.9. Пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

"10. Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого зменшення його корисності в порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315.

11. Покупець визнає лише ті придбані ідентифіковані активи, зобов'язання і непередбачені зобов'язання, які були на дату придбання та якщо їх справедливу вартість можна достовірно оцінити".

2.10. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Якщо на дату придбання або на дату обміну вартість частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання перевищує сукупність витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, то сума перевищення визнається доходом".

2.11. Назву заголовка розділу "Облік злиття підприємств" перед пунктом 14 виключити.

2.12. Пункти 14-17 викласти в такій редакції:

"14. Вартість частки чистих активів дочірнього підприємства, що належить меншості, відображається материнським підприємством за їх справедливою вартістю.

15. Відображена в бухгалтерському обліку на дату набрання чинності Змінами до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2008 N 756:

15.1. Вартість негативного гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку.

15.2. Сума накопиченої амортизації гудвілу списується зі зменшенням його первісної вартості.

16. По гудвілу амортизація не нараховується.

17. Після об'єднання підприємств складається фінансова звітність кожним підприємством (індивідуальна) та материнським - за групу підприємств (консолідована)".

2.13. У пункті 18 слова "об'єднання підприємств" замінити словами "об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, покупцем".

2.14. Підпункт 18.3 доповнити словами "та/або видів їх господарської діяльності".

2.15. Підпункт 19.2 пункту 19 доповнити другим реченням такого змісту: "У разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, наводиться інформація про:

кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу);

справедливу вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу) та обґрунтування її визначення".

2.16. Пункти 20, 21 викласти в такій редакції:

"20. У примітках до фінансової звітності також зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і кінець року та розкриттям інформації про:

20.1. Накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду.

20.2. Визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375.

20.3. Гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

21. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань придбаного підприємства та/або компонента підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання".

2.17. У графі 1 пункту 9 додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" слово "ідентифіковані" замінити словом "непередбачені".

3. У першому реченні абзацу п'ятого пункту 44 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382, слова та цифри "встановленому Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року N 196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086" замінити словами та цифрами "наведеному в Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 року N 422".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.Пархоменко