Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (із змінами, внесеними законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI, від 5 березня 2009 року N 1080-VI та від 17 березня 2009 року N 1131-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "238.931.337,1" та "55.233.138,3" замінити відповідно цифрами "238.932.555,4" та "55.234.356,6";

у частині другій цифри "267.393.665,2" та "74.035.616,3" замінити відповідно цифрами "267.394.883,5" та "74.036.834,6".

2. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1402-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

       Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

                            (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Всього доходів: |238 932 555,4|183 698 198,8| 55 234 356,6|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Разом доходів (без |230 191 339,9|174 956 983,3| 55 234 356,6|
| урахування міжбюджетних | | | |
| трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 47 813 617,7| 14 567 410,0| 33 246 207,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та | 16 737 589,0| 12 305 760,3| 4 431 828,7|
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження | 2 090 572,9| 1 306 361,0| 784 211,9|
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

       Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2009 рік"

                            (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |193 358 048,9|185 344 686,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 013 362,5|74 036 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 26 573 363,4| 267 394 883,5|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2300000| |Міністерство охорони | 4 080 510,7| 4 027 889,3| 1 322 571,5| 125 498,1| 52 621,4| 1 471 407,5| 1 318 524,0| 174 563,6| 40 083,8| 152 883,5| 5 551 918,2|
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301000| |Апарат Міністерства | 4 029 383,7| 3 976 762,3| 1 288 210,3| 125 498,1| 52 621,4| 1 462 791,7| 1 310 249,2| 174 563,6| 39 984,8| 152 542,5| 5 492 175,4|
| | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301480|0763 |Компенсація виробникам | 53 200,0| 53 200,0| | | | | | | | | 53 200,0|
| | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | |
| | |пов'язаних з | | | | | | | | | | | |
| | |підвищенням з 1 січня | | | | | | | | | | | |
| | |2004 р. ставки акцизного| | | | | | | | | | | |
| | |збору на спирт етиловий,| | | | | | | | | | | |
| | |що використовується | | | | | | | | | | | |
| | |для виготовлення | | | | | | | | | | | |
| | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2310000|   |Міністерство охорони  |   3 000,0|    500,0|       |      |   2 500,0|      |      |      |      |       |    3 000,0|
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311000| |Міністерство охорони | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0|
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311050|0180 |Субвенція з державного | 3 000,0| 500,0| | | 2 500,0| | | | | | 3 000,0|
| | |бюджету обласному | | | | | | | | | | | |
| | |бюджету Донецької | | | | | | | | | | | |
| | |області на забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |лікування інвалідів- | | | | | | | | | | | |
| | |спинальників у Донецькій| | | | | | | | | | | |
| | |обласній лікарні | | | | | | | | | | | |
| | |відновного лікування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2500000| |Міністерство праці та | 3 181 572,3| 3 161 930,0| 95 797,5| 22 113,1| 19 642,3| 556 463,3| 285 329,8| 27 716,5| 6 172,8| 271 133,5| 3 738 035,6|
| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507000| |Фонд соціального | 396 172,0| 396 172,0| | | | 169 018,3| 84 112,6| 26 958,6| 3 368,4| 84 905,7| 565 190,3|
| | |захисту інвалідів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507030|1010 |Забезпечення інвалідів | | | | | | 1 218,3| 298,3| | | 920,0| 1 218,3|
| | |та інвалідів- | | | | | | | | | | | |
| | |чорнобильців | | | | | | | | | | | |
| | |автомобілями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507050|0734 |Санаторно-курортне | 99 011,9| 99 011,9| | | | | | | | | 99 011,9|
| | |оздоровлення інвалідів | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

       Зміни до додатка N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Показники міжбюджетних взаємовідносин
державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

                             тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого |Субвенції з державного бюджету|
| | бюджету |------------------------------|
| | адміністративно- |Субвенція загального фонду на:|
| | територіальної |------------------------------|
| | одиниці |забезпечення лікування |
| | |інвалідів-спинальників у |
| | |Донецькій обласній лікарні |
| | |відновного лікування |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|05100000000|Обласний бюджет | 3 000,0|
| |Донецької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
| |ВСЬОГО | 3 000,0|
------------------------------------------------------------------