Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2008 р. N 921
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 666 від 28 липня 2010
р.)

Про затвердження Положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти

З метою забезпечення ефективного використання державних коштів, відповідно до пункту 6 статті 116 Конституції України ( 254к/96-ВР ), пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.

2. Установити, що:

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпочаті до дати набрання чинності цією постановою, завершуються відповідно до цієї постанови;

замовники, які обслуговуються в органах Державного казначейства, подають таким органам під час здійснення оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти звіт про результати проведення процедури закупівлі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Покласти на Міністерство економіки функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

5. Головному контрольно-ревізійному управлінню, іншим державним органам, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері державних закупівель, під час проведення заходів із здійснення державного нагляду (контролю) перевіряти дотримання розпорядниками державних коштів вимог затвердженого цією постановою Положення.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 921

Положення
про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти

Загальні питання

1. Це Положення визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції;

2) альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замовнику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до передбачених тендерною документацією умов;

3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому цим Положенням порядку;

4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів, кошти підприємств;

5) договір про закупівлю - письмовий правочин між замовником та учасником - переможцем процедури закупівлі, який передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату;

6) забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання учасником зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити і векселі;

7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій щодо виконання учасником вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити і векселі;

8) замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в установленому цим Положенням порядку;

9) переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки визнана найкращою та акцептована;

10) послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування;

11) предмет закупівлі - визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на один предмет закупівлі не може бути меншою ніж дві;

12) роботи - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією існуючих об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих підприємств, а також супровідні послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші, якщо вартість виконання зазначених послуг не перевищує вартості самого будівництва;

13) розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законодавством України, підприємства, а також підприємства, установи чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів;

14) тендерна документація - документи, що готуються замовником та передаються учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини;

15) тендерний комітет - група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за здійснення процедур закупівлі згідно з нормами цього Положення;

16) тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;

17) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію;

18) товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;

19) торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Положенням;

20) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж дві;

21) підприємства - державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

3. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з підпунктами 10 і 18 пункту 2 цього Положення та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев'ятого знаків Класифікатора (класифікаційні угруповання "підкатегорія" і "тип").

Поточний ремонт є послугою. При здійсненні закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

При здійсненні закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт назва предмета закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 за показником четвертого знака (класифікаційне угруповання "вид") із зазначенням у дужках конкретної назви науково-технічної роботи.

У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Класифікатором ДК 015-97, для їх замовлення замовник повинен оголосити процедуру закупівлі та визначити науково-технічні роботи за різними темами як окремі лоти.

4. Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до підпункту 12 пункту 2 цього Положення на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування".

Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) чи споруда (міст, тунель, платформа, дорога тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), монтаж устатковання, меблів, інвентарю, підсобних та допоміжних пристроїв, що є невід'ємними від неї, а також за потреби з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об'єкта повинен бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок).

5. Це Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт - 300 тис. гривень.

6. Дія цього Положення не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю, та закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюється в межах державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів, робіт і послуг, можуть встановлюватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

7. Дія цього Положення не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:

бланки цінних паперів і документи суворої звітності;

державні нагороди України;

документи про освіту державного зразка;

послуги банків з приймання комунальних платежів, обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового обслуговування;

послуги з авіаперевезення, автоперевезень, харчування, проживання, експлуатація спортивних споруд та спеціального обладнання для навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, придбання пально-мастильних матеріалів і фармакологічних засобів для збірних команд України;

послуги з організації пожежної охорони об'єктів підрозділами Державної пожежної охорони;

товари, роботи і послуги для надання гуманітарної допомоги Україною іншим державам;

товари, роботи і послуги, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України;

електрична енергія, її передача та розподіл;

товари, роботи і послуги, які закуповуються підприємствами для аварійного ремонту обладнання, що безпосередньо використовується для виробництва теплової енергії;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

товари, роботи і послуги, пов'язані з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів за окремими рішеннями Уряду;

товари, роботи і послуги для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та керівництва Кабінету Міністрів України;

товари, роботи і послуги, пов'язані із забезпеченням діяльності осіб, які охороняються державою, та функціонуванням режимних об'єктів;

послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

послуги з обслуговування в залах офіційних делегацій членів державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій і працівників органів державної влади;

адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади відповідно до законодавства;

