Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.09.2009 N 1125

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2009 р. за N 970/16986

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу протягом п'яти робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю.М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Установити, що Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджені цим наказом, набирають чинності з 01.11.2009.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Заступник Міністра В.Матвійчук

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
25.09.2009 N 1125

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2009 р. за N 970/16986

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684:

1.1. У пункті 3 слова "цьому Положенні (стандарті)" замінити словами "положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку".

1.2. У пункті 20:

1.2.1. В абзаці п'ятому слова "чисельність персоналу" замінити словами "кількість працівників".

1.2.2. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"дату затвердження звітності та орган управління підприємством, що її затвердив.".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689:

2.1. У пункті 4 слова "цьому Положенні (стандарті)" замінити словами "положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку".

2.2. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи.".

2.3. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс":

2.3.1. Текст "Форма власності" і "за КФВ" замінити відповідно текстом "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ".

2.3.2. Текст "Галузь" і "за ЗКГНГ" виключити.

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690:

3.1. У пункті 4 слова "цьому Положенні (стандарті)" замінити словами "положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку".

3.2. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 текст "Галузь" і "за ЗКГНГ" замінити відповідно текстом "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691:

4.1. У пункті 4 слова "цьому Положенні (стандарті)" замінити словами "положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку".

4.2. У пункті 17 слова "основних засобів, нематеріальних активів" замінити словами "інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття".

4.3. У пункті 20:

4.3.1. Друге речення після слів "статутного капіталу" доповнити словами ", включення фінансових витрат до собівартості продукції".

4.3.2. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При визначенні змін статей оборотних активів не враховується зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.".

4.4. Пункт 21 доповнити словами ", окрім зменшення таких витрат внаслідок їх включення до складу групи вибуття".

4.5. У другому реченні пункту 22 слово "інвестиційної" замінити словами "з включення поточних зобов'язань до групи вибуття, інвестиційної".

4.6. Пункт 23 доповнити новим реченням такого змісту: "При визначенні показника цієї статті також не враховується зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття.".

4.7. Пункт 25 доповнити словами ", окрім сум сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів".

4.8. Пункт 30 доповнити словами та цифрами "і в розділі "IV. Необоротні активи та групи вибуття"".

4.9. У пункті 32 слова "основних засобів, нематеріальних активів" замінити словами "інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття".

4.10. У пункті 38:

4.10.1. Слова "для придбання" замінити словами "для придбання (створення)".

4.10.2. Доповнити пункт новим реченням такого змісту: "У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.".

4.11. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 текст "Галузь" і "за ЗКГНГ" замінити відповідно текстом "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ".

5. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692, та у додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 621/10901, текст "Галузь" і "за ЗКГНГ" замінити відповідно текстом "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ".

6. У пункті 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 392/3685, у пункті 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 N 176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.99 за N 553/3846, та у пункті 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792, слова "цьому Положенні (стандарті)" замінити словами "положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку".

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509:

7.1. У пункті 13 слова "неподібний об'єкт" замінити словами "неподібний актив", слова "переданого об'єкта основних засобів" замінити словами "переданого немонетарного активу".

7.2. Пункт 15 після слів "в робочому стані" доповнити словами "(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо)".

7.3. У пункті 22 слова "основних засобів" замінити словами ", яка амортизується".

7.4. Абзац третій пункту 29 доповнити новим реченням такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.".

7.5. У підпунктах 37.1 і 37.2 пункту 37 слова "Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу" замінити словами "Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу".

8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:

8.1. В абзаці другому пункту 12 слова "неподібний об'єкт" замінити словами "неподібний актив", слова "переданого нематеріального" замінити словами "переданого немонетарного".

8.2. Пункт 29 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення об'єкта нематеріального активу у господарський оборот.".

9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306:

9.1. В абзаці п'ятому пункту 13 слово "реструктуризацію" замінити словами "реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності".

9.2. Пункт 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його виконанням. Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту.".

10. Абзац третій пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, викласти в такій редакції:

"Роялті - платежі за право користування об'єктами права інтелектуальної власності".

11. Абзаци третій та четвертий пункту 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248, викласти в такій редакції:

"втрати від зменшення корисності необоротних активів;

втрати від безоплатної передачі необоротних активів".

