Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 березня 1999 р. N 303
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1236 від 27 грудня 2010 р
.)

Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору
за забруднення навколишнього природного середовища і
стягнення цього збору

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1984 від 27.10.
99
N 1261 від 11.08.20
00
N 1426 від 26.10.20
01
N 1779 від 28.12.20
01
N 72 від 24.01.20
02
N 905 від 01.07.20
02
N 402 від 28.03.20
03
N 1115 від 17.07.20
03
N 2053 від 26.12.20
03
N 769 від 16.06.20
04
N 1790 від 31.12.20
04
N 626 від 21.07.20
05
N 1423 від 18.10.20
06
N 1317 від 14.11.20
07
N 1050 від 03.12.20
08
N 391 від 24.04.20
09
N 912 від 05.08.20
09 )

( У тексті постанови слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки" в усіх відмінках
замінено словами "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 )

Відповідно до статті 44 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору (додається).

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству палива та енергетики, Державній податковій адміністрації разом з територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я і територіальними органами Державного комітету ядерного регулювання, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища забезпечити організацію справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з Порядком, затвердженим цією постановою. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державній податковій адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.

4. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством фінансів і Міністерством економіки у тримісячний термін внести до нормативно-правових актів зміни і доповнення щодо встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації.

5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

подати в шестимісячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення та затвердження питомих показників викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на одиницю використаної сировини або виробленої продукції для виробництв та технологічних процесів і в 1999 - 2000 роках розробити та затвердити зазначені питомі показники викидів;

провести у 1999 - 2000 роках роботу, спрямовану на удосконалення порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, і внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. N 18 "Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 38, N 7, ст. 175; 1996 р., N 8, ст. 255);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634 "Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 692).

7. Установити, що ця постанова набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 303

Порядок
встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього природного середовища
і стягнення цього збору

( У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено
словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ
N 72 від 24.01.2002 )

( У тексті Порядку слова "органи Мінекоресурсів"
в усіх відмінках замінено словами "територіальні
органи Мінекоресурсів" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 905 від 01.07.2002 )

( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 )

1. Цей Порядок визначає єдині на території України правила встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також його стягнення.

2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір) справляється за:

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі - викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі - скиди);

розміщення відходів;

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

Територіальні органи Мінприроди подають до органів державної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів. ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 905 від 01.07.2002 )

Невключення підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1050 від 03.12.2008 )

Територіальні органи Держатомрегулювання подають до 1 грудня року, що передує звітному, до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений строк, а також надсилають інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому вони відбулися. У переліку зазначається: назва підприємства, установи, організації (прізвище, ім'я та по батькові громадянина - суб'єкта господарювання); місцезнаходження (місце проживання громадянина - суб'єкта господарювання); ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації або ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; номер ліцензії із зазначенням строку її дії. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

Невключення підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

2-1. Платниками збору за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками є суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць; бюджетні та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які утворюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони радіоактивні відходи та тимчасово їх зберігають. ( Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

3. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки відходів, наведених у таблицях 1.1, 1.7 і 1.9 додатка 1.

Враховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням територіальних органів Мінприроди можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди. Нормативи збору за викиди і скиди цих забруднюючих речовин встановлюються за критеріями та відповідно до ставок, наведених у таблицях 1.2, 1.3, 1.8 додатка 1.

4. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі затверджених лімітів (щодо скидів і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів збору та визначених за місцем знаходження цих джерел коригуючих коефіцієнтів, наведених відповідно в таблицях додатків 1 і 2. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1779 від 28.12.2001, N 905 від 01.07.2002, N 1050 від 03.12.2008 )

Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 - 1.6 додатка 1 і визначених за місцем перебування платників збору на податковому обліку коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами N 905 від 01.07.2002, N 1050 від 03.12.2008 )

Суми збору, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками збору - експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на основі показників виробництва електричної енергії, нормативу збору, наведеного в таблиці 1.10 додатка 1, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об'єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, і з фактичного об'єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р., та визначеного коригуючого коефіцієнта, наведеного відповідно в таблиці 2.6 додатка 2, за формулою:

АЕС = Оn x Н + (рнс x С1нс x V1нс + рв x С1в x V1в ) + 1/32 (рнс x С2нс x V2нс + рв x С2в х V2в),

де АЕС - сума збору, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;

Оn - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт·год;

Н - норматив збору, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведений у таблиці 1.10 додатка 1, гривень за 1 кВт·год;

1/32 - коефіцієнт реструктуризації збору за накопичені до 1 квітня 2009 р. радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 р. до 1 квітня 2019 р., протягом іншого періоду дорівнює 0);

рнс, рв - коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.6 додатка 2;

С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;

С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;

С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками;

С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками;

V1нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V1в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).