послуги і товари, ціни (тарифи) на які встановлюються органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до законодавства;

наймання (оренда) нерухомого майна;

придбання нерухомого майна;

послуги з перевезення залізничним транспортом;

послуги з підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовки (післядипломна освіта) та підготовки робітничих кадрів за державним замовленням;

поштові послуги, поштові марки та марковані конверти;

послуги з транспортування, розподілу та постачання природного газу;

природний газ;

протезно-ортопедичні вироби;

ортопедичне взуття;

технічні засоби реабілітації інвалідів, послуги з їх ремонту та комплектувальні вироби до них;

протезно-ортопедичні послуги і послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів (у тому числі спинальників);

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду;

книги, періодичні видання та інші документи, зафіксовані на папері, магнітній, кіно- і фотоплівці, оптичних дисках або інших носіях інформації для поповнення бібліотечних фондів;

товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- і телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів);

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари і послуги, які закуповуються для безпосереднього проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;

товари, роботи і послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами та підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств кримінально-виконавчої системи;

централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

централізоване постачання теплової енергії;

юридичні послуги, пов'язані із здійсненням захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;

закупівля науково-технічних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів.

8. Координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснює Мінекономіки - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений орган).

9. Основними функціями уповноваженого органу є:

1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель;

2) ведення обліку процедур закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

3) розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, на підставі відповідних рекомендацій Консультативно-методологічної ради з питань державних закупівель;

4) погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника на підставі відповідних рекомендацій Консультативно-методологічної ради з питань державних закупівель;

5) участь у підготовці економічного обґрунтування окремих статей видатків Державного бюджету України;

6) підготовка та подання Кабінету Міністрів України піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

7) надання роз'яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель;

8) розроблення та затвердження:

форми:

- річного плану державних закупівель;

- оголошення про проведення процедури закупівлі та її результати;

- звіту про результати проведення процедур закупівель та додаткові вимоги до них;

- реєстру отриманих тендерних пропозицій;

- протоколу про розкриття тендерних пропозицій;

- протоколу оцінки тендерних пропозицій;

порядку:

- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель;

- розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю;

- погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника;

інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання покладених на нього функцій;

9) подання правоохоронним органам матеріалів про факти порушення установленого порядку здійснення процедур закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;

10) співробітництво з органами Антимонопольного комітету щодо виявлення порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення закупівель;

11) надання консультаційної та методологічної допомоги замовникам у здійсненні закупівель, у тому числі оприлюднення зразків тендерної документації та іншої інформації про здійснення закупівель;

12) затвердження навчальних програм з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації;

13) міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка вітчизняних товаровиробників з питань їх участі у торгах, які здійснюються за межами України;

14) видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель";

15) забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель;

16) здійснення у межах своїх повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель.

10. Уповноважений орган має право вимагати подання замовниками звіту про результати проведення процедури закупівлі та виконання укладених договорів, установлювати строки подання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання, а також у разі виявлення порушень установленого порядку здійснення процедур закупівель вживати заходів відповідно до цього Положення.

11. При уповноваженому органі діє Консультативно-методологічна рада з питань державних закупівель (далі - Методологічна рада), яка є його консультативно-дорадчим органом.

До складу Методологічної ради входять заступники Міністра економіки, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Голови ГоловКРУ, Державного казначейства, Антимонопольного комітету, Держцінінспекції, а також за згодою заступник голови Рахункової палати, член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Членами Методологічної ради можуть бути виключно державні службовці.

Персональний склад Методологічної ради та положення про неї затверджуються уповноваженим органом.

Методологічна рада опрацьовує матеріали щодо розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю та матеріали щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, що надходять на розгляд уповноваженого органу, проводить аналіз цін на товари, роботи і послуги у сфері закупівель та надає уповноваженому органу рекомендації щодо прийняття відповідних рішень у порядку, встановленому уповноваженим органом, а також може розробляти методику визначення суми збитків у разі недотримання замовником вимог законодавства під час здійснення закупівель, методику проведення розрахунку калькуляції цінової пропозиції.

12. Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, що відрізняються від норм цього Положення, то застосовуються норми міжнародного договору України.

Загальні умови здійснення закупівлі

13. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації публікується безоплатно в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель", що видається уповноваженим органом, та безоплатно розміщується на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом.

