Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1474-VI від 05.06.20
09)

Про організацію та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 31, ст.405 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 799-VI від 25.12.20
08 -
набирає чинності з 13.01.2009 р.)

( Нову редакцію Закону див. у Законі
N 1474-VI від 05.06.20
09 )

( Нову редакцію Закону із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2372-VI від 29.06.20
10, ВВР, 2010, N 37, ст.492 -
набирає чинності з 24.07.2010 р.
зміни діють до 1 вересня 2012 року
N 2462-VI від 08.07.20
10, ВВР, 2010, N 46, ст.548 -
набирає чинності з 01.08.2010 р.

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01 2011 р.

Законом
N 2856-VI від 23.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01 2011 р.
N 2995-VI від 03.02.20
11 -
набирає чинності з 01.03.2011 р.
N 3236-VI від 19.04.20
11 -
набирає чинності з 15.05.2011 р. )

Цей Закон визначає систему основних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі - чемпіонат), з урахуванням значення цієї події для економіки та міжнародного іміджу держави.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

захід чемпіонату - кожний матч та інші офіційні заходи, пов'язані з організацією чемпіонату (жеребкування, церемонія відкриття та закриття, офіційні обіди на честь відкриття та закриття, привітання, прес-конференції тощо);

знак - торговельна марка, найменування, емблема, гасло, підпис, символ, зразок, логотип, відзнятий матеріал, зображення та/або анімація (як зареєстрована, так і незареєстрована) і будь-які заявки на їх охорону та реєстрацію (продовження дії свідоцтва на знак), пов'язані з чемпіонатом, включаючи логотип, приз, талісман та їх відтворення разом з відповідними рекламними плівками, звуками та музикою (за наявності), що використовуються з дозволу УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату;

інтелектуальна власність УЄФА - права на об'єкти права інтелектуальної власності УЄФА, включаючи знаки та комерційні права, патенти, статистичні, інформаційні та інші матеріали, інформацію або інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді), права на базу даних (зокрема виключні або інші права), а також інші права (зареєстровані чи незареєстровані) на об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності УЄФА;

комерційний партнер - установа, якій УЄФА надає комерційні права, щодо організації та проведення чемпіонату;

комерційні права - права та правомочності, що пов'язані з організацією чемпіонату, включаючи права на рекламу, маркетинг, продаж, ліцензування, комерційну концесію, спонсорство, представницькі заходи, публікації, програми телебачення;

компанія - підрозділ УЄФА, створений відповідно до законодавства Швейцарської Конфедерації, якому доручено займатися організацією і проведенням чемпіонату, або інша зареєстрована в Україні відповідно до законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату;

квиток - документ установленого зразка, що дає право входу до спортивних споруд під час проведення чемпіонату;

недозволений маркетинг - вид діяльності, пов'язаний з проведенням чемпіонату (з маркетингу, реклами, зв'язків з громадськістю), яка здійснюється з метою отримання прибутку від гудвілу особою, яка не має на це відповідного дозволу УЄФА;

період підготовки до проведення чемпіонату - строк з 1 січня 2008 року до дати, з якої залишаються два тижні до початку проведення чемпіонату;

період проведення чемпіонату - строк від двох тижнів до початку проведення чемпіонату до двох тижнів після його проведення;

приймаюча асоціація - Федерація футболу України та Польська футбольна асоціація;

приймаюче місто - місто, в якому проводитиметься будь-який матч чемпіонату;

призначена особа - уповноважена УЄФА компанія та її працівники, посадові особи, представники або посадові особи асоціацій - членів УЄФА, або члени делегацій, які беруть участь у чемпіонаті, або комерційні партнери та їх працівники, представники засобів масової інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату;

УЄФА - Об'єднання європейських футбольних асоціацій;

учасники - команди, які здобули право на участь у чемпіонаті.

Стаття 2. Органи управління організацією та проведенням
чемпіонату

1. До органів, що здійснюють управління процесом організації та проведення чемпіонату, належать:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту;

центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування;

УЄФА;

приймаюча асоціація;

компанія.