Інші платники збору - суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначено в установленому порядку, обчислюють суми збору пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 р. радіоактивних відходів для таких суб'єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.

Не справляється збір за утворення радіоактивних відходів із суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

1) уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;

2) здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

Суми збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, обчислюються платниками збору - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі нормативів збору, наведених у таблиці 1.11 додатка 1, та пропорційно до строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:

S зберігання = N x V x T зберігання,

де S зберігання - сума збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;

N - норматив збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведений у таблиці 1.11 додатка 1;

V - фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

T зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк."; ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1779 від 28.12.2001 )

6. ( Абзац перший пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1779 від 28.12.2001 )

Ліміти скидів у водні об'єкти державного значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видають територіальні органи Мінприроди.

Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими органами рад за поданням територіальних органів Мінприроди.

Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

7. Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з територіальними органами Мінприроди. Збір, який справляється за ці скиди, нараховується як за скиди, що проводяться в межах установлених лімітів.

У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

8. У разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1779 від 28.12.2001; в редакції Постанови КМ N 1050 від 03.12.2008 )

9. Базовий податковий (звітний) період збору дорівнює календарному кварталу.

Платники збору складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення;

3-1) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками. ( Пункт 9 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків. ( Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 1261 від 11.08.2000, N 1426 від 26.10.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою N 905 від 01.07.2002; в редакції Постанови КМ N 1050 від 03.12.2008 )

10. Платники збору протягом десяти календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, сплачують збір:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення;

4) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками. ( Пункт 10 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 ) ( Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 1261 від 11.08.2000, N 1426 від 26.10.2001, N 1050 від 03.12.2008 )

11. Платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, перераховують щомісяця суми збору в розмірі однієї третьої планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду на спеціальний рахунок, який відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення. Зазначений спеціальний рахунок призначено для здійснення розрахунково-касових операцій, пов'язаних із фінансуванням заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. ( 516-17 ). ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 ) ( Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 1261 від 11.08.2000, N 905 від 01.07.2002 )

12. Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів - справляється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір до складу витрат виробництва (обігу). ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1261 від 11.08.2000, N 1779 від 28.12.2001 )

Виробникам радіоактивних відходів, які на момент здачі радіоактивних відходів повністю сплатили збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, гарантується приймання радіоактивних відходів без додаткової оплати за установленими критеріями приймання експлуатуючою організацією сховищ для захоронення чи довгострокового зберігання радіоактивних відходів відповідно до графіків здавання-приймання радіоактивних відходів, складених виробниками і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами та узгоджених з МНС, Держатомрегулювання та територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

Збір, який справляється за викиди стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу. ( Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1779 від 28.12.2001 )

Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього природного середовища відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і видатків.

13. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення та своєчасну сплату збору згідно із законодавством.

Не внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у встановленому законодавством порядку.

Сплата збору не звільняє юридичних і фізичних осіб від відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства.

14. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення відходів здійснюється Держекоінспекцією, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, спеціальними підрозділами Мінприроди.

Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк здійснюється органами Держатомрегулювання та державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та територіальними органами Держатомрегулювання. Вимоги щодо строків надання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковим розрахунком збору. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 ) ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1779 від 28.12.2001, N 905 від 01.07.2002; в редакції Постанови КМ N 1050 від 03.12.2008 )

15. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби, які згідно з планом перевірок залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів Мінприроди для перевірки правильності визначення платниками збору фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, здійснюється органами державної податкової служби за результатами документальних перевірок. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )

Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи Держатомрегулювання для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів. ( Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 ) ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1984 від 27.10.99, N 905 від 01.07.2002; в редакції Постанови КМ N 1050 від 03.12.2008 )

Додаток 1
до Порядку встановлення нормативів збору
за забруднення навколишнього природного
середовища і стягнення цього збору,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 березня 1999 р. N 303

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2003 р. N 402)

             НОРМАТИВИ ЗБОРУ
за забруднення навколишнього природного
середовища

      Нормативи збору, який справляється за викиди
основних забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел забруднення

                           Таблиця 1.1.
------------------------------------------------------------------
Назва забруднюючої речовини | Норматив збору, гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Азоту оксиди 80

Аміак 15

Ангідрид сірчистий 80

Ацетон 30

Бенз(о)пірен 101807

Бутилацетат 18

Ванадію п'ятиокис 300

Водень хлористий 3

Вуглецю окис 3

Вуглеводні 4,5

Газоподібні фтористі сполуки 198

Тверді речовини 3

Кадмію сполуки 633

Марганець та його сполуки 633

Нікель та його сполуки 3225

Озон 80

Ртуть та її сполуки 3390

Свинець та його сполуки 3390

Сірководень 257

Сірковуглець 167

Спирт н-бутиловий 80

Стирол 584

Фенол 363

Формальдегід 198

Хром та його сполуки 2147

      Нормативи збору, який справляється за викиди
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення залежно від класу небезпечності

                            Таблиця 1.2
------------------------------------------------------------------
Клас небезпечності | Норматив збору,
| гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
I 572
II 131
III 19,5
IV 4,5

   Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.1,
нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу
небезпечності забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2.