Доступ для користувачів до інформації, що розміщена на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом, є безоплатним.

Оголошення про заплановану закупівлю може оприлюднюватися на веб-сайтах замовників або головних розпорядників бюджетних коштів у розділі "Державні закупівлі" та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Інтернет-ресурси, на яких оприлюднюється інформація з питань державних закупівель, повинні відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації.

Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" опубліковує оголошення, передбачені цим Положенням, у строк не пізніше семи днів з дати реєстрації відповідного оголошення в такому бюлетені.

14. Процедура закупівлі не може проводитися до публікації оголошення про неї в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" та на веб-порталі з питань державних закупівель, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

15. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників розміщуються у відповідних міжнародних виданнях чи міжнародній мережі електронного зв'язку в разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тис. євро;

для послуг - 300 тис. євро;

для робіт - 500 тис. євро.

16. Під час проведення процедур закупівель сторони подають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація подавалася в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

17. Оголошення про проведення процедури закупівлі, запрошення до участі у процедурі закупівлі, повідомлення про проведення попередньої кваліфікації учасників, а також тендерна документація готується українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 цього Положення. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст.

Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендерній документації.

18. Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються замовником. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники і близькі родичі.

Членами тендерного комітету є працівники замовника в кількості не менш як п'ять осіб.

Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова тендерного комітету призначає свого (своїх) заступника (заступників), відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш як двох третин його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету.

Рішення оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договору про закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комітету, не несуть відповідальність за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету і службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

19. Закупівля може здійснюватися шляхом проведення таких процедур:

відкриті торги;

торги з обмеженою участю;

двоступеневі торги;

запит цінових пропозицій (котирувань);

редукціон;

закупівля в одного учасника.

20. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.

21. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.

22. Застосування процедури закупівлі в одного учасника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку.

23. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель.

24. Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам:

наявність відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг, провадження певного виду господарської діяльності;

наявність коштів, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів);

провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту;

відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених цим Положенням;

виконання аналогічних договорів.

Кваліфікаційні вимоги передбачаються замовником у тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних чи кваліфікаційних пропозицій.

Замовник не повинен установлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

25. Замовник має право провести попередню кваліфікацію учасників.

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується замовником згідно з пунктами 13 і 15 цього Положення не пізніше ніж за 30 календарних днів до надання запрошень до участі у процедурі торгів. В окремих випадках зазначений строк може бути зменшено до 15 календарних днів із зазначенням у звіті про результати проведення процедури закупівлі причини.

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників обов'язково повинна містити:

найменування та адресу замовника;

вид, кількість товарів та місце їх поставки, вид і місце виконання робіт або надання послуг;

строки поставки товарів (виконання робіт, надання послуг);

вимоги, яким повинен відповідати учасник;

місце та кінцевий строк подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;

інші відомості, що обґрунтовано вимагаються замовником.

26. Замовник протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного запиту подає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації:

інструкції з підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

інформацію про критерії та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам (стисло);

документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності висунутим вимогам;

прізвища, посади осіб, відповідальних за проведення попередньої кваліфікації учасників, та способи зв'язку з представниками замовника.

27. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі закупівлі виключно за умови їх відповідності вимогам, зазначеним в інформації про проведення попередньої кваліфікації.

Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного з них про її результати.

До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, що пройшли відбір за результатами проведення попередньої кваліфікації.

28. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну (кваліфікаційну) пропозицію у разі, коли:

1) він має незаперечні докази того, що:

учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою впливу на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певної процедури закупівлі;

фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

2) пропозиції подані учасниками процедури закупівлі, які є пов'язаними особами. При цьому пов'язаною особою є особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

юридична особа (крім органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування), яка здійснює контроль за учасником або контролюється таким учасником чи перебуває під спільним контролем з таким учасником;

фізична особа або родичі фізичної особи, які здійснюють контроль за учасником;

посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також її родичі.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через значну кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасника.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Для цілей цього Положення близькими родичами вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер та онуків;

3) учасник подав недостовірну інформацію про його відповідність установленим кваліфікаційним вимогам;

4) учасник не відповідає установленим кваліфікаційним вимогам.

