Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
03.11.2008 N 1262

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2008 р. за N 1249/15940

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1451 від 28.10.20
14)

Про внесення змін до Положення про вимоги
до стандартної (типової) форми
бланка заставної

Відповідно до статті 21 Закону України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Унести до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003 N 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за N 857/8178, такі зміни:

1.1. Пункт 1.6 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Юридичні та фізичні особи, які мають намір видати заставну, використовують бланки заставних, виготовлені на підприємствах, які мають ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності".

1.2. Пункт 6.2 глави 6 виключити.

1.3. У главі 8:

1.3.1. Підпункт 8.1.13 пункту 8.1 виключити. У зв'язку з цим підпункти 8.1.14 - 8.1.17 уважати відповідно підпунктами 8.1.13 - 8.1.16.

1.3.2. Пункт 8.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі втрати заставної іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, видає дублікат заставної за умови, що особа, яка вимагає видачі дубліката, може довести своє право власності на втрачену заставну шляхом відтворення всіх попередніх індосаментів. Відмітка про оформлення дубліката заставної повинна міститися на кожній сторінці тексту дубліката, а відомості про його видачу підлягають реєстрації за місцем державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою".

1.3.3. У пункті 8.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8.5. Зворотний бік бланка заставної містить поле для вчинення передавального напису - індосаменту відповідно до додатків 1, 2 до цього Положення. Наступні індосаменти вчиняються відповідно до поданого зразка. Кількість індосаментів на одному аркуші не обмежена";

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"умови передачі заставної (у разі вчинення окремого правочину, на підставі якого передається заставна, - назва договору, його номер та дату укладання. У разі нотаріального посвідчення договору - дату його посвідчення, реєстровий номер, найменування державної нотаріальної контори або прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, що посвідчив договір;

стан заборгованості на дату передачі заставної (зазначається розмір фактично сплачених індосанту боргу за основним зобов'язанням та процентів, розмір залишку боргу за основним зобов'язанням та за процентами)";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"У разі недостатності на заставній місця для передавальних написів або інших необхідних відміток до заставної прикріплюється додатковий аркуш, написи на якому виконуються таким чином, щоб вони починалися на заставній і закінчувалися на цьому аркуші. У разі недостатності місця на додатковому аркуші написи, які починаються на ньому, виконуються таким чином, щоб вони закінчувалися на наступному аркуші. Усі аркуші заставної становлять єдине ціле, вони повинні бути пронумеровані та скріплені печаткою нотаріуса. Окремі аркуші заставної не мають юридичної сили".

1.4. Додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додається.

2. Бланки заставних старого зразка діють до 1 липня 2009 року. Заставні, видані до 1 липня 2009 року на бланках старого зразка, чинні до їх погашення.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Керівник апарату) Ю.Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Назаренка Ю.М.

Голова Комісії А.Балюк

Протокол засідання Комісії
від 03.11.2008 N 48

Додаток 1
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

 Серія ... N ... Обтяження нерухомого майна іпотекою зареєстроване

               ЗАСТАВНА

                   " " __________20____ року

 Реквізити боржника

Реквізити іпотекодавця

Реквізити першого іпотекодержателя

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем
виконати основне зобов'язання відповідно до

(реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання),

за яким

Розмір основного
зобов'язання

Проценти за основним
зобов'язанням

Строк (термін)
виконання основного
зобов'язання

Порядок виконання
основного зобов'язання

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на
нерухоме майно, що є предметом іпотеки відповідно до іпотечного
договору, посвідченого

         (реквізити іпотечного договору),

 а саме:

Нерухоме майно

місцезнаходження:
реєстраційні дані,

що належить іпотекодавцю на підставі правовстановлювального
документа

інша інформація щодо нерухомого майна

           (опис предмета іпотеки)

 Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням
дати настання права звернення на предмет іпотеки)

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або
іпотечного договору

 Підпис боржника
(якщо він є відмінним
від іпотекодавця)

М.П.

Підпис іпотекодавця

М.П.

             зворотний бік

 Поле для вчинення індосаменту:

Інформація щодо фізичної або юридичної особи, якій передається
заставна:

Умови передачі заставної:

Стан заборгованості на дату передачі заставної

 Дата передачі заставної       Індосант

 Відмітка про видачу    ____ ____________ _______ року
дубліката ___________________________________
(підпис уповноваженої особи)

М.П.

 Реквізит підприємства  -  виробника (повне та скорочене (за
наявності) найменування підприємства, що виготовило бланки
заставних, його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Номер замовлення

Дата (рік і квартал випуску)

Додаток 2
до Положення про вимоги
до стандартної (типової)
форми бланка заставної

 Серія ... N .... Обтяження об'єкта іпотекою зареєстроване в

               ЗАСТАВНА

                   " " __________20____ року

 Реквізити боржника

Реквізити іпотекодавця

Реквізити першого іпотекодержателя

За цією заставною боржник зобов'язується перед іпотекодержателем
виконати основне зобов'язання відповідно до

   (реквізити договору, що обумовлює основне зобов'язання),

 за яким:

Розмір основного
зобов'язання

Проценти за основним
зобов'язанням

Строк (термін)
виконання основного
зобов'язання

Порядок виконання
основного зобов'язання

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель має право звернути стягнення на
предмет іпотеки відповідно до іпотечного договору, посвідченого

         (реквізити іпотечного договору),

 а саме:

Об'єкт незавершеного будівництва

місцезнаходження:

правовстановлювальний документ на земельну ділянку,

інша інформація щодо об'єкта незавершеного будівництва

           (опис предмета іпотеки)

 Спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки (із зазначенням
дати настання права звернення на предмет іпотеки)

Інші умови договору, що обумовлює основне зобов'язання, та/або
іпотечного договору

 Підпис боржника
(якщо він є відмінним
від іпотекодавця)

М.П.

Підпис іпотекодавця

М.П.

             зворотний бік

 Поле для вчинення індосаменту:

Інформація щодо фізичної або юридичної особи, якій передається
заставна:

Умови передачі заставної:

Стан заборгованості на дату передачі заставної

Дата передачі заставної Індосант

 Відмітка про видачу    ____ ____________ _______ року
дубліката ___________________________________
(підпис уповноваженої особи)

М.П.

 Реквізит підприємства  -  виробника (повне та скорочене (за
наявності) найменування підприємства, що виготовило бланки
заставних, його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Номер замовлення

Дата (рік і квартал випуску)