      Нормативи збору, який справляється за викиди
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення залежно від установлених
орієнтовно-безпечних рівнів впливу

                           Таблиця 1.3
------------------------------------------------------------------
Орієнтивно-безпечний рівень впливу | Норматив збору,
сполук (мг/куб. метрів) | гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Менше 0,0001 24078
0,0001 - 0,001 (включно) 2063
0,001 - 0,01 (включно) 285
0,01 - 0,1 (включно) 80
0,1 - більше 10 3

   Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 та на
які не встановлено клас небезпечності, нормативи збору
застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних
рівнів впливу згідно з таблицею 1.3.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас
небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи
збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу
небезпечності.

     Нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин пересувними
джерелами забруднення

    а) нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин пересувними
джерелами забруднення

                            Таблиця 1.4
------------------------------------------------------------------
Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Дизельне пальне 4,5
Бензин:
етилований 6
неетилований 4,5
Зріджений нафтовий газ 6
Стиснений природний газ 3

    б) нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими
суднами

                           Таблиця 1.5
-----------------------------------------------------------------
Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну
-----------------------------------------------------------------
Бензин 9
Дизельне пальне 6
Мазут 4,5

    в) нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

                            Таблиця 1.6
------------------------------------------------------------------
Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Дизельне пальне 4,5

    Нормативи збору, який справляється за скиди основних
забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у
морські води

                           Таблиця 1.7
------------------------------------------------------------------
Назва забруднюючої | Норматив збору,
речовини | гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Азот амонійний 52,5
Органічні речовини (за
показниками БСК 5) 21
Завислі речовини 1,5
Нафтопродукти 309
Нітрати 4,5
Нітрити 258
Сульфати 1,5
Фосфати 42
Хлориди 1,5

      Нормативи збору, який справляється за скиди
забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від
концентрації забруднюючих речовин

                           Таблиця 1.8
------------------------------------------------------------------
Концентрація забруднюючих речовин | Норматив збору,
| гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
Забруднюючі речовини з гранично
допустимою концентрацією у воді
рибогосподарських водойм (мг/л):

до 0,001 4128

0,001 - 0,09 2993

0,1 - 1 (включно) 516

1 - 10 52,5

вище 10 10,5

   Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.7, за
нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 1.8.

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично
допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, за
гранично допустиму концентрацію береться найменша величина
гранично допустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8.

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки норматив
збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні
об'єкти, збільшується у 1,5 раза.

Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих
рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі
підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться
відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 з коефіцієнтом 10.

        Норматив збору, який справляється за
розміщення відходів

                           Таблиця 1.9
------------------------------------------------------------------
Клас небезпеки | Рівень небезпечності | Норматив збору,
відходів | відходів | гривень/тонну
------------------------------------------------------------------
I надзвичайно небезпечні* 82,5

II високонебезпечні 3

III помірно небезпечні 0,75

IV малонебезпечні, 0,3

малонебезпечні нетоксичні відходи
гірничодобувної промисловості 0,03

___________
* Норматив збору для:

обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, - 83 гривень/1 одиницю;

люмінесцентних ламп - 1,5 гривня/1 одиницю.

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки,
за норматив збору береться норматив, встановлений за розміщення
відходів I класу небезпеки.

Норматив збору за розміщення малонебезпечних нетоксичних
відходів гірничодобувної промисловості у розмірі 0,03 гривні/тонну
застосовується з 1 квітня 2003 року.

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного
середовища у 2006 році розраховуються з коефіцієнтом 2,373.

Платники збору за забруднення навколишнього природного
середовища починаючи з 1 січня 2007 р. проводять індексацію його
нормативів за формулою Ні = Нп х І / 100,

де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень
за 1 тонну (1 одиницю); Нп - базовий норматив збору, гривень за
1 тонну (1 одиницю); І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за
попередній рік, відсотків.

Платники збору за забруднення навколишнього природного
середовища проводять починаючи з 1 січня 2008 р. індексацію його
нормативів за формулою

Ні = Нп х І / 100,

де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень з
копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну
(одну одиницю); Нп - проіндексований норматив збору у попередньому
році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових
знаків) за 1 тонну (одну одиницю); І - індекс споживчих цін
(індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за
попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів
збору не проводиться.

Під час проведення індексації базовими вважаються значення
нормативів збору на 31 грудня 2006 р., а для нововведених
нормативів - на 31 грудня року їх введення.