29. Інформація про відхилення тендерної (кваліфікаційної) пропозиції учасника із зазначенням підстави наводиться замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та повідомляється протягом семи календарних днів учаснику, пропозиція якого відхилена.

30. Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі у разі, коли:

1) учасника визнано в установленому порядку банкрутом чи стосовно нього порушено провадження у справі про банкрутство;

2) до замовника надійшла інформація про те, що:

фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

Причини відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі відповідно до цього пункту зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляються такому учаснику.

31. У звіті про результати проведення процедури закупівлі за встановленою уповноваженим органом формою, який зберігається замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:

стислий опис предмета закупівлі;

найменування та адреси учасників, що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;

ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;

у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обґрунтування підстав відхилення;

дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасникам про результат проведеної процедури;

виклад причин і обставин, якими керувався замовник під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов проведення попередньої кваліфікації учасників або тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін до цієї документації;

у разі коли в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, - підстави прийняття такого рішення;

у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до цього Положення - підстави для відхилення;

відомості про:

- кваліфікацію учасників, що подали тендерні пропозиції;

- заявки на участь у попередній кваліфікації учасників або запис про відсутність таких заявок;

- підстави застосування попередньої кваліфікації учасників;

- подані скарги, позови та результати їх розгляду;

- зупинення процедури закупівлі;

- склад тендерного комітету;

дата акцепту тендерної пропозиції.

32. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, тендерний комітет не повинен розкривати інформацію:

подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;

яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 цього Положення.

Процедури відкритих торгів
та торгів з обмеженою участю

33. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.

34. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право подавати лише ті учасники, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі.

Процедури торгів з обмеженою участю можуть застосовуватися у разі, коли товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників.

Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.

35. В оголошенні про проведення відкритих торгів та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце виконання робіт чи надання послуг;

строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;

способи та місце отримання тендерної документації;

місце та строк подання тендерних пропозицій;

місце та дата розкриття тендерних пропозицій;

умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв'язку для отримання додаткової інформації.

36. Строк для подання тендерних пропозицій повинен становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 15 календарних днів (до 10 календарних днів - у разі проведення торгів з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

37. Замовник безоплатно надсилає або подає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про подання необхідних документів у разі відкритих і двоступеневих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю.

У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із запрошенням до участі у торгах.

38. Тендерна документація повинна містити:

1) інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;

2) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам;

3) інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам;

4) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:

відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки. При цьому технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити: детальний опис товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик; вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент";

кількість товару;

місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги;

додаткові послуги, які повинні бути надані;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

5) перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;

6) визначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю чи проекту договору про закупівлю;

7) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли учасник дозволяє подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;

8) спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;

9) методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) тощо;

10) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;

11) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;

12) вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;

13) умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;

14) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

15) процедуру надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;

16) строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними;

17) місце, дату та час розкриття тендерних пропозицій;

18) прізвище, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

19) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції.

39. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит учасника.

40. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до тендерної документації та повідомити про зазначені зміни письмово всіх учасників, яким замовник подав тендерну документацію.

41. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будьяких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам, яким було подано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.

42. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної документації зміни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування учасниками зазначених змін, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не меншим ніж три робочих дні.

43. Замовник має право зазначити у тендерній документації інформацію про необхідність встановлення вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику.

На вимогу замовника учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого не повинен перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит.

У разі коли тендерне забезпечення вноситься за учасника будь-яким іншим підприємством, установою чи організацією, учасник повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції.

44. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:

відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;

непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

ненадання учасником, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено тендерною документацією.

45. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і повинен повернути відповідну суму учаснику протягом 10 календарних днів з дня виникнення підстави для повернення тендерного забезпечення у разі:

закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації;

укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів;

відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання, якщо це передбачено у тендерній документації;

закінчення процедури закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції.

46. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду відповідного бюджету.

47. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації. На запит учасника замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.

Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання учасником тендерного забезпечення у разі, коли вимога щодо його надання була встановлена тендерною документацією.

48. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

49. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожному учаснику, якому було подано тендерну документацію.

50. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження дії тендерних пропозицій.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.

Учасники, які не продовжили строк дії своїх тендерних забезпечень, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

51. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення, якщо вимога щодо надання тендерного забезпечення була встановлена у тендерній документації. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

52. Під час здійснення закупівлі замовник має право вимагати від учасника - переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення виконання договору згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 15 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5 відсотків під час закупівлі робіт.

