Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 жовтня 2008 р. N 923
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 461 від 13 квітня 2011
р.)

Про Порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 534 від 20.05.20
09 )

( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва
N 2а-269/09/2670 від 20.05.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 923

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 534)

Порядок
прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів

1. Цей Порядок установлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (далі - свідоцтво), що видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю (далі - інспекція) за формою згідно з додатком 1.

Свідоцтво - документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3. Для одержання свідоцтва замовник або уповноважена ним особа подає інспекції, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт, письмову заяву за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються:

проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

акт готовності об'єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у разі, коли об'єкт застрахований) за формою згідно з додатком 3.

Прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, господарських споруд, прибудов, будівництво яких здійснено без залучення підрядних організацій, проводиться за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об'єктів.

4. Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за письмовим зверненням замовника погодженню протягом 10 робочих днів виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради, або місцевою державною адміністрацією та органами, до повноважень яких згідно із законом належить участь у прийнятті закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію (далі - уповноважений орган).

У разі наявності зауважень уповноважений орган подає їх у письмовій формі у десятиденний строк замовникові та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Якщо у зазначений строк акт готовності об'єкта до експлуатації не погоджено уповноваженим органом або не подані зауваження у письмовій формі, він вважається таким, що погоджений зазначеним органом без зауважень.

Замовник зобов'язаний забезпечити усунення недоліків, зазначених у зауваженнях.

У разі коли замовник не погоджується із зауваженнями, він подає до інспекції одночасно із заявою обґрунтоване заперечення.

5. Заява разом з документами, що додаються до неї, реєструється у журналі реєстрації виданих свідоцтв і відмов у їх видачі за формою згідно з додатком 4.

6. У разі невідповідності заяви та документів, що додаються до неї, вимогам пунктів 3 і 4 цього Порядку інспекція повертає їх замовникові або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви із зазначенням підстави.

Замовник може повторно звернутися до інспекції лише після усунення недоліків, що стали підставою для повернення заяви.

7. У разі коли подана замовником заява з документами, що додаються до неї, відповідає вимогам пунктів 3 і 4 цього Порядку, інспекція проводить підсумкову перевірку відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації (далі - підсумкова перевірка), яка розпочинається не пізніше ніж на третій робочій день після реєстрації заяви.

Підсумкова перевірка проводиться на об'єкті будівництва і не може тривати більш як чотири робочих дні.

8. Інспекція під час проведення підсумкової перевірки має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають, та у разі необхідності залучати заінтересовані органи.

9. На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, де встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, склад пускових комплексів якого змінено з порушенням установленого нормативними документами порядку, заборонено.

10. У разі коли закінчений будівництвом об'єкт приймається в експлуатацію в I або IV кварталі, строки виконання окремих видів робіт (з оздоблення фасадів, опорядження території тощо) можуть бути перенесені у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються замовником, про що робиться відповідний запис в акті готовності об'єкта до експлуатації.

Якщо проектною документацією передбачено виділення окремого пускового комплексу, він може бути прийнятий в експлуатацію окремо від об'єкта в цілому. При цьому в житловій частині будинку повинні бути створені належні умови для її безпечної експлуатації.

В окремих випадках до прийняття об'єкта в експлуатацію замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

11. Житлові будинки, в яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних і юридичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено інвестиційним договором про будівництво, та за умови їх відповідності санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіонбудом.

Житлові будинки, в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів і призначені для соціально незахищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі.

12. За результатами розгляду заяви з документами, що додаються до неї, та підсумкової перевірки інспекція протягом двох робочих днів приймає рішення про видачу свідоцтва або відмову.

13. Інспекція оформляє рішення про видачу свідоцтва протягом двох робочих днів з дати прийняття, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі.

Інформація про видані свідоцтва вноситься в установленому порядку до реєстру документів дозвільного характеру.

14. У разі прийняття рішення про відмову у видачі свідоцтва інспекція видає протягом двох робочих днів замовникові або уповноваженій ним особі письмову відмову за формою згідно з додатком 5, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі.

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду.

15. Виявлена невідповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил повинна бути усунена у строк, визначений інспекцією.

Для одержання свідоцтва замовник може відповідно до вимог цього Порядку повторно звернутися до інспекції лише після усунення невідповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

16. Інспекція надсилає протягом трьох робочих днів після оформлення свідоцтва його копію відповідному виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради або місцевій державній адміністрації, на території яких розташований об'єкт будівництва, для присвоєння йому поштової адреси.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради або місцева державна адміністрація протягом трьох робочих днів після присвоєння об'єкту будівництва поштової адреси письмово повідомляє про це заявникові, інспекції та органові статистики.

17. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата видачі зареєстрованого інспекцією свідоцтва.

18. Особливості прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіонбудом з урахуванням вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб на території України, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародних договорів України.

19. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, забороняється. ( Порядок в редакції Постанови КМ N 534 від 20.05.2009 )

Додаток 1
до Порядку

          СВІДОЦТВО N ______________
про відповідність збудованого об'єкта
проектній документації, вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил

   Цим свідоцтвом ______________________________________________
(найменування органу державного
архітектурно-будівельного контролю)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (окремого
пускового комплексу) _____________________________________________
(найменування об'єкта будівництва згідно з
__________________________________________________________________
проектом, характер будівництва: нове, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення
__________________________________________________________________
тощо, місцезнаходження об'єкта та його основні показники)

проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації.

   Замовник об'єкта будівництва ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи;
__________________________________________________________________
найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)
__________________________________________________________________

   Генпроектувальник (проектувальник) __________________________
(прізвище, ім'я та по
__________________________________________________________________
батькові фізичної особи; найменування, код згідно з ЄДРПОУ
юридичної особи)

   Генпідрядник (підрядник) ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи;
__________________________________________________________________
найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)

   Свідоцтво видане на підставі акта готовності об'єкта до
експлуатації від ______ ____________ 20__ року.

   Дата видачі свідоцтва ___ ____________ 20__ року.

_____________________________  ________  _____________________
(начальник або його заступник (підпис) (прізвище, ім'я та
органу державного по батькові)
архітектурно-будівельного
контролю)

   М.П.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 534 від 20.05.2009 )

Додаток 2
до Порядку

           Начальникові _______________________________
(найменування органу державного
____________________________________________
архітектурно-будівельного контролю)
____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

               ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про відповідність
збудованого об'єкта проектній документації, вимогам
державних стандартів, будівельних норм і правил

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
нове, реконструкція,
__________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

              _______________________________________
(код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель
та споруд ДК 018-2000)

   До заяви додаються: 1. Проектна документація, затверджена у
встановленому законодавством порядку, на
_______ арк.

             2. Акт готовності об'єкта до експлуатації
на _______ арк.

_______________                 __________________
(дата) (підпис)

                    М.П.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 534 від 20.05.2009 )

Додаток 3
до Порядку

                АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _________________  N ____________   _____ _______ 20__ року

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
нове, реконструкція,
__________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо)
__________________________________________________________________
(адреса місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________

                __________________________________
(код об'єкта згідно з Державним
класифікатором будівель та споруд
ДК 018-2000)

   1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником ________
_________________________________________________________________,
(найменування організації)
який виконав _____________________________________________________
(зазначаються види робіт)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

та субпідрядними організаціями, __________________________________
(найменування організації
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

які виконали _____________________________________________________
(зазначаються види виконаних робіт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   2. Проектна  документація  на  будівництво  розроблена
генеральним проектувальником _____________________________________
(найменування організації)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

який виконав роботи з підготовки _________________________________
(назва частин або розділів
проектної доккментації)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

та субпідрядними організаціями ___________________________________
(найменування організації)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

які виконали _____________________________________________________
зазначаються види виконаних робіт)

   3. Проектна документація затверджена ________________________
(назва, дата і номер
__________________________________________________________________
розпорядчого документа замовника)

   4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ____________
(прізвище,
__________________________________________________________________
ім'я та по батькові, посада,
__________________________________________________________________
найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

____ __________ 20___ р. N _________

   5. Будівельно-монтажні роботи виконано у період з:

_____________________________   ________________________________
(початок робіт - місяць, рік) (закінчення робіт - місяць, рік)

   6. Основні показники об'єкта (крім житлових будинків) -
потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість, обсяг, пропускна, провізна спроможність, кількість
робочих місць (заповнюється в одиницях виміру відповідно до
цільової продукції або основних видів послуг):

------------------------------------------------------------------
| Основний | Одиниця | За проектом | За архітектурно- |
| показник | виміру | |технічним паспортом |
| | |--------------------+--------------------|
| | |загальний| у тому |загальний| у тому |
| | | | числі | | числі |
| | | |пускового | |пускового |
| | | |комплексу | |комплексу |
| | | |або черги | |або черги |
------------------------------------------------------------------

   Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у
початковий період ________________________________________________
(початок випуску продукції із зазначенням обсягу)
__________________________________________________________________

   Житловий будинок характеризується такими показниками:

------------------------------------------------------------------
| Показник |Одиниця виміру|За проектом| За архітектурно- |
| | | | технічним |
| | | | паспортом |
------------------------------------------------------------------
Загальна площа
квартир

Кількість поверхів

Загальний
будівельний об'єм

 у тому числі
підземних частин

Площа вбудованих,
вбудовано-
прибудованих та
прибудованих
приміщень

------------------------------------------------------------------
| Тип квартири | За проектом | За |
| | | архітектурно-технічним |
| | | паспортом |
| |------------------------+------------------------|
| | кіль- | площа квартир, | кіль- | площа квартир, |
| | кість | кв. метрів | кість | кв. метрів |
| |квартир|----------------|квартир|----------------|
| | |загальна|житлова| |загальна|житлова|
------------------------------------------------------------------
Однокімнатна

Двокімнатна

Трикімнатна

Чотирикімнатна
і більше
_______________
Усього квартир

   7. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними
нормами всі роботи, передбачені проектною документацією,
обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після
індивідуального та комплексного випробування комісіями (перелік
актів додається).

   8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________
(відомості про
проведення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Характеристика заходів додається до цього акта.

   9. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені
через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

------------------------------------------------------------------
|Перелік робіт|Строки виконання| Організація - |Підпис керівника|
| | | виконавець | |
| | |(прізвище, ім'я | |
| | | та по батькові | |
| | | її керівника) | |
------------------------------------------------------------------

   10. Інвестиційна  вартість  за  затвердженою  проектною
документацією: усього ______________ тис. гривень, у тому числі
витрати, пов'язані з будівельно-монтажними роботами, ____________
тис. гривень, витрати, пов'язані з придбанням машин, обладнання та
інвентарю, ________________ тис. гривень.

   11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
__________ тис. гривень, у тому числі: витрати, пов'язані з
будівельно-монтажними роботами, ___________ тис. гривень, витрати,
пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю,
________________ тис. гривень.

   Вважати закінчений  будівництвом  об'єкт  готовим  до
експлуатації

   Замовник     __________  ________  __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Генпроектувальник __________ ________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Генпідрядник __________ ________ __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Субпідрядні __________ ________ __________________
організації (посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)

   Страхова компанія __________  ________  __________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)

   ПОГОДЖЕНО:
________________________ ______ ________ ____________________
(найменування органу (дата) (підпис) (посада, прізвище
місцевого ім'я та по батькові)
самоврядування/місцевої
державної адміністрації)

________________________  ______  ________ ____________________
(найменування (дата) (підпис) (прізвище, ім'я та
уповноваженого органу) по батькові)

                 М.П.

( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 534 від 20.05.2009 )

Додаток 4
до Порядку

               ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі

------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Номер | Дата | Найменування| Дата | Акт | Дата |Примітка|
|ковий | сві- |видачі| замовника, |подачі|готов-|надси-| |
|номер |доцтва| сві-|генпідрядника|замов-|ності |лання | |
|запи- | |доцтва|і генпроекту-|ником |об'єк-| сві- | |
| су | | | вальника із |заяви |та до |доцтва| |
| | | | зазначенням | |експ- |органу| |
| | | | їх адреси | |луата-|місце-| |
| | | | та номера | | ції | вого | |
| | | | телефону | | |самов-| |
| | | | | | |ряду- | |
| | | | | | |вання | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 534 від 20.05.2009 )

Додаток 5
до Порядку

__________________________________________________________________
(інспекція державного архітектурно-будівельного контролю)

               ВІДМОВА
у видачі свідоцтва
про відповідність збудованого об'єкта
проектній документації, вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил

   ___ _______________ 20__ року            N ______

   За результатами розгляду заяви ______________________________
(найменування замовника)
__________________________________________________________________

від ___ _________ 20__ р. про видачу свідоцтва про відповідність
збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних
стандартів, будівельних норм і правил та документів, що додаються
до неї, установлено:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

   У видачі свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних
норм і правил ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта будівництва згідно з проектом, характер
будівництва: нове, реконструкція,
__________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо,
місцезнаходження об'єкта)

ВІДМОВЛЕНО.

 ____________    ________    _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

                М.П.

( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 534 від 20.05.2009 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 923

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2500).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 88 "Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 299).

3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1182 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2759).