Норматив збору, який справляється за електричну енергію,
вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних
електростанцій

   Таблиця 1.10

------------------------------------------------------------------
| Обсяг виробленої електроенергії, | Норматив збору, |
| кВт·год | гривень/1 кВ·год |
|---------------------------------------+------------------------|
| 1 | 0,0063 |
------------------------------------------------------------------

   Нормативи збору, який справляється за тимчасове зберігання
радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений
особливими умовами ліцензії строк

* У період з дня набрання чинності постановою Кабінету
Міністрів України від 2009 р. N до 31 грудня 2009 р. норматив
збору за забруднення навколишнього природного середовища (за
утворення радіоактивних відходів), який справляється за електричну
енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами)
атомних електростанцій, становить нуль гривень за 1 кВт·год.

   Таблиця 1.11

------------------------------------------------------------------
| Категорія відходів* |Норматив збору, який |Норматив збору, який|
| | справляється за | справляється за |
| |тимчасове зберігання |тимчасове зберігання|
| | радіоактивних | радіоактивних |
| | відходів, | відходів, |
| | гривень/куб. метр | представлених у |
| | | вигляді джерел |
| | | іонізуючого |
| | | випромінювання, |
| | | гривень/куб. |
| | | сантиметр |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Високоактивні | 300000 | 10000 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Середньоактивні та | 5600 | 2000 |
|низькоактивні | | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення
радіаційної безпеки України.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984 від 27.10.99, в редакції Постанови КМ N 402 від 28.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1115 від 17.07.2003, N 2053 від 26.12.2003, N 1790 від 31.12.2004, N 626 від 21.07.2005, N 1423 від 18.10.2006, N 1317 від 14.11.2007, N 391 від 24.04.2009, N 912 від 05.08.2009 )

Додаток 2
до Порядку встановлення нормативів
збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення
цього збору

           КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
Коефіцієнт, який встановлюється залежно від
чисельності жителів населеного пункту

                            Таблиця 2.1
------------------------------------------------------------------
Чисельність населення, тис. | Коефіцієнт
чоловік |
------------------------------------------------------------------
До 100 1
100,1 - 250 1,2
250,1 - 500 1,35
500,1 - 1000 1,55
понад 1000 1,8

      Коефіцієнт, який встановлюється залежно від
народногосподарського значення населеного пункту

                            Таблиця 2.2
------------------------------------------------------------------
Тип населеного пункту |Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
Організаційно-господарські та культурно-побутові 1
центри місцевого значення з перевагою
аграрно-промислових функцій (районні центри, міста
районного значення, селища та села)

Багатофункціональні центри, центри з перевагою 1,25
промислових і транспортних функцій (республіканський*
та обласні центри, міста державного,
республіканського*, обласного значення)**

Населені пункти, віднесені до курортних 1,65

 ______________
* Автономної Республіки Крим

** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та
віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65

        Регіональні (басейнові) коефіцієнти

                           Таблиця 2.3
------------------------------------------------------------------
Басейни морів і річок | Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
Азовське море 2
Чорне море 2
Дунай 2,2
Тиса 3
Прут 3
Дністер 2,8
Дніпро (кордон України - до м. Києва) 2,5
Дніпро (м. Київ включно - до Каховського 2,2
гідровузла)
Дніпро (Каховський гідровузол включно - до 1,8
Чорного моря)
Прип'ять 2,5
Західний Буг та ріки басейну Вісли 2,5
Десна 2,5
Південний Буг та Інгул 2,2
Ріки Кримського півострова 2,8
Сіверський Донець 2,2
Міус 2,2
Кальміус 2,2

    Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця
(зони) розміщення відходів у навколишньому природному
середовищі

                           Таблиця 2.4
------------------------------------------------------------------
Місце (зона) розміщення відходів | Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
В адміністративних межах населених пунктів 3
або на відстані менше 3 км від них

За межами населених пунктів (на відстані 1
більше 3 км від їх меж)

    Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця
розміщення відходів

                            Таблиця 2.5
------------------------------------------------------------------
Характер місця розміщення відходів |Коефіцієнт
------------------------------------------------------------------
Спеціально створені місця складування (полігони), що 1
забезпечують захист атмосферного повітря та водних
об'єктів від забруднення

Звалища, які не забезпечують повного виключення 3
забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів

   Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих
організацій (оператора) атомних електростанцій залежно від
активності радіоактивних відходів

   Таблиця 2.6

------------------------------------------------------------------
| Категорія відходів* |Коефіцієнт|Значення коефіцієнта|
|--------------------------------+----------+--------------------|
|Високоактивні | рв | 50 |
|--------------------------------+----------+--------------------|
|Середньоактивні та низькоактивні| рнс | 2 |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення
радіаційної безпеки України.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 391 від 24.04.2009 )