Замовник повертає учаснику забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду відповідного бюджету.

53. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації.

З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур закупівель під час розкриття тендерних пропозицій можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником повинні бути допущені всі учасники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час проведення процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його тендерної пропозиції.

Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією, правильність їх оформлення, а також оголошується найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції.

Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол за встановленою уповноваженим органом формою, копія якого подається всім учасникам на їх запит. Ці відомості зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

54. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням положень пункту 55 цього Положення.

55. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції під час проведення процедури оцінки, за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення.

56. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.

Основними критеріями оцінки є:

ціна;

строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

якість та функціональні характеристики, екологічна чистота;

післяпродажне обслуговування;

умови розрахунків;

експлуатаційні витрати;

передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.

У разі коли для визначення найкращої тендерної пропозиції використовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації повинен бути визначений (якщо це можливо) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків.

57. Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій.

58. Замовник має право затребувати від учасника - переможця процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації. У разі відмови учасника надати таке підтвердження замовник повинен відхилити його тендерну пропозицію і визначити найкращу серед пропозицій, що залишились.

59. Для проведення оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.

60. Інформація про розгляд, оцінку та порівняння тендерних пропозицій не подається учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом.

61. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:

учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації;

тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;

учасник не надав тендерного забезпечення, якщо така вимога передбачена тендерною документацією;

учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

виникли обставини, зазначені у пунктах 28 і 58 цього Положення.

Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній документації.

62. Торги відміняються у разі, коли:

подано менше ніж дві тендерні пропозиції;

відхилено всі тендерні пропозиції.

63. Торги можуть бути визнані замовником такими, що не відбулися, у разі, коли:

ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі більше не відповідає державним потребам унаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).

64. Про прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник повідомляє шляхом опублікування оголошення в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" із зазначенням причин протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення.

65. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

66. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки.

Замовник надсилає переможцю торгів протягом п'яти календарних днів з дня акцепту повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчено, а також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження учасника - переможця процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту.

67. Замовник надсилає протягом семи календарних днів після укладення договору про закупівлю для опублікування в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю за формою, встановленою уповноваженим органом.

68. У разі відмови учасника, тендерну пропозицію якого було акцептовано, від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.

Процедура двоступеневих торгів

69. Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках:

замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;

всі тендерні пропозиції, подані учасниками для участі у відкритих торгах, замовник відхилив через змову учасників щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли учасники, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації;

для виконання нових будівельних робіт, які є повторенням подібних будівельних робіт, що відповідають типовому проекту, щодо якого первинний договір про закупівлю укладено згідно з положеннями розділу "Процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю" цього Положення;

предметом закупівлі є проведення наукових досліджень, експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.

70. Процедура двоступеневих торгів проводиться двома етапами:

на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної та технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

Замовник проводить переговори з будь-ким з учасників. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Положення, про що замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;

на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.

Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, коли це передбачено тендерною документацією.

У подальшому процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

71. В оголошенні про проведення процедури двоступеневих торгів обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні та інші параметри, а у разі, коли предметом закупівлі є виконання робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;

критерії, що визначаються замовником під час оцінки тендерних пропозицій;

строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції. При цьому строк подання учасниками попередніх пропозицій не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів.

Процедура редукціону

72. Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів чи послуг перевищує 200 тис. гривень.

73. Процедура редукціону проводиться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів з урахуванням особливостей, установлених цим пунктом.

Під час проведення процедури редукціону замовник розміщує (поширює) інформацію, передбачену цим Положенням, з дотриманням установлених вимог та строків.

Процедура редукціону проводиться двома етапами:

на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація повинна включати лише вимоги щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки і оплати, кваліфікаційні вимоги. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше ніж 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення процедури редукціону;

на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше ніж сім календарних днів від дня повідомлення учасникам результатів першого етапу.

Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовник оголошує найменування та адресу кожного учасника і ціну кожної тендерної пропозиції та пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують шляхом підняття карток, на яких зазначено найменування учасника. Якщо після триразового оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну.

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань)

74. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 200 тис. гривень.

75. Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам.

