Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо здійснення місцевого самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р. , N 46, ст. 393; 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 9, ст. 172, NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 303, N 49, ст. 519; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 18-19, ст. 269, N 25, ст. 340; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2008 року N 520-VI) ( 520-17 ):

1) у частині другій статті 12:

слова "строком на чотири роки" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України" ( 254к/96-ВР );

2) у статті 42:

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови";

3) у пункті 1 частини першої статті 43 слова "заступника голови ради" замінити словами "відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради";

4) у статті 45:

частини першу та сьому викласти в такій редакції:

"1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування";

"7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України" ( 254к/96-ВР );

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах";

5) у статті 46:

в абзаці першому частини шостої слова "заступником голови відповідної ради" замінити словами "відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради";

у частині десятій слова "його заступник" замінити словами "відповідно заступник голови районної у місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради";

у частині п'ятнадцятій слова "заступником голови районної в місті, районної, обласної ради" замінити словами "відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради";

6) у частинах шостій і дванадцятій статті 47 слова "заступника голови районної у місті, районної, обласної ради" замінити словами "відповідно заступника голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради";

7) абзац перший частини першої статті 50 після слів "з числа її депутатів" доповнити словами "на строк повноважень ради";

8) у статті 55:

частини першу, другу, четверту та п'яту викласти в такій редакції:

"1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови";

"4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт";

у пункті 3 частини шостої слова "заступника голови ради" замінити словами "відповідно заступника голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради";

9) статтю 56 викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті
ради та перший заступник, заступник голови
обласної ради

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради.

Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради.

2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника (першого заступника) голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови ради";

10) частину другу статті 57 викласти в такій редакції:

"2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, відповідно заступник голови районної, районної у місті ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій";

11) частину шосту статті 78 викласти в такій редакції:

"6. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради";

12) у статті 79:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського,
селищного, міського голови";

в абзаці першому частини першої слова "голови районної у місті, районної, обласної ради" виключити;

у частині третій слова "та в інших випадках" виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах";

частину восьму виключити.

2. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382; 2006 р., N 5-6, ст. 75):

1) частину третю статті 14 доповнити словами "а також в інших випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР );

2) частину першу статті 80 виключити.

3. У частині першій статті 2 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290) слова "строком на чотири роки" замінити словами "на строк, встановлений Конституцією України" ( 254к/96-ВР ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Сільським, селищним, міським, обласним, районним, районним у містах радам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 806-VI