Стаття 3. Функції Кабінету Міністрів України, центрального
органу виконавчої влади із забезпечення реалізації
державної політики з питань фізичної культури та
спорту, інших органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування

1. Кабінет Міністрів України:

гарантує підтримку та співпрацю з УЄФА з питань організації та проведення чемпіонату;

затверджує щорічний комплексний план заходів з підготовки та проведення чемпіонату.

2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту:

співпрацює з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА під час підготовки та проведення чемпіонату;

забезпечує взаємоузгодженість заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо підготовки і проведення чемпіонату;

здійснює інші передбачені законодавством функції.

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції забезпечують та/або сприяють:

виконанню зобов'язань (гарантій), оформлених згідно з регламентом УЄФА, стосовно проведення чемпіонату, а саме вимог щодо захисту інтелектуальної власності, функціонування митниці, надання віз, обміну валюти та її переміщення, фінансування та функціонування спортивних споруд, підтримки рекламної діяльності, безпеки та правопорядку; обігу квитків, розвитку готельної та транспортної інфраструктури, забезпечення рекламної площі тощо;

співпраці з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту, приймаючою асоціацією, УЄФА та призначеними особами.

Стаття 4. Заходи приймаючих міст з підготовки до проведення
чемпіонату

1. З метою якісної підготовки до проведення чемпіонату місцеві органи виконавчої влади затверджують щорічний план заходів приймаючих міст з підготовки до проведення чемпіонату, який повинен містити:

перелік спортивних будівель і споруд із зазначенням стану підготовки до проведення чемпіонату;

заходи щодо забезпечення розвитку інфраструктури приймаючого міста (транспортна система, телекомунікації, заклади охорони здоров'я тощо) згідно з вимогами УЄФА;

заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення чемпіонату;

визначення виконавців, термінів здійснення відповідних заходів та обсягу необхідних коштів із зазначенням джерел фінансування;

порядок розміщення призначених осіб та туристичні програми приймаючих міст.

Стаття 5. Організація будівництва будівель і споруд,
необхідних для проведення чемпіонату

1. Видатки, пов'язані з підготовкою спортивних споруд (будівництвом, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом) та інших об'єктів, необхідних для проведення чемпіонату, здійснюються за рахунок їх власників, які надавали відповідні гарантії щодо фінансового забезпечення, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції сприяють будівництву (розширенню, реконструкції, капітальному ремонту) спортивних споруд та інших об'єктів, необхідних для проведення чемпіонату.

3. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва (капітального ремонту, реконструкції, розширення) і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що передбачені щорічним комплексним планом заходів з підготовки та проведення чемпіонату, ввізне мито не справляється.

Перелік та обсяги таких товарів, а також порядок здійснення контролю за їх використанням затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА

1. УЄФА та комерційний партнер мають усі права щодо інтелектуальної власності, передбачені законами України.

Україна гарантує захист прав інтелектуальної власності та комерційних прав відповідно до законів України і чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Під час проведення чемпіонату забороняється:

пряме та непряме використання у будь-який спосіб без дозволу УЄФА будь-якого найменування, позначення, а також знака чи іншого об'єкта права інтелектуальної власності УЄФА;

недозволений маркетинг.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності під час проведення чемпіонату забезпечує:

проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА спеціалізованою групою експертів невідкладно та ефективно, з тим щоб державна реєстрація цієї власності здійснювалася протягом шести місяців з дня надходження відповідної заявки;

швидке виявлення заявок, що суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА, розгляд спеціалізованою групою експертів у терміновому порядку заперечень проти зазначених заявок та невідкладне прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень.

Стаття 7. Візовий режим, дозволи на працевлаштування у період
організації та проведення чемпіонату

1. Усі іноземці та особи без громадянства з дійсними паспортними документами, які приїздять на чемпіонат як глядачі, отримують візи та в'їжджають на територію України без обмежень, крім випадків, встановлених Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ).

2. Заява на отримання візи для в'їзду на територію України, подана особою у зв'язку з проведенням чемпіонату, розглядається без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3. Усім призначеним особам з дійсними паспортними документами, які планують в'їхати на територію України на строк до чотирьох років перед початком чемпіонату або до одного року після його завершення з метою виконання своїх функцій щодо організації і проведення чемпіонату, візи надаються безоплатно, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4. Працівники призначених осіб за поданням Федерації футболу України можуть зареєструватися для тимчасового проживання в Україні на строк до чотирьох років перед початком чемпіонату та до одного року після його завершення.