У запиті зазначається:

найменування та місцезнаходження замовника;

вид, кількість та місце поставки товарів або надання послуг;

строк поставки товарів або надання послуг;

місце і строк подання цінових пропозицій;

місце і дата розкриття цінових пропозицій;

істотні умови договору;

строк дії цінової пропозиції.

Кожного учасника, до якого звернено запит, повідомляють про те, включаються чи не включаються у вартість товарів або послуг витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів).

76. Строк подання цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж п'ять робочих днів з дати запрошення учасника.

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку.

77. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час.

З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур закупівель під час розкриття цінових пропозицій можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

До розкриття цінових пропозицій повинні бути запрошені всі учасники, що подали свої пропозиції.

Замовник інформує протягом шести календарних днів про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх учасників, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій.

Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого подається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту.

78. Замовник укладає не раніше ніж через три робочих дні з дня відправлення всім учасникам письмового повідомлення про результати проведення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця договір про закупівлю з тим учасником - переможцем процедури закупівлі, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

79. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у пункті 28 цього Положення.

80. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) відміняється у разі, коли:

подано менше трьох пропозицій;

відхилено всі пропозиції через їх невідповідність вимогам замовника, зазначеним у запиті.

81. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) може бути визнана такою, що не відбулася, у разі, коли найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.

Процедура закупівлі у одного учасника

82. Закупівля у одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

83. Процедура закупівлі у одного учасника застосовується замовником після погодження у строк, що не перевищує 10 календарних днів, уповноваженим органом в установленому ним порядку у разі:

закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав;

відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи;

потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи послугами;

необхідності виконання додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником таких робіт, якщо роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного конкурсу;

нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Договір про закупівлю

84. Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та Господарського кодексу України ( 436-15 ).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції у порядку, передбаченому цим Положенням. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджується уповноваженим органом за погодженням з Мінфіном.

Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу на його вимогу.

Оскарження процедур закупівель

85. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених цим Положенням, може оскаржити дії замовника.

Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений учасником вибір процедури закупівлі;

рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

86. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інформує про це замовника.

Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

87. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 цього Положення замовник або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 робочих днів з дати отримання скарги уповноваженим органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про визнання результатів торгів недійсними.

88. Замовник або уповноважений орган повинні не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

89. Замовник або уповноважений орган приймає протягом 15 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;

у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Якщо скаргу розглядає замовник, рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

90. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.

Рішення уповноваженого органу про визнання результатів торгів недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників і є підставою для звернення до суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю у торгах. Відшкодування витрат здійснюється на основі рішення суду.

91. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник або уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, та Державному казначейству.

Державне казначейство після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:

у разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними та зобов'язання замовника провести нову процедуру закупівлі - поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;

у разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає визнання результатів процедури закупівлі недійсними та в рішенні відсутнє зобов'язання замовника провести нову процедуру закупівлі, - поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

Відповідальність за порушення законодавства
у сфері закупівель

92. За порушення вимог, установлених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, замовники та учасники несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Органи, що здійснюють державний нагляд (контроль)
у сфері закупівель

93. Державний нагляд (контроль) у сфері закупівель у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом, органами державної контрольно-ревізійної служби, Державним казначейством, Держкомстатом, Антимонопольним комітетом, а також правоохоронними органами.

Органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель в межах повноважень, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, виконують такі функції:

1) органи державної контрольно-ревізійної служби:

контроль за додержанням замовниками вимог цього Положення;

складення протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері закупівель;

співпраця з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;

інші функції, передбачені законодавством;

2) Державне казначейство:

перевірка наявності укладеного договору про закупівлю та його відповідності звіту про результати проведення процедури закупівлі та інших документів, передбачених цим Положенням;

подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;

інші функції, передбачені законодавством;

3) Держкомстат:

збирання інформації про результати процедур закупівель;

затвердження форм статистичної звітності у сфері закупівель;

інші функції, передбачені законодавством;

4) Антимонопольний комітет:

розроблення і організація здійснення заходів, спрямованих на створення та розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель;

контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;

інші функції, передбачені законодавством.

Правоохоронні органи здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель в межах своїх повноважень, визначених законами.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 921

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. N 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 793).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 655 "Про доповнення пункту 7 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 55, ст. 1834).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 863 "Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. N 274" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 74, ст. 2486).