Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.02.2009 N 60

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за N 192/16208

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1223 від 30.09.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями
з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету

З метою удосконалення порядку відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету та відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 "Питання Державного казначейства України", постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу" наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О.Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

6. Цей наказ набирає чинності згідно із законодавством.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Т.Я.Слюз

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
13.02.2009 N 60

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за N 192/16208

Зміни
до Порядку обслуговування державного бюджету
за видатками та операціями з надання
та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

1. Абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 викласти у такій редакції:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників нижчого рівня".

2. Доповнити пункт 6.1 глави 6 новими абзацами першим та другим такого змісту:

"6.1. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених статей та видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету, складених Державним казначейством України та затверджених Міністерством фінансів України (додатки 24, 25).

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників коштів з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів на рахунках державного бюджету єдиного казначейського рахунку".

У зв'язку з цим абзаци перший-третій уважати відповідно абзацами третім-п'ятим;

у абзаці четвертому після слів "складається довідка" доповнити словами "за формою пропозицій".

3. У абзаці першому пункту 7.2 глави 7 слово "інших" замінити словом "відповідних".

4. У главі 10:

4.1. У пункті 10.1:

підпункт 10.1.5 доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

"Пропозиції про відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами складаються з дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів.

Пропозиції про відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами не складаються".

4.2. У пункті 10.4:

підпункт 10.4.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"На підставі графіків, отриманих від Міністерства фінансів України, Державне казначейство України складає пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу та внутрішньому державному боргу на відповідний період (додатки 42, 43)".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;

у абзаці третьому підпункту 10.4.5 цифри "10.4.4" замінити цифрами "10.4.3".

5. Третє речення абзацу першого пункту 12.6 глави 12 викласти у такій редакції: "У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання та підпис казначея".

6. Доповнити Порядок новими додатками 24, 25, 42, 43 (додаються). У зв'язку з цим додатки 24-39 уважати відповідно додатками 26-41, а додатки 40-48 уважати відповідно додатками 44-52. У тексті Порядку посилання на додатки 24-39 замінити посиланнями відповідно на додатки 26-41, а посилання на додатки 40-48 замінити посиланнями на додатки 44-52.

7. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції (додаються).

8. Скрізь по тексту додатків слова "ступінь розпорядника" замінити словами "рівень розпорядника" у відповідному відмінку, а слово "назва" замінити словом "найменування" у відповідному відмінку.

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               МЕРЕЖА
установ та організацій,
які отримують кошти з державного бюджету
в 20__ році

 КВК ______ _____________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код розпорядника|Ідентифікаційний|Найменування | Рівень | Код | Код органу |Найменування| Код |
|з/п|коштів/одержувача| код за | установи |розпорядника/|розпорядника| Державного | органу |відповідального|
| |коштів за Єдиним | ЄДРПОУ |(організації)| одержувача | коштів |казначейства| Державного | виконавця |
| | реєстром | | | коштів |вищого рівня| України |казначейства| |
| |розпорядників та | | | (РРК)* | ** | | України | |
| | одержувачів | | | | | | | |
| |бюджетних коштів | | | | | | | |
|---+-----------------+----------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М.П.

Керівник установи (організації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового
управління/відділу) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

---------------
* Рівень розпорядника коштів визначається таким чином:
головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів
нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам,
що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.
** Код розпорядника коштів вищого рівня з Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного
розпорядника коштів або розпорядника коштів нижчого рівня).

Додаток 2
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

               РЕЄСТР
змін до мережі установ та організацій,
які отримують кошти
з державного бюджету україни
в 20__ році

 КВК ______ _____________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Ідентифікаційний|Найменування | Рівень | Код | Код органу |Найменування| Код |Примітка|
|з/п|розпорядника | код за ЄДРПОУ | установи |розпорядника/|розпорядника| Державного | органу |відповідального| |
| | коштів/ | |(організації)| одержувача | коштів |казначейства| Державного | виконавця | |
| | одержувача | | | коштів |вищого рівня| України |казначейства| | |
| | коштів за | | | (РРК) | | | України | | |
| | Єдиним | | | | | | | | |
| | реєстром | | | | | | | | |
| |розпорядників| | | | | | | | |
| | та | | | | | | | | |
| | одержувачів | | | | | | | | |
| | бюджетних | | | | | | | | |
| | коштів | | | | | | | | |
|---+-------------+----------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 М.П.

Керівник установи (організації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового
управління/відділу) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 24
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду
Державного бюджету
на період з____________ по ____________

               Підлягає розподілу _________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| Код відомчої | Найменування |Сума (тис грн) |Стан |
| класифікації | головного | |виконання |
| | розпорядника | |(з початку|
| | коштів | |року) |
| | | |(тис грн) |
| | | |----------|
| | | |план |факт|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|-------------------------------------+---------------+-----+----|
|Разом за пропозиціями: | | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 25
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань для надання кредитів
із загального фонду Державного бюджету
на період з ____________ по ____________

               Підлягає розподілу _________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| Код відомчої | Найменування |Сума (тис грн) |Стан |
| класифікації | головного | |виконання |
| | розпорядника | |(з початку|
| | коштів | |року) |
| | | |(тис грн) |
| | | |----------|
| | | |план |факт|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|------------------+------------------+---------------+-----+----|
| | | | | |
|-------------------------------------+---------------+-----+----|
|Разом за пропозиціями: | | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального
фонду державного бюджету
по зовнішньому державному боргу
на період з _________ по _________

                    на суму __________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| N |Направлення| Валюта | Сума |Примітка|
|з/п | коштів | платежу |-------------------------| |
| | | |в іноземній |еквівалент в| |
| | | | валюті | тис грн* | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
| Всього: | | | | |
------------------------------------------------------------------

   Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку
України станом на _________

---------------
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації)
валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку та
відрахувань до Пенсійного фонду України.

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 43
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________

              ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального
фонду державного бюджету
по внутрішньому державному боргу
на період з _________ по _________

                    на суму __________ тис грн

------------------------------------------------------------------
| N | Направлення | Сума, в тис грн | Примітка |
| з/п | коштів | | |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| | | | |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| | | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
| Всього: | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)