Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.02.2007 N 42

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 р. за N 117/13384

Про затвердження форми звітності N 10-ПІ (річна)
"Звіт про зайнятість і працевлаштування
інвалідів" та Інструкції щодо заповнення форми
звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики
N 527 від 12.11.20
08 )

Відповідно до пункту 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, наказую:

1. Затвердити форму звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі - форма) та Інструкцію щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі - Інструкція), що додаються.

2. Затверджені цим наказом форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення форми, затвердженої цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту інвалідів.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпраці від 29.12.2004 N 338 "Про затвердження форми N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2004 за N 1671/10270.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Дьяченка.

Міністр М.Папієв

Погоджено:

Заступник Голови Державного комітету статистики України Н.Власенко

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва А.В.Дашкевич

Затверджено
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
10.02.2007 N 42

                ЗВІТ
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 200__ рік

-------------------------------------------------
| Подають | Терміни подання | Форма N 10-ПІ
|-----------------------------+-----------------|
|Підприємства, установи |не пізніше | ЗАТВЕРДЖЕНО
|і організації, у тому |1 березня після | Наказ Мінпраці України
|числі підприємства |звітного періоду | 10.02.2007 N 42
|громадських організацій | |
|інвалідів, фізичні особи, | | Річна
|які використовують найману | | Поштова
|працю, - відділенню Фонду | |
|соціального захисту інвалідів| |
|за місцем їх реєстрації | |
-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - респондента |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження: ______________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
| Коди організації - респондента |
|----------------------------------------------------------------|
|за ЄДРПОУ|терито- | виду | форми |організа-|міністерст-| |
| | рії |економі-|власно-|ційно- |ва, іншого | |
| |(КОАТУУ)| чної | сті |правової |центрально-| |
| | |діяльно-| (КФВ) | форми |го органу, | |
| | | сті | |господа- | якому | |
| | | (КВЕД) | |рювання |підпорядко-| |
| | | | | (КОПФГ) | вана | |
| | | | | |організація| |
| | | | | | - | |
| | | | | |респондент | |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|---------+--------+--------+-------+---------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------+--------+--------+-------+---------+-----------+------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Тільки для підприємств державного сектору

   Вид економічної діяльності __________________________________
Форма власності _____________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання __________________
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована
організація - респондент _________________________________________
Банківські реквізити МФО____________________р/р______________
Банк ________________________________________________________

      Кількість працівників та фонд оплати праці

------------------------------------------------------------------
| Назва показників |Код |Фактично |
| |рядка |за рік |
|----------------------------------------------+-------+---------|
|Середньооблікова кількість штатних працівників| 01 | |
|облікового складу (осіб) | | |
|----------------------------------------------+-------+---------|
|з них: середньооблікова кількість штатних | 02 | |
|працівників, яким відповідно до чинного | | |
|законодавства встановлена інвалідність (осіб) | | |
|----------------------------------------------+-------+---------|
|Кількість інвалідів - штатних працівників, які| 03 | |
|повинні працювати на робочих місцях, створених| | |
|відповідно до вимог статті 19 Закону України | | |
|"Про основи соціальної захищеності інвалідів в| | |
|Україні" (осіб) | | |
|----------------------------------------------+-------+---------|
|Фонд оплати праці штатних працівників | 04 | |
|(тис.грн.) | | |
|----------------------------------------------+-------+---------|
|Середньорічна заробітна плата штатного | 05 | |
|працівника (грн.) | | |
|----------------------------------------------+-------+---------|
|Сума адміністративно-господарських санкцій за | 06 | |
|невиконання нормативу робочих місць для | | |
|працевлаштування інвалідів (грн.) | | |
------------------------------------------------------------------

 "___"__________ ____ р.     Керівник _______________________
(підпис, П.І.Б.)

 Виконавець________________    Головний бухгалтер______________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)

 Контактні телефони ______________________________________________

Директор Департамента у справах інвалідів І.Тарабукіна

Затверджено
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
10.02.2007 N 42

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 р. за N 117/13384

Інструкція
щодо заповнення форми N 10-ПІ (річна)
"Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів"

1. Загальні положення

1.1. Форма N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" (далі - звіт), що заповнюється за рік, поширюється на всі підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи, від 8 і більше осіб (далі - роботодавці).

1.2. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи або належать до числа господарських об'єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), заповнюють зведений звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

1.3. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа роботодавців, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, чи господарських об'єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань відповідно до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), разом зі звітом надають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної реєстрації документи, визначені Порядком подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70, а також перелік підприємств, що входять до їх складу, за формою згідно з додатком.

2. Порядок складання звіту

2.1. Звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня, наступного після звітного періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної реєстрації відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду).

2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюються роботодавцями за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Кількість працівників та фонд оплати праці

3.1. У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (із змінами).

3.2. У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю. ( Підпункт 3.2 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 527 від 12.11.2008 )

3.3. У рядку 03 відображається кількість інвалідів - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

Показник рядка 03 визначається для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4 %, а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі.

3.4. Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок 02 ), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).

3.5. У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01.

3.6. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою

                рядок 04 х 1 000
рядок 05 = --------------------------
рядок 01

3.7. У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу.

Для роботодавців, у яких працює 15 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює

                   рядок 05
рядок 06 = 1 х -----------------
2

Директор Департаменту у справах інвалідів І.Тарабукіна

Додаток
до Інструкції
щодо заповнення форми
N 10-ПІ (річна) "Звіт
про зайнятість
і працевлаштування
інвалідів"

               ПЕРЕЛІК
підприємств, що ввійшли до складу господарського
об'єднання, та/або відокремлених підрозділів
роботодавця

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва |Місцезнаходження,|Ідентифікаційні|Середньооблікова|Середньооблікова| Кількість | Адреса |
|з/п| підприємств, | телефон | коди | кількість | кількість | робочих | відділення |
| | що ввійшли | підприємств, | (за ЄДРПОУ) | штатних | штатних | місць для | Фонду |
| | до складу | що ввійшли | підприємств, | працівників | працівників, |працевлаштування| соціального |
| |господарського| до складу | що ввійшли | облікового |яким відповідно | інвалідів, | захисту |
| | об'єднання, | господарського | до складу | складу (осіб) | до чинного | зарахована | інвалідів за |
| |відокремлених | об'єднання, |господарського | підприємств, | законодавства | до нормативу |місцезнаходженням|
| | підрозділів | відокремлених | об'єднання, | що ввійшли | встановлена | таких робочих | підприємств, |
| | | підрозділів | відокремлених | до складу | інвалідність | місць у | що ввійшли |
| | | | підрозділів | господарського | (осіб), | господарських | до складу |
| | | | | об'єднання | підприємств, | об'єднаннях | господарського |
| | | | | | що ввійшли | | об'єднання, |
| | | | | | до складу | | відокремлених |
| | | | | | господарського | | підрозділів |
| | | | | | об'єднання | | |
|---+--------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------+-----------------+---------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Керівник ____________________________
М.П. (підпис, П.І.Б.)

               Головний бухгалтер __________________
(підпис, П.І.Б.)

( Додаток в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 527 від 12.11.2008 )

Директор Департаменту у справах інвалідів І.Тарабукіна