5. Спрощений порядок видачі віз у зв'язку з проведенням чемпіонату визначається Кабінетом Міністрів України.

( Дію частини шостої статті 7 зупинено до 1 січня 2011 року згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 )

6. Іноземці та особи без громадянства залучаються комерційними партнерами, компанією, призначеними особами або відповідно до планів заходів приймаючих міст до виконання робіт чи надання послуг, пов'язаних з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні без дозволу на працевлаштування.

Стаття 8. Тимчасові правила переміщення через митний кордон
України іноземної валюти та чеків в іноземній
валюті, переказу в Україну/з України іноземної
валюти, а також обміну іноземної валюти

1. Тимчасові правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти встановлюються Національним банком України з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. Іноземці та особи без громадянства, що в'їжджають в Україну в період проведення чемпіонату, мають право ввозити в Україну готівкову іноземну валюту та дорожні чеки в іноземній валюті на загальну суму, що не перевищує 30 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день перетинання митного кордону.

Ввезення та вивезення іноземної валюти і дорожніх чеків в іноземній валюті у сумі, що не перевищує 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті здійснюються на умовах усного декларування митним органам.

Ввезення та вивезення іноземної валюти і дорожніх чеків в іноземній валюті у сумі, що перевищує 10 000 доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах оформлення письмової митної декларації на всю суму іноземної валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті, що ввозиться (вивозиться).

3. Іноземці та особи без громадянства, що в'їжджають в Україну в період проведення чемпіонату, мають право вільно ввозити в Україну і вивозити з України іменні чеки в іноземній валюті, платіжні картки міжнародних платіжних систем, проводити за їх допомогою операції, зокрема отримувати готівку, переказувати за межі України іноземну валюту, що ввезена або переказана в Україну, отримана в Україні за допомогою платіжних карток, іменних та дорожніх чеків, у вигляді отриманих в Україні премій, призів, оплати праці тощо.

4. Ввезена в Україну іноземцями та особами без громадянства готівкова іноземна валюта може бути вільно обміняна на гривні (в касах уповноважених банків та пунктах обміну іноземних валют). У разі невикористання валюти України іноземці та особи без громадянства можуть здійснити зворотний обмін цих коштів на готівкову іноземну валюту для подальшого її вивезення за наявності документів, що підтверджують здійснення операції обміну, або переказати зазначені кошти за межі України (за наявності документів, що підтверджують джерела їх походження).

Стаття 9. Фінансові преференції

1. З операцій, які здійснюються призначеними особами, з обміну іноземної валюти та ввезення в Україну і вивезення з України грошових коштів у зв'язку з проведенням чемпіонату не стягуються загальнодержавні та місцеві податки і збори.

Стаття 10. Порядок обігу квитків у період проведення
чемпіонату

1. Продаж квитків на футбольний матч у період проведення чемпіонату здійснюється за пред'явленням документа, що посвідчує особу, з обов'язковим зазначенням у квитку прізвища, імені особи та пред'явленого документа і його номера.

2. Право продажу, передавання та використання квитків на будь-який захід УЄФА належить призначеній особі.

3. Продаж, пропонування або виставлення на продаж не призначеною УЄФА особою квитків на футбольний матч чемпіонату забороняється.

Стаття 11. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Частина третя статті 5, підпункт 2 пункту 2 цієї статті Закону набирають чинності з 1 січня 2008 року, але не раніше дня набрання чинності законами, прийнятими відповідно до пункту 3 цієї статті на реалізацію цього Закону.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) розділ XI "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22. Під час організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні суд вирішує справи про порушення прав інтелектуальної власності УЄФА у семиденний строк без проведення попереднього судового засідання";

2) частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; з наступними змінами) доповнити пунктом "щ" такого змісту:

"щ) у період з 1 січня 2008 року до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, що ввозяться на митну територію України відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 ).

Перелік та обсяги таких товарів, з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку".

3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2008 року внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, які передбачають внесення відповідних змін до законів з питань оподаткування та спрямовані на реалізацію гарантій, наданих Об'єднанню європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 962-V