Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2008 р. N 709
Київ

Про внесення змін до
Поряд
ку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари

( Додатково див. Указ Президента
N 125/2009 від 06.03.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1222 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2940; 2008 р., N 25, ст. 795), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 709

Зміни,
що вносяться до Порядку декларування
зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне з вмістом жиру до 2,5 відсотка, сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.".

2. Доповнити пункт 2 після слів "протягом місяця" словами "більш як".

3. Пункт 3 замінити пунктами 3-10 такого змісту:

"3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

5. Підставою для відмови територіальних органів Держцінінспекції в наданні висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі - висновок) є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення та необґрунтованість необхідності зміни оптововідпускних цін.

6. За результатами аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання, територіальні органи Держцінінспекції надають письмові висновки для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк, для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.

Висновки територіальних органів Держцінінспекції підписуються начальниками таких органів або їх заступниками.

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;

висновок територіального органу Держцінінспекції.

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р. , N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795).

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок територіального органу Держцінінспекції та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.".

4. Додаток до Порядку замінити додатками такого змісту:

"Додаток 1
до Порядку

       ПОГОДЖЕНО
________________________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
_______________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
від ___ ___________ 20__ р. N _______

              ДЕКЛАРАЦІЯ
зміни оптово-відпускних цін виробника на
___________________________________
(найменування продовольчого товару)
___________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з ___ __________ 20___ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Найменування |Нормативно- |Одиниця| Оптово-відпускна ціна | Рентабельність, відсотків |
|ковий |продовольчого| технічна |виміру | виробника з урахуванням | |
|номер | товару |документація| | податку на додану вартість | |
| | | (ДСТУ, ТУ) | | за одиницю виміру, гривень | |
| | | | |----------------------------+-------------------------------|
| | | | |фактична|декларова-|прийнята|фактична|задекларо-| за |
| | | | | | на |уповно- | (за | вана |погодженням|
| | | | | | |важеним |звітний | |уповноваже-|
| | | | | | |органом |період) | |ного органу|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________  __________  ________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта господарювання)

МП

Додаток 2
до Порядку

       ПОГОДЖЕНО
________________________________________
(посада керівника уповноваженого органу)
_______________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
від ___ ___________ 20__ р. N _______

              ДЕКЛАРАЦІЯ
зміни оптово-відпускних цін реалізатора на
___________________________________
(найменування продовольчого товару)
_______________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з ___ __________ 20___ року

-----------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Найменування | Нормативно-|Одиниця|Задекларована| Оптово-відпускна ціна |
|ковий |продовольчого| технічна |виміру | оптово- | реалізатора |
|номер | товару |документація| | відпускна |з урахуванням податку на додану|
| | | (ДСТУ, ТУ) | | ціна | вартість за одиницю виміру, |
| | | | | виробника з | гривень |
| | | | | урахуванням |-------------------------------|
| | | | | податку на |фактична|задекларо-| за |
| | | | | додану | (за | вана |погодженням|
| | | | | вартість за |звітний | |уповноваже-|
| | | | | одиницю |період) | |ного органу|
| | | | | виміру, | | | |
| | | | | гривень | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

_________________________  __________  ______________________".
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта господарювання)

МП