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 N 303, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за N 539/5730, доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

"15. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про одержані від підприємства провідним управлінським персоналом:

15.1. Поточні виплати.

15.2. Інші довгострокові виплати.

15.3. Виплати по закінченні трудової діяльності.

15.4. Виплати при звільненні.

15.5. Платежі на основі акцій.

15.6. Позики.".

13. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382:

13.1. У пункті 3:

13.1.1. У першому реченні слова "середньооблікову чисельність працюючих визначають" замінити словами "середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають".

13.1.2. У другому реченні слова "середньооблікову чисельність" замінити словами "середню кількість працівників".

13.2. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":

13.2.1. Текст "Форма власності" і "за КФВ" замінити відповідно текстом "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ".

13.2.2. Текст "Галузь" і "за ЗКГНГ" виключити.

13.2.3. Слова "Середньооблікова чисельність" замінити словами "Середня кількість працівників".

14. У розділі III Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1363/13237:

14.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом:

рахунку 13 "Знос необоротних активів" - на суму зносу цих об'єктів;

рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів", якщо зазначені об'єкти збудовані, придбані, реконструйовані, модернізовані тощо за рахунок цільового фінансування, - в сумі залишку невизнаного доходу за відповідними об'єктами;

субрахунку 423 "Дооцінка активів" - на суму їх дооцінки (в межах залишку залишкової вартості переданих об'єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів). Залишок суми дооцінки переданих об'єктів відображається за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";

субрахунку 425 "Інший додатковий капітал", якщо вартість зазначених активів отримано підприємством понад розмір статутного капіталу, - на залишок залишкової вартості переданих об'єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів (у межах залишку відповідного додаткового капіталу);

рахунку 45 "Вилучений капітал", якщо прийнято відповідне рішення про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок передачі активів або субрахунку 976 "Списання необоротних активів", якщо такого рішення не прийнято, - на залишок залишкової вартості переданих об'єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів.

Сума зменшення розміру статутного капіталу підприємства, що відбулося на підставі внесення відповідних змін до установчих документів внаслідок передачі активів, відображається за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" і кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал".".

14.2. У четвертому реченні абзацу третього пункту 3 слова "на суму нарахованої амортизації" замінити словами "у сумі, пропорційній нарахованій амортизації".

14.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Державне акціонерне товариство балансову вартість фінансових інвестицій в дочірніх та асоційованих підприємствах визначає за методом участі в капіталі, за вирахуванням дивідендів, що відповідно до закону підлягають сплаті безпосередньо ними до бюджету.".

15. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125:

15.1. Текст "Галузь" і "за ЗКГНГ" замінити відповідно текстом "Організаційно-правова форма господарювання" і "за КОПФГ".

15.2. Слова "Середньооблікова чисельність працюючих" замінити словами "Середня кількість працівників".

16. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186:

16.1. В абзаці третьому тексту до рахунку 19 "Гудвіл" слова "сума нарахованої амортизації" замінити словами "втрати від зменшення корисності".

16.2. У тексті до рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів":

16.2.1. Абзац сьомий доповнити словами ", зокрема забезпечення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов'язань при припиненні діяльності".

16.2.2. В абзаці одинадцятому слово "тощо" замінити словами ", які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому".

16.3. Абзац четвертий тексту до рахунку 71 "Інший операційний дохід" після слів "такі субрахунки" доповнити субрахунком "710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"".

16.4. Абзац другий тексту до рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" після слів "такі субрахунки" доповнити субрахунком "940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"".

16.5. В абзаці першому тексту до рахунку 08 "Бланки суворого обліку" слова "зокрема документів" замінити словами "зокрема бланків документів" та слова "довіреностей на одержання цінностей та інших" виключити.

16.6. У кореспонденції рахунків до рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 97 "Інші витрати" і 99 "Надзвичайні витрати" слова "Гудвіл при придбанні" замінити словом "Гудвіл".

16.7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

16.7.1. За дебетом рахунків:

"17 "Відстрочені податкові активи" з кредитом рахунку 74 "Інші доходи".

43 "Резервний капітал" з кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками".

70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 30 "Каса".

16.7.2. За кредитом рахунків:

"30 "Каса" з дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації".

67 "Розрахунки з учасниками" з дебетом рахунку 43 "Резервний капітал".

74 "Інші доходи" з дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи"".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.Пархоменко